بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی

بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی

برچسب ها:
پایان نامه بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذاییپروژه بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذاییدانلود مقاله بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی

رفتن به سایت اصلی

بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع
غذایی از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 143 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می
باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم،
توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه
ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به
گزارش شما رسیدگی می شود.

neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:چیکده یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی است که بدون شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمان دارد. این عامل به عنوان یک نوآوری در تولید و مزیت رقابتی و عملکرد بهتر سازمان می انجامد. کسب دانش و منابع دانش بنیان نیز منجر به بهبود کارآفرینی و عملکرد برتر      می شوند.هدف از این تحقیق بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد شرکت های صنایع غذایی استان گیلان با تاکید بر نقش تعدیل گری مدیریت دانش می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است و نوع تحقیق میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های تولیدی صنایع غذایی بالای 15 نفر کارمند استان گیلان است. در تحقیق حاضر نمونه آماری مورد بررسی، تعداد 58 شرکت  تولیدی استان گیلان می باشد که از طریق نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس 33 شرکت انتخاب شدند و تعداد 50 پرسش نامه بین مدیران شرکت ها توزیع شد که تعداد 37 پرسش نامه معتبر جمع آوری گردید. در نهایت اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین مدیریت دانش با کارآفرینی و بین کارآفرینی با عملکرد سازمانی در سطح 95 درصد رابطه معنی داری وجود دارد (فرضیه های 1 و 2 و 3) تایید شدند.مقدمهدر سناریوهای اقتصادی اخیر که بر اساس پیچیدگی و پویایی مشخص می شوند؛ سازمان ها باید به واکنش های جدیدی نسبت به بقاء و موفق شدن داشته باشند در چنین شرایطی، فعالیت های کارآفرینی سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار شده و به یک شرط ضروری برای خلق ثروت تبدیل می شود (Bojica & Fuentes, 2012). در چشم انداز قرن 21، بنگاه در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متاثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی های جدید قرار گرفته اند. در چارچوب این چشم انداز، بنگاه ها برای بقاء و پیشرفت خود باید متفاوت از گذشته عمل کنند به ویژه آنکه باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی بود که اشکال جدید رقابت را به کار گیرند که این خود نیازمند درک روشن از ماهیت و پویایی های رقابتی در عصر حاضر است (جعفرپور، 1391).لذا در این فصل ابتدا به بیان مساله و در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق و چارچوب نظری و در نهایت مدل تحقیق پرداخته می شود.فهرست مطالبعنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحهچکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 31-2- بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………….. 31-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………. 5 1-4- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 61-5- چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 61-6- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 81-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق ……………………………………………………….. 81-7-1- عملکرد …………………………………………………………………………………………………….. 81-7-2- کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………………… 81-7-3- مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………. 91-8- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 9فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیقبخش اول: کارآفرینی2-1- کارآفرینی سازمانی …………………………………………………………………………………………………. 122-1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 122-1-2- کارآفرینی …………………………………………………………………………………………………….. 122-1-3- اهمیت و ضرورت توجه به ویژگی های کارآفرینان ……………………………………………. 152-1-4- انواع كارآفريني ……………………………………………………………………………………………… 162-1-5- فرآیند کارآفرینی …………………………………………………………………………………………… 172-1-6- انواع مدل های کارآفرینی ……………………………………………………………………………….. 182-1-6-1- مدل های محتوایی ……………………………………………………………………………….. 182-1-6-2- مدل های فرایندی ………………………………………………………………………………… 182-1-6-3- مهم ترین مدل های کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………… 192-1-7- کارآفرینی در چارچوب یک فرآیند ………………………………………………………………….. 202-1-8- عوامل موثر بر کارآفرینی ………………………………………………………………………………… 212-1-9- تمایل به کارآفرینی ………………………………………………………………………………………… 242-1-10- مولفه های تمایل های کارآفرینانه ………………………………………………………………….. 252-1-11- تمایل کارآفرینانه از دیدگاه دیس و لومپکین …………………………………………………… 282-1-12- موانع حرکت کارآفرینی ……………………………………………………………………………….. 292-1-13- ابعاد کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………….. 32بخش دوم: عملکرد2-2- عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………… 352-2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 352-2-2- عملکرد ……………………………………………………………………………………………………….. 352-2-3- عملکرد و بهره وری ……………………………………………………………………………………… 352-2-4- ضرورت اندازه گیری وسنجش عملکرد …………………………………………………………… 382-2-5- شاخص های متوازن عملکرد ………………………………………………………………………….. 402-2-6- ابعاد مثلث عملکرد سازمانی ……………………………………………………………………………. 402-2-7- مدیریت عملکرد و آسایش سازمان ………………………………………………………………….. 422-2-8- محاسن اعمال  مدیریت عملکرد ……………………………………………………………………… 422-2-9- مدیریت بهبود عملکرد …………………………………………………………………………………… 422-2-10- مراحل مهم و مهارت های راه اندازی  عملکرد ……………………………………………….. 432-2-11- اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان …………………………………………………….. 432-2-12- اندازه گیری عملکرد ……………………………………………………………………………………. 