بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی

بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی

برچسب ها:
بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانیپروژه آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانیآموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانیاموزش کارهای عمرانیتعریف طرح های عمرانیطرح های عمرانی چیستتعریف طرح های عمرانی و غیرعمرانیانواع طرح های عمرانی

رفتن به سایت اصلی

بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی

دسته بندي : عمران

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

دانلود فایل آموزشی صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی در 150 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.========================================================تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir========================================================تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.قسمتهایی از متن اصلی:مهمترین اصطلاحاتی که در کارهاي عمرانی استفاده میشودبرنامه عمرانی: منظور از برنامه عمرانی، برنامه اي است جامع حاوي هدف ها، سیاست ها، میزان اعتبـاراتی که براي تامین تمام یا قسمتی از یک نوع نیاز اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی در قالب برنامه هاي میان مـدت تـدوین شده و مشتمل بر یک یا چند طرح عمرانی باشد.طرح هاي عمرانی: طرح عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات تـوجیهی فنی و اقتصادي و اجتماعی، در یک موقعیت جغرافیایی معلوم و در یک دوره زمانی از قبـل تعیـین شـده، بـا اعتبـار معیین، براي اجراي یک قسمت مشخص از فعالیت هاي یک بخش اقتصادي در قالب برنامه ي عمرانی، به مرحله ي اجرا در آید مثل طرح راه آهن بافق بندرعباس در برنامه راهسازي و یا نیروگاه رامین در برنامه ي تامین انرژي.سه نوع طرح عمرانی وجود دارد :1) طرح عمرانی انتفاعی : طرحی است که جهت کسب درآمد یا سود اجرا می گردد( کارخانه سیمان2) طرح عمرانی غیر انتفاعی : طرحی است که هدف ما ازاجراي آن کسب سود یا در آمد نیست بلکه جهت ضرورتهاي اجتماعی اجرا می گردد مانند احداث مدرسه و بیمارستان و ساختمان هاي دولتی .3) طرح هاي مطالعاتی : طرحی است که بر اساس قرار داد بین دستگاههاي اجرایی و موسسات علمی جهت انجام مطالعه خاصی اجرا می گردد ، مانند مطالعه احداث یک سد یا انجام پژوهش در مورد یک پدیدهآنچه که خواهید خواند:    مهمترین اصطلاحاتی که در کارهاي عمرانی استفاده میشود    انواع طرح عمرانی•    طرح عمرانی انتفاعی•    طرح عمرانی غیر انتفاعی•    طرح هاي مطالعاتی    پروژه:    اندازه پروژه•    پروژه هاي بزرگ•    پروژه هاي متوسط•    پروژه هاي کوچک    سازمان برنامه و بودجه    دستگاه اجرایی    مهندس مشاور    طبقه بندي انواع قرارداد    قراردادهاي متداول پیمانکاري•    قرارداد مقطوع•    قرارداد امانی•    قرارداد براساس مواد و دستمزد:    قرارداد نظارت    نظارت    حق الزحمه    نظارت کارگاهی    عوامل نظارت کارگاهی    عوامل مبنا    دستگاه نظارت    شرایط عمومی پیمان    پیمانکار    پیمانکار عمومی    پیمانکار جزء    کنسرسیوم    کارفرما    بخشنامه    پیمان  صفر تا صد طرح هاي عمرانی         مشخصات فنی    فهرست بهاء    صورت وضعیت    مجري طرح    مدیر طرح    پروژه عمرانی    کار    بخش کار    جزء کار    اقلام کار    مراحل تصویب و اجراي طرحهاي عمرانی در ایران    اجراي طرح هاي عمرانی•    امانی•    پیمانی    روشهاي معمول واگذاري کار به پیمانکار•    مناقصه عمومی•    ترك تشریفات مناقصه    مراحل اجمالی اجراي طرح هاي عمرانی•    مرحله – 1 مطالعات مقدماتی طرح مطالعات تحقیقاتی و بنیادى