بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به منظور ارائه روشهاي ارتقاءكيفي

بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به منظور ارائه روشهاي ارتقاءكيفي

برچسب ها:
تحقیق مهارتهای حرفه ای معلمانبررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به منظور ارائه روشهاي ارتقاءكيفياهمیت و جایگاه معلم در آموزش و پرورشمهارتهای معلم در تدریسصلاحیت معلمی و نظام تربیتینقش معلم در فرایند یاددهی

رفتن به سایت اصلی

بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به منظور ارائه روشهاي ارتقاءكيفي

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به منظور ارائه روشهاي ارتقاءكيفي این مهارت ها از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش برنامه ریزی درسی در 130 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدههدف این پژوهش بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی در دوره راهنمایی است. روش انجام پژوهش زمینه ای است و جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان (زن و مرد) دوره راهنمایی شهرستان بهشهر تعداد 255 نفر می باشدکه با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه معلمان دروس علوم پایه50 نفر و معلمان دروس علوم انسانی100 نفر و در مجموع 150 نفر بصورت تصادفی ساده با تقسیم به نسبت حجم جامعه انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات آزمون محقق ساخته (خودسنجی و نظر مشاهده گر) که حاوی 25 سئوال با مقیاس لیکرت بوده که روایی آن توسط استادان محترم راهنما و مشاور و صاحب نظران دانشگاه مورد تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (80/0) مورد تایید قرار گرفت که داده های تحقیق بصورت آمار توصیفی (جداول فراوانی، درصد و نمودار) و آمار استنباطی (آزمون خی دو) به کمک نرم افزار spss انجام شده است که عمده ترین یافته های تحقیق این است بطور کلی توزیع فراوانی دیدگاه معلمان علوم پایه و علوم انسانی در رابطه با میزان آگاهی از مهارتهای حرفه ای یکسان نیست و بین این دو توزیع تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به بزرگتر بودن مقدار2c محاسبه شده(44/12) که بیانگر آن است میزان آگاهی معلمان از مهارتهای حرفه ای در دروس علوم پایه و علوم انسانی متفاوت است. بعبارت دیگر با توجه به جدول توصیفی داده ها و از نظرمشاهده گر میزان آگاهی معلمان از مهارتهای حرفه ای در گروه علوم پایه در وضعیت بهتری نسبت به گروه علوم انسانی می باشد و عمده ترین پیشنهاد نیز با توجه به یافته های تحقیق مبنی بر ضرورت توجه به معلمان و چگونگی ارتقای دانش ومهارتهای آنان از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی، آموزش ضمن خدمت (حضوری و غیر حضوری)، ایجاد دفتر ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان و تقویت این باور که معلمی امری فنی و تخصصی است و آشنا نمودن معلمان با پژوهش حین عمل و ارتقای مهارتهای آنان بر اساس برنامه مدون  و بر اساس استانداردهای تدوین شده بین المللی صورت گیرد.مقدمهآموزش و پرورش زير بناي رشد و توسعه كشورها در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي محسوب مي شود و در برنامه ريزي هاي كلان و بلند مدت كشورهاي توسعه يافته توجه به آموزش و پرورش از اهميت ويژه اي برخوردار است (معتمدي،1387، ص26). معلم بعنوان يكي از عناصر اساسي آموزش و پروش نقش موثري در تسهيل يادگيري و اثربخشي فرايند آموزش دارد لذا توانايي و مهارتهاي حرفه اي معلم مي تواند برنامه را غني و ضعيف و ناتواني او مي تواند از اعتبار و كيفيت برنامه درسي به شدت بكاهد (ملكي،1385، ص64). در واقع هر اندازه معلم از صلاحيت علمي و آموزشي و مهارتهاي حرفه اي لازم براي تدريس برخوردار باشد امكان دستيابي به هدفها بيشتر  مي شود و به همين سبب امروزه توجه به كيفيت كار معلمان در راس امور مربوط به بهبود بخشي آموزش قرار دارد، لذا لازم است كه پارادايم جديدي به جاي رويكرد سنتي در آموزش شكل گيرد كه از جمله اصول ورويكرد اساسي آن آموزش مداوم ومستمر بمنظور تقويت مهارتهاي حرفه اي معلمان مي باشد كه در اين رابطه اهميت آموزش و پرورش حرفه اي معلمان بويژه در دوره راهنمايي ضرورتي انكارناپذير است (سليمانپور،1381، ص27). از بررسي برخي از مطالعات انجام شده درباره موضوع چنين بر مي آيدكه دانش پژوه (1382)، يوسفيان (1387) در پژوهشي به اين نتيجه رسيدندكه بسياري از معلمان از مهارت حرفه اي لازم برخوردار نيستند و در ايفاي نقش حساس خود با مشكلاتي مواجه اند و مهارت حرفه ای آنان در سطح پایینی قرار دارد.تحقيق مبشر (1376) نشان داد«كه معلمان دوره ابتدايي وراهنمايي تحصيلي در تدريس علوم ورياضيات از نظر مهارت حرفه اي ضعيف هستند». كيامنش (1377) باتوجه به يافته هاي پژوهشي در مطالعات تیمز «وضعيت دانش آموزان ايراني در دروس علوم و رياضي را نامناسب ارزيابي كرده و علت مشكل را درروشهاي تدريس معلمان مي داند». كريمي (1384) با توجه به يافته هاي مطالعه بين المللي پيشرفت سواد خواندن پرلز  (2001) در تحليل نتايج «به لزوم تجديد نظر در فرايندياددهي، يادگيري، روشهاي تدريس وصلاحيتهاي حرفه اي معلمان اشاره مي كند». از آنچه گذشته و با بررسي بسياري از تحقيقات انجام شده به روشني مي توان دريافت كه معلمان از مهارتهاي حرفه اي لازم برخوردار نيستند و در اين زمينه كاستيها و نارساييهاي جدي وجود دارد كه در ناكارآمدي آنها و عملكرد تحصيلي دانش آموزان نقش تعيين كننده اي ايفا مي كند. مفهوم ارتقاي مهارتهاي حرفه اي معلمان كه از اواسط قرن بيستم در نظامهاي آموزشي پديدار شده است صاحبنظران امر تعليم و تربيت نظرات مختلفي را بيان كرده اند كه از جمله هايبرمن  و بومهان  (2005) به مولفه هاي (روشهاي تدريس و ارزشيابي) ويلگاس وريمرس  (2007)نيز نقش مهارتهاي حرفه اي معلم را جهت تغيير در نظام آموزشي بسيار ضروري دانسته ودراين رابطه به مولفه هاي (روشهاي جديد تدريس،تكنولوژي آموزشي وارزشيابي) پرداخته اند و مهر محمدي به تواناييهاي مربوط به روشهاي تدريس و ارزشيابي واستفاده از تكنولوژي آموزشي معلم اعتقاددارد و منظور مرعشي از اين مهارتها شامل (آگاهي معلمان از روشهاي تدريس، سازماندهي و اداره كلاس، مشاوره و راهنمايي دانش آموزان وارزشيابي)            مي باشد و همچنين ملكي مهارتها وتواناييهاي عملي معلم در فرايند يادگيري مانند (مهارت در تهيه طرح، اجراي روشهاي نوين تدريس، طراحي آموزشي و ارزشيابي) و شعباني، نوروزي و آقازاده نيز آشنايي معلمان به روشهاي تدريس، طراحي آموزشي و ارزشيابي بعنوان مولفه هاي مهارتهاي حرفه اي معلمان اعتقاد دارند، لذا با بررسيها و مطالعات نظريات مختلف صاحبنظران تركيبي از نظرات مختلف اتخاذ شده است كه در اين پژوهش با در نظرداشتن اصول كلي ياد شده مولفه هايي نظير (روشهاي تدريس، تكنولوژي آموزشي، طراحي آموزشي و ارزشيابي) بعنوان مهارتهاي حرفه اي معلمان در دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمايي در شهرستان بهشهر مورد مطالعه و بررسي قرارگرفته است.فهرست مطالب بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به منظور ارائه روشهاي ارتقاءكيفي به صورت زیر می باشد:چکیده    1فصل اول: طرح تحقیقمقدمه    3بیان مساله تحقیق    5اهداف تحقیق    6سوالات تحقیق    7اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق    7روش پژوهش- جامعه و نمونه آماری- روش و ابزار –  روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها    8محدودیتهای موضوع تحقیق    9تعریف واژه ها و اصطلاحات    10تعاریف نظری    10تعاریف عملیاتی    11فصل دوم: ادبیات و پیشینه موضوع تحقیقمقدمه    14اهمیت و جایگاه معلم در آموزش و پرورش    15خصوصیات و صفات معلم        19مهارتهای حرفه ای معلمان    23مهارتهای معلم در تدریس    25حیطه  های مهارتی کار معلم    34صلاحیت حرفه ای معلم    35صلاحیت معلمی و نظام تربیتی    42انواع صلاحیتهای معلمان    43تربیت معلم و آموزشهای ضمن خدمت    44نقش معلم در فرایند یاددهی – یادگیری    45عوامل موثر در تدریس    45نقش معلمان در تدریس    46ویژگیهای شاگردان و تاثیر آن در فرایند تدریس    50تاثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی در فرایند تدریس    51تاثیر فضا و تجهیزات آموزشی در فرایند تدریس    52آموزش و پرورش دوره راهنمایی    52اهمیت دوره راهنمایی    53ویژگیهای دانش آموزان دوره راهنمایی    53اهداف دوره راهنمایی    55روشهای آموزش و پرورش دوره راهنمایی    55راهبردهای تدریس از دیدگاه مکاتب مختلف    56انواع روشهای نوین تدریس    58انواع الگوهای تدریس    64روشهای تدریس در فرایند یاددهی- یادگیری    68ویژگیهای روشهای جدید تدریس    69گستره ی آموزش و پرورش نوین    70آموزش و پرورش و توسعه    72تربیت معلم حرفه ای و توسعه    75نتیجه گیری    76پیشینه تحقیق    77فصل سوم: روش تحقیقمقدمه    80روش تحقیق    80جامعه آماری    80نمونه و روش نمونه گیری    81روش و ابزار گردآوری داده ها    81روایی و پایایی    82روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها    83فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنهامقدمه    85سؤالات ویژه تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها    86فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیقمقدمه    97خلاصه تحقیق    97نتیجه گیری    98پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق    100فهرست منابع    104پیوستها: پیوست 1؛ داده های خام    108پیوست 2 : نمونه پرسشنامه و چکیده انگلیسی    116

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1272
مشاهده

کد فایل:9322
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۳۰
حجم فایل ها:390

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تحقیق مهارتهای حرفه ای معلمانبررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به منظور ارائه روشهاي ارتقاءكيفياهمیت و جایگاه معلم در آموزش و پرورشمهارتهای معلم در تدریسصلاحیت معلمی و نظام تربیتینقش معلم در فرایند یاددهی

 • پاورپوینت خلاصه گزارش مدیریتی وضعيت محيط زيست شهر تهران SoE

  پاورپوینت خلاصه گزارش مدیریتی وضعيت محيط زيست شهر تهران SoE برچسب ها: مشکلات زیست محیطی تهرانسازمان حفاظت محیط زیست تهران استان تهرانشماره تلفن محیط زیست سرخه حصارآلودگی های زیست محیطی تهرانآدرس اداره محیط زیست شهرریگزارش محیط زیستاستخدام سازمان محیط زیست…

 • تحقیق با موضوع آسیب ورزشی

  تحقیق با موضوع آسیب ورزشی دانلود تحقیق با موضوع آسیب ورزشی دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل آسیب های ورزشی و پیشگیری از آن از مقولات مهم طب ورزش می باشد.آسیب های ورزشی خوشبختانه اغلب به…

 • قالب پاورپوینت شیمی 1

  قالب پاورپوینت شیمی 1 دانلود قالب پاورپوینت شیمی 1 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت شیمی 1 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …     اسلاید…

 • ادبیات نظری تحقیق تعاریف، ابعاد ونظریات تعهد سازمانی

  ادبیات نظری تحقیق تعاریف، ابعاد ونظریات تعهد سازمانی دانلود ادبیات نظری تحقیق تعاریف، ابعاد ونظریات تعهد سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : تعهد سازمانی تعریف در ادبیات روان…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی موزه کودک

  برنامه فیزیکی طراحی معماري موزه کودک,پایان نامه طراحی معماري موزه کودک,رساله معماري طراحی موزه کودک,طراحی معماري موزه کودک,ظوابط و استانداردهای طراحی معماري موزه هوا فضا,مطالعات معماري طراحی موزه کودک,معماري موزه کودک دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحی موزه…

 • کارآموزی در شرکت نگهداري وتعميرات شبكه انتقال نيرو

  دیسپاچینگ,کارآموزی در شرکت نگهداري وتعميرات شبكه انتقال نيرو دانلود فایل اصلی کارآموزی در شرکت نگهداري وتعميرات شبكه انتقال نيرو از سایت دانلود فایل کارآموزی در شرکت نگهداري وتعميرات شبكه انتقال نيرو در حجم 62 صفحه و در قالب word و…

 • تحقیق ارزش هاي زيست محيطي جنگل

  تحقیق ارزش هاي زيست محيطي جنگل برچسب ها: تحقیق ارزش هاي زيست محيطي جنگل رفتن به سایت اصلی تحقیق ارزش هاي زيست محيطي جنگل دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: تحقیق  ارزش هاي زيست محيطي…

 • مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار شرکتها

  انواع بحر,سيستم حسابداري در ايران,صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي,كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري,مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار شرکتها,نسبت هاي مالي,نسبت هاي نقدينگي,هدف حسابداري و گزارشگري مالي…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم تعهد سازماني (فصل دوم پایان نامه)

  ابعاد تعهد سازمانی,پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم تعهد سازماني,چارچوب نظری تعهد سازماني,فصل دوم پایان نامه تعهد سازماني,مبانی نظری تعاریف و مفاهیم تعهد سازماني,مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم تعهد سازماني…

 • پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهرواندان

  پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهرواندان برچسب ها: پرسشنامه بررسی عوامل موثر مشارکت اجتماعی شهرواندان رفتن به سایت اصلی پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهرواندان دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل دسته…

 • تحقیق کژ کاریهای جنسی در زنان و درمان آن ها

  تحقیق کژ کاریهای جنسی در زنان و درمان آن ها دانلود تحقیق کژ کاریهای جنسی در زنان و درمان آن ها دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل ورد تحقیق در ارتباط باکژ…

 • پاورپوینت دوره مدیریت کسب و کار

  پاورپوینت دوره مدیریت کسب و کار برچسب ها: دوره mbaکلاسهای کسب و کاردوره mba دانشگاه تهرانسرفصل های dbaدوره dba دانشگاه تهراندوره های مدیریت در اصفهانمدیریت کسب و کارpdfدوره های کوتاه مدت مدیریت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت دوره مدیریت کسب…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق توسعه، اطلاعات وفناوري اطلاعات، دولت الكترونيك

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق توسعه، اطلاعات وفناوري اطلاعات، دولت الكترونيك دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق توسعه، اطلاعات وفناوري اطلاعات، دولت الكترونيك دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق توسعه ، اطلاعات…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش جایگاه آموزش مهارت های زندگی

  مبانی نظری وپیشینه پژوهش جایگاه آموزش مهارت های زندگی دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش جایگاه آموزش مهارت های زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل جایگاه آموزش مهارت های زندگی امید و هدف والدین…

 • پیشینه و مبانی نظری مراجع محوری ، روان درمانی و خود پنداره

  پیشینه و مبانی نظری مراجع محوری ، روان درمانی و خود پنداره دانلود پیشینه و مبانی نظری مراجع محوری ، روان درمانی و خود پنداره دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان

  بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان برچسب ها: پروژه بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستانپایان نامه بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان رفتن به سایت…

 • بررسی امکان سنجی و طراحي الگوي ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی

  بررسی امکان سنجی و طراحي الگوي ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی برچسب ها: تکثر رادیو تلویزیونی الگوی رسانه ای نظام رسانه های دیداری شنیداری انحصار زدایی ایجاد رادیو تلویزیون خصوصی در ایرانپروژه بررسی امکان سنجی و طراحي الگوي ایجاد تکثر رادیو…

 • بررسی میزان گرایش دبیران آموزش و پرورش به برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی ورابطه آن بارضایت شغلی

  بررسی میزان گرایش دبیران آموزش و پرورش به برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی ورابطه آن بارضایت شغلی برچسب ها: دانلود پایان نامه بررسی میزان گرایش دبیران آموزش و پرورش به برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی ورابطه آن بارضایت شغلیپروژه بررسی…

 • تحقیق پیمان و پیمانکاری

  پیمانکاری دانلود فایل اصلی تحقیق پیمان و پیمانکاری از سایت دانلود فایل تحقیق پیمان و پیمانکاری در حجم 83 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:. تحويل كارگاهالف ) كارفرما متعهد است كه…

 • پیشینه و مبانی نظری منبع کنترل رفتار

  پیشینه و مبانی نظری منبع کنترل رفتار دانلود پیشینه و مبانی نظری منبع کنترل رفتار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق منبع کنترل رفتار فصل دوم رفتار اسناد اسناد کنترل…

 • فایل پاورپوینت اصول طراحی مسیرپیاده

  فایل پاورپوینت اصول طراحی مسیرپیاده برچسب ها: دانلود پاورپوینت اصول طراحی مسیر پیادهپاورپوینت اصول طراحی مسیر پیادهمسیر پیادهپاورپوینت اصول طراحي مسیرپياده براساس مباني توسعه پايدارپاورپوینت برنامه ریزی و طراحی برای عابر پیادهپاورپوینت طراحی مسیرپیادهپاورپوینت مسیر عابر پیادهشهرساز رفتن به سایت…

 • بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس

  بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس برچسب ها: بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورسدانلود پرسشنامه حاکمیت…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی ورزشگاه (برای بسکتبال و فوتسال)

  برنامه فیزیکی طراحی ورزشگاه (برای بسکتبال و فوتسال),رساله معماري طراحی ورزشگاه (برای بسکتبال و فوتسال),طراحی ورزشگاه (برای بسکتبال و فوتسال),ظوابط و استانداردهای طراحی ورزشگاه,مطالعات و رساله معماري طراحی ورزشگاه بسکتبال و فوتسال دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف گزارشگري مالي و تصميم گيري اقتصادي (فصل دوم )

  ادبیات نظری گزا,پیشینه پژوهش گزارشگري مالي و تصميم گيري اقتصادي,پیشینه تحقیق تصميم گيري اقتصادي و گزارشگري مالي,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف گزارشگري مالي و تصميم گيري اقتصادي,فصل دوم پایان نامه اهداف گزارشگري مالي و تصميم گيري اقتصادي دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغذیه و یادگیری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغذیه و یادگیری دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغذیه و یادگیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق تغذیه ویادگیری فصل دوم : مطالعه ادبيات…

 • تحقیق : آموزش تنیس روی میز

  09358978227,آموزش تنیس,آموزش تنیس روی میز,تنیس روی میز,دانلود تحقیق آموزش,دانلود تحقیق آموزش تنیس روی میز,دانلود تحقیق تنیس,نگار زمانی دانلود فایل اصلی تحقیق : آموزش تنیس روی میز از سایت دانلود فایل عنوان تحقیق : آموزش تنیس روی میزفرمت : WORDتعداد صفحه…

 • پاورپوینت علوم دوم دبستان اگر تمام بشود فصل هفتم

  پاورپوینت علوم دوم دبستان اگر تمام بشود فصل هفتم برچسب ها: پاورپوینت علوم دوم دبستان اگر تمام بشود فصل هفتم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم دوم دبستان اگر تمام بشود فصل هفتم دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شخصیت (فصل دوم )

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شخصیت (فصل دوم ) برچسب ها: ادبیات نظری شخصیتفصل دوم پایان نامه شخصیتپیشینه تحقیق شخصیت دیدگاه هایی درباره شخصیتچارچوب نظری شخصیتپیشینه و مبانی نظری شخصیت رفتن به سایت اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شخصیت…

 • مبانی نظری انعطاف پذیری استراتژیک

  مبانی نظری انعطاف پذیری استراتژیک دانلود مبانی نظری انعطاف پذیری استراتژیک دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل انعطاف پذیری استراتژیک انعطاف پذیری استراتژیک ؛ شناخت مدیریتی 1 . 2 انعطاف پذیری استراتژیک 2 .…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع حركات و جابجايي آب

  دانلود پاورپوینت با موضوع حركات و جابجايي آب برچسب ها: پاورپوینت حركات و جابجايي آبامواج ساكن امواج ساكن سطحيامواج ساكن داخليحركات و جابجايي آب در آبهاي جاري مناطق وجود سرعت خطيفضاهاي مرده رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • دانلود پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا PSWQ

  Worry Questionnaire Pennsylvania PSWQ,پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا PSWQ,پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا PSWQ,پرسشنامه ی نگرانی PSWQ,پرسشنامه ی نگرانی PSWQ می یر,متزگر و بورکووک,میلر دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا PSWQ از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا PSWQ در 3…

 • بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها

  بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها برچسب ها: نوسانات بازار سهام˓عملکرد˓ سهم بازده ماهانهسهام˓ بازده دارایی ها˓ بازده سهام˓ ارزش افزوده اقتصادیبررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها رفتن به سایت اصلی بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام…

 • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی

  سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی برچسب ها: پایان نامه سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتیپروژه سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته عمران بررسي شركت راه ساختماني،تحكيم سازه ابهر

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته عمران بررسي شركت راه ساختماني،تحكيم سازه ابهر برچسب ها: گزارش کاراموزي شركت راه ساختماني تحكيم سازه ابهرکاراموزي شركت راه ساختماني تحكيم سازه ابهرکارورزي شركت راه ساختماني تحكيم سازه ابهردانلود گزارش کارآموزي شركت راه ساختماني تحكيم…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رنگ و شخصیت (فصل دوم )

  ادبیات نظری رنگ و شخصیت,پیشینه پژوهش رنگ و شخصیت,پیشینه تحقیق رنگ و شخصیت,چارچوب نظری رنگ و شخصیت,فصل دوم پایان نامه رنگ و شخصیت,مبانی نظری رنگ و شخصیت دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رنگ و شخصیت (فصل دوم…