بررسی رابطه بين برخی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود

بررسی رابطه بين برخی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود

برچسب ها:
حاکميت شرکتی مالکيت خانوادگی مالکيت نهادی مالکيت شرکتی به موقع بودن سودپایان نامه بررسی رابطه بين برخی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود

رفتن به سایت اصلی

بررسی رابطه بين برخی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بين برخی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 169صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com   info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهکيفيت سود از جنبه های مختلف شامل (داشتن ارزش پيش بينی، ارزش بازخورد، بی طرفی، به موقع بودن و بيان صادقانه) توسط پژوهشگران مورد ارزيابی و توجه قرار گرفته است. هدف اين پژوهش، بررسی رابطه بين برخی ازسازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سوددر شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در اين پژوهش ساختار مالکيت به سه طبقه مالکيت خانوادگی، مالکيت نهادی، مالکيت شرکتی طبقه بندی شده است. برای هر کدام از طبقات فرضيه تدوين و تأثير آن بر به موقع بودن سود آزمون گرديد. جامعه آماری اين تحقيق شرکت های پذيرفته در بورس اوراق بهادار طی سال های 1386 الی 1391 و با حذف سيستماتيک و هدفمند 101 شرکت انتخاب گرديده است. در اين تحقيق جهت پردازش اوليه داده ها از نرم افزار اکسل و برای تجزيه تحليل داده ها از نر م افزارهای 8Eviews استفاده شده است. در اين تحقيق از روش رگرسيون خطی مرکب به روش ترکيبی ياData panel جهت ارزيابی رابطه بين متغيرها استفاده می شود. نتايج پژوهش نشان می دهد که بين مالکيت خانوادگی و مالکيت نهادی با به موقع بودن سود رابطه ی مثبت معنا داری وجود دارد و بين مالکيت شرکتی با به موقع بودن سود رابطه ی مثبت و عدم معناداری وجود دارد.مقدمهمقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با توجه به بحث کيفی آن و همچنين به عنوان ابزاری برای تصميم گيری از جايگاه ويژه ای برخوردار است همچنين با مروری بر تاريخچه و ادبيات کهن دانش حسابداری در می يابيم که کمتر مفهوم يا پديده ای، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگير بين و تئوريسين ها متفکران حسابداری و طبقات مختلف حرفه حسابداری و مالی قرار گرفته است. بر اساس فرضيات و همچنين تحقيقات انجام شده مشاهده می شود که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری به عنوان معياری برای ارزيابی شرکت ها ويا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای ومفسران مالی همواره مورد تأکيد قرار داشته است همچنين با توجه به اين که صورت های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه های برون سازمانی فراهم می کند، اتکای شديدتری بر اعداد حسابداری به ويژه سود و به موقع بودن آن دارد. پس از رسوايی های انرون و ورلدکام در سال 2002، تاکنون تحقيقات زيادی در زمينه حاکميت شرکتی و کيفيت سود انجام شده است روهايدا (2011) .بسياری از محقيقن، ورشکستگی اين شرکت های بزرگ ناشی از ضعيف بودن حاکميت شرکتی در آنها می دانند. با وقوع اين رويدادها شفافيت صورت های مالی مورد ترديد قرار گرفت. ديفويند و همکاران (2000) بيان کردند که اين رسوايی ها منجر به نقش حاکميت شرکت شد. حاکميت شرکتی در برگيرنده مجموعه روابط بين سهامداران، مديران، و ساير افراد ذينفع است که متضمن نظام کنترلی به منظور رعايت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحيح مصوبات مجمع و جلوگيری از سوء استفاده های احتمالی است. دی آنجلو (1981) و روداک و همکاران (2006) اعتقاد دارند که سيستم های مکانيزم حاکميت شرکتی مناسب منجر به تقويت و مهارت مديران و کميته حسابرسی شده و نظارت مؤثر بر فعاليت های مديران نموده و در نهايت منجر به بهبود کيفيت صورت های مالی افشاء شده می شود. مهمترين ويژگی های شرکت ها تفکيک مالکيت از مديريت آنهاست. در طی سی سال گذشته موارد بسياری از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگی مواجه شرکت ها با اين گونه تضاد ها از سوی اقتصاد دانان مطرح شده است. اين موارد به طور کلی تحت عنوان تئوری نمايندگی در حسابداری مديريت بيان می شود. تئوري نمايندگي به اين موضوع اشاره دارد كه بخشي از عمليات شركت ها به روابط نمايندگي بين سها مداران و مديران مربوط مي شود. در واقع جدايي مالكيت سهام و كنترل مديريت بر عمليات شركت مي تواند به تضاد منافع منجر شود و هزينه هاي نمايندگي ناشي از اين تضاد منافع بين مديران و سهامداران بوجود آيد. بدون اين مسئله نمايندگي، كيفيت گزارشگري هيچ مسئله خاصي نخوا هد داشت چون مديران هيچ گونه انگيزه اي براي تحريف گزارشات مالي يا مخفي نگه داشتن اطلاعات ندارند. حاكميت شركتي يكي از سازوكارهاي كاهش مسئله نمايندگي است. مكانيزم هاي حاكميت شركتي مي تواند فرصت هاي مديريت سود را كاهش و در نتيجه كيفيت سود را افزايش دهد. در تئوری نمايندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است. بنابراين به منظور دستيابی به اين هدف بر کار نماينده نظارت و عملکرد او را ارزيابی می کنند. سود نيز يکی از اقلام مندرج در صورت های مالی است که به موقع بودن آن در تصميم گيری استفاده کنندگان صورت های مالی تأثير بسزايی دارد. و توجه بسياری را به خود معطوف ساخته است. يکی از گروه های اصلی استفاده کنندگان از صورت های مالی سهامداران هستند. از اين رو عموماً اين تصور می شود که ساختار مالکيت شرکت ها به تغيير رفتار شرکت ها منجر می شود. اين امر از فعاليت های نظارتی که سرمايه گذاران مختلف در اين ساختار انجام می دهند، نشأت می گيرد جنکينز (2006). فهرست مطالبچکيده                   1فصل اول: کليات تحقيق1-1- مقدمه           31-2- بيان مسئله    41-4- اهميت و ضرورت انجام تحقيق    51-3- اهداف تحقيق          61-5- فرضيه های تحقيق ومبانی نظری آن ها     71-6- قلمرو تحقيق           91-6-1- قلمرو زمانی        91-6-2- قلمرو مکانی       91-6-3- قلمرو موضوعی  91-7- تعريف اصطلاحات و واژه ها       91-7-1- مالکيت خانوادگی                    91-7-2- مالکيت نهادی  101-7-3- مالکيت شرکتی 101-7-4-  به موقع بودن سود                 111-8- ساختار پژوهش    11فصل دوم: مبانی نظری وادبيات تحقيق2-1- مقدمه         14 2-2- مبانی نظری و مفهوم حاکميت شرکتی     152-3- چارچوب نظری حاکميت شرکتی           172-3-1- نظريه نمايندگی                      172-3-2- نظريه هزينه معاملات             182-3-3- تئوری ذينفعان  192-4- اهداف حاکميت شرکتی             192-5- مزايای حاکميت شرکتی              202-6- اصول حاکميت شرکتی               212-7- انواع شاخص های سنجش عملکرد        232-8- انواع سيستم های حاکميت شرکتی          232-8-1- سيستم درون سازمانی            242-8-2- سيستم برون سازمانی             262-9- شيوه های حاکميت شرکتی        282-9-1- شفافيت 282-9-2- پاسخگويی       282-9-3- انصاف برخورد يکسان با سهامداران   292-9-4- مسئوليت پذيری                     292-10- تمرکز مالکيت به عنوان يکی از مهم ترين مکانيزم های حاکميت شرکتی      292-11- نسبت سهامداران يا مالکان نهادی به عنوان يکی ديگر از مکانيزم های حاکميت شرکتی      312-12- نسبت شرکت های خانوادگی   322-13- اهميت حا کميت شرکتی در بازارهای مالی   332-14- بازيگران عرصه حاکميت شرکتی          342-14-1- هيئت مديره ها                     342-14-2- مديرعامل و تيم اجرايی شرکت        352-14-3- سهامداران      352-14-4- مشتريان داخلی و خارجی شرکت    352-14-5- قانون گذاران و ساير نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت     362-15- حاکميت شرکتی در ايران         362-16- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکميت شرکتی        372-17- مالکيت شرکت ها                    392-18- تركيب مالكيت و حاكميت شركتي        392-19- تركيب مالكيت و سهامداري مديران      402-20- ساختار مالكيت   402-21- مالکيت مديريتي (خانوادگی)   422-22- مالکيت نهادي    452-23- مالکيت شركتي   472-24- مفهوم به موقع بودن اطلاعات(سود)     492- 25- بموقع بودن واهميت آن          502-26- ويژگيهای کيفی اطلاعات مالی 522-27- چارچوب تنظيمی برای گزارشگری به موقع در ايران         542-28- مفاهيم سود برای گزارشگری   562-29- عوامل موثر بر رفتار گزارشگری به موقع       572-30- اندازه شرکت      572-31- اندازه شرکت و به موقع بودن سود       592-32- شاخص های اندازه گيری شرکت         592-32-1- ميزان دارائيهای شرکت        602-32-2- ميزان فروش شرکت            602-32-3- ارزش بازار شرکت              602-32-4- تعداد پرسنل شرکت            612-33- سودآوری(سود) 622-33-1- نسبتهای سود آوری             622-34- عمرشرکت         632-35- بخش دوم: پيشينه تحقيق          632-35-1- پيشينه داخلی 632-35-2- پيشينه خارجی                     682-37- خلاصه فصل      74فصل سوم: روش اجرای تحقيق3-1- مقدمه         763-2- روش کلی تحقيق 763-3- جامعه آماری ونمونه آماری        773-4- روش های گرد آوری داده ها     773-5- ابزار تحقيق  و موارد استفاده      783-6- مدل تحقيق           783-6-1- دسته بندی متغير ها                793-6-2- نحوه اندازه گيری متغير ها     793-6-2-1- متغير مستقل                      793-6-2-1-1- مالکيت خانوادگی         793-6-2-1-2- مالکيت نهادی               793-6-2-1-3- مالکيت شرکتی             803-6-2-2- متغير وابسته 80 3-6-2-2-1- به موقع بودن سود        803-6-2-3- متغير های کنترلی              813-6-2-3-1- اندازه شرکت                 823-6-2-3-2- اهرم مالی                      823-6-2-3-3- نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری       823-6-3- مدل کلی تحقيق                     833-6-4- نحوه بدست آوردن رابطه بين متغير ها        843-7- روش تجزيه و تحليل  اطلاعات 843-8- تحليل ماهيت و ويژگی های متغيرهای تحقيق 853-9- آزمون های رگرسيون                 853-10- روش های آماری                     853-10-1- آمار توصيفی  853-10-2- آماراستنباطی  863-10-2-1- آزمون کلموگروف- اسميرونوف  873-10-2-2- آماره دوربين واتسون      873-10-2-3- آزمون ديکی فولر تعميم يافته جهت مانايی متغيرها   883-10-2-4- بررسی ناهمسانی واريانس           883-10-2-5- آزمون F ليمر                  893-10-2-6- آزمون هاسمن                 893-10-2-7- آزمون عدم خود همبستگی باقيمانده ها          903-10-2-8- ضريب همبستگی پيرسون            903-10-2-9- ضريب تعيين                   903-11- نرم افزار آماری   913-12- خلاصه اين فصل                      91فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها4-1- مقدمه         934-2- آمار توصيفی         934-3- تحليل ماهيت و ويژگی های متغيرهای تحقيق 954-4- آزمون فرضيات     954-5- مفروضات مدل رگرسيون           964-5-1- آزمون عدم خود همبستگی باقيمانده ها       964-5-2- بررسی ناهمسانی واريانس     964-6- آزمون ديکی فولر تعميم يافته جهت مانايی متغيرها              974-7- تجزيه و تحليل ونتايج فرضيه های پژوهش     984-7-1- تجزيه وتحليل ونتايج فرضيه اول        984-7-1-1- بررسی ناهمسانی واريانس             984-7-1-2- آزمون F ليمرو آزمون هاسمن        994-7-2- تجزيه وتحليل ونتايج فرضيه دوم     1014-7-2-1- بررسی ناهمسانی واريانس           1014-7-2-2- آزمون  Fليمر و آزمون هاسمن    1024-7-3- تجزيه وتحليل ونتايج فرضيه سوم    1044-7-3-1- بررسی ناهمسانی واريانس           1044-7-3-2- آزمون  Fليمر و آزمون هاسمن    1054-8- خلاصه فصل      108فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها5-1- مقدمه       1105-2- تفسير يافته های تحقيق            1105-2-1- نتيجه حاصل از آزمون فرضيه اول    1105-2-2- نتيجه حاصل از آزمون فرضيه دوم    1115-2-3- نتيجه حاصل از آزمون فرضيه سوم  111 5-3- نتيجه گيری کلی 1125-4- پيشنهادها 1135-4-1- پيشنهادهايی مبتنی بر يافته های پژوهش   1135-4-2- پيشنهاد برای پژوهش های آتی         1145-5- محدوديت های پژوهش           1155-6- خلاصه ي فصل 116فهرست منابع فارسی    117 منابع انگليسی    119پيوست ها وضمائم       122چکيده انگليسی 143

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
1632
مشاهده

کد فایل:10956
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۷
حجم فایل ها:525

اشتراک گذاری:

 قیمت:

21,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
حاکميت شرکتی مالکيت خانوادگی مالکيت نهادی مالکيت شرکتی به موقع بودن سودپایان نامه بررسی رابطه بين برخی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)اضطراب و فرسودگی شغلی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)اضطراب و فرسودگی شغلی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)اضطراب و فرسودگی شغلی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی 4 -…

 • پیشینه و مبانی نظری تعیین مولفه های ریسک در زنجیره تامین

  پیشینه و مبانی نظری تعیین مولفه های ریسک در زنجیره تامین دانلود پیشینه و مبانی نظری تعیین مولفه های ریسک در زنجیره تامین دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 2 - بخش…

 • مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم بازاریابی بانکی

  مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم بازاریابی بانکی دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم بازاریابی بانکی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 2 - بازاریابی بانکی 51…

 • پاورپوینت آشنایی با دامپروری ایران

  پاورپوینت آشنایی با دامپروری ایران دانلود پاورپوینت آشنایی با دامپروری ایران دسته بندي : دام و طیور جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با دامپروری ایران ، در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن:…

 • پیشینه و مبانی نظری جریانهای نقدی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

  پیشینه و مبانی نظری جریانهای نقدی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دانلود پیشینه و مبانی نظری جریانهای نقدی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • پیشینه و مبانی نظری دست برتری (2)

  پیشینه و مبانی نظری دست برتری (2) دانلود پیشینه و مبانی نظری دست برتری (2) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پیشینه نظری دست برتری از همان آغاز شکل گیری تمدن ، انسانها در…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم اطمینان و سیاستهای تقسیم سود (فصل دوم پایان نامه)

  پیشینه پژوهش,پیشینه تحقیق جریان وجه نقد,چارچوب نظری جریان وجه نقد,عدم اطمینان و سیاستهای تقسیم سود,فصل دوم پایان نامه سیاستهای تقسیم سود و جریان وجه نقد,مبانی نظری جریان وجه نقد دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم…

 • بررسی پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان مجرد براساس طرحواره های ناسازگار اولیه

  بررسی پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان مجرد براساس طرحواره های ناسازگار اولیه برچسب ها: پایان نامه سازگاری اجتماعی مبانی نظری طرحواره های ناسازگار اولیهبررسی پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان مجرد براساس طرحواره های ناسازگار اولیهویژگی های طرحواره های ناسازگار اولیهبیولوژی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و ابعاد صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در بورس

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و ابعاد صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در بورس دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و ابعاد صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در بورس دسته بندي : عقیدتی سیاسی…

 • مبانی نظری پژوهش استراتژی رقابتی

  مبانی نظری پژوهش استراتژی رقابتی دانلود مبانی نظری پژوهش استراتژی رقابتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل استراتژی رقابتی استراتژی پیشینه استراتژی جدول شماره 1 - 2 - تعریف استراتژی ( جهانی زاده ،…

 • پاورپوینت شناخت ساختار و عملکرد بدن

  پاورپوینت شناخت ساختار و عملکرد بدن دانلود پاورپوینت شناخت ساختار و عملکرد بدن دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع شناخت ساختار و عملکرد بدن، در قالب ppt و در 31 اسلاید،…

 • پاورپوینت بررسی قانون حفاظت محیط زیست

  ppt,ارزیابی اثرات زیست محیطی,اسناد بين المللي حقوق محيط زيست,پاورپوینت قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست,پاورپوینت محیط زیست,تعریف حفاظت محیط زیست,حفاظت محیط زیست,دانلود تحقیق رشته علوم اجتماعی,قانون محیط زیست,وظایف سازمان حفاظت محیط زیست دانلود فایل اصلی پاورپوینت بررسی قانون حفاظت محیط…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی وام و تسهیلات بانکی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش بانکداری اسلامی در ایران,پيشينه تحقيق اعطای تسهیلات اعتباری بانکی,پيشينه نظ,چارچوب نظري بانکداری اسلامی,فصل دوم پايان نامه ارشد نظام جديد بانكي,مباني نظري تسهيلات اعطايي,مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی وام و تسهیلات بانکی (فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی…

 • ادبیات نظری موسیقی و عناصر آن،موسیقی درمانی (فصل دوم )

  ادبیات نظری موسیقی و عناصر آن,پیشینه نظری موسیقی و عناصر آن,چارچوب نظری موسیقی و عناصر آن و موسیقی درمانی,دانلود مبانی نظری موسیقی درمانی,فصل دوم پایان نامه موسیقی و عناصر آن,موسیقی درمانی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری موسیقی و عناصر آن،موسیقی…

 • پیشینه و مبانی نظری دینداری و طلاق

  پیشینه و مبانی نظری دینداری و طلاق دانلود پیشینه و مبانی نظری دینداری و طلاق دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق دینداری وطلاق فصل دوم : دین و تعاریف آن…

 • پاورپوینت مسجد امام اصفهان

  پاورپوینت مسجد امام اصفهان دانلود پاورپوینت مسجد امام اصفهان دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن پاورپوینت مسجد شاه که به نام‌های مسجد امام، مسجد جامع عباسی و مسجد سلطانی جدید نیز شهرت…

 • ادبیات نظری تحقیق تعاریف وانواع وفاداری مشتریان

  ادبیات نظری تحقیق تعاریف وانواع وفاداری مشتریان دانلود ادبیات نظری تحقیق تعاریف وانواع وفاداری مشتریان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ادبیات نظری تحقیق تعاریف وانواع وفاداری مشتریان وفاداري مشتريان 2 - 2 -…

 • ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی

  اخلاق مدیریتی 2,سلامت سازمانی 3,کارکنان 4,مدیران 5 دانلود فایل اصلی ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی از سایت دانلود فایل تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد.…

 • پیشینه و مبانی نظری اختلالات تنظیم هیجان

  پیشینه و مبانی نظری اختلالات تنظیم هیجان دانلود پیشینه و مبانی نظری اختلالات تنظیم هیجان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عنوان : اختلال تنظیم هیجانی مقدمه تعریف هیجان ویژگی هیجان ¬ ها عوامل…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعصب و رابطه آن با عزت نفس و خلاقیت (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری دیدگاه های تعصب و خلاقیت,پیشینه پژوهش نظریه های تعصب,پیشینه تحقیق تعصب و رابطه آن با عزت نفس و خلاقیت,چارچوب نظری تعصب,فصل دوم پایان نامه تعصب و رابطه آن با عزت نفس و خلاقیت,مبانی نظری نظری تعصب دانلود فایل…

 • پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد

  پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد دانلود پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ارزیابی عملکرد تعاریف ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می گردد…

 • اصول طراحی مسیرپیاده

  اصول طراحی مسیرپیاده دانلود اصول طراحی مسیرپیاده دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل اصول طراحی مسیرپیاده فهرست بخش اول:اصول طراحي مسیرپياده براساس مباني توسعه پايدار اصول طراحیکپنهاگ(دانمارک)نورویچ (انگلستان)شهر جدید اوریلادفانسمعبرپیادهپل عابر پیاده هزارهمرکز هنرهای نمایشی(ابوظبی)بخش دوم: برنامه…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش باورهای فراشناختی

  ادبیات,باورهای,پژوهش,پیشینه,فراشناختی,نظری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه پژوهش باورهای فراشناختی از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای فراشناختی (فصل دوم) در 31 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت…

 • پاورپوینت آشنایی با استان ايلام

  پاورپوینت آشنایی با استان ايلام برچسب ها: پاورپوینت استان ايلام رودخانه هاموقعیت اقتصادی و اجتماعیبناهای یادبود تاریخیبناهای یادبود مذهبی جاذبه های طبیعی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آشنایی با استان ايلام دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • فصل دوم پايان نامه ارشد نقش استرس در بروز بيماري ها

  فصل دوم پايان نامه ارشد نقش استرس در بروز بيماري ها دانلود فصل دوم پايان نامه ارشد نقش استرس در بروز بيماري ها دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل 4 - 2 - 2 - استرس…

 • تحقیق بررسي و مقايسه عزت‌نفس بين جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادي (30 تا 50 سال)

  تحقیق بررسي و مقايسه عزت‌نفس بين جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادي (30 تا 50 سال) برچسب ها: تحقیق بررسي و مقايسه عزت‌نفس بين جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادي (30 تا 50 سال)تحقیق عزت نفسپایان…

 • پاورپوینت مدیریت تعارض و بحران

  پاورپوینت مدیریت تعارض و بحران برچسب ها: وظایف مدیریتانواع مدیریتتاریخچه مدیریتاصول مدیریت چیستوظایف پنجگانه مدیریتمدیریت چیست مقالهسطوح مدیریتتعریف مدیریت از دیدگاه دانشمندان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مدیریت تعارض و بحران دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • تحقیق بررسی تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری

  تحقیق بررسی تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری از…

 • پاورپوینت نقد و بررسی معماری مجتمع مسکوني 512 دستگاه مشهد

  بررسی فضاهای مجتمع مسکوني 512 دستگاه مشهد,پاورپوینت نقد و بررسی معماری مجتمع مسکوني 512 دستگاه مشهد,طراحی معماری مجتمع مسکوني 512 دستگاه مشهد,مجتمع مسکوني 512 دستگاه مشهد,معماری مجتمع مسکوني 512 دستگاه مشهد,نقدبنای مجتمع مسکوني 512 دستگاه مشهد دانلود فایل اصلی پاورپوینت…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بحران ،انواع بحران ونظریه های بحران (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش بحران ،انواع بحران ونظریه های بحران (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش بحران ،انواع بحران ونظریه های بحران (فصل دوم) دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم :…

 • بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

  بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها برچسب ها: بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتهابررسی روشهای تامین مالی در ایرانتحقیق حسابداری…

 • پاورپوینت هایپوناترمی

  پاورپوینت هایپوناترمی دانلود پاورپوینت هایپوناترمی دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل   پاورپوینت با موضوع هیپوناترمی یا هایپوناترمی  ،در حجم 21 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: —علل هایپوناترمی —سودوهایپوناترمی —اسمولاریته طبیعی پلاسما —هیپرلیپیدمی —هیپرپروتئینمی —افزایش اسمولالیته پلاسما —هیپرگلیسمی…

 • پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری

  پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری برچسب ها: دانلود پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاریاصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاریپاورپوینت ضوابط طراحی مجتمع های تجاریمجتمع تجاری ميلاد نورCity Centreمجتمع تجاریپاورپوینت مجتمع تجاریپاورپوینت اصول و ضوابط…

 • پاورپوینت درباره گاز مونواکسید کربن

  پاورپوینت درباره گاز مونواکسید کربن دانلود پاورپوینت درباره گاز مونواکسید کربن دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت درباره گاز مونواکسید کربن ،در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: گاز مونواکسید کربن چیست؟ گاز مونواکسید…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی و سلامت روانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی و سلامت روانی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی و سلامت روانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی وسلامت…