مطالعات شناسایی طرح تهیه طرح مقدماتی، تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح•    مرحله – 2 انتخاب پیمانکاردعوت از پیمانکاران براى اجراى طرح تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامه انتخاب پیمانکار•    مرحله :3 انعقادقراردادباپیمانکار تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات انعقاد قرارداد با پیمانکارابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت اخذ پیش پرداخت•    مرحله :4 شروع عملیات اجراییتاسیس و ایجاد کارگاه صفر تا صد طرح هاي عمرانی    تخصیص تنخواه گردان به کارگاه مخارج اجراى طرح تنظیم صورت وضعیت موقت کارهاپرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها • مرحله : 5 خاتمه کارتحویل موقت ابطال ضمانتنامه انجام تعهداتابطال ضمانتنامه پیش پرداخت تهیه صورت وضعیت قطعیاسترداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار) برچیدن کارگاه دوره تضمین تحویل قطعیاسترداد نصف دیگر وجه الضمان(سپرده حسن انجام کار)    صورت وضعیت چیست؟•    انواع صورت وضعیت ها•    صورت وضعیت موقت یا provisional statementکسورات قانونی قراردادها•    صورت وضعیت ماقبل آخر•    صورت وضعیت قطعی    تفاوت صورت وضعیت ماقبل قطعی با قطعی از نظر شرایط عمومی پیمان ( در پیمانهاي PC فهرست بهایی )æ    مزایاي تهیه و تایید آن    نکات مهم تنظیم صورت وضعیت    دستور کار و صورت جلسه    شرایط عمومی پیمان    شرایط خصوصی پیمان    صورت وضعیت نویسی در قراردادهاي عمرانی    نحوه تنظیم صورت وضعیت ها•    صورت وضعیت فهرست بهایی•    صورت وضعیت متر مربع    کارهاي مازاد    مصالح پایکار    چرا باید ضرایب فهرست بها در نظر گرفته شوند    نحوه اعمال ضرایب فهرست بها    وظایف پیمانکار قبل و بعد از برنده شدن در مناقصهصفر تا صد طرح هاي عمرانی         چند توصیه مهم بیمهاي    نکاتی در خصوص سپرده    آزاد سازي سپرده حسن انجام کار•    مدارك لازم براي آزاد سازي سپرده %5 اول حسن انجام کار•    مدارك لازم براي آزاد سازي سپرده %5 دوم حسن انجام کار    آزاد سازي %10 سپرده حسن انجام کار در قبال ضمانتنامه    مفاصا حساب و انواع آن•    مفاصا حساب بیمه و مالیات•    مفاصا حساب صنایع و معادن و استانداري    فسخ – خاتمه – تعلیق پیمان    مینوس و پلوس در پیمانکاري یعنی چی؟    اصطلاح کلیم کردن (claim) در امور پیمانکاري    انواع ضمانت نامه در قراردادهاي عمرانی•    ضمانت نامه•    ضمانت نامههاي بانکی•    انواع ضمانت نامه هاي بانکی•    ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده•    ضمانت نامه حسن انجام تعهدات•    ضمانت نامه پیش پرداخت•    ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان•    ضمانت نامه حسن انجام خرید•    ضمانت نامه گمرکی•    ضمانت نامه تعهد پرداخت•    ضمانت نامههاي متفرقه    بررسی موارد مورد دعاوي در قراردادهاي سرجمع    راهکارهاي قرارداد سرجمع    نکات مهم در شرایط عمومی پیمان :    مختصر آشنایی با تاریخچه فهرست بها و هدف از تهیه آن    فهرست بها بر چه اساسی تهیه میشود    مشخصات فنی در فهرست بها    ساختار فهرست بها    نکات مهم در مورد فهرست بها    نحوه محاسبه حق بیمه طرح هاي عمرانی و غیر عمرانی    مفهوم تعدیل در قراردادهاي پیمانکاري    روش محاسبات تعدیل     آشنایی با ضرایب مورد استفاده در برآورد    انواع متره    تعریف برآورد    انواع برآورد    فرم خلاصه مالی    نکات مهم و موارد ادعاي تغییر مقادیر پیمان    نکات کلیدي بیمه در قراردادهاي پیمانکاري    روش حسابرسی و محاسبه مفاصا حساب تامین اجتماعی در انواع قرارداد    آنچه باید درمورد حق بیمه پیمانها بدانید    دستورالعمل حق بیمه قراردادهاي پیمانکاري و مهندسی مشاور    چند پرسش و پاسخ(81 پرسش و پاسخ)

