بررسی تاثير تاکتيک هاي بازاريابي رابطه مند برکيفيت روابط و وفاداري مشتريان

بررسی تاثير تاکتيک هاي بازاريابي رابطه مند برکيفيت روابط و وفاداري مشتريان

برچسب ها:
دانلود مقاله بررسی تاثير تاکتيک هاي بازاريابي رابطه مند برکيفيت روابط و وفاداري مشترياندانلود پایان نامه بررسی تاثير تاکتيک هاي بازاريابي رابطه مند برکيفيت روابط و وفاداري مشتريان

رفتن به سایت اصلی

بررسی تاثير تاکتيک هاي بازاريابي رابطه مند برکيفيت روابط و وفاداري مشتريان

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثير تاکتيک هاي بازاريابي رابطه مند
برکيفيت روابط و وفاداري مشتريان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 139 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این
تحقیق آماده چاپ و پرینت
جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================تمامی فایل های سیستم،
توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه
ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به
گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:
چکيدههدف از اين پژوهش، بررسي رابطه تاکتيکهاي بازاريابي رابطه مند برکيفيت روابط و رابطه کيفيت روابط بر وفاداري مشتريان هتل هاي شرق گيلان است. حجم نمونه از روش غير احتمالي در دسترس و بر اساس جدول کرجسي و مورگان 196 نفر انتخاب شد. ابزار گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه بوده که روايي آن توسط متخصصان مديريت، استاد راهنما و مشاور تاييد شده و پايايي آن از ضريب آلفاي کرونباخ برابر با 95/0 بدست آمده است. همچنين در اين تحقيق براي گردآوري اطلاعات، پيشينه و مباني نظري از روش کتابخانه اي و داده هاي آماري از روش ميداني (پرسشنامه) استفاده شده است. اين پژوهش بر اساس هدف يک تحقيق کاربردي و همچنين بر اساس چگونگي بدست آوردن داده هاي مورد نياز، از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه از شاخص هاي آماري نظير فراواني، جداول و نمودار-ها در بخش آمار توصيفي و از آزمون هاي کلوموگروف-اسميرنوف، آزمون همبستگي پيرسون، اسپيرمن و تحليل عاملي تاييدي موجود در بسته  نرم افزاري SPSS در بخش آمار استنباطي استفاده گرديد. نتايج نشان مي دهد که تاکتيکهاي بازاريابي رابطه مند برکيفيت روابط، رابطه معناداري دارد وهمچنين کيفيت روابط بر وفاداري مشتريان رابطه معناداري دارد.واژگان کليدي: بازاريابي رابطه مند- وفاداري مشتري_ کيفيت رابطه- مشتريمقدمهسازمانها با درکي که از اهميت رضايت مشتري کسب کرده-اند، به تدريج در حال فاصله گيري از بازاريابي سنتي و گرايش به بازاريابي رابطه مند مي باشند. رضايت مشتري عامل اصلي موفقيت در بسياري از سازمانهاست و در تحقيقات متعدد به رابطه رضايت مشتري با ارتباط دهان به دهان، وفاداري، تکرارخريد و افزايش سودآوري سازمانها اشاره شده است (فرناندزگنزالس وپرادو ،2007،ص500). در صنايع خدماتي که ارائه خدمات مستلزم برقراري ارتباط و تعامل با مشتري است، رضايت کلي مشتريان مبتني بر چگونگي رويارويي وتجربه آنان از سازمان است. لذا جاي تعجب نيست که شرکت ها منابع قابل توجهي را صرف اندازه گيري و مديريت رضايت مشتري مي کنند. بنگاه هاي اقتصادي براي بهبود رضايت و وفاداري مشتري بايد در خصوص عوامل موثر بر رضايت مشتري به وفاداري آنان دست يابند (لائو و همکاران ،2004،ص، 545).