ارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركتها و نسبت سودآوری آنها در شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس

ارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركتها و نسبت سودآوری آنها در شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس

برچسب ها:
دوره گردش موجودی کالا میانگین صنعت نسبت سودآوری دوره وصول مطالبات میزان دفعات واریز بستانکارانارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركتها و نسبت سودآوری آنها در شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس

رفتن به سایت اصلی

ارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركتها و نسبت سودآوری آنها در شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان ارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركتها و نسبت سودآوری آنها در شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 97 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدههدف از تحقیق حاضر ارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركت ها و نسبت سودآوری آن ها درشرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت مسئله و هدف تحقیق کاربردی و ازجهت روش استنتاج از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. در تحقیق حاضر جامعه ی آماری مورد بررسی جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در قلمرو زمانی 1386 الی 1390 است. از بین جامعه آماری در نظر گرفته شده تعداد 203 شرکت بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. متغيرهاي مستقل در این تحقیق شامل دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره وصول مطالبات، میزان دفعات واريز بستانكاران، ميانگين صنعت هر شركت و نسبت«SGAE/SALES». و متغیر وابسته شامل نسبت های سودآوری می باشد. در این تحقیق روش تجزيه وتحليل داده ها شامل روش هاي توصيفي از قبیل پارامترهای مرکزی هم¬چون میانگین و میانه و شاخص های پراکندگی هم چون انحراف معیار، اميد رياضي، چولگی و کشیدگی و جهت تجزیه و تحلیل بین متغیرها از رگرسیون خطی چند متغیره، آزمون های همبستگی وتحلیل واریانس استفاده می گردد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد: بين دوره گردش موجودي كالا و نسبت سودآوري رابطه معنی-داری وجود دارد؛ بين متوسط دوره وصول مطالبات، میزان دفعات واریز بستانکاران، ميانگين صنعت و نسبت هزینه های فروش و عمومی و اداری به فروش خالص و نسبت سودآوري رابطه معنی داری وجود ندارد؛ با توجه به نتایج آزمون رگرسیون می¬توان گفت که متغیّر دوره گردش موجودی کالا با ضریب 439.0، متغیّر میانگین صنعت با ضریب 149.0 بر نسبت سودآوری شرکت های مورد مطالعه در قلمرو پژوهش تأثیر می¬گذارند.مقدمههميشه ‌‌شكوفايي ‌‌و ‌‌پويايي ‌‌يك ‌‌بنگاه ‌‌اقتصادي ‌‌مرهون ‌‌بهره برداري ‌‌از ‌‌دامنه ‌‌وسيعي ‌‌از ‌‌اطلاعات ‌‌مي باشد. ‌‌لذا ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده ها ‌‌نيز ‌‌به عنوان ‌‌يك ‌‌ثروت ‌‌ملي ‌‌مي باشند ‌‌و ‌‌تجارب ‌‌هميشه ‌‌نشان دهنده ‌‌اين ‌‌است ‌‌كه ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌خرد ‌‌و ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌كلان‌، ‌‌اطلاعات ‌‌مالي ‌‌نقش ‌‌اساسي ‌‌و ‌‌بنيادي ‌‌داشته ‌‌و ‌‌مديران ‌‌نيز ‌‌با ‌‌هر ‌‌درجه ‌‌از ‌‌توانايي ‌‌و ‌‌كفايت‌‌، ‌‌نيازمند ‌‌اطلاعات ‌‌براي ‌‌تصميم گيري‌، ‌‌هدايت‌‌، ‌‌كنترل ‌‌و ‌‌برنامه ريزي ‌‌هستند. ‌‌لذا ‌‌در ‌‌اين ‌‌رابطه ‌‌سيستم ‌‌حسابداري ‌‌به عنوان ‌‌يك ‌‌سيستم ‌‌اطلاعاتي‌‌، ‌‌تامين كننده ‌‌قسمت ‌‌عمده اي ‌‌از ‌‌نيازها ‌‌بوده ‌‌چون ‌‌كه ‌‌معمولا ‌‌مديريت ‌‌ ‌‌مطلوب ‌‌و ‌‌كارآمد ‌‌بدون ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌دانش ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌بدون ‌‌اتكا ‌‌به ‌‌اطلاعات ‌‌مالي‌‌، ‌‌غير ‌‌ممكن ‌‌و ‌‌يا ‌‌لااقل ‌‌كم ‌‌نتيجه ‌‌خواهد ‌‌بود ‌‌و ‌‌نهايتاً ‌‌اين كه ‌‌اين ‌‌سيستم ‌‌حسابداري ‌‌منجر ‌‌به ‌‌تهيه ‌‌و ‌‌تنظيم ‌‌صورت هاي ‌‌مالي ‌‌ميباشد ‌‌كه ‌‌استفاده ‌‌كنندگان ‌‌اعم ‌‌از ‌‌داخلي ‌‌و ‌‌خارجي ‌‌را ‌‌در ‌‌اخذ ‌‌تصميمات ‌‌منطقي ‌‌و ‌‌آگاهانه ‌‌ياري ‌‌مي رساند‌‌. البته ‌‌در ‌‌سال هاي ‌‌اخير ‌‌تعاريف ‌‌حسابداري ‌‌نسبت ‌‌به ‌‌قبل ‌‌تفاوت ‌‌اساسي ‌‌داشته ‌‌و ‌‌بيش¬تر ‌‌اين ‌‌تعريف¬ها ‌‌ضمن ‌‌اهميت ‌‌دادن ‌‌به ‌‌ويژگي ‌‌مربوط ‌‌بودن ‌‌و ‌‌قابل ‌‌فهم ‌‌بودن ‌‌اطلاعات ‌‌مالي، بر ‌‌قابل ‌‌استفاده ‌‌بودن ‌‌آن ‌‌درتصميم ‌‌گيري ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌و ‌‌اقتصادي ‌‌تاكيد ‌‌دارند ‌‌. ‌‌به ‌‌هر ‌‌حال ‌‌براي ‌‌اينكه ‌‌بتوان ‌‌فعاليت ‌‌ها ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌يك ‌‌واحد ‌‌اقتصادي ‌‌را ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌نمود ‌‌بايد ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌اول ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌ ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌بعد ‌‌روابط ‌‌بين ‌‌اين ‌‌ارقام ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌مشخص ‌‌نمود‌‌، ‌‌كه ‌‌اين ‌‌دو ‌‌مرحله‌‌، ‌‌اتفاق ‌‌نظر ‌‌را ‌‌فراهم ‌‌مي ‌‌كند ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌مالي ‌‌نيز ‌‌هميشه ‌‌در ‌‌هنگام ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌و ‌‌در ‌‌مقام ‌‌مقايسه ‌‌معني ‌‌و ‌‌مفهوم ‌‌واقعي ‌‌پيدا ‌‌مي ‌‌كنند‌‌.از ‌‌جمله ‌‌روش ‌‌هايي ‌‌كه ‌‌براي ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌وضعيت ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌يك ‌‌شركت ‌‌پيشنهاد ‌‌مي ‌‌شود، ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌روش ‌‌نسبت ‌‌يابي ‌‌مي باشد‌‌، ‌‌چون ‌‌كه ‌‌اين ‌‌عمل ‌‌درك ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌تسهيل ‌‌نموده ‌‌و ‌‌تقريبا ‌‌راه ‌‌حل ‌‌مناسبي ‌‌براي ‌‌تصميم ‌‌گيري ‌‌ها ‌‌مي ‌‌باشد‌‌. ‌‌يك ‌‌تحليلگر ‌‌بايد ‌‌فقط ‌‌آن ‌‌نسبت ‌‌هايي ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌محاسبه ‌‌نمايد ‌‌كه ‌‌اطلاعات ‌‌مفيد ‌‌و ‌‌مناسبي ‌‌را ‌‌در ‌‌مورد ‌‌شركت ‌‌ارائه ‌‌نمايد‌‌. ‌‌زيرا ‌‌موفقيت ‌‌در ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌مالي ‌‌نيز ‌‌كاملا ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌صحيح ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌ ‌‌مناسب ‌‌توسط ‌‌تحليلگر ‌‌بستگي ‌‌دارد. ‌‌بايد ‌‌توجه ‌‌داشت ‌‌كه ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي‌‌، ‌‌خلاصه ‌‌معاملات و ‌‌رويداد‌‌ها‌‌ي ‌‌گذشته ‌‌را ‌‌نشان ‌‌مي ‌‌دهد ‌‌در ‌‌حالي ‌‌كه ‌‌تصميم ‌‌گيري ‌‌مربوط ‌‌به ‌‌مسائلي ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌با ‌‌آينده ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌است ‌‌و ‌‌در ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌مالي ‌‌نيز ‌‌فرض ‌‌بر ‌‌اين ‌‌است ‌‌كه ‌‌گذشته ‌‌زمينه ‌‌ساز ‌‌آينده ‌‌بوده ‌‌لذا ‌‌تلاش هايي ‌‌كه ‌‌در ‌‌گذشته ‌‌انجام ‌‌شده ‌‌مورد ‌‌بررسي ‌‌قرار ‌‌گرفته ‌‌و ‌‌نتايج ‌‌بدست ‌‌آمده‌‌، ‌‌راهنمايي ‌‌است ‌‌براي ‌‌اخذ ‌‌تصميمات ‌‌آينده ‌‌(بررسي ‌‌هاي ‌‌حسابداري، ‌‌دانشكده ‌‌علوم ‌‌اداري ‌‌و ‌‌مديريت ‌‌بازرگاني ‌‌دانشگاه ‌‌تهران، ‌‌شماره2‌‌، ‌‌پاييز ‌‌71، صفحه ‌‌32)‌‌. ‌‌چراكه ‌‌هدف ‌‌هاي ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌گزارشگري ‌‌مالي ‌‌از ‌‌نيازها ‌‌و ‌‌خواسته ‌‌هاي ‌‌اطلاعاتي ‌‌استفاده ‌‌كنندگان ‌‌سرچشمه ‌‌مي ‌‌گيرد ‌‌(عالي ‌‌ور، ‌‌نشريه ‌‌76، ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌اساسي، ‌‌مركز ‌‌تحقيقات ‌‌حسابرسي‌‌، ‌‌ص ‌‌3)‌‌. ‌‌هدف ‌‌اصلي ‌‌گزارشگري ‌‌مالي‌‌، ‌‌بيان ‌‌اثرات ‌‌اقتصادي ‌‌رويدادها ‌‌و ‌‌عمليات ‌‌مالي ‌‌موثر ‌‌بر ‌‌وضعيت ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌واحد ‌‌تجاري ‌‌براي ‌‌اشخاص ‌‌جهت ‌‌كمك ‌‌به ‌‌آنان ‌‌در ‌‌اتخاذ ‌‌تصميمات ‌‌مالي ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌با ‌‌واحد ‌‌تجاري ‌‌است ‌‌و ‌‌ابزار ‌‌اصلي ‌‌انتقال ‌‌اطلاعات ‌‌به ‌‌اشخاص‌‌، ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌است ‌‌كه ‌‌محصول ‌‌نهايي ‌‌فرآيند ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌گزارشگري ‌‌مالي ‌‌محسوب ‌‌مي ‌‌شود‌‌. ‌‌پس ‌‌از ‌‌تهيه ‌‌صورت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌، ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل آن ‌‌ها ‌‌مطرح ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌براي ‌‌اين ‌‌امر ‌‌مهم ‌‌از ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌استفاده ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌نسبت ‌‌نيز ‌‌وسيله ‌‌اي ‌‌براي ‌‌تعيين ‌‌رابطه ‌‌بين ‌‌دو ‌‌رقم ‌‌است ‌‌كه ‌‌بصورت ‌‌جزئي ‌‌و ‌‌كلي ‌‌و ‌‌يا ‌‌به ‌‌شكل ‌‌درصدي ‌‌نشان ‌‌داده ‌‌مي ‌‌شود. ‌‌از ‌‌همين ‌‌رو ‌‌امكان ‌‌مقايسه ‌‌اطلاعات ‌‌مالي ‌‌شركت ‌‌هاي ‌‌مختلف ‌‌را ‌‌به ‌‌منظور ‌‌ارزيابي ‌‌واحد ‌‌تجاري ‌‌فراهم ‌‌مي ‌‌آورد‌‌. ‌‌بطوركلي ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي‌‌، ‌‌امروزه ‌‌ابزار ‌‌خوبي ‌‌براي ‌‌ارزيابي ‌‌عمليات ‌‌مالي‌‌، ‌‌تجزيه ‌‌و ‌‌تحليل ‌‌وضعيت ‌‌اعتباري ‌‌و ‌‌تعيين ‌‌‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌و ‌‌قيمت ‌‌سهام ‌‌شركت ‌‌ها ‌‌است ‌‌كه ‌‌اين ‌‌نسبت ‌‌ها ‌‌توسط ‌‌سرمايه ‌‌گذاران‌‌، ‌‌اعتباردهندگان ‌‌ ‌‌و ‌‌شركت ‌‌هاي ‌‌مشاوره ‌‌مديريت ‌‌در ‌‌تعيين ‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌بكار ‌‌برده ‌‌مي ‌‌شود ‌‌كه ‌‌مي ‌‌تواند ‌‌ ‌‌براي ‌‌اندازه ‌‌گيري ‌‌كارآيي‌‌، ‌‌ريسك ‌‌و ‌‌سوداوري ‌‌مفيد ‌‌باشد‌‌، ‌‌اما ‌‌نمي ‌‌توان ‌‌از ‌‌آن ‌‌ها ‌‌با ‌‌مفاهيم ‌‌واحدي ‌‌در ‌‌تمام ‌‌شركت ها ‌‌استفاده ‌‌نمود‌‌. ‌‌به عبارت ‌‌ديگر ‌‌كاربرد ‌‌آن ها ‌‌در ‌‌تمام ‌‌كشورها ‌‌يكسان ‌‌نيست ‌‌و ‌‌با ‌‌يكديگر ‌‌متفاوت ‌‌است ‌‌كه ‌‌اختلاف ‌‌در ‌‌كاربرد ‌‌نسبت ‌‌هاي ‌‌مالي ‌‌در ‌‌كشورهاي ‌‌گوناگون، ‌‌ناشي ‌‌از ‌‌قوانين ‌‌و ‌‌مقررات ‌‌موجود ‌‌و ‌‌مجاز ‌‌بودن ‌‌حسابدارن ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌رويه ‌‌هاي ‌‌مختلف ‌‌حسابداري ‌‌و ‌‌گوناگوني ‌‌و ‌‌ساختار ‌‌تامين ‌‌مالي ‌‌شركت ‌‌ها ‌‌است ‌‌كه ‌‌البته ‌‌اصول ‌‌و ‌‌اساس ‌‌حسابداري ‌‌در ‌‌تمام ‌‌كشورها ‌‌مشابه ‌‌است‌‌(بررسي¬‌‌هاي ‌‌حسابداري‌‌، ‌‌سال ‌‌دوم، شماره ‌‌5، پاييز ‌‌72، صفحه ‌‌5، دانشكده ‌‌علوم ‌‌اداري ‌‌و ‌‌مديريت ‌‌بازرگاني ‌‌دانشگاه ‌‌تهران‌)‌‌.فهرست مطالب:   فصل اول 2ا-کلیات تحقیق 21-1) مقدمه 21-2) بیان مسأله 41-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 51-4) اهداف مشخص تحقيق 71-5) سوالات تحقيق 71-6) فرضيه‏هاي تحقیق 81-7) قلمرو تحقيق 81-8) روش انجام تحقيق 81-9) تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 9فصل دوم 122-مبانی نظری و پیشینه تحقیق 122-1) مقدمه 122-2) تاریخچه مختصری از بورس  در جهان 122-3) تاریخچه مختصری از بورس ایران 132-3-1) دوره نخست(1357-1346) 132-3-2) دوره دوم (1367- 1358) 142-3-3) دوره سوم(1383-1368) 142-3-4) دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون) 152-4) تعریف بورس 162-5) موجودی مواد و کالا 182-6) ارزشیابی موجودی کالا 182-6-1) صورتهای مالی برای مقاصد عمومی 192-7) مبانی ارزیابی موجودیها 222-8) گردش موجودی کالا 242-9) دوره گردش موجودیها 252-10) دوره وصول مطالبات 262-11) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام 292-12) دوره واریز بستانکاران 292-13) هزینه¬های قابل قبول مالیاتی 312-14) هزینه¬های توزیع و فروش و اداری و عمومی 332-15) سرمایه در گردش 352-16) مدیریت سرمایه در گردش 362-17) پيشينه تحقيق 382-17-1) تحقیقات داخلی 382-17-2) تحقیقات خارجی 402-18 ) خلاصه و جمع بندي 45فصل سوم 493- روش شناسی تحقیق 493-1) مقدمه 493-2) روش كلي و چارچوب تحقیق 493-3) جامعه آماری 513-4) حجم نمونه و كفايت آن 513-5) روش نمونه گيري 523-6) ابزار جمعآوری دادههاي تحقيق و كاربرد آن ها 533-7) روش هاي گردآوري داده هاي تحقيق و كاربرد آن ها 533-8) اعتبار و پايايي ابزارتحقيق: 543-9) روش هاي تجزيه و تحليل داده¬ها 563-9-1) روش هاي آماري: 563-9-2) مدل تحقيق و اجزاي آن : 573-9-3) روش هاي رايانه اي: 593-9-4 ) تحليل پیش فرض ها: 59فصل چهارم 634-یافته¬های تحقیق 634-1) مقدمه 634-2) توصيف داده¬هاي تحقيق 634-2-1) توصيف جامعه و نمونه آماري 634-3) تحليل یافته¬های تحقيق 664-4) سایر یافته¬های پژوهش 674-5) تحليل روابط بين متغيرها 694-6) جمع بندی 71فصل پنجم 735-تلخیص، نتیجه¬گیری و پیشنهادها 735-1) مقدمه 735-2) خلاصه یافته¬های تحقيق 735-3) نتیجه گیری 745-4) پیشنهادهای تحقیق 825-4-1) پیشنهادهای کاربردی حاصل از تحقیق 825-4-2) پیشنهادها برای تحقیقات آتی 835-5) محدودیت¬های تحقیق 83منایع و مآخذ 86

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
1101
مشاهده

کد فایل:10872
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۵
حجم فایل ها:772

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دوره گردش موجودی کالا میانگین صنعت نسبت سودآوری دوره وصول مطالبات میزان دفعات واریز بستانکارانارزیابی رابطه بین هزينه هاي ورودي شركتها و نسبت سودآوری آنها در شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس

 • بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند

  بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند برچسب ها: پایان نامه بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برنددانلود پروژه بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برندتحقیق بررسی نقش…

 • دانلود مقاله جایگاه عمل آوری و کاربرد جلبک های دریایی در ایران

  پایان نامه جایگاه عمل,پروژه جایگاه عمل آوری و کاربرد جلبک های دریایی در ایران,تحقیق جایگاه عمل آوری و کاربرد جلبک های دریایی در ایران,جایگاه عمل آوری و کاربرد جلبک های دریایی در ایران,دانلود مقاله جایگاه عمل آوری و کاربرد جلبک…

 • مبانی نظری يژوهش بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق

  مبانی نظری يژوهش بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق دانلود مبانی نظری يژوهش بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق مفهوم بی‌ثباتی ازدواج عوامل مؤثر…

 • طرح توجيهي توليد رنگهاي صنعتي و ساختماني

  پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید رنگهای صنعتی,پروژه کارافرینی احداث شرکت تولید رنگ,دانلود رایگان صنعت رنگ,طرح توجيهي توليد رنگ,طرح تولید رنگ های صنعتی و ساختمانی,طرح کسب و کارتولید رنگ عایق حرارتی,طرح های توجیهی ساختمانی دانلود فایل اصلی طرح توجيهي…

 • پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن (علوم هفتم)

  پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن (علوم هفتم) برچسب ها: پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن (علوم هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن (علوم هفتم) دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های هموار سازی سود (فصل 2)

  دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های هموار سازی سود (فصل 2) دانلود دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های هموار سازی سود (فصل 2) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی…

 • بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

  بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان برچسب ها: خواسته های فردی نگرش مصرف کننده قیمت کالا کیفیت کالاپایان نامه بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویانپروژه بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویانتحقیق…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سبک های مقابله و انواع آن (فصل دوم )