دسته بندی: عمران

تعداد مشاهده:
935
مشاهده

کد فایل:16717
انتشار در:۱۳۹۶/۱۱/۱۸
حجم فایل ها:2127

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانیپروژه آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانیآموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانیاموزش کارهای عمرانیتعریف طرح های عمرانیطرح های عمرانی چیستتعریف طرح های عمرانی و غیرعمرانیانواع طرح های عمرانی

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت آموزشی وتصمیم گیری

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت آموزشی وتصمیم گیری دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت آموزشی وتصمیم گیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت آموزشی وتصمیم گیری فصل دوم مديريت…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری و رضایت شغلی (فصل دوم )

  ادبیات نظری رهبری و رضایت شغلی,پیشینه پژوهش سبک رهبری و رضایت شغلی,پیشینه تحقیق سبک رهبری و رضایت شغلی,چارچوب نظری رهبری و رضایت شغلی,فصل دوم پایان نامه سبک رهبری و رضایت شغلی,مبانی نظری زرهبری و رضایت شغلی دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد برپيش بينی درماندگی مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس

  بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد برپيش بينی درماندگی مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس برچسب ها: بررسي تأثير ترکيب اجزای صورت گردش وجوه نقد برپيش بينی درماندگی مالی شرکت های پذيرفته شده در بورسترکيب اجزای صورت…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و نظریه های سلامت روانی (فصل 2)

  pdf,تعریف سلامت روان در روانشناسی,تعریف سلامت روانی,چارچوب نظري سلامت روان دا,دانلود مباني نظري نظریه های سلامت روان,سلامت روان,فصل دوم پايان نامه ارشد سلامت روان,مباني نظري دیدگاه های سلامت روان,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) سلامت روانی دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث :تم 16

  پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث :تم 16 برچسب ها: پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث :تم 16 رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث :تم 16 دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی…

 • پیشینه و مبانی نظری هدف حسابداری، گزارشگری مالی،کیفیت سود، مدیریت سودوتاثیر کارایی وبازار کارا

  پیشینه و مبانی نظری هدف حسابداری، گزارشگری مالی،کیفیت سود، مدیریت سودوتاثیر کارایی وبازار کارا دانلود پیشینه و مبانی نظری هدف حسابداری، گزارشگری مالی،کیفیت سود، مدیریت سودوتاثیر کارایی وبازار کارا دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • اعتقادات ذاتی و طبیعی ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی

  اعتقادات ذاتی و طبیعی دانلود فایل اصلی اعتقادات ذاتی و طبیعی ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی از سایت دانلود فایل تحقیق اعتقادات ذاتی و طبیعی ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی در 109صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با توضیحات…

 • چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش ذهن آگاهی یا حضور ذهن (فصل 2 پایان نامه)

  ادبیات نظری ذهن آگاهی pdf,پیشینه پژوهش ذهن آگاهی mindfulness,پیشینه تحقیق کتاب ذهن آگاهی,چارچوب نظری مقالات ذهن آگاهی,دانلود مباني,دانلود و خرید مبانی نظری تاریخچه ذهن آگاهی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)تکنیک های شناخت درمانی,مقاله حضور ذهن دانلود فایل اصلی چارچوب…

 • پاورپوینت بررسی معماری مسجد آیا صوفیا

  پاورپوینت بررسی معماری مسجد آیا صوفیا دانلود پاورپوینت بررسی معماری مسجد آیا صوفیا دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی معماری مسجد آیا صوفیا (مبانی نظری معماری)، در حجم 62 اسلاید، همراه با یک…

 • ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش فناوری بانکداری الکترونیکی و بانکداری موبایلی

  ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش فناوری بانکداری الکترونیکی و بانکداری موبایلی,پيشينه پژوهش بانکداری موبایلی PDA,پيشينه تحقيق مزایای بانکداری موبایلی,چارچوب نظري بانکداری ا,فصل دوم پايان نامه ارشد بانکداری موبایلی,مباني نظري انواع بانکداری الکترونیکی دانلود فایل اصلی ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)

  ادراک خداوند,پرسشنامه سبک زندگی,پیشینه تحقیق سبک زندگی,دانلود مبانی نطری طرز سبک زندگی,دانلود مبانی نظری,سبک زندگی,مبانی مظری درک خداوند از نظر مسلمانان,مبانی نظری در نظریه دانشمندان,مبانی نظری رایگان,مبانی نظری سبک زندگی و ادراک خدا دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و…

