بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب

برچسب ها:
سرمایه اجتماعی عملکرد شغلی رفتار شهروندی سازمانی تعهد سازمانی تعهد به کیفیت خدمات پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آبپروژه بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگر

رفتن به سایت اصلی

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آب از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در162 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متنچکیده ازمسائلی اساسی كه مديران با آن روبه رو هستند بهبود عملكرد كاركنان برای افزايش بهره وری سازمان  و پرورش کارکنانی است که ، با طیب خاطر تمامی تجربیات ، توانایی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی بکار گیرند. این امر میسر نخواهد شد، مگر آنکه سازمان ها به شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان  و هر آن چه که واسطه این تأثیر است پرداخته ،  تا از این طریق بتواند بستر های لازم را برای پیاده سازی این گونه رفتارها فراهم نمایند. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان  ، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات کارکنان  ، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات کارکنان  و آزمون کل مدل می باشد .این تحقیق  از نظر نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق  شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان بوده که دارای جمعیت  548  نفر می باشد اما از آنجا که فقط کارکنان این شرکت مد نظر بوده ، کارکنانی که هم قابلیت پاسخ گویی داشته باشند و هم  دارای  شرایط تحصیلی مورد نظر باشند 261  نفر بوده اند  که  129  نفر به روش نمونه گیری در  دسترس به عنوان نمونه برآورد شده  است ، جمع آوری  داده ها به  صورت میدانی  و ازطریق پرسشنامه  استاندارد  الینجر  و  همکارانش( Ellinger et al , 2013)  که  دارای روایی ظاهری  بوده و بعد از تحلیل عاملی تاییدی روایی سازه آن نیز تأیید و از نظر اساتید متخصص نیز مورد قبول  قرار گرفته و  سنجش پایایی آن نیز  توسط آلفای کرونباخ نیز  تأیید گردیده است ، انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده ، از آمار توصیفی(جدول فراوانی ، نمودار ها ،  میانگین ،  انحراف معیار و واریانس ) و در تحلیل استنباطی داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به وسیلۀ نرم افزار SPSS18 و LISREL 8.53 استفاده شده است. نتایج نشان داده است که سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی ، تعهد به کیفیت خدمات ، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معنادار دارد ، هم چنین تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی و تعهد به کیفیت خدمات بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این شرکت تاثیر معناداری دارد در این میان فرضیه 4-ب  نشان داده است که ،  تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری ندارد.واژه های کلیدی : سرمایه اجتماعی ، عملکرد شغلی ، رفتار شهروندی سازمانی ، تعهد سازمانی ، تعهد به کیفیت خدمات ، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلانمقدمه تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار ، سرمایه ، مواد ، انرژی و اطلاعات ، هدف تمامی مدیران سازمان های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی است . وجود ساختارسازمانی مناسب ، روش های اجرایی کارامد ، تجهیزات و ابزار کار سالم ، فضای کارمتعادل و از همه مهم تر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشد که برای نیل به بهره وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار بگیرد (طاهری ؛ 1386 : 231) . به همین دلیل امروزه عامل انسانی به عنوان كليدی ترين و حساس ترين عنصر سازمانی محسوب می شود و بيشتر تئوری های جديد سازمان و مديريت نيز به چنين عامل حساسی اشاره كرد ه اند) عسگريان ؛ 1370 :  11) زیرا که منابع انسانی توانا و كارآمد ، می تواند سازمان را  كارآمد نمايد و مفيد به حال جامعه باشد و كل كشور را شكوفا كند.  