مشتري تنها منبع سودآوري شرکت‌ها در زمان حال و آينده است. ولي، به هر حال يک مشتري خوب که سودمندي بيشتري را ايجاد مي‌کند هميشه امکان دارد که از دست برود؛ زيرا رقابت بر سر دستيابي به مشتريان خوب شديد است (گري، بايون،2001،ص 8). شرکت‌هاي زمانه ما بايد به حفظ و نگهداري مشتريان فعلي و ايجاد رابطه بلندمدت و سودآور با آنها تأکيد نمايند. ديدگاه اصلي حفظ مشتريان اين است که بايد با عرضه ارزش برتر به مشتري، رضايت وي را (پيوسته) تأمين کرد (کاتلر،گري،2001،ص17).فهرست________________________________________چکيده 1فصل اول: کليات تحقيق 21-1 مقدمه 31-2 بيان مساله 3            1-3 اهميت و ضرورت تحقيق 5            1-4 اهداف تحقيق 5            1-5 مدل نظري تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………….6            1-6 فرضيه هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………….6                  1-6-1 فرضيه هاي اصلي ……………………………………………………………………………………………………..7                  1-6-2 فرضيه هاي فرعي ……………………………………………………………………………………………………..7            1-7 تعريف متغيرهاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………..8            1-8 قلمرو تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………..9            1-9 تعريف مفهومي متغيرها………………………………………………………………………………………………………..10            1-10 تعريف عملياتي متغيرها………………………………………………………………………………………………………12            1-11 خلاصه فصل اول………………………………………………………………………………………………………………12فصل دوم: ادبيات تحقيق 142-1مقدمه 15            2-2 وفاداري 15                  2-2-1 انواع وفاداري 15                  2-2-2 انواع مشتري از نظر وفاداري 18                 2-2-3 فرايند سودمندي وفاداري مشتريان 19                  2-2-4 مزاياي وفاداري به برند 20                  2-2-5 حلقه وفاداري مشتري 21           2-3 کيفيت خدمات 22           2-4 اعتماد 24                 2-4-1 ديدگاه جامع به اعتماد 24                 2-4-2 ويژگي هاي اعتماد 26                 2-4-3 نقش ريسک و آسيب پذيري در مفهوم اعتماد 27           2-5 رضايت 28                 2-5-1 ارزش و رضايت مشتري 28     2-5-2 مزاياي رضايت مشتري 29           2-6 بازاريابي رابطه اي 29                 2-6-1 بازاريابي رابطه اي؛ تعاريف و مولفه ها 31                 2-6-2 تاريخچه بازاريابي رابطه اي 35    2-6-3 اجزا و عناصر بازاريابي رابطه اي 35 2-6-3-1 ايجاد پيوند 36                         2-6-3-2 ارتباطات 37                         2-6-3-3 ارزش مشترک 37             2-6-3-4 همدلي 37             2-6-3-5 رابطه متقابل …………………………………………………………………………………………….. .37     2-6-4 عوامل موثر در رشد بازاريابي رابطه اي ……………………………………………………………………….39     2-6-5 انواع فعاليت هاي بازاريابي رابطه اي …………………………………………………………………………..39     2-6-6 ضرورت بازاريابي رابطه اي………………………………………………………………………………………..40       2-6-7 نردبان بازاريابي رابطه اي …………………………………………………………………………………………..40     2-6-8 پي ريزي و ساخت بازاريابي رابطه اي …………………………………………………………………………41     2-6-9 استراتژي هاي بازاريابي رابطه اي ………………………………………………………………………………..42     2-6-10 مدل هاي بازاريابي رابطه اي………………………………………………………………………………………44     2-6-11 مدل پنج سطحي بازاريابي رابطه اي کاتلر……………………………………………………………………48      2-6-12 