 • پاورپوینت فرهنگ و سبک در معماری

  پاورپوینت سبک در معماری,پاورپوینت فرهنگ در معماری,پاورپوینت فرهنگ و سبک در معماری,پروژه معماری,دانلود پاورپوینت فرهنگ و سبک در معماری,سبک در معماری,سرچشمه فرهنگ,فرهنگ در معماری,فرهنگ و سبک در معماری دانلود فایل اصلی پاورپوینت فرهنگ و سبک در معماری از سایت دانلود…

 • مبانی نظری سند چشم انداز 1404

  مبانی نظری سند چشم انداز 1404 دانلود مبانی نظری سند چشم انداز 1404 دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سند چشم انداز 1404 مقدمه 2 - 5 - 2 - ساختار چشم انداز 2…

 • پاورپوینت سبك اررت نوو

  آشنایی با سبک ارت نوو در معماری,پاورپوینت بررسی سبک ارت نوو در معماری,پاورپوینت سبك اررت نوو,دانلود پاورپوینت سبك اررت نوو,سبك اررت نوو,سبک ارت نوو در معماری,معماران ارت نوو,ويژگي معماري ارت نوو دانلود فایل اصلی پاورپوینت سبك اررت نوو از سایت…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله(فصل 2 پایان نامه)

  پيشينه نظري,چارچوب نظري تعریف خودآگاهی,دانلود مباني نظري مهارت حل مساله,عوامل مؤثر در رشد خودآگاهي,فصل دوم پايان نامه ارشد خودآگاهی pdf,مباني نظري انواع روشهای حل مسئله,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله,مقاله خودآگاهی دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • مقاله بررسی سازوکارهای مدیریت آموزشی

  مدیریت آموزشی,مقاله بررسی سازوکارهای مدیریت آموزشی دانلود فایل اصلی مقاله بررسی سازوکارهای مدیریت آموزشی از سایت دانلود فایل بررسی سازوکارهای مدیریت آموزشی در حجم 108 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:فصل اول :…

 • مبانی نظری خانواده

  مبانی نظری خانواده دانلود مبانی نظری خانواده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خانواده تعريف خانواده گونه هاي خانواده 4 - 2 كاركردهاي خانواده خانواده عملكردي و بدعملكردي : 2 - 7 تحقیقات انجام…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش فرهنگ بازارمحوری (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش بازارمحوری در صادرات,پيشينه تحقيق بازارمحوری و بازاریابی,پيشينه نظري بازارمح,چارچوب نظري بازارمحوری,دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش فرهنگ بازارمحوری (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه بازارمحوری و رضایت شغلی,مباني نظري بازارمحوری سازمانی دانلود فایل اصلی مبانی نظری وپیشینه پژوهش فرهنگ بازارمحوری…

 • مبانی نظری و پیشینه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده

  مبانی نظری و پیشینه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده دانلود مبانی نظری و پیشینه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - 1 - مقدمه014 2 - 2 - توسعه…

 • پاورپوینت تاثیر ورزش بر افسردگی

  پاورپوینت تاثیر ورزش بر افسردگی دانلود پاورپوینت تاثیر ورزش بر افسردگی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل افسردگی حالتی از غم، نا امیدی و بیچارگی همراه با کندی و رخوت در فعالیت های فیزیولوژیکی و روانی است.…

 • دانلود مجموعه قالب پاورپوینت هنر

  دانلود مجموعه قالب پاورپوینت هنر دانلود دانلود مجموعه قالب پاورپوینت هنر دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت هنر  قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …   اسلاید…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم اختلالات خواب (فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش اختلالات خواب چیست؟,پيشينه تحقيق مهم‌ترین انواع اختلالات خواب,دانلود مبانی نظری تحقیق اختلالات خواب,فصل دو,مباني نظري مقالاتِ تحقیقاتی برای اختلالات خواب,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم اختلالات خواب (فصل دوم پایان نامه) دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • بررسی ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران

  بررسی ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمند سازی سازمانیمقاله توانمندسازی کارکنانروشهای توانمندسازی کارکنانتوانمندسازی کارکنان pdfتوانمندسازی کارکنان docبررسی ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه…