به همين دليل از ديرباز كشورها و سازمان ها بر روی  اين نيروی با ارزش سرمايه گذاری كرده و سعی در شكوفا كردن و بهسازی آن دارند (اسفندیار؛ فلاح جلودار ؛ درويش متولی ؛ 1390 : 24) و از آنجایی که عملکرد اشخاص در یک سازمان به عنوان یک متغیر مهم در این زمینه می باشد برای موفقیت و کارایی یک سازمان نیاز به کارکنان خبره و با مسئولیت بالا یک امر ضروری برای آن می باشد. در این راه شناسایی عواملی که بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر گذار می باشند و هم چنین موانعی که در این راه وجود دارد از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد(Fang Chiang & Sheng Hsiesh ;  2012 : 181   ) لذا به منظور آگاهی از نتايج عملكرد نيروی انسانی ، در رابطه با بازده و كارايی مورد انتظار ، شاغلان در سازمان مورد ارزيابی قرار می گيرند . بدين گونه با شناخت نقطه ضعف های  مستخدم ، كمبودهای سازمان و نيروهای صديق و باكيفيت ، اقدامات  لازم جهت بهسازی به عمل می آيد) عسگريان ؛ 1370 : 11) از طرفی در دوران حاكميت انديشه مديريت دولتی ( رويكرداوليه)  به دليل تاكيد بر جدايی سياست از اداره ، پاسخگويی مديران دولتی بر اساس سيستم سلسله مراتبی و در معرض سوء كاركردهای های بوروكراسی بود، بنابراين در محيط های خشک و بی روح سازمانی دوران مدرن اداره امورعملا ً در تقابل  با رفتارهای شهروندی سازمانی بود با ظهور انديشه مديريت دولتی نوين كه خدمت به مشتری را مهم ترين نقش مدير ان و خدمت به شهروندان را مهمترين نقش مديران دولتی می دانست ، ارزش های دموكراتيک همچون آزادی ، مشاركت ، برابر ی و … امكان رشد يافت و منجر به شكوفايی و شكل گيری رفتارهای مدنی و شهروندی درسازمان ها به تبع جامعه گرديد ليكن در رويكردهای امروزین و پس از گذار از مفاهيم درآموزه های جديد مديريت نقش دولت ها به خدمت گزار  تكامل يافته است. لذا می توان به تقويت رفتارهای شهروندی در سطح اجتماعی و سازمانی اميدوارانه تر نگريست ( احمدی و خدامی ؛ 1390 : 112). در این بخش به تشریح  بیان مسئله ، ضرورت ،  اهمیت و اهداف تحقیق ، تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق و قلمرو تحقیق از نظر موضوعی ، مکانی و زمانی می پردازیم فهرست مطالب چکیده فارسی       1 فصل اول : کلیّات تحقیق 1-1    مقدمه       31-2    بیان  مسئله     41-3    ضرورت و اهمیت تحقیق       61-4    اهداف تحقیق       71-5    چارچوب نظری   71-6    فرضیه ها       81-7    تعریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل      91-7-1 تعریف نظری سرمایه اجتماعی      91-7-2 تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی        91-8 تعریف نظری و عملیاتی متغیر های وابسته  101-8-1 تعریف نظری عملکرد شغلی       101-8-2   تعریف عملیاتی عملکرد شغلی       101-8-3 تعریف نظری رفتار شهروندی سازمانی   101-8-4  تعریف عملیاتی  رفتار شهروندی سازمانی   101-9 تعریف نظری و عملیاتی متغیر های میانجی       111-9-1 تعریف نظری تعهد سازمانی       111-9-2 تعریف عملیاتی  تعهد سازمانی   121-9-3 تعریف نظری تعهد به کیفیت خدمات      121-9-4 تعریف عملیاتی تعهد به کیفیت خدمات  121-10 قلمرو تحقیق   131-10-1  قلمرو موضوعی     131-10-2  قلمرو مکانی    131-10-3  قلمرو زمانی     13فصل دوم : ادبیات تحقیق2-1 مقدمه    152-1-1مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی    152-1-1-1 تعریف سرمایه     152-1-1-2 دلایل سرمایه بودن سرمایه اجتماعی   162-1-1- 3  تعاریف سرمایه اجتماعی     162-1-2 اهمیت و ضرورت سرمایه اجتماعی  212-1-3 مدل های سرمایه اجتماعی    222-1-4 عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی        242-1-4-1 تاثیر دولت بر سرمایه اجتماعی     242-1-4-2 تأثیر نوع سازمان بر سرمایه اجتماعی  252-1-4-3 تاثیر ویژگی فردی بر سرمایه اجتماعی      262-1-4-4 تاثیرات متقابل عوامل با سرمایه اجتماعی       282-1-5 پیامد های مثبت سرمایه اجتماعی     292-1-6 پیامدهای منفی سرمایه اجتماعی       302-1-7جمع بندی     302-2 مقدمه    312-2-1  تعاریف و مفاهیم عملکرد    312-2-2  اهمیت و ضرورت  عملکرد شغلی   362-2-3  مدل های سنجش عملکرد شغلی     372-2-3-1  مدل سیستم عملکرد فردی فیشر  372-2-3-2  مدل کمپل  و همکاران     382-2-3-3 مدل  اچیو ( ACHIEVE)     382-2-3-4  مدل  اینسورث و اسمیت       392-2-4  عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی     402-2-5 پیامد های مثبت ارزیابی  عملکرد شغلی       412-2-6  پیامد های منفی  ارزیابی عملکرد شغلی       422-2-7  جمع بندی   432-3مقدمه     442-3-1  تعاریف رفتار شهروندی سازمانی    442-3-2  اهمیت و ضرورت رفتار شهروندی سازمانی      472-3-3 مدل های  رفتار شهروندی سازمانی  482-3-3-1 مدل ارگان      482-3-3-2 مدل گراهام    492-3-3-3 مدل  رفتارهای شهروندی پادساکف  502-3-4  عوامل موثر بر  رفتار شهروندی سازمانی      502-3-5 پیامد های مثبت  رفتار شهروندی سازمانی    522-3-6  پیامد های منفی رفتار شهروندی سازمانی    532-3-7  جمع بندی   544-2 مقدمه    552-4-1 مفاهیم و تعاریف تعهد سازمانی        552-4-2 اهمیت و ضرورت تعهد سازمانی      582-4-3 مدل های تعهد سازمانی        592-4-3-1 تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی ؟    592-4-3-2  الگوهای چند بعدی   602-4-4  عوامل موثر بر تعهد سازمانی     622-4-5  پیامد های مثبت تعهد سازمانی        632-4-6  پیامد های منفی تعهد سازمانی   642-4-7 جمع بندی    652-5 مقدمه    662-5-1  تعاریف و مفاهیم  تعهد به کیفیت خدمات   662-5-2  اهمیت و ضرورت  تعهد به کیفیت خدمات  702-5-3  مدل های  تعهد  به کیفیت خدمات   712-5-3-1  مدل تعهد به کیفیت خدمات        712-5-3-2  مدل تعهد مدیریت  به کیفیت خدمات     732-5-3-3  مدل پاراسورامان (Parasuraman)    742-5-4  عوامل مؤثر بر  تعهد به کیفیت خدمات  752-5-4-1   تأثیر  نقش مدیریت  بر  تعهد  کارکنان  به  کیفیت  خدمات  752-5-4-2   تأثیر  رفتار شهروندی سازمانی بر  تعهد  کارکنان  به  کیفیت  خدمات    762-5-5 پیامد های مثبت  تعهد به کیفیت خدمات      762-5-6 پیامد های منفی (چالش های )  تعهد به کیفیت خدمات  772-5-7 جمع بندی    782-6 پیشینه پژوهش   792-6-1 پیشینه خارجی    792-6-2 پیشینه داخلی      80فصل سوم  :  روش اجرای تحقیق 3-1 مقدمه    833-2 روش تحقیق      833-3 جامعه و نمونه آماری     843-4 ابزار گرد آوری اطلاعات      853-5  روایی و پایایی        863-6  روش تجزیه و تحلیل داده ها    88فصل 4 : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته¬های تحقیق4-1 مقدمه    914-2 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان      924-3 توصیف متغیرهای تحقیق   974-4  تحلیل عاملی تائیدی       1024-5  بررسی مدل تحقیق    1084-5-1  بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد     1084-5-2  بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری     1094-5-3  نتایج تحلیل مسیر       1104-5-4  بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق     1114-5-5  بررسی قدرت تبیین مدل   1124-6  آزمون فرضیه ها        113فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات5-1  مقدمه       1165-2 نتایج آمار توصیفی      1165-3 نتایج آمار استنباطی    1175-4 پیشنهادات      1205-6 محدودیت های تحقیق     1245-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده    125فهرست منابعالف ) منابع فارسی        127ب ) منابع انگلیسی        137پیوست و ضمایم پرسشنامه تحقیق     145خروجی Spss        148خروجی Lisrel     151سایر موارد        154چکیده انگلیسی

