بررسی درمان قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد مخدر و پیشگیری از برگشت آنها و افزایش عملکرد خانواده

بررسی درمان قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد مخدر و پیشگیری از برگشت آنها و افزایش عملکرد خانواده

برچسب ها:
تحقیق خانواده درمانی راه حل مدارساختاریپایان نامه عملکرد خانوادهپایان نامه مصرف مواد مخدرتحقیق اعتیادارتباط بین عملکرد خانواده و سوء مصرف موادبررسی درمان قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد مخدر و پیشگیری از برگشت آنها و افزایش عملکرد خانو

رفتن به سایت اصلی

بررسی درمان قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد مخدر و پیشگیری از برگشت آنها و افزایش عملکرد خانواده

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان  قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و افزایش عملکرد خانواده از سری تحقیق های رشته روانشناسی مشاوره میباشد. این تحقیق در 177 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع دکتری نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهامروزه اعتیاد یک مشکل سلامتی بهداشت عمومی در سراسر جهان و در تمام کشورها محسوب می شود. در میان راهبردهای خاص برای درمان اختلال سوء مصرف مواد، خانواده درمانی توجه زیادی را در تحقیقات به خود جلب کرده است. با استفاده از خانواده درمانی، اثر گذاری سایر رویکردها افزایش می یابد. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار- ساختاری در درمان (قطع مصرف مواد)  افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و افزایش عملکرد خانواده می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مردهای متاهل وابسته به مواد سنین 20 تا 50 سال می باشد که در زمستان 1391 به خانه سلامت زیبا دشت در منطقه 22 شهر تهران مراجعه کرده اند. به منظور انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. از بین افراد متاهل وابسته به مواد، تعداد 30 مرد متاهل به صورت نمونه در دسترس انتخاب شد و بعد از همتاسازی، در دو گروه آزمایش (15 مرد متاهل) و کنترل (15 مرد متاهل) به صورت تصادفی جایگزین شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دموگرافیک، آزمایش اعتیاد و ابزار سنجش خانواده استفاده شد. روایی و پایایی آزمایش اعتیاد و ابزار سنجش خانواده در مطالعات متعدد به تأیید رسیده است. از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. سپس الگوی درمانی (خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری) در طی 12 جلسه (5/1 ساعت) به صورت هفتگی برای گروه آزمایش اجرا شد و بعد از پایان 12 هفته، پس آزمون و پی گیری6 ماهه گرفته شد. برای تحلیل نتایج از آزمون آماری مجذور کای (x2) و تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکووا) استفاده شد. نتایج نشان داد که خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در درمان (قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و همچنین افزایش عملکرد کلی خانواده (p<0/0001) مؤثر است. این مداخله توانست به طور معناداری باعث قطع مصرف در افراد وابسته به مواد و همچنین پیشگیری از عود آن شود و  به میزان قابل ملاحظه ای عملکرد کلی خانواده را افزایش دهد. خانواده درمانی یکی از ابزارهای مهم و محوری در درمان (قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد محسوب می شود. این مطالعه نشان داد که در درمان (قطع مصرف مواد) افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و همچنین افزایش عملکرد کلی خانواده، رویکردهای ترکیبی از جمله خانواده درمانی راه حل مدار- ساختاری، نسبت به رویکردهای منفرد، اثربخشی بیشتری دارد.