 • اصول و روشهای طراحی شهری

  اصول و روشهای طراحی شهری دانلود اصول و روشهای طراحی شهری دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل اصول و روشهای طراحی شهری فهرست موضوعات مشخص طراحی در شهرهای ایراناصل پیوستگی فضاییطراحی شهری در گسترش پیشنهادینمونه هایی از…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سبک های مقابله و انواع آن (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری سبک های مقابله و انواع آن,پیشینه پژوهش سبک های مقابله و ان,پیشینه تحقیق سبک های مقابله و انواع آن,چارچوب نظری سبک های مقابله و انواع آن,سبک های مقابله و انواع آن,فصل دوم پایان نامه سبک های مقابله,مبانی نظری…

 • ادبیات نظری تحقیقات پیشین نظریه های نقاشی و نقاشی درمانی

  ادبیات نظری تحقیقات پیشین نظریه های نقاشی و نقاشی درمانی برچسب ها: ادبیات نظری تحقیقات پیشین نظریه های نقاشی درمانی رفتن به سایت اصلی ادبیات نظری تحقیقات پیشین نظریه های نقاشی و نقاشی درمانی دسته بندي : مبانی نظری جزئیات…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مدل های ارزیابی عملکرد (فصل دوم)

  pdf,ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مدل های تصویر سازمانی و وفاداری مشتریان (فصل دوم),دانلود مباني نظري ارزیابی عملکرد,فصل دوم پايان نامه,کارت ارزیابی متوازن,مباني نظري مدل های ارزیابی عملکرد,مباني نظري مدیریت کارت ارزیابی متوازن,مقاله کارت امتیازی متوازن دانلود فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوري صف خط انتظار

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوري صف خط انتظار دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوري صف خط انتظار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : 2 - 2 - 1 -…

 • تحقیق معلم اثر بخش

  تحقیق معلم اثر بخش برچسب ها: معلم اثر بخش تفاوت های معلمان اثربخش با غیر از آنآموزش اثر بخش معلم از نظر گوردونزمينه آموزش اثربخش معلم الگوی آموزش اثربخش معلم ابتداییپیشرفت تحصیلی رفتن به سایت اصلی تحقیق معلم اثر بخش…

 • جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " حسابان"

  تدریس کامل تمام مطالب حسابان,جزوه حسابان کنکور,جزوه کامل حسابان,جزوه کامل حسابان رشته ریاضی,حسابان در کنکور,نکات حسابان برای کنکور,نگین فایل دانلود فایل اصلی جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " حسابان" از سایت دانلود فایل دانلود جزوه تایپ شده، رنگی…

 • ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انعطاف پذیری استراتژیک

  ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انعطاف پذیری استراتژیک دانلود ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انعطاف پذیری استراتژیک دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل انعطاف پذیری استراتژیک انعطاف پذیری استراتژیک ؛ شناخت مدیریتی انعطافپذیری استراتژیک…

 • ادبیات نظری تحقیق درمان حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری درمان حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR),پردازش مجدد (EMDR),چارچوب نظری حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR),فصل دوم پایان نامه درمان حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد,مبانی نظری…

 • چارچوب نظری و سوابق تحقیق اهداف و مدلهای بازاریابی رابطه مند (فصل دوم پایان نامه)

  ابعاد بازاریابی رابطه‌‌مند,بازاریابی رابطه مند در سطح جهانی,تعاری,تعاریف و مفاهیم بازاریابی رابطه‌‌مند,چارچوب نظری و سوابق تحقیق اهداف و مدلهای بازاریابی رابطه مند(فصل دوم پایان نامه),راهبردهای بازاریابی رابطه‌‌ مند,مدل‌های بازاریابی رابطه‌‌مند دانلود فایل اصلی چارچوب نظری و سوابق تحقیق اهداف و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازدارندگی رفتاری(BIS)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازدارندگی رفتاری(BIS) دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازدارندگی رفتاری(BIS) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : بازدارندگی رفتاری ( BIS ) 2 - 2 سیستم های…

 • پاورپوینت فارسی دوم دبستان کتابخانه ی کلاس ما

  پاورپوینت فارسی دوم دبستان کتابخانه ی کلاس ما برچسب ها: پاورپوینت فارسی دوم دبستان کتابخانه ی کلاس ما رفتن به سایت اصلی پاورپوینت فارسی دوم دبستان کتابخانه ی کلاس ما دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش…