بررسی تاثیر سرمایه فکری برارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس

بررسی تاثیر سرمایه فکری برارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس

برچسب ها:
پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری برارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورسمقاله بررسی تاثیر سرمایه فکری برارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورسپروژه بررسی تاثیر سرمایه فکری برارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس

رفتن به سایت اصلی

بررسی تاثیر سرمایه فکری برارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر سرمایه فکری برارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورساز سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در22صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متنچکیدهدرطی سالیان اخیرسرمایه فکری به عنوان یکی ازاساسی ترین شاخص ها برای ارزیابی رشدوتوسعه یافتگی کشورهامدنظرقرارگرفته است.دراقتصاددانش بنیان امروزموفقيت سازمانها به توانايي مديريت سرمایه های فکری بستگي داشته وبرای اینکه بتوان این دارایی ها را مدیریت کرد ابتدا باید آنهارا شناسایی واندازه گیری نمود. صاحب نظران حوزه سرمایه فکری،این مفهوم رادرسه حیطه سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری وسرمایه رابطه ای یامشتری تعریف می کنند. به تعبیری ساده شاید بتوان سرمایه‌‌ فکری را بسته‌‌ای دانشی تشکیل‌‌شده ازمجموعه‌‌ منابع نامشهود و پنهان،اصول،فرهنگ،الگوهای رفتاری، قابلیت ها،شایستگی‌‌ها ، ساختارها،ارتباطات،فرآیندهاوپردازش‌‌های منجریامنتج ازدانش،به‌‌حساب آورد .ازسوی دیگرارزیابی عملکردازمنظراقتصادی ومالی ازمسائل مهم درفراینداداره بنگاه های اقتصادی وتصمیم گیری مالی محسوب می گردد.ارزیابی منطقی عملکردبه شناخت،تبیین وبه کارگیری شاخص های مالی وغیرمالی بستگی دارد.ازجمله شاخص های مالی بااهمیت،ارزش افزوده اقتصادی است.ارزش افزوده اقتصادی نشان دهنده وابستگی وارتباط مستقیم ارزش شرکت به عملکردمدیریت است .تفاوت بین ارزش افزوده اقتصادی وسایرمعیارهای ارزیابی عملکرد درمحاسبه هزینه کلیه منابع تامین مالی (وازجمله هزینه های فرصت صاحبان سهام) است .بنابراین آنچه دراین معیاراهمیت دارداین است که،شرکت بتواند بازدهی بیش ازهزینه سرمایه منابع مالی خودبه دست آورد.هدف اصلی این پژوهش مطالعه روابط بین شاخص های سرمایه فکری مطابق بامدل آنته پالیک ونیزمطالعه تاثیراین شاخص هابرارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران درفاصله زمانی1388-1384می باشد. شاخص های سرمایه فکری برمبنای مدل پالیک عبارتنداز:کارایی سرمایه بکارگرفته شده،کارایی سرمایه انسانی وکارایی سرمایه ساختاری. فرضیات تحقیق براساس اطلاعات کلی61شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران که به شیوه حذف سیستماتیک انتخاب شده اند مورد آزمون قرارگرفته اند.همچنین روش های آماری مورداستفاده دراین پژوهش تحلیل همبستگی ورگرسیون های خطی ساده وچندگانه بوده اند.نتایج تحقیق درسطح اطمینان 95% بیانگرآن است که درمجموع سال های یادشده بین کارایی سرمایه بکارگرفته شده وکارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه بکارگرفته شده و کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری رابطه معنی داری وجودداشته است؛همچنین به صورت مجزا وهمزمان بین کارایی سرمایه به کارگرفته شده و ارزش افزوده اقتصادی،کارایی سرمایه انسانی وارزش افزوده اقتصادی وکارایی سرمایه ساختاری وارزش افزوده اقتصادی رابطه معنی داری وجودداشته است . مقدمهبا وقوع دگرگونی های عظیم درعرصه تکنولوژی و فناوری اطلاعات، ازسالهای بعداز1990 و تغييرپارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شاهد پدیداری اقتصادي مبتنی براطلاعات و دانش هستیم كه اساس وبنيان آن برمحورسرمایه‌فکری استواراست. دراین اقتصاد،دانش به عنوان مهمترین سرمایه،جایگزین سرمایه های مالی وفیزیکی شده است و موفقیت هرسازمانی به توانایی مدیریت صحیح این دارایی ها بستگی دارد. امروزه ضرورت رشد وتوسعه سرمایه های فکری به عنوان مهمترین منبع ارزش آفرین برای سازمان ها یک الزام جدی درسطح کلان ملی ودرعرصه کسب وکاراست ومیزان رشد وتوسعه آن به سرعت به شاخصی درتوسعه یافتگی کشورها تبدیل شده است. دردنیای رقابت محورمعاصرموفقيت سازمانها به شناسايي ، اندازه گيري و توانايي مديريت دارايي هاي نامشهود بستگي داشته و سازمان ها براي فراهم نمودن حداكثر شرايط لازم براي دستيابي به اهداف و استراتژي ها، نه تنها بايد سرمایه های فکری خود راشناسايي، اندازه گيري و مديريت كنند بلكه مي بايد همواره سعي كنند تا اين گونه دارايي ها را بطور مستمر ارتقاء و بهبود بخشند . واضح است سازمانهايي كه نتوانند دارايي هاي دانشي خود را بطور مستمر ارتقا دهند، بقاء و حیات خود را با خطرمواجه خواهند كرد. ازاین رو امروزه دسته بندي دارايي هاي سازمان ، شناخت وتعریف سرمايه های فكري، مدل ها و روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري ، وشیوه های گزارش دهي داخلي و خارجي سرمايه فكري دارای اهمیت شده است . همچنین امروزه مشخص شده است استفاده از معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد وارزش سهام شرکت ها دیگرنمی تواند جامع ومانع باشد زیرا این شاخص ها تنها می توانند دارایی های مشهود وفیزیکی را اندازه گیری نمایند درحالی که بخش عظیمی از ارزش وثروت سازمان ها وشرکت ها را دارایی های نامشهودی تشکیل می دهند که چون در  صورت های مالی اساسی نظیرترازنامه آورده نمی شوند ناگزیرتوسط این معیارهاقابل سنجش نیستند. ازاین روباتوجه به نقصان معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکردوارزش سهام به ویژه درسنجش دارایی های نامشهوددرسال ۱۹۸۲ از سوی موسسه امریکایی «استرن و استوارت» ابزار تحلیلی جدیدی بنام ارزش افزوده اقتصادی به‌كار گرفته شد که باتوجه به اینکه روشی نوآورانه، برای یافتن ارزش واقعی شركت و ارزش مدیران آن بود به سرعت مورد پذیرش جامعه شركت‌ها قرار گرفت . به طورکلی براساس مبانی ارزش افزوده اقتصادی : اولاً شركت به‌طور واقعی سودآور نیست، مگر اینكه درآمدهایش بیش از هزینه فرصت از دست رفته آن  شركت باشد وثانیاً ثروت برای سهامداران زمانی ایجاد می‌شود كه مدیران شركت،تصمیمات سرمایه‌گذاری را طوری اتخاذ كنندكه خالص ارزش فعلی (NPV)  آنها مثبت باشد.بنابراین امروزه ازیک سو به لحاظ موفقیت روش ارزش افزوده اقتصادی به‌ عنوان یکی ازبهترین معیارهای سنجش وارزیابی عملکرد وازسوی دیگر رشد اهمیت سرمایه‌ فکری، به عنوان یک ابزارمؤثر برای ایجاد ارزش و افزایش رقابت شرکت ها حائزاهمیت وضرورت است که این مفاهیم درحوزه اقتصاد ایران وبه ویژه جامعه بورس کشور به منظور مقایسه شرکتهای مختلف،تعیین ارزش واقعی وحتی بهبود کنترل‌های آنها موردبررسی و مطالعه قرارگیرندپیشینه تحقیقکاظم چهار باغی وکریپس درتحقیقی اشاره می کنند که سرمایه فکری نیروی محرکه اصلی و    پایدار عملکرد سازمانی است که بهتر از هر چیزی ارزش واقعی سازمان را منعکس می کند. (Chaharbaghi&Cripps,2006, p42) کوجانسیوو و لانکوییست درمقاله تحقیق درارزش و کارایی سرمایه فکری  بیان می کنندکه سرمایه فکری برای رقابت پذیری بنگاههاصرفنظراز نوع صنعت بسیار مهم است؛هرچندکه برای بنگاه های دانش محوربه دلیل اینکه عمده منابع آنها را غیرمشهودها تشکیل می دهند اهمیت بیشتری دارد.(Kujansivu&Lonnqvist,2007,pp272-287) برمهندکارودیگران درتحقیق خود به بررسی تاثیر سرمایه فکری برعملکرد139 شرکت داروسازی پرداختند که نتایج حاکی ازرابطه معناداری بین اجزای سرکایه فکری وعملکردشرکت هاست (Bramhandkar,et al,2007,p362)تن ودیگران درتحقیق خودبا تمرکزبرآسیاوکسب اطلاعات 150شرکت عمومی بورس سنگاپوربین سال های 2000 تا2002 ارتباط سه بخش (سرمایه انسانی،ساختاری وارتباطی) با بازده مالی (عملکرد) شرکت ها را مورد بررسی قراردادند که نتایج حاکی از آن است که اولاً بین سرمایه فکری شرکت وبازده مالی فعلی وآتی شرکت ها رابطه مثبت معناداری وجوددارد ؛ ثانیاً سرمایه فکری دربازده مالی شرکت ها درصنایع مختلف متفاوت است . (Tan, et al, 2007, p95)سباستین ودیگران درتحقیقی به بررسی سرمایه فکری وعملکرد شرکت ها درکشوراسترالیا پرداختند . نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط مثبت معناداری بین سرمایه فکری وعملکرد این شرکت ها بود .(Sebastian,et al,2007,p43) سپهردوست به بررسی ارتباط سرمایه فکری با سود قبل ازکسرمالیات ،جریانهای نقدی عملیاتی و ارزش شرکت های دربورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1383 پرداخت . براساس نتایج حاصله بین جریان های نقدی عملیاتی ، سرمایه فکری وارزش افزوده رابطه مثبت ومعناداری وجودداشته است . (سپهردوست،1387،صص101-119) مدهوشی واصغرنژاد ارتباط بین ارزش سرمایه فکری وبازده مالی شرکت های سرمایه گذاری فعال دربورس اوراق بهادارتهران را مطالعه کردند.نتایج نشان داد ارتباط مثبت ومعناداری بین سرمایه فکری وبازده مالی ، سرمایه فکری وبازده مالی آتی ، نرخ رشد سرمایه فکری ونرخ رشد بازده مالی آتی شرکتهای سرمایه گذاری فعال دربورس اوراق بهادارتهران وجود دارد. (مدهوشی و اصغرنژاد ،1388،صص 101-116)  براساس پژوهش ملکیان وزارع بهمنمیری در تبیین اثرات سرمایه فکری برعملکردمالی شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فازی مشخص شد متغیرهای مستقل سرمایه انسانی وارتباطی هرکدام به ترتیب 494/0 و 544/0 برعملکرد شرکت ها اثرات مثبت داشتند درحالی که متغیرمستقل سرمایه ساختاری برعملکردشرکت ها تاثیرمعناداری نداشت . (ملکیان وزارع بهمنمیری،1388، صص 135-156) مهرابی ودیگران هم ارتباط بين سرمايه فكرى و بازده مالى شركت هاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براى يك دوره پنج ساله از سال 1383 تا سال1387 مطالعه کردند . براساس نتایج بين سرمايه فكرى وعملكرد مالى و عملكرد آتى شركت همبستگى مثبت وجود دارد. همچنين، سهم سرمايه فكرى در عملكرد آتى شركت در صنايع مختلف متفاوت مى باشد ولى نتايج نشان مى دهد كه بين نرخ رشد سرمايه فكرى و عملكرد آتى شركت ارتباطى وجود ندارد. (مهرابی ودیگران،1389، صص 56-61)  همتي ودیگران ارتباط بين سرمايه فکري،ارزش بازار و عملکرد مالي شرکتهاي غير مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1383 لغايت 1387 بررسی کردند .  آنها نتیجه گرفتند ارتباط معني داری بين سرمايه فکري واجزای آن ونسبت ارزش بازاربه ارزش دفتری شرکت هاي غير مالي موردمطالعه وجوددارد . همچنین بین سرمایه فکری واجزای آن با معیارهای عملکردمالی شرکت ها نظیر ROA وROE  رابطه معناداری وجود دارد. (همتي ودیگران،1389، صص 48-23)  عباسی وگلدی صدفی تأثير كارايي هر يك از عناصر سر مايه فكري بر شاخص هاي مالي شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند . طی نتایج بدست آمده ضريب كارايي هر يك از عناصر سرمايه فكري بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تأثير مثبت و معناداري داشتند. تأثير ضريب كارايي سرمايه فيزيكي و انساني بر سود هر سهم مثبت اما تأثير ضريب كارايي سرمايه ساختاري منفي و معنادار بود. تأثير ضريب كارايي سرمايه هاي فيزيكي و ساختاري بر نرخ بازده سالانه مثبت اما تأثير ضريب كارايي سرمايه انساني بر آن منفي و معنادار بود .همچنین شرکت هایی که سرمایه فکری بالاتری دارند عملکردمالی بهتری دارند ؛ به علاوه میانگین ضریب سرمایه فکری دربین هفت صنعت تفاوت معناداری داشت. (عباسی وگلدی صدفی،1389، صص74-57)هدف کلیمطالعه روابط بین شاخص های سرمایه فکری براساس مدل آنته پالیک و اثرگذاری این شاخص ها برارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران به منظورکمک به تصمیم گیری بهینه تصمیم گیرندگان مختلف اقتصادی

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1198
مشاهده

کد فایل:11445
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۶
حجم فایل ها:204

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,100 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری برارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورسمقاله بررسی تاثیر سرمایه فکری برارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورسپروژه بررسی تاثیر سرمایه فکری برارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس

 • آموزش خاموش کردن تمامی آپدیت های ویندوز 7

  windows 7,windows 7 updates,آموزش خاموش کردن تمامی آپدیت های ویندوز 7,ترفند ویندوز 7,ویندوز 7,ویندوز هفت دانلود فایل اصلی آموزش خاموش کردن تمامی آپدیت های ویندوز 7 از سایت دانلود فایل در دنیایی که همه چیز اینترنتی شده است متاسفانه ما…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری مذهبی ،استرس و فشار روانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری مذهبی ،استرس و فشار روانی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری مذهبی ،استرس و فشار روانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی مجموعه فرهنگی

  دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی اقامتگاه بین راهی,دانلود رساله مجتمع فرهنگی و,دانلود رساله مجموعه فرهنگی تفریحی,رساله طراحی مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان,سایت جامع پایان نامه رساله طراحی مجموعه تفریحی فرهنگی,کاملترین رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان دانلود فایل اصلی دانلود…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی ورزشگاه (برای بسکتبال و فوتسال)

  برنامه فیزیکی طراحی ورزشگاه (برای بسکتبال و فوتسال),رساله معماري طراحی ورزشگاه (برای بسکتبال و فوتسال),طراحی ورزشگاه (برای بسکتبال و فوتسال),ظوابط و استانداردهای طراحی ورزشگاه,مطالعات و رساله معماري طراحی ورزشگاه بسکتبال و فوتسال دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحی…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل یادگیری…

 • پاورپوینت اقلیم در معماری اسلامی

  پاورپوینت اقلیم در معماری اسلامی دانلود پاورپوینت اقلیم در معماری اسلامی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه اقلیم در معماری اسلامی،در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش. در این فایل به بررسی…

 • بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان

  بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان برچسب ها: تحقیق اثربخشی ورزشدانلود تحقیق عزت نفس مقاله در مورد شادكاميتحقیق کيفيت زندگيبررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس شادکامي و کيفيت زندگي جوانان…

 • قالب پاورپوینت علوم تربیتی 3

  قالب پاورپوینت علوم تربیتی 3 دانلود قالب پاورپوینت علوم تربیتی 3 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت علوم تربیتی 3 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ……

 • مبانی نظری تعاریف و نظریه های خودافشاسازی (فصل دوم)

  پیشینه نظری خودافشاسازی,چارچوب نظری خودافشاسازی,ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته,فصل دوم پایان نامه خودافشاسازی,مبانی نظری خودافشاسازی,مقاله خودافشاسازی دانلود فایل اصلی مبانی نظری تعاریف و نظریه های خودافشاسازی (فصل دوم) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری خودافشاسازی (فصل دوم)در 51 صفحه…

 • مقاله ترجمه شده تقاضا و مدیریت عرضه کننده: چالش منطقی

  پروژه مقاله ترجمه شده تقاضا و مدیریت عرضه کننده: چالش منطقی,تقاضا,مدیریت عرضه کننده,مقاله مقاله ترجمه شده تقاضا و مدیریت عرضه کننده: چالش منطقی دانلود فایل اصلی مقاله ترجمه شده تقاضا و مدیریت عرضه کننده: چالش منطقی از سایت دانلود فایل…

 • مبانی نظری ابهام نقش

  مبانی نظری ابهام نقش دانلود مبانی نظری ابهام نقش دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل ابهام نقش 2 - 6 - 1 ) پژوهش های داخلی 2 - 6 - 2 )) پژوهش ¬ های خارجی…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و تعاریف افسردگی جوانان (فصل دوم)

  اثرات اجتماعی افسردگی آسیبهای اجتماعی,پیشینه تحقیق افسردگی جوانان,تحقیق افسردگی جوانان,چارچوب نظری افسردگی جوانان,فصل دوم مقاله افسردگی جوانان,مبانی نظری افسردگی جوانان دانلود فایل اصلی مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و تعاریف افسردگی جوانان (فصل دوم) از سایت دانلود…

 • دانلود فایل سیانوژن مد سامسونگ I727 با ورژن 13 با لینک مستقیم

  با لینک مستقیم,با ورژن 13,دانلود فایل سیانوژن مد,سامسونگ I727,فایل سیانوژن مد سامسونگ I727 دانلود فایل اصلی دانلود فایل سیانوژن مد سامسونگ I727 با ورژن 13 با لینک مستقیم از سایت دانلود فایل موضوع»دانلود فایل سیانوژن مد سامسونگ I727 با ورژن…

 • پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1994

  پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1994 دانلود پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1994 دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل به نام خدا پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1994 دانشجوی گرامی…

 • پیشینه و مبانی نظری هوش هیجانی زنان و مردان کارمند

  پیشینه و مبانی نظری هوش هیجانی زنان و مردان کارمند دانلود پیشینه و مبانی نظری هوش هیجانی زنان و مردان کارمند دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم پيشينه ي ادبيات تحقيق مبانی…

 • بررسی تعیین رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس

  بررسی تعیین رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس برچسب ها: سیاست تقسیم سودتحقیق حسابداری بهره وری سرمایه بهره وری نیروی انسانیپروژه حسابداری اندازه شرکتبررسی تعیین رابطه بهره وری نیروی انسانی و…

 • بررسی انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کارمطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس

  بررسی انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کارمطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس برچسب ها: نسبت هاي مالي پيش بيني بحران بحران کسب و کارنسبت های اهرمینسبت های مالی چیستنسبت های مالی در اکسلتعریف…

 • پیشینه و مبانی نظری هویت اجتماعی

  پیشینه و مبانی نظری هویت اجتماعی دانلود پیشینه و مبانی نظری هویت اجتماعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق هویت اجتماعی فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری ............................................................................................... 16…

 • پاورپوینت در مورد فنون مذاکره

  پاورپوینت در مورد فنون مذاکره دانلود پاورپوینت در مورد فنون مذاکره دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل اکثر مدیران حرفه ای به اهمیت مذاکره در زندگی واقفند، زیرا زمان قابل توجهی از زندگی حرفه ای خود را…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش مفاهیم،تعاریف ومدل های برنامه درسی در دوره پیش از دبستان

  مبانی نظری وپیشینه پژوهش مفاهیم،تعاریف ومدل های برنامه درسی در دوره پیش از دبستان دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش مفاهیم،تعاریف ومدل های برنامه درسی در دوره پیش از دبستان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرسودگي شغلی و حمايت شغلي

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرسودگي شغلی و حمايت شغلي دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرسودگي شغلی و حمايت شغلي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فرسودگي شغلی و حمايت شغلي چهار چوب…

 • پاورپوینت معماری به سبک ساختارشکنی

  آشنایی با معماری به سبک ساختارشکنی,پاورپوینت بررسی معماری به سبک ساختارشکنی,پاورپوینت سبک ساختارشکن در معماری,پاورپوینت معماری به سبک ساختارشکنی,دانلود پاورپوینت معماری به سبک ساختارشکنی,سبک ساختارشکن در معماری,معماری به سبک ساختارشکنی دانلود فایل اصلی پاورپوینت معماری به سبک ساختارشکنی از سایت…

 • بررسي رابطه ي بين انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه

  بررسي رابطه ي بين انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه برچسب ها: ارزش نهایی وجه نقد انعطاف پذیری مالی پروژه حسابداریپایان نامه حسابداری رایگان ساختارسرمايهبررسي رابطه ي بين انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه رفتن به سایت اصلی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع الگو

  دانلود پاورپوینت با موضوع الگو برچسب ها: شکست الگوهاالگوی دفاعبرترین الگو برای حل مشکلالگو گیریالگوی ساده حل مشکلات رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع الگو دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود…

 • کسب درآمد تضمینی

  کسب درآمد تضمینی برچسب ها: کسب درآمدکسب درآمد تضمینیکسب درآمد بدون سرمایه پول پول درآوردنپول درآوردن بدون سرمایه رفتن به سایت اصلی کسب درآمد تضمینی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل اين جزوه کاملا تضميني و پول…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نقش دانش آموزان به عنوان رابطین بهداشت

  دانلود پاورپوینت با موضوع نقش دانش آموزان به عنوان رابطین بهداشت برچسب ها: نقش دانش آموزان به عنوان رابطین بهداشتهدف بهداشت مدارساهميت بهداشت مدارسمعاينات پزشكيبهبود وضعيت بهداشت محيط مدارسمعاينات بهداشتي رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نقش دانش…

 • دانلود پاورپوینت استانداردهای طراحی آمفی تئاتر

  استانداردهای طراحی آمفی تئاتر,برنامه فیزیکی طراحی آمفی تئاتر,ریز فضاهای آمفی تئاتر,طراحی آمفی تئاتر,طراحی سینما,ظوابط و استانداردهای طراحی سینما,معماری آمفی تئاتر دانلود فایل اصلی دانلود پاورپوینت استانداردهای طراحی آمفی تئاتر از سایت دانلود فایل دانلود پاورپوینت استانداردهای طراحی آمفی تئاتردر قالب…

 • دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی مجموعه ایستگاه راه آهن

  بررسی مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن,پایان نامه معماری طراحی مجموعه ایستگاه راه آهن,دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی مجموعه ایستگاه راه آهن,ظوابط و استانداردهای طراحی ایستگاه راه آهن,مطالعات معماری طراحی مجموعه ایستگاه راه آهن دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات و…

 • پاورپوینت بررسی سیستم گوارش بدن

  پاورپوینت بررسی سیستم گوارش بدن دانلود پاورپوینت بررسی سیستم گوارش بدن دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی سیستم گوارش بدن، این فایل در ارتباط با سیستم گوارش بدن تهیه شده است،در حجم 47…

 • پروژه وب سایت فروش اینترنتی

  پروژه وب سایت فروش اینترنتی,فروش اینترنتی,وب سایت دانلود فایل اصلی پروژه وب سایت فروش اینترنتی از سایت دانلود فایل پروژه وب سایت فروش اینترنتی در حجم 106 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و مورد استفاده دانشجویان مهندسی…

 • ادبیات نظری تحقیق آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران

  ادبیات نظری تحقیق آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران دانلود ادبیات نظری تحقیق آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل آثار…

 • پیشینه و مبانی نظری تعيين نيازهاي آموزشي ترويجي و کيوي فروت

  پیشینه و مبانی نظری تعيين نيازهاي آموزشي ترويجي و کيوي فروت دانلود پیشینه و مبانی نظری تعيين نيازهاي آموزشي ترويجي و کيوي فروت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعيين…

 • نقش توسعه شهری پایدار در کاهش آسیپ پذیری از سوانح طبیعی

  نقش توسعه شهری پایدار در کاهش آسیپ پذیری از سوانح طبیعی دانلود نقش توسعه شهری پایدار در کاهش آسیپ پذیری از سوانح طبیعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل نقش توسعه شهری پایدار در…

 • ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری و بازارگرایی (فصل دوم),پيشينه پژوهش عملکرد سازمانی,پيشينه تحقيق مدلهای سرمایه فکری,دانلود مباني نظري سرمایه فکری,فصل دوم پايان نامه ارشد ابعاد سرمایه فکری,مباني نظري سرمایه فکری و رویکردهای آن دانلود فایل اصلی ادبیات نظری…

 • طرح توجیهی تولید پودر گوشت و روغن صنعتي

  پروژه کارافرینی تولید پودر گوشت,توجیه مالی تجهیزات تولید پودر ماهی,طرح توجيهي توليد پودر گوشت واستخوان,طرح توجیهی احداث کشتارگاه,طرح توجیهی تولید پودر گوشت و روغن صنعتي,طرح کسب و کار تولید روغن,فرایند تولید پودر گوشت دانلود فایل اصلی طرح توجیهی تولید پودر…