بررسي مقايسه‌ي دغدغه‌هاي شغلي پرستاران در بيمارستان‌ها

بررسي مقايسه‌ي دغدغه‌هاي شغلي پرستاران در بيمارستان‌ها

برچسب ها:
فرسودگی شغلی پرستاراندغدغه هاي شغلي پرستارانبررسي مقايسه‌ي دغدغه‌هاي شغلي پرستاران در بيمارستان‌هادغدغه مسير شغلي چيست؟مراحل رشد شغليبلوغ مسير شغليانتخاب شغل و شخصيتاصول نظريه سازه مندي شغليابعاد انطباق پذيري شغلي

رفتن به سایت اصلی

بررسي مقايسه‌ي دغدغه‌هاي شغلي پرستاران در بيمارستان‌ها

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسي مقايسه‌ي دغدغه‌هاي شغلي پرستاران در بيمارستان‌ها از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش مشاوره و راهنمایی در 99 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهزمينه. با توجه به حساسيت شغل پرستاري شناخت دغدغه هاي آنها در مسير انتخاب شغل از ضروريات است تا اين عزيزان از مراحل شغلي خود و دغدغه هاي آن مطلع شوند و انتخاب آگاهانه تري انجام دهند.  هدف. هدف پژوهش حاضرمقايسه دغدغه هاي شغلي پرستاران در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه ع.پ اصفهان در سال 1389 بود.روش. روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع علي- مقايسه اي و روش نمونه گيري دسترس بود. جامعه آماري شامل کليه پرستاران و نمونه آماري براساس توان آزمون عبارت از 286  پرستار و بهيار شاغل در بيمارستانهاي مذكوربود. . ابزار پژوهش پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان سوپر بود که در اين تحقيق پايايي آن74/ محاسبه شد. آزمونهاي آماري عبارت بودند از t گروههاي مستقل با حجم نابرابر، تحليل وارايانس يك راهه، و آزمون تعقيبي شفه.يافته ها. نتايج نشان دادند كه دغدغه هاي شغلي بر اساس سن در مراحل اصلي بقا (001/0 P=) و نمره کلي (024/0 P=)؛ وضع استخدام در مرحله بقا (023/0 P=)؛سابقه کاردر  مرحله ايجاد (02/0 P=)،بقا (01/0 P=) و نمره کلي (045/0 P=)؛ و سرانجام، بر اساس محل کار (بخش)  در مرحله قطع همکاري(03/0 P=) معنادار شده‌اند. بحث و نتيجه گيري : نتايج پژوهش نشان داد كه بيشترين دغدغه پرستاران در متغييرسن و وضعيت استخدام از مراحل اصلي در مرحله بقا يعني مرحله اي كه فرد يا در شغلش تثبيت مي شود يا آن را تغيير مي دهد كه با بالا رفتن سن افراد به مرحله واقعي انتخاب خود مي رسند همچنين متغيير سابقه كار در مراحل بقا و ايجاد ، كه دغدغه در اين مرحله به معني آن است كه با افزايش سابقه كار افراد در شغل خود به ثبات بيشتري دست مي يابند و و به واقعيت بيشتر توجه مي كنند و به شغل علاقمند مي شوندو سپس در شغل خود به ثبات مي رسند و محل كار ( بخش) در مرحله قطع همكاري است كه به معني آن است كه افراد با كار كردن در بخشهاي مختلف دچار دغدغه  هاي آن بخش شده و توانايي هايشان كاهش مي