موانع و محدوديت هاي پياده سازي اثربخش برنامه هاي بازاريابي رابطه اي ……………………49          2-7 پيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………..50                2-7-1 پيشينه داخلي………………………………………………………………………………………………………………50                2-7-2 پيشينه خارجي…………………………………………………………………………………………………………….53          2-8 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………..54فصل سوم : روش اجراي تحقيق 553-1 مقدمه 563-2 روش تحقيق 56            3-3 جامعه آماري 56            3-4 نمونه آماري و روش نمونه گيري 57            3-5 روش گردآوري اطلاعات 583- 6روايي و پايايي ابزار گرداوري اطلاعات 59      3-6-1 روايي 59                  3-6-2 پايايي 60             3-7 روش تجزيه و تحليل داده ها 61فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق 634-1 آمار توصيفي 64      4-1-1 توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان 64                  4-1-2 توزيع فراواني سطح تحصيلات پاسخ دهندگان 65                  4-1-3 توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان 65                  4-2 تحليل عاملي تاييدي 67                  4-2-1 بار عاملي 68             4-3 بررسي روابط (همبستگي) بين مولفه هاي تاکتيک هاي بازاريابي رابطه مند 75            4-4 بررسي روابط (همبستگي) بين مولفه هاي کيفيت روابط 76            4-5 بررسي روابط (همبستگي) بين متغيرهاي تحقيق 78            4-6 آزمون مدل ساختاري تحقيق 79            4-7 شاخص هاي برازندگي مدل 80            4-8 آزمون فرضيه اول تحقيق 81            4-9 آزمون فرضيه دوم تحقيق………………………………………………………………………………………………….81            4-10 آزمون فرضيه هاي فرعي………………………………………………………………………………………………….82            4-11 فرضيات جانبي……………………………………………………………………………………………………………….86فصل پنجم : بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات 875-1 مقدمه 885-2 بحث و نتيجه گيري 88     5-2-1 نتايج حاصل از بررسي فرضيه اول تحقيق……………………………………………………………………..88     5-2-2 نتايج حاصل از بررسي فرضيه دوم تحقيق…………………………………………………………………….895-3 نتايج حاصل از بررسي فرضيه هاي فرعي………………………………………………………………………………90     5-3-1 نتايج بررسي فرضيه فرعي 1و3و5……………………………………………………………………………….90     5-3-2 نتايج بررسي فرضيه فرعي 2و4و6……………………………………………………………………………….91     5-3-3 نتايج بررسي فرضيه فرعي 7و8…………………………………………………………………………………..925-4 پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….935-5 محدوديت هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………945-6 پيشنهادات به محققان آينده…………………………………………………………………………………………………..95منابع 96پيوست ها 104چکيده انگليسي 113 فهرست شکل‌هاعنوان               صفحه________________________________________شکل1-1 مدل مفهومي……………………………………………………………………………………………………………………………….8شکل 1-2 فرايند پژوهش بصورت شماتيک 13شکل 2-1 اجزا و عوامل بازاريابي رابطه اي 36شکل 4-1 توزيع فراواني پاسخ دهندگان با توجه به جنسيت 65شکل 4-2 توزيع فراواني سطح تحصيلات پاسخ دهندگان 66شکل 4-3 توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان 67شکل 4-4 تحليل عاملي تاييدي پاداش محسوس در حالت معناداري 68شکل 4-5 تحليل عاملي تاييدي محسوس در حالت ضرايب بارهاي عاملي………………………………………………………69شکل 4-6 تحليل عامل تاييدي ارتباطات فردي در حالت معناداري…………………………………………………………………69شکل 4-7 تحليل عامل تاييدي ارتباطات فردي در حالت ضرايب بارهاي عامل ………………………………………………70شکل 4-8 تحليل عامل تاييدي مکاتبات مستقيم در حالت معناداري ………………………………………………………………71شکل 4-9 تحليل عامل تاييدي مکاتبات مستقيم در حالت ضرايب استاندارد بارهاي عامل ………………………………..71شکل 4-10 تحليل عامل تاييدي اعتماد در حالت معناداري …………………………………………………………………………..72شکل 4-11 تحليل عامل تاييدي اعتماد در حالت ضرايب استاندارد بارهاي عامل……………………………………………..72شکل 4-12 تحليل عامل تاييدي رضايتمندي در حالت معناداري…………………………………………………………………….73شکل 4-13 تحليل عامل تاييدي رضايتمندي در حالت ضرايب استاندارد بارهاي عامل………………………………………73شکل 4-14 تحليل عامل تاييدي وفاداري در حالت معناداري………………………………………………………………………….74شکل 4-15 تحليل عامل تاييدي وفاداري در حالت ضرايب استاندارد بارهاي عامل……………………………………………74شکل 4-16 ضرايب معناداري همبستگي بين مولفه هاي تاکتيک بازاريابي رابطه مند…………………………………………..75شکل 4-17 ضرايب استاندارد همبستگي بين مولفه هاي تاکتيک هاي بازاريابي رابطه مند……………………………………76شکل 4-18 ضرايب معناداري همبستگي بين مولفه هاي کيفيت روابط………………………………………………………………77شکل 4-19 ضرايب استاندارد همبستگي بين مولفه هاي کيفيت روابط ……………………………………………………………..77شکل 4-20 ضرايب معناداري همبستگي بين متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………78شکل 4-21 ضرايب استاندارد همبستگي بين متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………78شکل 4-22 مدل ساختاري تحقيق در حالت ضرايب معناداري ………………………………………………………………………..79شکل 4-23 مدل ساختاري تحقيق در حالت ضرايب تاثير استاندارد………………………………………………………………….80  فهرست جدول‌هاعنوان               صفحه________________________________________جدول 3-1 تطبيق سوالات پرسشنامه مولفه هاي آن 58جدول 3-2 پايايي عامل مولفه هاي پرسشنامه تحقيق…………………………………………………………………………………….61جدول 4-1 توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان 64جدول 4-2 توزيع فراواني سطح تحصيلات پاسخ دهندگان 65جدول 4-3 توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان 66جدول 4-4 شاخص هاي برازش مدل تحقيق قبل از اصلاح مدل…………………………………………………………………..80جدول 4-5 نتايج حاصل از تحليل مدل معادلات ساختاري براي فرضيه اول تحقيق…………………………………………81جدول 4-6 نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاري براي فرضيه دوم تحقيق………………………………………………..82جدول 4-7 اثرات غيرمستقيم مولفه هاي تاکتيک بازاريابي رابطه مند بر کيفيت روابط و اعتماد…………………………..83جدول 4-8 اثرات غيرمستقيم مولفه هاي تاکتيک بازاريابي رابطه مند بر کيفيت روابط و مولفه رضايتمندي…………..83جدول 4-9 اثرات غيرمستقيم مولفه هاي کيفيت روابط بر وفاداري مشتريان…………………………………………………….83جدول 4-10 نتايج حاصل از بررسي فرضيه هاي فرعي 1و3و5……………………………………………………………………..84جدول 4-11 نتايج حاصل از بررسي فرضيه هاي فرعي 2و4و6……………………………………………………………………..85جدول 4-12 نتايج حاصل از بررسي فرضيه هاي فرعي 2و4و6……………………………………………………………………..85
جدول 4-13 اثرات غيرمستقيم و با واسطه مولفه هاي تاکتيک بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان……………….86