  ادبیات نظری سبک های مقابله و انواع آن,پیشینه پژوهش سبک های مقابله و ان,پیشینه تحقیق سبک های مقابله و انواع آن,چارچوب نظری سبک های مقابله و انواع آن,سبک های مقابله و انواع آن,فصل دوم پایان نامه سبک های مقابله,مبانی نظری…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) ماهیت خانواده و فرزندان

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) ماهیت خانواده و فرزندان دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) ماهیت خانواده و فرزندان دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل خانواده خانواده یک نظام طبیعی و اجتماعی…

 • طرح توجیهی شرکت مونتاژ بردهای الکترونیکی و تولید 750 هزار برد الکترونیکی

  امکان سنجی بردهای الکترونیکی,پروژه کارآفرینی تولید بردهای الکترونیکی,توجیه فنی کارخانه بردهای الکترونیکی,توجیه مالی شرکت مونتاژ قطعات الکترونیکی,طرح توجیهی قطعات برقی,طرح تولید مونتاژ بردهای الکترو,طرح ساخت خازن,کارآفرینی بردهای خام الکترونیکی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی شرکت مونتاژ بردهای الکترونیکی و تولید…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی سلامت سازمانی، کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی (فصل دوم)

  ادبیات نظری سلامت سازمانی,ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی سلامت سازمانی,دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی سلامت سازمانی,کیفیت زندگی کاری وتعهد سازمانی (فصل دو,کیفیت زندگی کاری وتعهد سازمانی (فصل دوم) دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی سلامت سازمانی، کیفیت…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق احساس پیوستگی

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق احساس پیوستگی دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق احساس پیوستگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری احساس پیوستگی یکی از متغیرهای شخصیتی که در چند سال اخیر مورد توجه…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق سلامت سازمانی در روانشناسی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق سلامت سازمانی در روانشناسی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق سلامت سازمانی در روانشناسی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه 13 مفهوم سلامت 14 مفهوم سازمان 15 مفهوم…

 • شیشه و رنگ در معماری

  شیشه و رنگ در معماری دانلود شیشه و رنگ در معماری دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل شیشه و رنگ در معماری شیشهتاریخچهویژگی هامراحل ساختموارد کاربرد و...رنگ،سیلر،کیلرومواد پوششیانواع رنگموارد کاربرد فهرست بطور عمومی شیشه جسمی است شفاف…

 • پیشینه ومبانی نظری پژوهش سبک اسناد کنترل

  پیشینه ومبانی نظری پژوهش سبک اسناد کنترل دانلود پیشینه ومبانی نظری پژوهش سبک اسناد کنترل دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سبک اسناد کنترل اصطلاح سبک به عنوان شیوه ترجیحی فرد برای فکر کردن…

 • بررسی پیش بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی

  بررسی پیش بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی برچسب ها: پایان نامه بررسی پیش بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه…

 • پیشینه و ادبیات نظری اموزش کودکان قبل از دبستان

  پیشینه و ادبیات نظری اموزش کودکان قبل از دبستان دانلود پیشینه و ادبیات نظری اموزش کودکان قبل از دبستان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اموزش کودکان قبل از دبستان…

 • بررسی رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

  بررسی رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری برچسب ها: صندوق های سرمایه گذاری بازده تحصیلات ریسک پذیری تجربه رفتن به سایت اصلی بررسی رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری دسته…

 • پاورپوینت اختلال شخصیت

  پاورپوینت اختلال شخصیت دانلود پاورپوینت اختلال شخصیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اختلال شخصیت عبارت است از: «یک الگوی با دوام و پایدار از رفتار و تجربه درونی که به طور قابل ملاحظه‌ای…

 • آشنایی با سنسور و اهمیت آن

  سنسور دانلود فایل اصلی آشنایی با سنسور و اهمیت آن از سایت دانلود فایل تحقیق آشنایی با سنسور و اهمیت آن در حجم 66 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:- مقدمه :با…

 • تحقیق سیر تکاملی هنر ایران در رهگذر تاریخ

  هنر دانلود فایل اصلی تحقیق سیر تکاملی هنر ایران در رهگذر تاریخ از سایت دانلود فایل تحقیق سیر تکاملی هنر ایران در رهگذر تاریخ در 60 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:هنر،‌…