يابد در نهايت به قطع همكاري يا بازنشستگي بيش از موعد مي رسند. مقدمه   انتخاب شغل تصميمي‌است ‌که اگر با شناخت و آگاهي کامل انجام شود منجر به رضايت شغلي و آرامش انسان مي‌شود و اگر با ناآگاهي صورت گيرد چه بسا نگراني و دغدغه‌هايي براي انسان چه در بعد شغل و چه ابعاد ديگر زندگي ايجاد کند. انسانها با کامل شدن، تصميم‌هاي کاملتري نيز مي‌گيرند و تصميم شعلي نيز از اين قاعده مستثني نيست.  چه بسا شغلي که تا ديروز رضايت فرد  را جلب کرده است امروز مايه نگراني و دغدغه او شود و ناچار به تفکری راجع به نگراني‌ها و يا حتي در صدد تغييرات شغلي برآيد.  پس تصميم خود را بهبود بخشيده و نسبت به رفع دلواپسي‌هاي خود اقدا مي‌‌موثر انجام مي‌دهد.    انتخاب شغل يكي از مراحل زندگي است كه فرد در آن مفهو مي‌‌را كه از خويش دارد، نشان مي‌دهد. اما بدان حد صريح و روشن نيست كه قطعا بگويد: من چنين يا چنان شخصي هستم  به همين  طريق، ‌نگهداري و سازگاري شغلي براي يك فرد مبتدي عملي است تا دريابد اولا شغل به او اجازه مي‌دهد كه نقشي را كه مايل است، ايفا كند. ثانيا نقشي كه كار اجازه ايفاي آن را مي‌دهد آيا با مفهومي‌كه او از خويشتن دارد مطابقت مي‌نمايد؟ آيا عناصر پيش بيني نشده در آن را مي‌توان با خود هماهنگ كردو يا به نحوي اصلاح نمود كه با وي متناسب شود؟ و بالاخره روش آزمايش خويش در قبال واقعيت‌ها است تا معلوم شود فرد مي‌تواند عملا با تصويري كه از خويش دارد زندگي كند يا نه ؟  (هاپاک،ترجمه اردبيلي،  1349، ص124)     ماهيت هر شغل تحت تاثير سطح اقتصادي- اجتماعي فرد،توانايي ذهني،  خصوصيات شخصيتي و فرصت‌هاي مناسب پيش آمده قرار دارند و اينها دست به دست هم محدوديت‌ها يا فرصت‌هايي در اختيار فرد قرار مي‌دهند.  با اين وجود،  به دست آوردن شغل براي هر كس فرايند توسعه و تحقق تصوير شخصي فرد از خود است.  بطوري كه رضايت شغلي هر كس تا حدود زيادي بستگي دارد به اينكه تا چه ميزان كار يا زندگي، خروجي‌هاي شخصيتي و ارزش‌هاي فرد را  فراهم مي‌آورند.  افرادي كه خصوصيات حرفه اي خويش را مي‌شناسند بيشتر احتمال دارد كه از زندگي حرفه اي خود كسب رضايت كنند، ‌ سوپر كه نظريه رشد حرفه اي او بيش از نظريه‌هاي ديگر مورد قبول مشاوران است بر اين فرض است كه انتخاب شغل كاربرد مفهوم خويشتن  پنداري  يا درك فردي خويش است. يعني مردم مشاغلي را انتخاب مي‌كنند كه معتقدند به آ‌نها امكان مي‌دهد تا آنچه كه تصور مي‌كنند هستند بشوند (سوپر،  1957،  نقل از هيلي).  خويشتن پنداري در نتيجه تاثير متقابل ارث و محيط توسعه مي‌يابد. خويشتن پنداري فرد منعكس كننده استعدادهاي دروني و صفات خلقي اوست كه از طريق تجارب وي در نقشهاي مختلف و همانندي با مدل‌هاي متفاوت گسترش يافته است. رشد و تكامل خويشتن پنداري جرياني مداوم است. هركس از مراحل سير شغلي كه توام با وظايف مخصوصي مي‌باشند مي‌گذرد و تجارب او با اين وظايف حرفه اي خويشتن پنداري حرفه اي او را شكل مي‌دهد. از آنجا كه تصميم گيري و انتخاب در سراسر زندگي حرفه اي رخ مي‌دهد كوشش مستمر فرد بر اين است كه اين خويشتن پنداري حرفه اي گسترش يابنده را تكميل نمايد.  (هيلي،ترجمه زندي پور، 1366).به عقيده پارسونز  انتخاب شغل به عوامل بسيار وسيع و گسترده اي بستگي دارد كه از بين آنها سه مرحله را مي‌توان نام برد: 1-شناسايي كامل توانايي ‌ها، ‌استعداد ها، ‌رغبت ‌ها و محدوديت ‌هاي فرد 2-شناسايي مشاغل متعدد و آگاهي از عواملي كه به موفقيت، ‌رضايت شغلي منجر مي‌شود. 3-ايجاد سازشي منطقي بين خصوصيات شخصي و شرايط شغلي كه به موفقيت و رضايت شغلي بينجامد.(شفيع آبادي، 1386،ص 23)    عوامل زير در طرح ريزي شغلي و حرفه اي حائز اهميت خاصي هستند:    توانايي ذهني: ‌احراز هر شغل به ميزان معيني از رشد و توانايي ذهني نياز دارد.     استعداد: مشاغل مختلف به استعدادهاي خاص و معيني نياز دارند. براي استعداد تعاريف متعددي ارائه شده است سوپر و كرايتز  (1962) معتقدند كه كلمه توانايي را مي‌توان به  جاي استعداد بكار برد. (شفيع آبادي، 1386،ص64)     رغبت: ‌عبارت از تحريكي احساساتي است كه با توجه و علاقه زياد به چيزي توام باشد رغبت وقتي به وجود مي‌آيد كه انسان به سمت چيزي گرايش داشته باشد وبه آن بينديشد و از آن لذت ببرد. (شفيع آبادي، 1386،ص66)    شخصيت: ‌به نظر گيلفورد  (1959)، ‌ شخصيت هرفرد مجموعه ويژگي‌هاي يكتا و يگانه اي است كه مختص آن فرد است. ( شفيع آبادي، 1386،ص 68)   عوامل محيطي، ‌عواملي نظير فرهنگ، ‌خانواده و طبقه اجتماعي و وضع جغرافيايي در انتخاب شغل فرد موثر هستند (شفيع آبادي، 1375، ص69). انتخاب شغل يك فرآيند پيچيده و مبهم است و به  عوامل متعددي بستگي دارد و نيز با  مشكلاتي همراه است.  هر فردي ممكن است در هر كدام از مراحل انتخاب خود با مشكلاتي مواجه شده و نگراني‌هايي داشته باشد. هاپاك    (1957، به نقل از حسيني، 1371).  حداقل 5 دليل عمده را در انتخاب يك شغل داراي اهميت مي‌داند كه عبارتند از:1-انتخاب شغل در زندگي افراد تعيين كننده است. 2- انتخاب شغل موفقيت يا شكست افراد در مراحل بعدي را باعث مي‌شود. 3-انتخاب يك شغل براي فرد لذت يا نفرت به همراه خواهد داشت  (درصورت انتخاب درست،  لذت و انتخاب نادرست،  نفرت در پي خواهد داشت). 4-انتخاب شغل تك بعدي نيست و بر روي تمام  جنبه‌هاي زندگي افراد تاثير مي‌گذارد. 5- نحوه انتخاب شغل درجامعه اي كه افراد آن از آزادي برخوردار هستند،  ميزان استفاده آن جامعه از نيروي انسانيش را تعيين مي‌كند. پرستاري نظامي ‌بي نظير در راستاي ارتقاء سلامت است كه شامل ارائه خدمات بر مبناي دانش و مهارتهايي است كه براي ديگران فراهم  مي‌گردد. پرستاري حرفه اي پويا است كه حيطه عمل آن به طور مداوم در حال تحول است شغلي با ماهيت انساني و مقدس كه هدف آن كمك و خدمت به بشريت است از آنجا كه هدف اصلي مشاوره شغلي تسهيل رشد حرفه اي و هدايت شغلي است و با توجه به مسئوليت خطير و سنگين اين عزيزان، لزوم دانستن دغدغه ها و نگرانيهاي آنها در راه  مسير رشد شغلشان ضروري به نظر  مي‌رسد. فهرست مطالب بررسي مقايسه‌ي دغدغه‌هاي شغلي پرستاران در بيمارستان‌ها به شرح زیر می باشد:چکیدهفصل اول: كليات پژوهش1-1 مقدمه     1-2 شرح و بيان مساله پژوهشي    1-3 اهميت تحقيق    1-3-1 اهميت نظري    1-3-2 اهميت کاربردي   1-4 اهداف    1-4-1 اهداف تحقيق    1-5 سوالات تحقيق    1-6 تعريف اصطلاحات    1-6-1 دغدغه شغلي    1-6-2 تعريف  پرستاري1-6-3  تعريف كارفصل دوم پيشينه پژوهش2-1 مقدمه    2-2  پيشينه پژوهش    2-2-1 دغدغه مسير شغلي چيست؟    2-2-2 اصول نظريه رشدي سوپر     2-2-3 خودپنداره    2-2-4 مراحل رشد شغلي    2-2-5 بلوغ مسير شغلي    2-2-6 انتخاب شغل و شخصيت    2-2-7 آرزوهاي شغلي    2-2-8-نظريه گاتفردسون    2-2-9 دغدغه‌هاي شغلي در نظريه سازه مندي مسير شغلي    2-2-10 اصول نظريه سازه مندي شغلي    2-2-11 ابعاد انطباق پذيري شغلي     2-3 مطالعات انجام شده     2-3-1 مطالعات انجام شده در خارج کشور    2-3-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور    2-3-3 نتيجه گيري از تحقيقات قبلي    فصل سوم : روش پژوهش 3-1 روش پژوهش    3-2 جامعه آماري    3-3 نمونه و روش نمونه گيري    3-4 ابزار پژوهش    3-4-1 پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان سوپر    3-4-2 پرسشنامه ويژگي‌هاي دموگرافيک    3-5 روش تجزيه و تحليل آماري        فصل چهارم يافته هاي پژوهش4-1 مقدمه    4-2 بررسي يافته هاي توصيفي    4-3 بررسي سوال هاي  تحقيق    4-3-1 سوال اول    4-3-1-1 متغير جنسيت   4-3-1-2 متغير سن    4-3-1-3 متغير تحصيلات    4-3-1-4 متغير تأهل    4-3-1-5 متغير درآمد    4-3-2 سوال دوم    4-3-2-1 متغير وضعيت استخدام    4-3-3 سوال سوم    4-3-3-1 متغير سابقه کار    4-3-4 سوال چهارم    4-3-4-1 متغيير محل کار (بخش)    4-3-5 سوال پنجم    4-3-5-1 متغير نوبت کاري    فصل پنجم: نتايج پژوهش 5-1 مقدمه5-2 خلاصه طرح و نتايج پژوهش    5-3 بحث در يافته ها    5-3-1 بحث در مورد سوالات تحقيق     5-3-1-1-1 متغير جنسيت    5-3-1-1-2 متغير سن    5-3-1-2سوال دوم    5-3-1-2-1 متغير وضعيت استخدام    5-3-2-3 سوال سوم    5-3-2-3-1 متغير سابقه کار    5-3-2-4 سوال چهارم    5-3-2-4-1 متغير محل کار (بخش)    5-3-2-5 سوال پنجم    5-3-2-5-1 متغير شيفت کاري    5-4 محدوديت هاي پژوهش    5-5 پيشنهادات پژوهش  پيوست 1    منابع و مآخذ  

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
2117
مشاهده

کد فایل:9385
انتشار در:۱۳۹۶/۴/۱
حجم فایل ها:143

اشتراک گذاری:

 قیمت:

21,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
فرسودگی شغلی پرستاراندغدغه هاي شغلي پرستارانبررسي مقايسه‌ي دغدغه‌هاي شغلي پرستاران در بيمارستان‌هادغدغه مسير شغلي چيست؟مراحل رشد شغليبلوغ مسير شغليانتخاب شغل و شخصيتاصول نظريه سازه مندي شغليابعاد انطباق پذيري شغلي

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته حسابداري،قيمت گذاري سيستم انتقال در سيستمهاى دسترسى باز

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته حسابداري،قيمت گذاري سيستم انتقال در سيستمهاى دسترسى باز برچسب ها: گزارش کاراموزي قيمت گذاري سيستم انتقال کاراموزي قيمت گذاري سيستم انتقال کارورزي قيمت گذاري سيستم انتقال دانلود گزارش کارآموزي قيمت گذاري سيستم انتقال قيمت گذاري…

 • شناخت ديدگاه مديران مدارس در خصوص نحوه نظارت آموزشي

  نظارت دانلود فایل اصلی شناخت ديدگاه مديران مدارس در خصوص نحوه نظارت آموزشي از سایت دانلود فایل شناخت ديدگاه مديران مدارس در خصوص نحوه نظارت آموزشي در حجم 96 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی…

 • پاورپوینت استان آذربایجان شرقی

  پاورپوینت استان آذربایجان شرقی دانلود پاورپوینت استان آذربایجان شرقی دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع استان آذربایجان شرقی؛ در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش.     بخشی از متن پاورپوینت:…

 • طرح توجیهی دستگاه‌هاي شيردوش تمام خودكار

  احداث کارخانه دستگاه شیردوشی,توجیه مالی قیمت شیردوش دستی,خرید پروژه کارآفرینی شیردوشی گاو,طرح توجیهی دستگاه های شیردوش,طرح توجیهی قیمت دستگاه شیردوش گاو,کارافرینی دستگاه های شیردوشی گاوداری,کسب و کار شیردوشی گاوداری دانلود فایل اصلی طرح توجیهی دستگاه‌هاي شيردوش تمام خودكار از سایت…

 • گستره نظری و پیشینه تحقیق درمان ذهن آگاهی

  گستره نظری و پیشینه تحقیق درمان ذهن آگاهی دانلود گستره نظری و پیشینه تحقیق درمان ذهن آگاهی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • پیشینه و مبانی نظری سبک های فرزند پروری

  پیشینه و مبانی نظری سبک های فرزند پروری دانلود پیشینه و مبانی نظری سبک های فرزند پروری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سبک های فرزند پروری روانشناسان همواره علاقه مند بوده اند که…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاریابی سبز وبرند سبز

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاریابی سبز وبرند سبز دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاریابی سبز وبرند سبز دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاریابی سبز وبرند سبز فصل دو …

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم سود و بازده سود و تقسیم سود(فصل 2)

  چارچوب نظري بازده,دانلود مباني نظري مفاهیم سود,فصل دوم پايان نامه ارشد پیش بینی سود,مباني نظري بازده سهام,مباني نظري حسابداري تقسیم سود,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) سود,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم سود و بازده سود و تقسیم سود(فصل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام های مالیاتی (فصل 2 حسابداری)

  پيشينه نظري مالیات,چارچوب نظري تاریخچه مالیات بندی در ایران,دانلود مباني نظري اهمیت مالیات,فصل دوم پايان نامه ارشد تعریف و مفهوم مالیات,مباني نظري انواع نظام‌های مالیاتی,مباني نظري حسابداري,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نظام های مالیاتی دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق سود هر سهم و بازده سهام

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق سود هر سهم و بازده سهام دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق سود هر سهم و بازده سهام دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : ادبيات تحقيق…

 • تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شعب بانک

  پرسشنامه کارت امتیازی متوازن,تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شعب بانک,دوازده گام تا تدوین,شاخص های کارت امتیازی متوازن,مدل bsc چیست,مقاله کارت امتیازی متوازن,نمونه کارت امتیازی متوازن دانلود فایل اصلی تلفیق…

 • پاورپوینت زندگی نامه تامسون

  پاورپوینت زندگی نامه تامسون دانلود پاورپوینت زندگی نامه تامسون دسته بندي : سایر جزئیات و دریافت گزارش فایل جوزف جان تامسون، سال 1856 در انگلستان متولد شد. خانواده تامسون زیاد به علم علاقه مند نبودند ولی تامسون  به مطالعه شوق…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سرسختی،ابعاد و نظریه های سرسختی (فصل دوم)

  ابعاد و نظریه های سرسختی,ادبیات نظری سرسختی,پیشینه تحقیق سرسختی,دانلود مبانی نظری سرسختی,فصل دوم پایان نامه سرسختی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سرسختی،ابعاد و نظریه های سرسختی (فصل دوم) از سایت دانلود فایل دانلود ادبیات نظری و پیشینه…

 • طراحی سازه ی ساختمان های بلند با الهام از ساختار بامبو

  طراحی سازه ی ساختمان های بلند با الهام از ساختار بامبو دانلود طراحی سازه ی ساختمان های بلند با الهام از ساختار بامبو دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل طراحی سازه ی ساختمان های بلند با الهام…

 • پاورپوینت اختلالات شبه جسمی

  پاورپوینت اختلالات شبه جسمی برچسب ها: درمان اختلال جسمانی شکلدرمان اختلال سوماتوفرماختلالات ساختگیاختلالات سوماتوفرماختلالات تجزیه ایاختلالات جسمانیانواع اختلالات سوماتوفرم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اختلالات شبه جسمی دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ماهیت خانواده و انتظارات والدین (فصل 2)

  پيشينه پژوهش خانواده چیست,پيشينه نظري انتظار والدین از فرزندان,چارچوب نظري نظریه های خانواده,دانلود مباني نظري انتظار والدین,فصل دوم پايان نامه ارشد تعریف خانواده,مباني نظري فرزندپروری,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) ماهیت خانواده و فرزندان دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی،سرمایه ای،پولی وسود سهام پیش بینی شده

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی،سرمایه ای،پولی وسود سهام پیش بینی شده دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی،سرمایه ای،پولی وسود سهام پیش بینی شده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست…

 • پیشینه ومبانی نظری فناوری اطلاعات

  پیشینه ومبانی نظری فناوری اطلاعات دانلود پیشینه ومبانی نظری فناوری اطلاعات دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات و ارتباطات تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاریخچه فناوری اطلاعات…

 • مبانی نظری و پیشینه نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا

  مبانی نظری و پیشینه نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا دانلود مبانی نظری و پیشینه نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2…

 • پیشینه و مبانی نظری عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران

  پیشینه و مبانی نظری عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران دانلود پیشینه و مبانی نظری عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عوامل تأثیرگذار بر…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی (فصل دوم)

  پيشينه نظري س,چارچوب نظري تعاریف سلامت سازمانی,دانلود مباني نظري اخلاق مدیریتی,فصل دوم پايان نامه ارشد مفهوم اخلاق مدیریت,مباني نظري سلامت سازمانی,مباني نظري مدیریت اخلاق مدیریتی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی (فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی…

 • مبانی نظری شبیه سازی، مفاهیم و تعاریف

  مبانی نظری شبیه سازی، مفاهیم و تعاریف دانلود مبانی نظری شبیه سازی، مفاهیم و تعاریف دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری شبیه سازی ، مفاهیم و تعاریف : 2 - 2 - 2 مزایای…

 • پاورپوینت کایزن (بهبود مستمر)

  پاورپوینت کایزن (بهبود مستمر) دانلود پاورپوینت کایزن (بهبود مستمر) دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت کایزن (بهبود مستمر) ،در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: nکایزن ترکیبی دو کلمه ای از یک مفهوم ژاپنی…

 • مبانی نظری وپیشینه سیاست خارجی وروابط بین الملل

  مبانی نظری وپیشینه سیاست خارجی وروابط بین الملل دانلود مبانی نظری وپیشینه سیاست خارجی وروابط بین الملل دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه سیاست خارجی وروابط بین الملل فصل دوم (…

 • پاورپوینت درمورد شیمی دارویی

  پاورپوینت درمورد شیمی دارویی دانلود پاورپوینت درمورد شیمی دارویی دسته بندي : داروسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد شیمی داروییقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 11محتویاتشیمی ‌داروییشکل داروهاکاربرد داروهانامگذاری داروهاسنتیک داروهااطلاعیه اولیهداروهای بیماریهای گوارشیداروهای بیماریهای پوستیقسمتی از پاورپوینت:—شیمی…

 • فصل دوم پايان نامه ارشد قصه گویی

  فصل دوم پايان نامه ارشد قصه گویی دانلود فصل دوم پايان نامه ارشد قصه گویی دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل - قصه گویی 1 - 2 - 2 - قصه گویی چیست : اگر قصه…

 • ادبیات نظری تحقیق بهداشت فردی،بهداشت غذایی،بهداشت جنسی و بهداشت روانی (فصل دوم)

  ادبیات نظری بهداشت فردی,بهداشت جنسی و ب,بهداشت جنسی و بهداشت,بهداشت جنسی و بهداشت روانی,بهداشت غذایی,تحقیق بهداشت فردی,فصل دوم پایان نامه بهداشت فردی,مبانی نظری بهداشت فردی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق بهداشت فردی،بهداشت غذایی،بهداشت جنسی و بهداشت روانی (فصل دوم)…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت سالمندان

  دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت سالمندان برچسب ها: مراقبت از سالمندان در منزلچگونه از سالمندان مراقبت کنیمهزینه نگهداری سالمند در منزلنحوه نگهداری سالمندان در خانهنگهداری از سالمنداننیازهای سالمندانمقاله سالمندانسالمندان pdf رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت سالمندان…

 • پاورپوینت آشنایی با مهندسی صنایع

  پاورپوینت آشنایی با مهندسی صنایع دانلود پاورپوینت آشنایی با مهندسی صنایع دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با مهندسی صنایع و جایگاه آن در میان دانشها ، در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش.…

 • دانلود طرح توجیهی واحد بازیافت مواد پلاستیکی,تولید نایلون

  پروژه بازیافت پلاستیک,پروژه کارآفرینی بازیابی ضایعات پلاستیکی,توليد نايلون از زباله های شهري,دانلود طرح توجیهی بازیافت ضایعات پلاستیک,روش بازیافت ضایعات پلاستیک,طرح توجیهی بازیافت نایلون,طرح توجیهی چاپ روی نایلون,طرح کارآفرینی چاپ روی پلاستیک دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی واحد بازیافت مواد…

 • پاورپوینت مدل CA در مطالعات شهری

  پاورپوینت مدل CA در مطالعات شهری برچسب ها: دانلود پاورپوینت مدل CA در مطالعات شهریمدل CA در مطالعات شهریبررسی مدل CAپاورپوینت مدل CELLULAR AUTOMATA در شهرسازیپاورپوینت بررسی و معرفی مدل CA در مطالعات شهریمدل CAپاورپوینت مدل CA در مطالعات شهریآشنایی…

 • ادبیات نظری تحقیق مصرف مواد، انواع مواد افیونی، خشخاش، تریاک، توهم زاها

  ادبیات نظری تحقیق مصرف مواد، انواع مواد افیونی، خشخاش، تریاک، توهم زاها دانلود ادبیات نظری تحقیق مصرف مواد، انواع مواد افیونی، خشخاش، تریاک، توهم زاها دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تاریخچه  مصرف مواد…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نارسایی قلبی

  دانلود پاورپوینت با موضوع نارسایی قلبی برچسب ها: انواع نارسایی قلبیدرمان گیاهی نارسایی قلبیطول عمر بیماران نارسایی قلبینارسایی قلبی در جواناننارسایی قلبی مادرزادیبرای نارسایی قلبی چه کنیمنارسایی قلبی مادرزادی چیستنارسایی قلبی pdf رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده انواع بيمه سازمان تأمين اجتماعي،وابسته به وزارت بهداشت

  دانلود گزارش کاراموزي آماده انواع بيمه سازمان تأمين اجتماعي،وابسته به وزارت بهداشت برچسب ها: گزارش کاراموزي انواع بيمه سازمان تأمين اجتماعيکاراموزي انواع بيمه سازمان تأمين اجتماعيکارورزي انواع بيمه سازمان تأمين اجتماعيدانلود گزارش کارآموزي انواع بيمه سازمان تأمين اجتماعيانواع بيمه سازمان…

 • مبانی نظری مهرورزی وخشونت

  مبانی نظری مهرورزی وخشونت دانلود مبانی نظری مهرورزی وخشونت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری مهرورزی وخشونت فــصـل دوم يافته‌هاي تحقيق ترور و تروریسم و نگاهی به ریشه‌های آن جنگ‌ای تاریخی قدمتی…