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1211
مشاهده

کد فایل:11481
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۷
حجم فایل ها:775

اشتراک گذاری:

 قیمت:

25,700 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود مقاله بررسی تاثير تاکتيک هاي بازاريابي رابطه مند برکيفيت روابط و وفاداري مشترياندانلود پایان نامه بررسی تاثير تاکتيک هاي بازاريابي رابطه مند برکيفيت روابط و وفاداري مشتريان

 • دانلود پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی

  پرسشنامه روانشناسی,پرسشنامه سازگاری جوانان,پرسشنامه سازگاری دانشجویان,پرسشنامه سازگاری نوجوانان,دانلود پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی,دانلود رایگان پرسشنامه دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی در 3 صفحه در قالب word , قابل ویرایش…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ماهیت حسابرسی و بودجه زمانی (فصل دوم)

  پیشینه پژوهش انواع روش های حسابرسی,پیشینه تحقیق بودجه زمانی حسابرسی,ماهیت حسابرسی داخلی,ماهیت روشهای حسابرسی,مبانی نظری بودجه زمانی در حسابرسی,مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ماهیت حسابرسی و بودجه زمانی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ماهیت حسابرسی و بودجه…

 • بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SM

  بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SM برچسب ها: اندازه شركت نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس…

 • دانلود طرح توجیهی تولید پروفیل ام دی اف (MDF)

  پروژه کارافرینی پروفیل mdf,دانلود طرح توجیهی ام دی اف,دانلود طرح توجیهی کارگاه mdf,طرح توجیهی تولید mdf,طرح توجیهی تولید پروفیل mdf,طرح کارافرینی تولید پروفیل mdf,طرح کسب و کار mdf دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی تولید پروفیل ام دی اف (MDF)…

 • دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)

  آزمون اضطراب هاميلتون,پرسشنامه اضطراب,پرسشنامه اضطراب کتل,پرسشنامه اضطراب هامیلتون,پرسشنامه افسردگی هامیلتون,پرسشنامه مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون(HRSA),تست افسردگی هامیلتون,دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA) از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب…

 • پاورپوینت آموزش والیبال

  پاورپوینت آموزش والیبال دانلود پاورپوینت آموزش والیبال دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: پاورپوینت آموزش والیبال، در 41 اسلاید.   بخشی از متن فایل: والیبال یک ورزش گروهی می باشد که در آن بازیکنان در…

 • پیشینه و مبانی نظری کیفیت خدمات

  پیشینه و مبانی نظری کیفیت خدمات دانلود پیشینه و مبانی نظری کیفیت خدمات دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل کیفیت خدمات مفهوم و تعریف کیفیت به طور کلی تعاریف متعدد و گوناگونی در مورد…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سانسور وروشهای آن، سانسور در عصر حاضر، نظارت استبدادی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق سانسور وروشهای آن، سانسور در عصر حاضر، نظارت استبدادی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق سانسور وروشهای آن، سانسور در عصر حاضر، نظارت استبدادی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش اختلال پیش فعالی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش اختلال پیش فعالی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش اختلال پیش فعالی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل اختلال بیش فعالی و نقص توجه اختلال کاستی توجه و بیش فعالی نوعی…

 • پروپوزال بررسی افزودن دارایی نفتی در بهبود عملکرد پورتفوی متشکل از سهام

  پروپوزال بررسی افزودن دارایی نفتی در بهبود عملکرد پورتفوی متشکل از سهام,دارایی نفتی,مدلهای گارچ چند متغیره,نسبت پوششی حداقل سازی ریسک,وابستگی نوسانات,وزن بهینه حداقل سازی ریسک دانلود فایل اصلی پروپوزال بررسی افزودن دارایی نفتی در بهبود عملکرد پورتفوی متشکل از سهام…

 • فایل پاورپوینت معرفی چند نمونه از مدارس تاریخی یزد و معماری آنها

  فایل پاورپوینت معرفی چند نمونه از مدارس تاریخی یزد و معماری آنها برچسب ها: دانلود پاورپوینت مدارس تاریخی یزدپاورپوینت معماری مدارس تاریخی یزدمدرسه ضیائیه یزدمدرسه شاه کمالیهدبیرستان کیخسرویمدرسه امام خمینی (ره)دبستان خسرویمدرسه مصلیپاورپوینت معماری مدارس تاریخیمدارس تاریخی یزدپاورپوینت مدارس تاریخی…

 • پاورپوینت چگونگی راه اندازی یک کسب وکارخوب در دنیای امروز

  پاورپوینت چگونگی راه اندازی یک کسب وکارخوب در دنیای امروز برچسب ها: کسب و کار موفقکسب و کار جدید در ایرانانواع کسب و کارراه اندازی کسب و کار شخصیاصول راه اندازی کسب و کارمراحل راه اندازی یک کسب و کارکسب…

 • پیشینه و مبانی نظری درمان شناختی رفتاری

  پیشینه و مبانی نظری درمان شناختی رفتاری دانلود پیشینه و مبانی نظری درمان شناختی رفتاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست : درمان شناختی - رفتاری فرایندهای درمان شناختی - رفتاری راهبردها و…

 • پیشینه و مبانی نظری کفایت اجتماعی

  پیشینه و مبانی نظری کفایت اجتماعی دانلود پیشینه و مبانی نظری کفایت اجتماعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل کفایت اجتماعی : سازگاری اجتماعی کودکان ، کانون تحقیقات گسترده ای در سالهای اخیر شده…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و نظریه های قصه گویی (فصل2)

  پيشينه پژوهش,پيشينه تحقيق,پيشينه نظري قصه گویی,چارچوب نظري قصه گویی,دانلود مباني نظري ابزارهای قصه گویی,شيوه‌ي قصه‌گویی,فصل دوم پايان نامه ارشد قصه گویی,مباني نظري انواع قصه گویی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)فواید قصه گویی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه…

 • دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم و ابعاد عملکرد شغلی (فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش ارزشیابی عملکرد شغلی,پيشينه تحقيق عوامل عملکرد شغلی,چارچوب نظري اهمیت,دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم و ابعاد عملکرد شغلی (فصل دوم پایان نامه),فصل دوم پايان نامه ارشد مزایایی ارزشیابی عملکرد شغلی,مباني نظري ابعاد عملکرد شغلی دانلود فایل اصلی…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی موزه عصر تاريخ

  برنامه فیزیکی طراحی معماري موزه عصر تاريخ,پایان نامه معماري طراحی موزه عصر تاريخ,رساله معماري طراحی موزه عصر تاريخ,طراحی معماري موز,طراحی معماري موزه عصر تاريخ,ظوابط و استانداردهای طراحی معماري موزه هوا فضا,مطالعات معماري طراحی موزه عصر تاريخ دانلود فایل اصلی مطالعات…

 • تحقیق بررسی تمایل جوانان به اعتیاد و علل اجتماعی و عاطفی آن در شهر شیراز

  اعتیاد,تحقیق بررسی تمایل جوانان به اعتیاد و علل اجتماعی و عاطفی آن در شهر شیراز,عوامل اجتماعی عاطفی دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی تمایل جوانان به اعتیاد و علل اجتماعی و عاطفی آن در شهر شیراز از سایت دانلود فایل تحقیق…

 • تحقیق بررسی طرح ریزی کالبدی محله سنتی از دید زیباشناسی( مطالعه موردی مرکز محله طاهر منصور کاشان)

  پایان نامه بررسی طرح ریزی کالبدی محله سن,پروژه بررسی طرح ریزی کالبدی محله سنتی از دید زیباشناسی,تحقیق بررسی طرح ریزی کالبدی محله سنتی از دید زیباشناسی( مطالعه موردی مرکز محله طاهر منصور کاشان),مقاله بررسی طرح ریزی کالبدی محله سنتی از…

 • تحقیق بررسی تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

  پایان نامه اثرات گردشگری و اکوتوریسم,پروژه نقش تفاوتهای فردی در ادراک,تحقیق بررسی تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم,تحقیق پيشينه و تعاریف اکوتوریسم,عوامل موثر در ادراک محیطی,مقاله بررسی تحلیل ادراک محیطی جوان,مقاله تعريف گردشگر و اکوتوریست دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی…

 • رساله مجتمع آیینی زرتشت

  رساله مجتمع آیینی زرتشت دانلود رساله مجتمع آیینی زرتشت دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پایان نامه با موضوع رساله مجتمع آیینی زرتشت در قالب Word و 212 صفحه و قابل ویرایش. ======================================================== تمامی فایل های…

 • مبانی نظری مفهوم سازگاری و مهارتهای ارتباطی

  ارتباطی,سازگاری,مبانی,مفهوم,مهارتهای,نظری دانلود فایل اصلی مبانی نظری مفهوم سازگاری و مهارتهای ارتباطی از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم سازگاری و مهارتهای ارتباطی  (فصل دوم) در 42 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ…

 • مبانی نظری تشريح مفهوم عملكرد

  مبانی نظری تشريح مفهوم عملكرد دانلود مبانی نظری تشريح مفهوم عملكرد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عملکرد سازمانی تشريح مفهوم عملكرد 2 - 2 - 2 ) تعریف عملکرد سازمانی 2 - 2…

 • پیشینه و مبانی نظری تعاریف و مفاهیم عملکرد شغلی

  پیشینه و مبانی نظری تعاریف و مفاهیم عملکرد شغلی دانلود پیشینه و مبانی نظری تعاریف و مفاهیم عملکرد شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی کارکنان بسم…

 • پیشینه و مبانی نظری کتاب الکترونیک

  پیشینه و مبانی نظری کتاب الکترونیک دانلود پیشینه و مبانی نظری کتاب الکترونیک دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل کتاب الکترونیک چیست ؟ اختراع رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات ، انقلابی در تاریخ…

 • بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به منظور ارائه روشهاي ارتقاءكيفي

  بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به منظور ارائه روشهاي ارتقاءكيفي برچسب ها: تحقیق مهارتهای حرفه ای معلمانبررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی به منظور ارائه…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق آشنایی با بازارهای قدیمی ایران وفضاهای بازار

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق آشنایی با بازارهای قدیمی ایران وفضاهای بازار دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق آشنایی با بازارهای قدیمی ایران وفضاهای بازار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : بازارهای ایرانی…

 • بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی

  بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی برچسب ها: آموزش ضمن خدمت رضایت از جلسه آموزش رضایت از محتوای آموزش رضایت از آموزش دهنده انتقال یادگیریپایان نامه بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبك مديريت كلاس و پيشرفت تحصيلي (فصل 2)

  پيشينه ن,چارچوب نظري یادگیری خود تنظیمی,دانلود مباني نظري مدیریت کلاس,فصل دوم پايان نامه ارشد پيشرفت تحصيلي,مباني نظري پيشرفت تحصيلي,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) سبکهای مدیریت کلاس,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبك مديريت كلاس و پيشرفت تحصيلي دانلود فایل…

 • معماری قرن بیستم

  معماری قرن بیستم دانلود معماری قرن بیستم دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل 20th Century Architecture معماری قرن بیستم فهرست مقدمهویژگی معماریمعماران معروفمشکلات معماری قرن ۲۰مدرسهٔ باهاوسآشنایی با برخی معماران و آثار(لاتین) مقدمه پایه‌های معماری قرن بیستم را می‌توان…

 • پیشینه و مبانی نظری شکل گیری مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

  پیشینه و مبانی نظری شکل گیری مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی دانلود پیشینه و مبانی نظری شکل گیری مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق شکل…

 • پاورپوینت نظام برنامه ریزی فضایی در ایران

  پاورپوینت نظام برنامه ریزی فضایی در ایران برچسب ها: دانلود پاورپوینت نظام برنامه ریزی فضایی در ایران نظام برنامه ریزی فضایی در ایران پاورپوینت برنامه ریزی فضایی در ایرانپاورپوینت نظام برنامه ریزی فضایی در ایرانپاورپوینت عمرانیبرنامه ریزی فضاییپاورپوینت برنامه ریزی…

 • مقاله انگیزش در کلاس درس

  انگیزش دانلود فایل اصلی مقاله انگیزش در کلاس درس از سایت دانلود فایل مقاله انگیزش در کلاس درس مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 40صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید…

 • بررسی تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانی

  بررسی تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانی برچسب ها: بررسی تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانیبررسی روش cvaمعیارهای ارزیابی عملکرد مالیتعریف مفهومی عملکرد مالیمعیارهای ارزیابی عملکرد کارکنانابزارهای حاکمیت شرکتی رفتن به سایت اصلی بررسی تست روش…

 • پاورپوینت آشنايي با مقدمات کامپيوتر

  پاورپوینت آشنايي با مقدمات کامپيوتر برچسب ها: آشنایی با کامپیوتر مقدماتیجزوه آشنایی با کامپیوترآشنایی با کامپیوتر pptآشنایی با نرم افزار کامپیوترآموزش ساده کامپیوترمبانی کامپیوتر pdfآموزش ابتدایی کامپیوترآشنایی با سخت افزار کامپیوتر رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آشنايي با مقدمات کامپيوتر…