 • پاورپوینت مايعات و جامدات

  پاورپوینت مايعات و جامدات برچسب ها: پاورپوینت مايعات و جامدات رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مايعات و جامدات دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مايعات و جامداتقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 56قسمتی از پاورپوینتمايعات…

 • بررسي رابطه فرهنگ سازماني و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش

  بررسي رابطه فرهنگ سازماني و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش برچسب ها: پایان نامه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانشپروژه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانشمقاله بررسي رابطه فرهنگ سازماني و پیاده…

 • پاورپوینت آنالیز پوش آور

  پاورپوینت آنالیز پوش آور برچسب ها: دانلود پاورپوینت آنالیز پوش آورآنالیز پوش آورپوش آورPushover Analysisپاورپوینت آنالیز پوش آورمفاصل پلاستیکبادبندپاورپوینت تحلیل پوش آورسازه فولادیسازه بتنی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آنالیز پوش آور دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش…

 • پیشینه و مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی

  پیشینه و مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی دانلود پیشینه و مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پیشینه و مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم تقسیم سود

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم تقسیم سود دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم تقسیم سود دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1 - 2 مقدمه 2 - 2…

 • تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

  تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی برچسب ها: رهبری تحول گرا نوآوری عملکرد سازمانیپروژه تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانیپایان نامه تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانیمقاله تأثیر نوآوری و رهبری…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری (فصل دوم)

  پاورپوینت سرمایه فکری,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری (فصل دوم),سرمایه فکری doc,سرمایه فکری pdf,سرمایه فکری چیست,سرمایه فکری در حسابداری,سرمایه فکری و عملکرد سازمانی,مقاله در مورد سرمایه فکری,مقاله سرمایه فکری دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه…

 • بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی

  بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت,رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی کارکنان,رابطه نگرش به مدیریت دانش و خلاقیت در,مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و کارآفرینی,مقاله نقش مدیریت دانش ضمنی در خلاقیت,نقش مدیریت دانش در خلاقیت و…

 • فیلم آموزش کامل درس دوم زبان انگلیسی هشتم (My week: هفته من)

  آموزش زبان انگلیسی,درس دوم زبان هشتم,زبان انگلیسی به زبان ساده,زبان انگلیسی پایه هشتم,زبان انگلیسی دوم راهنمایی دانلود فایل اصلی فیلم آموزش کامل درس دوم زبان انگلیسی هشتم (My week: هفته من) از سایت دانلود فایل کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم…

 • نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال 1396

  سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با پاسخنامه,نمونه سوالات آ,نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم با جواب,نمونه سوالات آزمون ورودی بهیاری پایه دهم با پاسخ,نمونه سوالات ویژه و پرتکرار آزمون ورودی هنرستان های بهیاری و پرستاری دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان ریاضی (فصل 2)

  pdf,ppt,اضطراب امتحان,اضطراب امتحان در,اضطراب امتحان مقاله,پيشينه پژوهش اضطراب امتحان چیست,پيشينه نظري اضطراب امتحان در دانش آموزان,دانلود مباني نظري اضطراب امتحان,مباني نظري درمان اضطراب امتحان,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اضطراب دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب…

 • پاورپوینت آموزش نشانه ها-درس سوم(فارسی اول دبستان)

  پاورپوینت آموزش نشانه ها-درس سوم(فارسی اول دبستان) برچسب ها: پاورپوینت آموزش نشانه ها درس سوم(فارسی اول دبستان) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آموزش نشانه ها-درس سوم(فارسی اول دبستان) دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد مدیران سازمان

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد مدیران سازمان دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد مدیران سازمان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد مدیران سازمان فصل دوم 15 پيشينه و ادبيات…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش فیزیولوژی بسکتبال، اسیدلاکتیک (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش فیزیولوژی بسکتبال اسیدلاکتیک,پيشينه تحقيق فیزیولوژی بسکتبال اسیدلاکتیک,پيشينه ن,چارچوب نظري فیزیولوژی بسکتبال اسیدلاکتیک,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش فیزیولوژی بسکتبال اسیدلاکتیک (فصل دوم),مباني نظري فیزیولوژی بسکتبال اسیدلاکتیک دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش فیزیولوژی بسکتبال، اسیدلاکتیک (فصل…