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1744
مشاهده

کد فایل:11443
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۶
حجم فایل ها:2493

اشتراک گذاری:

 قیمت:

22,100 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
سرمایه اجتماعی عملکرد شغلی رفتار شهروندی سازمانی تعهد سازمانی تعهد به کیفیت خدمات پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگرش آنها در شرکت سهامی آبپروژه بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان از طریق نگر

 • پیشینه و مبانی نظری هدف حسابداری، گزارشگری مالی،کیفیت سود، مدیریت سودوتاثیر کارایی وبازار کارا

  پیشینه و مبانی نظری هدف حسابداری، گزارشگری مالی،کیفیت سود، مدیریت سودوتاثیر کارایی وبازار کارا دانلود پیشینه و مبانی نظری هدف حسابداری، گزارشگری مالی،کیفیت سود، مدیریت سودوتاثیر کارایی وبازار کارا دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت کایزن و نوآوری مدیریت کیفیت و بهره‌وری

  پاورپوینت کایزن و نوآوری مدیریت کیفیت و بهره‌وری دانلود پاورپوینت کایزن و نوآوری مدیریت کیفیت و بهره‌وری دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت کایزن و نوآوری مدیریت کیفیت و بهره‌وری ، در حجم 30…

 • پاورپوینت قوانین و مقررات اداری و استخدامی1

  پاورپوینت قوانین و مقررات اداری و استخدامی1 دانلود پاورپوینت قوانین و مقررات اداری و استخدامی1 دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل دانلود پاورپوینت با موضوع قوانین و مقررات اداری و استخدامی1، در قالب ppt و در 54 اسلاید،…

 • آموزش جاوا اسکریپت و جی کوئری

  آموزش جاوا اسکریپت و جی کوئری برچسب ها: آموزش جاوا اسکریپت و جی کوئریآموزش جاوا اسکریپت جی کوئریآموزش رایگان پروژه محور جاوا اسکریپتآموزش پروژه محور جی کوئریآموزش جاوا اسکریپتآموزش پروژه محور javascriptآموزش پروژه محور جاوا اسکریپتآموزش تصویری جاوا اسکریپتآموزش حرف…

 • پاورپوینت سيستم روشنايي لوله نوري

  پاورپوینت سيستم روشنايي لوله نوري برچسب ها: فروش لوله نوریخرید لوله های نوریقیمت لوله نوریانتقال نور خورشید به محلهای تاریکانتقال نور خورشید توسط فیبر نوریلوله انتقال نور خورشیدهدایت نور خورشیدانتقال نور خورشید با فیبر نوری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • پاورپوینت اهميت وجايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوستينگ

  پاورپوینت اهميت وجايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوستينگ برچسب ها: انواع کمپوستکمپوست pdfقیمت کود کمپوستکمپوست قارچطرز تهیه کمپوست از کود حیوانیکمپوست شهرداریکمپوست قارچ چیستطرز تهیه کمپوست قارچ رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اهميت وجايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوستينگ دسته…

 • ادبیات نظری تحقیق کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور

  ادبیات نظری تحقیق کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور دانلود ادبیات نظری تحقیق کیتوزان، غذاهای فونکسیونل، کیتین، تغذیه طیور دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - مقدمه در 4 دهه ی اخیر آنتی بیوتیک…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق دست برتری و تقارن مغز(فصل دوم)

  ادبيات نظري تقارن مغز و دست برتر,پيشينه پژوهش دست برتری,پيشينه تحقيق دست برتری و هوش,پیشینه نظری دست برتری و هوش,دانلود مباني نظري تقارن مغز,فصل دوم دست برتری,مباني نظري دست برتری,مباني نظري و پيشينه پژوهش دست برتری دانلود فایل اصلی مبانی…

 • رابطه سبک های دلبستگی و بی پروایی با خودباوری اجتماعی

  خودباوری اجتماعی,دلبستگی دانلود فایل اصلی رابطه سبک های دلبستگی و بی پروایی با خودباوری اجتماعی از سایت دانلود فایل تحقیق رابطه سبک های دلبستگی و بی پروایی با خودباوری اجتماعی در حجم 123 صفحه و در قالب word و قابل…

 • طرح کسب و کار احداث مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی

  تجهیز مرکز خدمات بالینی,طرح توجیهی تجهیز بهداشت,طرح توجیهی تجهیز مرکز خدمات بالینی,طرح توجیهی خدم,طرح توجیهی و کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل,طرح کارافرینی احداث بیمارستان,طرح کسب و کار بهداشت خانگی,کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی دانلود فایل اصلی طرح کسب…

 • ادبيات نظري رفتار شهروندی سازمانی

  ادبيات نظري رفتار شهروندی سازمانی دانلود ادبيات نظري رفتار شهروندی سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رفتار شهروندی سازمانی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط اورگان و همکاران وی در سال (…

 • پاورپوینت آشنایی با استان ايلام

  پاورپوینت آشنایی با استان ايلام برچسب ها: پاورپوینت استان ايلام رودخانه هاموقعیت اقتصادی و اجتماعیبناهای یادبود تاریخیبناهای یادبود مذهبی جاذبه های طبیعی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آشنایی با استان ايلام دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • پاورپوینت آخرین امپراتوریهای مسلمان

  پاورپوینت آخرین امپراتوریهای مسلمان دانلود پاورپوینت آخرین امپراتوریهای مسلمان دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آخرین امپراتوریهای مسلمان. این فایل در ارتباط با آخرین امپراتوریهای مسلمان(تاریخ ایران و جهان (2)) می باشد…

 • پروژه تجزیه و تحلیل بیمارستان HIS

  his دانلود فایل اصلی پروژه تجزیه و تحلیل بیمارستان HIS از سایت دانلود فایل پروژه تجزیه و تحلیل بیمارستان HIS در حجم 135 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: چکیده : HIS…

 • بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر

  بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر برچسب ها: فرهنگ سازمانی خلاقیتپایان نامه بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمرپروژه بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و…

 • پیشینه و مبانی نظری دوستی و عشقهای قبل از ازدواج

  پیشینه و مبانی نظری دوستی و عشقهای قبل از ازدواج دانلود پیشینه و مبانی نظری دوستی و عشقهای قبل از ازدواج دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق دوستی وعشقهای قبل…

 • پاورپوینت شناخت ساختار و عملکرد بدن

  پاورپوینت شناخت ساختار و عملکرد بدن دانلود پاورپوینت شناخت ساختار و عملکرد بدن دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع شناخت ساختار و عملکرد بدن، در قالب ppt و در 31 اسلاید،…

 • مقایسه ویژگی¬های شخصیتی و شادکامی در بین زوجین مصرف کننده مواد و زوجین عادی -پايان نامه

  مقایسه ویژگی¬های شخصیتی و شادکامی در بین زوجین مصرف کننده مواد و زوجین عادی -پايان نامه برچسب ها: ویژگی¬های شخصیتی شادکامی سوء مصرف کننده مواد رفتن به سایت اصلی مقایسه ویژگی¬های شخصیتی و شادکامی در بین زوجین مصرف کننده مواد…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های خودناتوان سازی تحصیلی(فصل 2)

  پرسشنامه خود ناتوان سازی تحصیلی,چارچو,خودناتوان سازی تحصیلی,دانلود مباني نظري نظریه های خودناتوان سازی,فصل دوم پايان نامه ارشد خودناتوان سازی و عملکرد تحصیلی,مباني نظري خودناتوان سازی چیست,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) تعریف خودناتوان سازی دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • بررسی آنالیز حساسیت بارکل رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC–RAS (بازه ملاثانی– فارسیات)

  RAS (بازه ملاثانی,پایان نامه بررسی آنالیز حساسیت بارکل رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC,پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی گرایش سازه های آبی,دانه بندی رسوبات بس,شناخت مکانیزم انتقال رسوبات,عوامل تاثیر گذار بر فرسایش و رسوب گذاری,فارسیات) دانلود فایل…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضايت از زندگی زناشويي در زنان شاغل

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضايت از زندگی زناشويي در زنان شاغل دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضايت از زندگی زناشويي در زنان شاغل دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضايت…

 • پیشینه و مبانی نظری سود هر سهم (EPS) و نسبت قيمت به سود هر سهم (PE)

  پیشینه و مبانی نظری سود هر سهم (EPS) و نسبت قيمت به سود هر سهم (PE) دانلود پیشینه و مبانی نظری سود هر سهم (EPS) و نسبت قيمت به سود هر سهم (PE) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی…

 • پاورپوینت در مورد بانکداری اسلامی

  پاورپوینت در مورد بانکداری اسلامی دانلود پاورپوینت در مورد بانکداری اسلامی دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش فایل قرن بیستم، شاهد حیات دوباره دستورهای بنیادین اسلامی در سراسر جهان بوده است. اسلامی کردن بخش های مالی در بسیاری…

 • بررسی رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

  بررسی رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برچسب ها: سبک رهبری جوّ سازمانی انگیزش کارکنان سازمان صدا و سیما رفتن به سایت اصلی بررسی رابطه سبک رهبری و جوّ…

 • پاورپوینت رادار تصویری

  پاورپوینت رادار تصویری برچسب ها: اسکوپ رادارprf در راداررادار ads4مقدمه راداراختراع راداررادار دوپلریرادار فرکانس پایینخطرات امواج رادار رفتن به سایت اصلی پاورپوینت رادار تصویری دسته بندي : آمار جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع رادار تصویری،در قالب…

 • مبانی نظری و پیشینه شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات

  مبانی نظری و پیشینه شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات دانلود مبانی نظری و پیشینه شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پیشینه و مبانی نظری جنبش های اجتماعی

  پیشینه و مبانی نظری جنبش های اجتماعی دانلود پیشینه و مبانی نظری جنبش های اجتماعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 3 - 1 - تعریف جنبش‌های اجتماعی .................................................................................................... 83 3 - 2 -…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روانی وتعارض

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روانی وتعارض دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روانی وتعارض دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روانی و مهارت هاي حل مساله ، حل…

 • پیشینه و مبانی نظری ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان

  پیشینه و مبانی نظری ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان دانلود پیشینه و مبانی نظری ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی…

 • پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب

  پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب برچسب ها: پیشرفت های علمی ایران بعد از انقلابمقایسه وضعیت ایران قبل و بعد از انقلابدستاورد های انقلاب اسلامی را نام ببریدثمرات انقلاب اسلامی را نام ببریدخلاصه دستاوردهای انقلاب اسلامیجدول مقایسه ایران قبل…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نشانه شناسي

  دانلود پاورپوینت با موضوع نشانه شناسي برچسب ها: مقالات نشانه شناسینشانه شناسی در هنرروش نشانه شناسیروش تحقیق نشانه شناسینشانه شناسی پیرسنشانه شناسی سوسوررشته نشانه شناسینشانه شناسی pdf رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نشانه شناسي دسته بندي :…

 • دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم تعاریف ودلایل ورشکستگی(فصل 2)

  دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم تعاریف ودلایل ورشکستگی(فصل 2) دانلود دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم تعاریف ودلایل ورشکستگی(فصل 2) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • پیشینه و مبانی نظری تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي

  پیشینه و مبانی نظری تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي دانلود پیشینه و مبانی نظری تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق تیپ شخصیتی وروان…

 • تحقیق بررسي شناخت مشکلات کودکان بدسرپرست و تامین پناهگاهی برای آنها

  بد سرپرست,تحقیق بررسي شناخت مشکلات کودکان بدسرپرست و تامین پناهگاهی برای آنها دانلود فایل اصلی تحقیق بررسي شناخت مشکلات کودکان بدسرپرست و تامین پناهگاهی برای آنها از سایت دانلود فایل تحقیق بررسي شناخت مشکلات کودکان بدسرپرست و تامین پناهگاهی برای…

 • بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي ج.ا.ا

  بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي ج.ا.ا برچسب ها: پایان نامه بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي جپروژه بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در…