مقدمهامروزه اعتیاد یک مشکل سلامتی بهداشت عمومی در سراسر جهان و در تمام کشورها محسوب می-شود. به ندرت کشوری را در روی کره زمین می توان پیدا کرد که با مشکل سوء مصرف مواد، تغییر دهنده خلق و خو و رفتار درگیر نباشد (باتوین ، گریفین و ویلیامز ، 2001). گزارش سالانه سازمان بهداشت جهانی در سال 2005 نشان می دهد که در دنیا حدود 200 میلیون معتاد به انواع مواد افیونی وجود دارد و جالب این است که همین گزارش ذکر می نمایید که شیوع اعتیاد در ایران، قزاقستان و روسیه سفید دارای درصد رو به رشدی می باشد (گزارش سالانه سازمان بهداشت جهان ، 2005).         در ایران نیز شمار مصرف کنندگان مواد، نزدیک به 8/1 تا 3/3 میلیون نفر برآورد شده که مواد افیونی بیشترین مواد مصرفی می باشد (مکری ،2002). یکی از جنبه های مهم اعتیاد که طی تلاش های بازدارنده مشخص شده، بازگشت به مصرف مواد مخدر پس از دوره ای از قطع مصرف می باشد. مطالعات زیادی شیوع بالای عود اعتیاد را نشان می دهد (اسچاپ و اسچاپ ، 1997). تنها 20 تا 50 درصد بیماران می توانند به قطع مصرف مواد بعد از یک سال ادامه دهند (فریدمن ، 1998). کرنی (1997) این میزان را50% در طول یک سال مطرح می کند. براون  (1998) گزارش می دهد که تنها 19% مصرف کنندگان دارو پس از درمان قادرند قطع مصرف مواد را برای 6 سال ادامه دهند. این موضوع نشان دهنده آن است که پدیده اعتیاد یا سوء مصرف مواد دارای ابعادی چندگانه می باشد و عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی، سیاسی، اقتصادی، اعتقادی و جغرافیایی در بروز و شیوع آن تأثیر می گذارند. این عوامل نه تنها به صورت انفرادی در ایجاد و تداوم مشکل اعتیاد دخیلند بلکه روی یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارند و می بایستی به این امر توجه کامل مبذول داشت، چرا که کار کردن روی یک حوزه، ما را از دیگر حوزه هایی که در اعتیاد دخیل هستند باز می دارد (گودرزی، 1380).         بررسی ها در ایران  نشان می دهد که در هر ماه صد نفر به دلیل اعتیاد جان خود را از دست   می دهند و 35% از افرادی که درخواست طلاق می کنند به دلیل اعتیاد همسران شان بوده است (ممتازی، 1382). خانواده اساسی ترین تشکل اجتماعی است. دستیابی به جامعه سالم در گرو سلامت خانواده و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن ارتباط مطلوب با یکدیگر است. همچنین خانواده مهمترین عامل رشد شخصیت تا 6 سالگی است (سادوک و کاپلان ، 2003). در این خصوص استانتون  (1997) بیان می کند که مناسب ترین شیوه برخورد با معتادان برای درمان، این است که علاوه بر فرد معتاد در پرداختن به مسائل او، به روند اعتیاد و خانواده او توجه شده و علاوه بر این لازم است که بر الگوهای رفتاری خانواده معتاد نیز دقت کافی شود (آقابخشی، 1388).         اگر چه در زمینه درمان افرادی که دارای وابستگی به مواد هستند، پیشرفت ها به شکل مداخلات داروشناختی (به طور مثال متادون و نالتروکسون)، گروه های NA (به طور مثال الکلی های گمنام، معتادان گمنام) و مدل ها و برنامه های یادگیری اجتماعی (پیشگیری از بازگشت، بهبود منطقی و غیره….) بوده است ولی هر یک از این رویکردها با مشکلاتی روبرو بوده است که کارایی آن ها را محدود      می سازد. به عنوان مثال، مداخلات داروشناختی، داده های امیدوارکننده کوتاه مدتی را فراهم نموده اند که سرشار از دشواری های مربوطه به عدم پیروی از درمان و نگهداری طولانی مدت داروها می باشند (بک، رایت، نیومن و لویس ، 1993).        شواهد روشنی وجود دارد که از اوایل دهه 1980 به این طرف، روان درمانی با یک حرکت رشدی سریع به سوی یکپارچه سازی و التقاطی شدن  به پیش می رود. این حرکت بر اساس ترکیب مناسب ترین رویکردهای مختلف است به گونه ای که مدل های نظری کاملتر می توانند به هم بپیوندند و درمان های مؤثرتری را به وجود آورند (قنبری،1383).        بحث نظری مربوط به درمان های التقاطی و یکپارچه برای رسیدن به قابلیت اثربخشی بالاتر در درمان سال هاست که شروع شده است (پروچاسکا و نورکراس ، 1999). از منظر تجربی نیز برخی از درمانگران حوزه سوء مصرف و وابستگی به مواد به این نتیجه رسیده اند که بایستی عوامل گوناگون مؤثر در پدیده وابستگی به مواد مثل مهارت های اجتماعی و فردی، ماهیت محیط اجتماعی، عوامل فرهنگی و زیستی را در درمان مواد لحاظ کرد (لوئیس، دانا و بلوینس ، 2002). چرا که نتایج پژوهش نشان داده است که درمان های تک بعدی (عمدتاً زیستی) توانایی چندانی برای ایجاد تغییرات درمانی قابل توجه از خود نشان نداده است (مکری، 2002). به همین دلیل ضروری است تا عوامل متعدد بررسی شده در درمان ها، لحاظ شده و جهت گیری برنامه های درمانی به طرف روش های ترکیبی سوق داده شود. وقتی از روش های درمانی متعدد استفاده شود، انعطاف پذیری و پویایی در سطح بسیار بالایی افزایش پیدا می کند (مایستوو و کانرز ، 2005).        در همین رابطه تعدادی پژوهش دیگر نشان داده است که درمان های ترکیبی (ترکیب دارودرمانی با روش های روان درمانی) در پیشگیری از بازگشت مواد مخدر، اثربخشی بیشتری دارند (هالدی ، 1993؛ پتری ، 1998؛ آرن و لیورس ، 2005؛ کاسپر، کادورف و یوکیس ، 2005). در سال های اخیر در کشورهای پیشرفته، متخصصان بهداشت روانی و موسسات آموزشی و درمانی، نظریه ها، مدل ها،   روش ها، راهکارها، و فنون مختلفی را در پیشگیری و درمان اعتیاد و جلوگیری از بازگشت پس از ترک اعتیاد، ابداع، آزمایش و تجربه کرده اند. با وجود این، هنوز شیوه درمان قطعی برای آن یافت نشده است (کلدوی، 1390). در میان راهبرد های خاص برای درمان اختلال سوء مصرف مواد، خانواده درمانی، توجه زیادی را در تحقیقات به خود جلب کرده است با استفاده از خانواده درمانی، اثر گذاری سایر رویکردها افزایش می یابد. از این طریق کارآمدی این روش در بهبود بخشیدن به تعاملات خانواده و عضو معتاد و کاهش مصرف مواد روشن شده است (مددی ونوغانی، 1384).         درمان راه حل-مدار بر خلاف نظریه های روانکاوی که به دادن بینش نسبت به گذشته فرد علاقمندند و تجارب گذشته را علت اصلی مشکلات می دانند، بر هدایت سیستم خانواده به سمت آینده تأکید می کند و برای خانواده این فرصت را ایجاد می کند که راه حل های مطلوب شان را  پیدا کنند (برگ، 1994). هدف این رویکرد این است که مراجعان را از “صحبت از مشکل- سعی در فهم مشکلات آن ها- به سمت “صحبت از راه حل”- تمرکز بر آنچه انجام می دهند- با سرعت هر چه تمامتر تغییر دهیم. عقیده بر این است که تمرکز بر راه حل ها -به خودی خود- اغلب مشکلات را برطرف می کند (نیکولز و شوارتز، 2004). این درمان روش عملی در مشاوره است که معتقد است تغییر امری اجتناب ناپذیر است و راه حل ها یافتنی اند (دونوان ، 1999). به گفته برگ (1994) درمان راه حل- مدار، در ارتباط با طیف وسیعی از مشکلات، بیماری های روانی (ویلگوش ،1993) سوءمصرف الکل (برگ و میلر ،1992) خشونت (لیپچیک ،1992) سوء استفاده جنسی (دولان ،1991) تعارضات زناشویی (هادسون و اوهانلون ، 1992) مورد استفاده قرار گرفته و اثر بخشی اش تأیید گردیده است.        فرانکلین  و همکاران (2001) نشان دادند که جوانان معتاد به سوء مصرف مواد، بسیار تحت تأثیر درمان راه حل- مدار هستند. مطالعاتی که در مرکز خانواده درمانی کوتاه مدت در میلواکی صورت گرفته، دامنه موفقیت این روش درمانی را از 72% تا 80% گزارش کرده اند (دیشازر ، 1995). درمان راه حل- مدار بر این عقیده که تمرکز بر گذشته و تحلیل مشکلات آن روندی طولانی مدت و کم فایده است پافشاری می کند. نگرشی چنین متفاوت پیرامون مشکلات، تأکید بر یافتن راه حل ها را بستر سازی   می کند (هاروی ، 2005). دیشازر (1985) معتقد است که خانواده های ناکار آمد در برخورد با مشکلات زندگی گیر کرده اند. با تأکید بر اهداف درمانی راه حل- مدار (ایجاد و حفظ امید، شناسایی توانمندی ها، پرورش خلاقیت، تغییر چارچوب های ذهنی گذشته، یادگیری گفتگوهای راه حل مدار و در نهایت رابطه رضایت بخش تر (دونوان، 1999) می توان چنین فرض کرد که کاربرد این رویکرد در درمان اعتیاد و جلوگیری از عود اعتیاد به مواد مؤثر باشد.       بعد دیگر مداخله درمانی، خانواده درمانی ساختاری است. فرض اصلی این الگو- یعنی اینکه نشانه های فرد را می توان به بهترین وجهی در بستر الگوهای تبادلی خانواده شناخت، اینکه تغییر در سازمان یا ساختار خانواده باید قبل از تخفیف نشانه ها صورت گیرند و اینکه درمانگر باید نقش رهبری را در تغییر ساختار یا بافتی که نشانه از آن نشأت گرفته است بر عهده گیرد-تأثیر زیادی بر شیوه کار خانواده درمانگران داشته است (گلدنبرگ ، 2004).        نظریه پردازان ساخت نگر بر: 1)کلیت نظام خانواده  2)تأثیر سازمان مرتبه ای خانواده  3)کارکرد به هم پیوسته نظام های فرعی، تأکید دارند و آن ها را تعیین کننده اصلی بهزیستی اعضا می دانند (گلدنبرگ، 2004). ساخت گرایان در ارزیابی خانواده بر سازمان مرتبه ای خانواده، توانایی خرده نظام ها در اجرای کارکردهای خود، اتحادها و تبانی های احتمالی خانواده، نفوذپذیری مرز های فعلی و انعطاف پذیری یا انعطاف ناپذیری آن در برآورده ساختن نیاز های همه اعضاء در شرایط مقتضی، متمرکزند (گلدنبرگ و گلدنبرگ ، 1998؛ ترجمه برواتی و همکاران، 1382). از آنجائی که خانواده تأثیر بسزایی بر سلامت یا بیماری اعضای خود دارد و از طرفی بر اساس بررسي‌هاي پژوهشگر هیچگونه پژوهشی در رابطه با موضوع پژوهش صورت نگرفته، پژوهش در این زمینه، مداخلات درمانی مبتنی بر خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در حوزه درمان افراد وابسته به مواد، پیشگیری از عود آن و افزایش عملکرد خانواده را ضروری ساخته است.فهرست مطالب بررسی درمان قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد مخدر و پیشگیری از برگشت آنها و افزایش عملکرد خانواده به شرح زیر میباشد:چکیدهفصل اول: کلیات پژوهش                    – مقدمه                       – بیان مسئله                 – اهداف پژوهش             – اهداف کلی پژوهش                         – اهداف جزئی پژوهش             – فرضیه های پژوهش                  – اهمیت و ضرورت پژوهش          – تعریف واژگان اختصاصی                  – عملکرد خانواده                           – تعریف نظری عملکرد خانواده           – تعریف عملیاتی عملکرد خانواده               – وابستگی به مواد                   – تعریف نظری وابستگی به مواد            – تعریف عملیاتی وابستگی به مواد            – عود یا بازگشت               – تعریف نظری عود یا بازگشت              – تعریف عملیاتی عود یا بازگشت                  – خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری           – تعریف نظری                 – تعریف عملیاتی                  – فصل دوم: ادبیات پژوهش                – مبانی نظری پژوهش                           – عواملی که همراه مصرف یا سوء مصرف مواد هستند            – عوامل فیزیکی- زیستی                      – عوامل روان شناختی                   – عوامل خانوادگی               – عوامل اجتماعی- فرهنگی                -همسالان                   – مواد                     – مفاهیم رایج در زمینه مخدرها و اختلال مصرف مواد                 – تحریک کننده های سیستم عصبی مرکزی             – کوکائین           – آمفتامین ها                        – متاآمفتامین ها                         – افیون ها                         – تریاک                          – مورفین                      – هروئین                     – عملکرد خانواده                     – رویکردهای مهم رایج در پیشگیری از سوء مصرف مواد                      – 12 قدم                             – 12 گام الکلی های گمنام                                  – رویکردهای شناختی-رفتاری                       – خانواده و اعتیاد                                – رویکردهای درمانی خانواده محور                  – جامعه درمانی                                   – ارتباط بین عملکرد خانواده و سوء مصرف مواد                   – ابعاد عملکرد خانواده                         – انواع مدل های خانواده درمانی برای درمان وابستگی به مواد               – خانواده درمانی راهبردی مختصر                     – خانواده درمانی چندبعدی                     – خانواده درمانی راه حل-محور                         – تاریخچه درمان راه حل-محور                           – اصول درمان راه حل-محور                  – اهداف درمان راه حل- مدار                – فرایند درمان             – فنون درمانی           – پرسش معجزه              – پرسش های استثنایاب              – پرسش قیاس گر                       – تمجید کردن                 – خانواده درمانی ساختاری                – مفروضات نظری                    – ساختار خانواده                   – زیرمنظومه های خانواده              – مرزها                       – اتحادها                        – نقش درمانگر و اهداف درمانی خانواده درمانی ساختاری              – فرایند درمان                 – الحاق                  – قانون گذاری                – اصلاح یا تغییر ساختاری             – چارچوب و منطق خانواده درمانی راه حل مدار ساختاری          – پژوهش های صورت گرفته داخلی             – پژوهش های صورت گرفته خارجی مرتبط با پژوهش                      – فصل سوم: روش اجرای پژوهش                    – روش پژوهش           – جامعه آماری                          – گروه نمونه و شیوه گزینش آن                     – ابزار اندازه گیری پژوهش و نحوه اجرا و ارزشیابی آن               – پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده                  – روایی پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده                              – آزمایش اعتیاد               – روش تجزیه و تحلیل داده ها                     – فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                    – مقدمه               – روش آماری توصیفی          – تحلیل توصیفی داده ها             – بخش دوم آمار استنباطی         – فرضیه اول: خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در درمان افراد وابسته به مواد مؤثر است     – فرضیه دوم: خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در پیشگیری از عود مواد مخدر مؤثراست   – فرضیه سوم: خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری در افزایش عملکرد خانواده افراد وابسته به مواد مؤثر است                      – فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                  – پیشنهادهای پژوهشی            – پیشنهادهای کاربردی             – منابع فارسی       – منابع خارجی             

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1360
مشاهده

کد فایل:9381
انتشار در:۱۳۹۶/۴/۱
حجم فایل ها:463

اشتراک گذاری:

 قیمت:

24,700 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تحقیق خانواده درمانی راه حل مدارساختاریپایان نامه عملکرد خانوادهپایان نامه مصرف مواد مخدرتحقیق اعتیادارتباط بین عملکرد خانواده و سوء مصرف موادبررسی درمان قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد مخدر و پیشگیری از برگشت آنها و افزایش عملکرد خانو

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خصوصیات کیفی اطلاعات مالی و به موقع بودن گزارشگری مالی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش خصوصیات کیفی اطلاعات مالی و به موقع بودن گزارشگری مالی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خصوصیات کیفی اطلاعات مالی و به موقع بودن گزارشگری مالی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت آموزش نشانه ها(فارسی اول دبستان درس دهم)

  پاورپوینت آموزش نشانه ها(فارسی اول دبستان درس دهم) برچسب ها: پاورپوینت آموزش نشانه ها(فارسی اول دبستان درس دهم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آموزش نشانه ها(فارسی اول دبستان درس دهم) دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق بیماری قلبی

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق بیماری قلبی دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق بیماری قلبی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری تحقیق بیماری قلبی بیماری قلبی منجر به مشکلات تندرستی در افراد می شود…

 • پیشینه ومبانی نظری موسیقی و عناصر آن

  پیشینه ومبانی نظری موسیقی و عناصر آن دانلود پیشینه ومبانی نظری موسیقی و عناصر آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : موسیقی و عناصر آن گونه های موسیقی ایران موسیقی و…

 • پاورپوینت درمورد PTSD

  پاورپوینت درمورد PTSD برچسب ها: پاورپوینت درمورد PTSD رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درمورد PTSD دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد PTSDقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 36قسمتی از پاورپوینتPosttraumatic  Stress Disorder and Acute…

 • ادبیات نظری تحقیق سرطان پستان (فصل دوم )

  ادبیات تحقیق سرطان پستان,ادبیات نظری سرطان پستان,پیشینه نظری سرطان پستان,چارچوب نظری سرطان پستان,فصل دوم پایان نامه در مورد سرطان پستان,مبانی نظری سرطان پستان دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق سرطان پستان (فصل دوم ) از سایت دانلود فایل دانلود ادبیات…

 • بررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركت ها

  بررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركت ها برچسب ها: بررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركت هامحتواي اطلاعاتي كيفيت سودتحقیق کیفیت سودمقاله حسابداریکارشناسی ارشدwordمدیریت سود چیست رفتن به سایت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابهام نقش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابهام نقش دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابهام نقش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ابهام نقش ابهام نقش زمانی پدید می آید که روشن نباشد نقش فرد…

 • بررسی تاثیر سفارشی سازی خدمات بر رضایت، اعتماد و وفاداری

  بررسی تاثیر سفارشی سازی خدمات بر رضایت، اعتماد و وفاداری برچسب ها: سفارشی سازی خدمات وفاداری مشتریان رضایت مشتریان کیفیت خدماتپایان نامه بررسی تاثیر سفارشی سازی خدمات بر رضایت اعتماد و وفاداریپروژه بررسی تاثیر سفارشی سازی خدمات بر رضایت اعتماد…

 • پاورپوینت تحلیل و بررسی اکادمی اولین گریس

  پاورپوینت تحلیل و بررسی اکادمی اولین گریس دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی اکادمی اولین گریس دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت معرفی و آشنایی با آکادمی آموزشی اولین گریس بریکستن لندن، در حجم 48…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع پردازه ها

  دانلود پاورپوینت با موضوع پردازه ها برچسب ها: هدف از پردازش داده هاانواع پردازش اطلاعاتپردازش اطلاعات در کامپیوترمراحل پردازش دادهپردازش مفهومیداده های کامپیوتری چیستمراحل پردازش اطلاعاتنظریه پردازش اطلاعات چیست رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع پردازه ها دسته…

 • پاورپوینت ترکیبات آلی شیمیایی

  پاورپوینت ترکیبات آلی شیمیایی برچسب ها: تفاوت مواد آلی و غیرآلیمواد آلی را نام ببریدلیست ترکیبات آلیتحقیق در مورد مواد آلیتحقیق شیمی آلیتعریف مواد معدنیشیمی آلی و معدنیکاربرد شیمی آلی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ترکیبات آلی شیمیایی دسته بندي…

 • فایل پاورپوینت معماران مشهور جهان

  فایل پاورپوینت معماران مشهور جهان برچسب ها: دانلود پاورپوینت معماران مشهور جهانمعماران مشهور جهانماریو بوتارنزو پیانورابرت ونچوریرم کولهاس فرانک لوید رایتفرانک گهریژان نوول پاورپوینت معماران مشهور جهانمعرفی معماران خارجیپاورپوینت آشنایی با معماران مشهور خارجی رفتن به سایت اصلی فایل پاورپوینت…

 • دانلود مقاله نگاه پدیدارشناسانه به بازآفرینی معناي مسکن

  بازآفرینی,پدیدارشناسانه,دانلود,مسکن,معناي,مقاله,نگاه دانلود فایل اصلی دانلود مقاله نگاه پدیدارشناسانه به بازآفرینی معناي مسکن از سایت دانلود فایل چکیده از آنجا که اکثر ساکنین خانه هاي معاصر، با بی روح شدن فضاها مواجه اند و به فضاهاي سکونتشان حس تعلق خاطري ندارند…

 • منابع انرژی (تنظیم شرایط محیطی)

  منابع انرژی (تنظیم شرایط محیطی) دانلود منابع انرژی (تنظیم شرایط محیطی) دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل منابع انرژیتنظیم شرایط محیطی 2 فهرست توسعه پایدار دسته بندی انرژی تجدید ناپذیر نفت گاز زغال سنگ زباله تجدید پذیر…

 • تحقیق مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی

  تحقیق مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی,زنان,سیاست دانلود فایل اصلی تحقیق مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی از سایت دانلود فایل تحقیق مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی در حجم 86 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب…

 • دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معادن گچ و خاک( با ظرفیت 100000 تن در سال)

  پروژه کارآفرینی استخراج گچ و خاک,پروژه کارآفرینی گچ و خاک,پروژه کارآفرینی معدن گچ و خاک,دانلود طرح توجیهی استخراج گچ و خاک,طرح توجیهی گچ و خاک,طرح توجیهی معدن گچ و خاک,طرح کارآفرینی استخراج گ,طرح کارآفرینی گچ و خاک,طرح کارآفرینی معدن گچ…

 • پیشینه و مبانی نظری کم توانی هوشی

  پیشینه و مبانی نظری کم توانی هوشی دانلود پیشینه و مبانی نظری کم توانی هوشی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل کم توانی هوشی کم توانی هوشی بيماري نيست ؛ بلكه حاصل يك فرايند…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت(فصل 2)

  پيشين,پيشينه نظري,چارچوب نظري فواید آموزش ضمن خدمت,دانلود مباني نظري اهداف آموزش ضمن خدمت,ضرورت آموختن ضمن خدمت,فصل دوم پايان نامه ارشد نظریه های آموزش ضمن خدمت,مباني نظري تعریف آموزش ضمن خدمت,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) آموزشهای مهارتی دانلود فایل…

 • مبانی نظری بودجه اجرا وتصویب ان

  مبانی نظری بودجه اجرا وتصویب ان دانلود مبانی نظری بودجه اجرا وتصویب ان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بخش اول : مبانی نظری تحقیق 21 2 - 1 ) تاریخچه بودجه 2 -…

 • مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط

  مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط دانلود مبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1…

 • پیشینه و مبانی نظری موانع رشد بانکداری اسلامی

  پیشینه و مبانی نظری موانع رشد بانکداری اسلامی دانلود پیشینه و مبانی نظری موانع رشد بانکداری اسلامی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه 16 1 - 2 بانک 17 2 - 2 نقش…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته نقشه کشي صنعتي در شرکت الياف سهامي عام

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته نقشه کشي صنعتي در شرکت الياف سهامي عام برچسب ها: گزارش کاراموزي ابزار دقيق و كنترل سيستمهاي الكترونيك و سنسورهاکاراموزي ابزار دقيق و كنترل سيستمهاي الكترونيك و سنسورهاکارورزي ابزار دقيق و كنترل سيستمهاي الكترونيك و…

 • مبانی و پیشینه پژوهش نظریه های رضایت زناشویی (فصل دوم)

  پژوهش,پیشینه,دوم,رضایت,زناشویی,فصل,مبانی,نظریه,های دانلود فایل اصلی مبانی و پیشینه پژوهش نظریه های رضایت زناشویی (فصل دوم) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های رضایت زناشویی(فصل دوم) در 42 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده…

 • پیشینه و مبانی نظری تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم

  پیشینه و مبانی نظری تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم دانلود پیشینه و مبانی نظری تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تصمیم ‏ گیری ، تاریخچه و مفاهیم آیا تصمیم ‏ گیری…

 • اصول طراحی مسیرپیاده

  اصول طراحی مسیرپیاده دانلود اصول طراحی مسیرپیاده دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل اصول طراحی مسیرپیاده فهرست بخش اول:اصول طراحي مسیرپياده براساس مباني توسعه پايدار اصول طراحیکپنهاگ(دانمارک)نورویچ (انگلستان)شهر جدید اوریلادفانسمعبرپیادهپل عابر پیاده هزارهمرکز هنرهای نمایشی(ابوظبی)بخش دوم: برنامه…

 • مبانی نظری زیبایی شناختی (زیبایی شناسی) (فصل 2)

  پيشينه نظري زیبایی شنا,چارچوب نظري زیبایی شناختی از دیدگاه فلسفه,دانلود مباني نظري مفهوم زیبایی شناختی,فصل دوم پايان نامه ارشد زیبایی شناختی,مباني نظري کیفیات زیبایی شناسی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)زیبایی شناختی,نظریه های زیبایی شناختی دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • پاورپوینت الگوبرداری سازه ای و معماری از طبیعت

  پاورپوینت الگوبرداری سازه ای و معماری از طبیعت دانلود پاورپوینت الگوبرداری سازه ای و معماری از طبیعت دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت الگوبرداری سازه ایی و معماری از طبیعت(انسان-طبیعت-معماری)،در حجم 34 اسلاید قابل…

 • پیشینه و مبانی نظری مفاهیم ریسک و بازده، هدف بازار سرمایه،مفهوم بازار کار

  پیشینه و مبانی نظری مفاهیم ریسک و بازده، هدف بازار سرمایه،مفهوم بازار کار دانلود پیشینه و مبانی نظری مفاهیم ریسک و بازده، هدف بازار سرمایه،مفهوم بازار کار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع تیپ صحیح گاو

  دانلود پاورپوینت با موضوع تیپ صحیح گاو برچسب ها: پاورپوینت درسی تیپ صحیح گاو پاورپوینت درسی گاو پاورپوینت دانشگاهی تیپ صحیح گاو پاورپوینت دانشگاهی گاو پاورپوینت پایان نامه تیپ صحیح گاو پاورپوینت پایان نامه گاو دانلود پاورپوینت تیپ صحیح گاو…

 • مبانی نظری تحقیق بهداشت روانی و سلامت روانی

  ادبیات نظری بهداشت روانی و سلامت روانی,پیشینه نظری بهداشت روانی و سلامت روانی,چارچوب نظری بهداشت روانی و سلامت روانی,فصل دوم پایان نامه بهداشت روانی و سلامت روانی,مبانی نظری تحقیق بهداشت روانی و سلامت روانی دانلود فایل اصلی مبانی نظری تحقیق…

 • بررسی بازشناسی تیم از گروه

  تیم,گروه دانلود فایل اصلی بررسی بازشناسی تیم از گروه از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی بازشناسی تیم از گروه در حجم 15 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:17 قانون مسلم كار تيمي1-…

 • پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها

  پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها دانلود پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها. این فایل در ارتباط با تجزیه و…

 • بروکراسی سنتی

  بروکراسی سنتی دانلود فایل اصلی بروکراسی سنتی از سایت دانلود فایل تحقیق بروکراسی سنتی در حجم 14صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:نقاط ضعف بروکراسی سنتی1.        تخصص گرایی :تعارض بین واحدهای فرعی سازمان…

 • پیشینه و مبانی نظری شرکت های تعاونی

  پیشینه و مبانی نظری شرکت های تعاونی دانلود پیشینه و مبانی نظری شرکت های تعاونی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل شرکت های تعاونی دیدگاه های مختلف درباره ی تعاون به طور کلی تعاون…