442-2-13- ویژگی های معیارهای سنجش عملکرد ………………………………………………………….. 45 2-2-14- رویکردهای موجود در سنجش عملکرد …………………………………………………………. 462-2-15- رویکردهای تک بعدی سنجش عملکرد …………………………………………………………. 462-2-16- رویکردهای چند بعدی سنجش عملکرد ………………………………………………………… 482-2-17- عوامل موثر بر عملکرد …………………………………………………………………………………. 492-2-18- عملکرد و شاخص های بهبود آن ………………………………………………………………….. 52بخش سوم: مدیریت دانش2-3- مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………….. 542-3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 542-3-2- تعریف مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………. 542-3-4- راهبردهای چهارگانه مدیریت دانش ………………………………………………………………… 562-3-5- ارکان مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………… 562-3-6- فرایندهای اصلی مدیریت دانش ………………………………………………………………………. 572-3-7- مزایای مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………. 582-3-8- عوامل موفقیت مدیریت دانش ………………………………………………………………………… 602-3-9- موانع موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها ………………………………………………………. 612-3-10- مراحل بلوغ مدیریت دانش در سازمان …………………………………………………………… 622-3-11- سازمان دانش بنیان ………………………………………………………………………………………. 622-3-11-1- مشخصه های سازمان دانش بنیان ………………………………………………………….. 622-3-12- سطوح دانش ………………………………………………………………………………………………. 632-3-13- مشکلات مواجه با دانش ………………………………………………………………………………. 63بخش چهارم: پیشینه تحقیق2- 4- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 672- 4- 1- پیشینه مطالعاتی در خارج …………………………………………………………………………….. 672- 4- 2- پیشینه مطالعاتی در ایران ………………………………………………………………………………. 68فصل سوم: روش اجرای تحقیق3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 723-2- فرآیند اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 733-3- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 733-3-1- جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………….. 743-4- روش ها و ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………….. 753-4-1- پرسش نامه کارآفرینی سازمانی ………………………………………………………………………… 753-4-2- پرسش نامه مدیریت دانش ………………………………………………………………………………. 753-4-3- پرسش نامه عملکرد ………………………………………………………………………………………… 753-5- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………….. 763-5-1- روایی ………………………………………………………………………………………………………….. 763-5-2- پایایی ………………………………………………………………………………………………………….. 773-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………….. 78فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 804-2- توصیف متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………………… 814-3- آزمون کلومو گروف– اسمیرنوف (k-s) …………………………………………………………………… 854-4- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………….. 864-5- آزمون فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 87فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 915-2- نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………. 915-2-1- توصیف متغیر کارآفرینی ………………………………………………………………………………… 915-2-2- توصیف متغیر عملکرد …………………………………………………………………………………… 915-2-3- توصیف متغیر کسب دانش …………………………………………………………………………….  915-2-4- توصیف متغیر دانش بنیان ……………………………………………………………………………….. 915-3- نتایج آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………….. 925-4- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق …………………………………………………………………………… 935-5- پیشنهاداتی برای محققین آینده …………………………………………………………………………………. 945-6- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 95فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………….. 97پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………… 103ست ها……………………………………………………………………….. فهرست جداولعنوان ………………………………………………………………………………………………………………………… صفحهجدول شماره 2-1: اهم مطالعات درمورد تمایل کارآفرینانه در سطح شرکت …………………………… 26جدول  شماره 2-2: اهم مطالعات در مورد گرایش کارآفرینانه در سطح فردی …………………………. 27 جدول شماره 2-4: عوامل موفقیت مدیریت دانش ………………………………………………………………. 60جدول شماره 3-1: ابزار جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………….. 76جدول شماره 3-2: آلفای کرانباخ ………………………………………………………………………………………. 78جدول شماره 4-1:. توصیف متغیر کارآفريني ……………………………………………………………………… 81جدول شماره:4-2: توصیف متغیر کسب دانش ……………………………………………………………………. 82جدول شماره 4- 3: توصیف متغیر منابع دانش بنيان ……………………………………………………………. 83جدول شماره 4- 4: توصیف متغیر عملکرد ………………………………………………………………………… 84جدول شماره 4- 5: آزمون کولموگروف- اسمیرنف ……………………………………………………………. 85جدول شماره 4- 6: آزمون تی تک نمونه ای متغیرهای تحقیق ………………………………………………. 86جدول شماره 4- 7: ضریب همبستگی بين کارآفريني و عملکرد ……………………………………………. 87جدول شماره 4- 8: آزمون رگرسیون بین کارآفريني و عملکرد با توجه به کسب دانش ……………. 88جدول شماره 4- 9:. آزمون رگرسیون بین کارآفريني و عملکرد با توجه به کسب دانش و منابع دانش بنيان……………………………………………………………………………………………………………………………….. 89فهرست اشکال عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………… صفحهشکل شماره 1-1: مدل تحلیلی تحقیق …………………………………………………………………………………. 7شکل شماره 2-1 : جو کارآفرینی ……………………………………………………………………………………… 24شکل شماره 2-2: رابطه بهره وری، سوددهی و عملکرد ………………………………………………………. 33شکل شماره 2-3:. چرخه عملکرد. ……………………………………………………………………………………. 39شکل شماره2-4: سیستم اندازه گیری عملکرد متوازن در مقابل سیستم سنتی ………………………….. 40شکل شماره2-5 : مثلث اندازه گیری عملکرد ……………………………………………………………………… 41شکل شماره2-6 :. فرایندهای اصلی مدیریت دانش ……………………………………………………………… 58فهرست نمودارهاعنوان …………………………………………………………………………………………………………………………… صفحهنمودار شماره 4-1:. هیستوگرام  متغیر کارآفريني …………………………………………………………………. 81نمودارشماره  4-2: هیستوگرام  متغیر کسب دانش ………………………………………………………………. 82نمودار شماره 4-3:. هیستوگرام متغیر منابع دانش بنيان …………………………………………………………. 83نمودار  شماره 4-4: هیستوگرام  متغیر عملکرد ……………………………………………………………………. 84

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1439
مشاهده

کد فایل:11487
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۷
حجم فایل ها:1407

اشتراک گذاری:

 قیمت:

28,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذاییپروژه بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذاییدانلود مقاله بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی

 • دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی

  پرسشنامه استاندارد میزان صمیمیت زناشوی,پرسشنامه رضایت زناشویی,پرسشنامه صمیمیت زناشویی اولیا,پرسشنامه صمیمیت زناشویی باگاروزی,دانلود رایگان پرسشنامه صمیمیت زناشویی,صمیمیت زناشویی باگاروزی,نیازهای صمیمیت باگاروزی,نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت…

 • تحقیق در مورد تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا

  تحقیق در مورد تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا دانلود تحقیق در مورد تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا دسته بندي : مهندسی شیمی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : تحقیق تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا دارای 22…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)رفتار مدیریت سود و بازده سهام

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)رفتار مدیریت سود و بازده سهام دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)رفتار مدیریت سود و بازده سهام دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1 - 2 - مقدمه…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات وابستگی فرد به مواد مخدر

  ادبیات نظری اختلالات وابسته به مواد مخدر,اعتیاد,پیشینه پژوهش اختلالات اعتیاد,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطرابی کودکان و درمان و مشاوره گروهی,مبانی نظری وابستگی افراد به مواد مخدر,مبانی نظری وابستگی به مواد مخدر,مقاله وابستگی به مواد مخدر دانلود فایل…

 • بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی

  بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی برچسب ها: کارایی آموزشیشیوه ی تدریسوظايف راهنمايان تعليماتيشاخص های تدریس کارآمدنقش عوامل مؤثر بر یادگیری در روند تدریسبرخی از عیوب روش تدریسارزشیابیاهداف ارزشیابی رفتن به سایت اصلی بررسی…

 • پیشینه و مبانی نظری تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران

  پیشینه و مبانی نظری تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران دانلود پیشینه و مبانی نظری تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1…

 • پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس

  آزمون ادراک تعامل اجتماع,آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول گلاس,پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی,پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول,پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی«کارول گلاس»,گلاس دانلود فایل اصلی پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس از سایت دانلود فایل پرسشنامه آزمون…

 • پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی

  پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی برچسب ها: پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسیتعریف روانشناسیمفهوم مدیریتاهمیت روانشناسی سازمانی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسیقالب…

 • پیروی کردن دانشجویان دارای اختلالات خلقی از الگوی درماندگی فراگرفته شده در برخورد با رویدادها

  اختلالات خلقی دانلود فایل اصلی پیروی کردن دانشجویان دارای اختلالات خلقی از الگوی درماندگی فراگرفته شده در برخورد با رویدادها از سایت دانلود فایل تحقیق پیروی کردن دانشجویان دارای اختلالات خلقی از الگوی درماندگی فراگرفته شده در برخورد با رویدادها…

 • پاورپوینت آناتومی بینی

  پاورپوینت آناتومی بینی برچسب ها: پاورپوینت آناتومی بینیبینیساختمان بینیExternal Noseچوکات عظمی بینی خارجیاسکلت استخوانی بینیاروای بینی خارجیضمایم حفره بینی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آناتومی بینی دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت آناتومی بینیقالب…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رفتار شهروندی سازمانی سیر تحول مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مفهوم رفتار…

 • پاورپوینت گیاه ریواس

  پاورپوینت گیاه ریواس دانلود پاورپوینت گیاه ریواس دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با گیاه ریواس و خواص آن،در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: در داستان آفرینش زرتشتیان ،…

 • بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی

  بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی برچسب ها: پایان نامه تجزیه و تحلیل شغلتحقیق انتخاب علمی کارکنانپایان نامه آموزش کارکنانمقاله ارزیابی عملکرد کارکنان پایان نامه تعیین مشوقهای مالی و ارزشیابی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها

  دانلود پاورپوینت با موضوع آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها برچسب ها: آلودگی صوتی خودروآلودگی صوتی خودروهاآلودگی صوتی ماشینآلودگی صوتی در خودرونویز در خودروحذف نویز در خودروتحقیق آلودگی صوتی خودرومقاله آلودگی صوتی خودروپایان نامه آلودگی صوتی خودروپاورپوینت آلودگی صوتی…

 • پاورپوینت استانداردهاي باز

  پاورپوینت استانداردهاي باز برچسب ها: استانداردهاي بازاهميت و فوايد استانداردهاي بازاستانداردهاي باز مهممقدمه اي بر استانداردهاي باز رفتن به سایت اصلی پاورپوینت استانداردهاي باز دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع استانداردهاي باز،در قالب…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی کارگاه فرش بافی و قالیبافی

  پروژه کارافرینی صنعت قالی بافی,دانلود رایگان طرح,دانلود طرح توجیهی فرشبافی,طرح توجیهی تولید فرش,طرح توجیهی فرش بافی,طرح توجیهی کارگاه فرش دستباف,طرح توجیهی کارگاه قالیبافی,طرح کارافرینی فالیبافی,طرح کسب و کار کارخانه تولید فرش,کارافرینی فرش دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی راه…

 • تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شعب بانک

  پرسشنامه کارت امتیازی متوازن,تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شعب بانک,دوازده گام تا تدوین,شاخص های کارت امتیازی متوازن,مدل bsc چیست,مقاله کارت امتیازی متوازن,نمونه کارت امتیازی متوازن دانلود فایل اصلی تلفیق…

 • فایل پاورپوینت بررسی عوارض و عوامل مخل در بناهای تاریخی-کاروانسرای سعدالسلطنه و انواع مرمت این کاروا

  فایل پاورپوینت بررسی عوارض و عوامل مخل در بناهای تاریخی-کاروانسرای سعدالسلطنه و انواع مرمت این کاروا برچسب ها: دانلود پاورپوینت مرمت کاروانسرای سعدالسلطنهعوامل آسیب رسان و مخرب کاروانسرای سعدالسلطنهپاورپوینت معماریکاروانسرای سعدالسلطنهمرمت و بازسازی بنای تاریخیعوارض و عوامل مخل در کاروانسرای…

 • پاورپوینت معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها

  پاورپوینت معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها برچسب ها: پاورپوینت معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها(ACI) تعریف شاتکریت از نظر موسسه بین المللیتاریخچه شاتکریتشاتکریت…

 • طرح توجیهی تولیدی پنپرز و پوشک بچه

  توجیه فنی اقتصادی کارخانه تولید پ,خرید پروژه کارآفرینی تولید پوشک بچه,دانلود رایگان طرح توجیهی خیاطی,طرح توجیهی تولید انواع پوشک کامل بچه,طرح توجیهی تولیدی پنپرز بچه,طرح تولید پنپرز,کارخانه تولید نوار بهداشتی,هزینه راه اندازی خط تولید پوشک بچه دانلود فایل اصلی طرح…

 • ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برچسب ها: محاسبه ارزش بازارتعریف ارزش دفتریفرمول نسبت نقدینگینسبت دارایی جارینسبت نقدینگی چیست مدیریت دارایی مدیریت بدهیتحقیق بررسی اندازه شرکت ارزیابی عوامل…

 • مجموعه های قالب پاورپوینت با موضوع مواد غذایی

  مجموعه های قالب پاورپوینت با موضوع مواد غذایی دانلود مجموعه های قالب پاورپوینت با موضوع مواد غذایی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل شش قالب پاورپوینت با موضوع مواد غذایی جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1…

 • پاورپوینت ام اس

  پاورپوینت ام اس برچسب ها: پاورپوینت ام اس تعريف كلي ام اسعلت ايجاد ام اس رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ام اس دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ام اس قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:…

 • پاورپوینت درباره استان یزد

  پاورپوینت درباره استان یزد دانلود پاورپوینت درباره استان یزد دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل شهر یزد در بین ایرانیان ، به شهر بادگیرها معروف است که در واقع ، بادگیرها سیستم تنفسی شهر محسوب می شوند…

 • پاورپوینت پلی استایرن

  پاورپوینت پلی استایرن برچسب ها: ظروف پلی استایرنفرایند تولید پلی استایرن انبساطیمصرف کنندگان پلی استایرنپلی استایرن معمولی gppsسنتز پلی استایرنفوم پلی استایرن فشردهپلی استایرن کریستالصادرات مواد پلی استایرن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت پلی استایرن دسته بندي : صنایع جزئیات…

 • پیشینه و مبانی نظری سلامت روانی و جسمانی و مهارت های زندگی

  پیشینه و مبانی نظری سلامت روانی و جسمانی و مهارت های زندگی دانلود پیشینه و مبانی نظری سلامت روانی و جسمانی و مهارت های زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • پاورپوینت دستورعمل اجرای برنامه تامین مراقبت هاي اوليه سلامت در حاشيه شهر، سکونتگاههای غیررسمی و شهر

  پاورپوینت دستورعمل اجرای برنامه تامین مراقبت هاي اوليه سلامت در حاشيه شهر، سکونتگاههای غیررسمی و شهر برچسب ها: تحلیل حاشیه نشینیپرسشنامه در مورد حاشیه نشینیاهداف حاشیه نشینیرابطه حاشیه نشینی و جرمپرسشنامه حاشیه نشینیحاشیه نشینی و اقتصادمهاجرت و حاشیه نشینی در…

 • پاورپوینت شیمی عمومی

  پاورپوینت شیمی عمومی برچسب ها: آموزش شیمی عمومی 1 مورتیمرشیمی عمومی سیلبربرگپاورپوینت شیمی عمومی 1 مورتیمرفیلم آموزش شیمی عمومی 1سرفصل های شیمی عمومی 2جزوه دست نویس شیمی عمومی مورتیمردانلود حل المسائل شیمی عمومی 1 مورتیمر pdfتست شیمی عمومی مورتیمر رفتن…

 • تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران

  تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران برچسب ها: پایان نامه تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايرانپروژه تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايرانتحقیق…

 • پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و عملکرد سازمانی

  پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و عملکرد سازمانی دانلود پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و عملکرد سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه 11 2 - 1…

 • پاورپوینت نفت خام

  پاورپوینت نفت خام برچسب ها: تحقیق در مورد نفت خامفراورده های نفت خاممراحل پالایش نفت خامکاربرد نفت خامنفت خام ایرانویسکوزیته نفت خامعکس نفت خاماز نفت خام چه چیزهایی بدست می آید رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نفت خام دسته بندي…

 • تحقیق بررسی تعیین رابطه بین رهبری تحول گرا در سازمان و ایجاد دانش در سازمانها

  اهداف مدیریت دانش,تحقیق بررسی تعیین رابطه بین رهبری تحول گرا در سازمان و ایجاد دانش در سازمانها,تعریف مدیریت دانش چیست,رهبری تحول آفرین چیست؟,رهبری تحول گرا چیست,رهبری تحول گرا و نوآوری,مدیریت تحول گرا,مدیریت دانش در سازمان,مراحل مدیریت دانش دانلود فایل اصلی…

 • پیشینه ومبانی نظری حقوق ورزشی کیفری

  پیشینه ومبانی نظری حقوق ورزشی کیفری دانلود پیشینه ومبانی نظری حقوق ورزشی کیفری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : فصل دوّم : حقوق ورزشی کیفری گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت…

 • پاورپوینت پروبیوتیک ها

  پاورپوینت پروبیوتیک ها برچسب ها: منابع پروبیوتیکخرید قرص پروبیوتیکمکمل پروبیوتیک خارجیعلائم کمبود پروبیوتیکمحصولات پروبیوتیک در ایرانمکمل پروبیوتیک ایرانیمیوه های حاوی پروبیوتیکپروبیوتیک طیور رفتن به سایت اصلی پاورپوینت پروبیوتیک ها دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود…