بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت

بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت

برچسب ها:
عملکرد مدیریت استراتژيک منابع انسانی شرکت های تولیدیپایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشتپروژه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشتمبانی ن

رفتن به سایت اصلی

بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 171 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهروش ها: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی استان گیلان واقع درشهرستان رشت می باشد و به روش نمونه گیری  تصادفی از بین آنها 109 شرکت انتخاب شد. پرسشنامه  ای شامل 22 سوال برای جمع آوری اطلاعات  به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین از آزمون هبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS 19 برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین ابعاد مدیریت  منابع انسانی و عمکلرد شرکت‎های تولیدی شهرستان رشت است.مقدمهامروزه در نتیجه جهانی سازی، آزاد شدن بازارها و خصوصی سازی، بیشتر محیط های تجاری، با چالشهای عمده ای برای حفظ هوّیت و ادامه فعّالیت خود به عنوان شرکتهایی کارآمد مواجه می باشند. به این دلیل همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی درپی ارتقاء و بهبودعملکرد سازمان های خویش هستند چرا که عملکرد هرشرکت مبنایی برای ادامه فعّالیت ویا تعطیلی آن شرکت است به این ترتیب شناسایی عوامل مؤّثربرعملکرد هر واحد تولیدی می تواند به شرکت ها در ارتقای عملکردخود کمک شایان توجّهی نماید. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر مدیریت استراتژيک منابع انسانی برعملکرد شرکت ها است (Deshpande & farley,2004). عملکرد سازمانی از دهه های گذشته مورد علاقه هم محققین دانشگاهی وهم مدیران بخش های اجرایی بوده است چرا که نتیجه نهایی استفاده از منابع ملموس وناملموس درسازمان ها است هر چند که منابع ناملموس برای سازمان ها اهمیت بیشتری دارد( etal. ,2013 & Al-Dhaafri) . مطالعات اخیر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی را بعنوان عاملي برای افزایش مزیت رقابتی مطرح می‌کند. و كاركنان نیز به طورگسترده رویکرد و فرآیند ودیدگاه خودشان را با برنامه ریزی استراتژیک سازمان محک می‌زنند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی روشی است برای تصمیم گیری درباره مقاصد و طرحهای سازمان که به مسایل همچون روابط اشتغال، کارمندیابی، آموزش، پاداشها وسیاستها و روشهای روابط کارکنان مربوط می شوند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به روابط بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک درشرکت پرداخته و علاوه بر توسعه قابلیتها به نیازهای سرمایه ای انسانی نیز توجه دارد . در مجموع مدیریت استراتژیک منابع انسانی به هر مساله انسانی عمده توجه دارد که یا بر طرح استراتژیک سازمان تاثیر می گذارد و یا از آن تاثیر می پذیرد )اعرابی، 1385). درفصل اول تحقیق حاضر به بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، چهارچوب نظری تحقیق، فرضیه‎های تحقیق وتعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته می شود تا یک دید کلی از تحقیق حاضر حاصل شود. فهرست مطالبچکیده     1فصل  اول: کلیات تحقیق1-1) مقدمه    31-2) بیان مسأله    41-3) ضرورت و اهمیت تحقیق    51-4) اهداف تحقیق    6١ـ5) چهارچوب نظري تحقيق    61-6) فرضیه های تحقیق    81-7) تعاریف نظری و عملیاتی    91-8) قلمرو تحقیق    10فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیقبخش اول: مدیریت استراتژيک منابع انسانی 2-1-1) مقدمه    122-1-2)  تعریف مدیریت منابع انسانی    122-1-3) جنبه های سخت مدیریت منابع انسانی    132-1-4) جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی    132-1-5) تاریخچه مدیریت منابع انسانی    142-1-6) اهداف مدیریت منابع انسانی    152-1-7) فعالیتهای اصلی مدیریت منابع انسانی    162-1-8) عناصر يا اجزاء اصلي سيستم مديريت منابع انساني بر اساس نگرش استرات‍ژيك    222-1-8-1) نظام تامين وتعديل منابع انساني    232-1-8-2) نظام بهسازی منابع انسانی    232-1-8-3) نظام نگهداری منابع انسانی    242-1-8-4) نظام کاربرد منابع انسانی    252-1-8-5) نظام روابط کار    262-1-9) مفاهيم و تعاريف استراتژي    262-1-10) واقعیت فرآیند طراحی استراتژی    302-1-11) نگرش سیستماتیک به طراحی استراتژی    312-1-12) تعریف مدیریت استراتژیک    322-1-13) مراحل مدیریت استراتژیک    332-1-14) مفهوم برنامه ریزی استراتژیک    342-1-15) خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک    372-1-16) مزایا و محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک    372-1-17) پیوند میان  برنامه ریزی راهبردي و منابع انسانی    392-1-18) تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی    412-1-19) اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی    452-1-20) مفهوم برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني    462-1-21) فرآيند برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني با رويكرد اجرايي    472-1-22) روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی    522-1-23) روشهای طراحی استراتژی های منابع انسانی    532-1-23-1) روش جهان شمول (بهترین روش یا روش برتر)    532-1-23-2) روش بهترین هماهنگی (روش اقتضایی)    542-1-23-3) روش جمع کردن (ترکیبی)    552-1-24) مدلهاي های طراحي و تدوین استراتژی منابع انساني    552-1-24-1) مدلهای عقلایی یا منطقی (مبتنی بر استراتژی سازمان)    552-1-24-2) مدلهای فزاینده یا واقعی (مبتنی بر عوامل ویژه مدیریت منابع انسانی)    562-1-24-3) مدل يكپارچه تدوين استراتژي منابع انساني    622-1-25) مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی    642-1-25-1) مدل مدیریت تعهد بالا    652-1-25-2) مدل مدیریت عملکرد بالا    662-1-25-3) مدل مدیریت مشارکت بالا    662-1-25-4) مدل 5P مدیریت استراتژیک منابع انسانی    672-1-25-5) مدل رایت و اسنل    692-1-25-6) مدل نو، هولنبک، گرهارت و رایت    712-1-25-7) شولر، جکسون و استوری    722-1-25-8) مدیریت استراتژیک منابع انسانی ملو    742-1-26) مدلهای مدیریت منابع انسانی در عصر جهانی سازی    762-1-27) مدیریت منابع انسانی سنتی در مقابل مدیریت منابع انسانی استراتژیک    792-1-28) فرآیند ها و کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی    822-1-29) تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان    822-1-30) ارتباط بین استراتژیهای کسب وکار و مدیریت منابع انسانی    84بخش دوم: عملکرد سازمانی 2-2-1) تشريح مفهوم عملكرد    862-2-2) تعریف عملکرد سازمانی    872-2-3) سنجش عملکرد سازمانی    892-2-4) رویکردهای سنجش عملکرد    902-2-5) معیارهایی برای سنجش عملکرد    902-2-6) عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف    912-2-6-1) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری    912-2-6-2) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل    922-2-6-3) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی    932-2-7) مفهوم ارزیابی عملکرد سازمانی    942-2-8) ضرورت ارزیابی عملکرد    952-2-9) مزایایی ارزیابی عملکرد    962-2-10) ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد    962-2-11) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی    972-2-12) سطوح ارزیابی عملکرد سازمانی    982-2-13) مدل های ارزیابی عملکرد    982-2-14) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد    1092-2-15) مدیریت عملکرد    1102-2-16) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی    1132-3-1) تحقیقات داخلی    1152-3-2) تحقیقات خارجی    116فصل سوم : روش اجرای تحقیق3-1) مقدمه    1193-2) روش تحقيق    1193-3) جامعه و نمونه آماری    1203-4) روش و ابزار جمع آوری داده ها    1213-5) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری    1213-6) روش تجزیه وتحلیل داده ها    124فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده 4-1) مقدمه    1264-2) توصیف متغیرهای تحقیق    1274-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق    1364-4) آزمون فرضیات تحقیق    1364-5) رتبه بندی ابعاد متغیر مديريت استراتژيك منابع انساني    144فصل  پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات5-1) مقدمه    1465-2) نتایج آمار توصیفی    1465-3) نتایج آمار استنباطی    1485-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق    1505-5) محدودیت ها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی    151منابع و ماخذ    152ضمائم    157

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1351
مشاهده

کد فایل:11203
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۱
حجم فایل ها:3261

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
عملکرد مدیریت استراتژيک منابع انسانی شرکت های تولیدیپایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشتپروژه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشتمبانی ن

  • مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تاریخچه جهانی شدن وشدت انرژی (فصل دوم)

    مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تاریخچه جهانی شدن وشدت انرژی (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تاریخچه جهانی شدن وشدت انرژی (فصل دوم) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تاریخچه جهانی شدن…

  • مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهزیستی ذهنی

    مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهزیستی ذهنی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهزیستی ذهنی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بهزیستی ذهنی فهرست مطالب : تعریف بهزیستی ذهنی عناصر بهزیستی ذهنی عوامل مؤثر بر بهزیستی…

  • فایل پاورپوینت فضاهاي بي دفاع شهري

    فایل پاورپوینت فضاهاي بي دفاع شهري برچسب ها: دانلود پاورپوینت فضاهای بی دفاع شهریفضاهای بی دفاع شهریجامعه شناسي شهريبررسی فضاهای بی دفاع شهریپاورپوینت فضاهای بی دفاع شهریفضاهای شهریروانشناسي محيطي در شهرسازیپاورپوینت آشنایی با فضاهای بی دفاع شهریپاورپوینت جامعه شناسی شهری…

  • مبانی نظری تحقیق پرخاشگري،نظريه و مدل های آن

    ادبیات نظری پرخاشگري,چارچوب نظريه و مدل های پرخاشگري,فصل دوم پایان نامه پرخاشگري,مبانی نظری پرخاشگري,نظريه و مدل های آن,نظريه و مدل های پرخاشگري دانلود فایل اصلی مبانی نظری تحقیق پرخاشگري،نظريه و مدل های آن از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری…

  • پاورپوینت ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران

    پاورپوینت ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران برچسب ها: احزاب سیاسی ایران در حال حاضرجریانات سیاسی ایرانحزب های مهم در ایراناحزاب سیاسی در ایرانpdfتاریخچه احزاب در ایراناحزاب اصولگرااحزاب سیاسی چیستتعریف حزب رفتن…

  • ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم استاندارد ایزو (فصل دوم)

    پيشينه پژوهش ایزو مخفف چیست,پيشينه تحقيق تعریف ایزو,پيشينه نظ,چارچوب نظري لیست استانداردهای ایزو,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم برند و برندسازی و محبوبیت برند (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد ایزو چیست pdf,مباني نظري استاندارد ایزو 9001…

  • ادبیات و پیشینه تحقیق نظریه های رضایت زناشویی (فصل دوم پایان نامه)

    چارچوب نظري پژوهش در زمینه رضایت زناشویی,دانلود مباني نظري خانواده و رضايت زناشويي,عوامل موثر بر رضايت زناشويي,فصل دوم پايان ن,مباني نظري استرس زناشويي و رضايتمندي زناشويي,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)رضایت زناشویی,نظریه چرخه زندگی زناشویی دانلود فایل اصلی ادبیات…

  • ادبیات نظری تحقیق و پیشینه پژوهشی تعاریف اعتماد و جو سازمانی (فصل دوم)

    ادبیات نظری تحقیق و پیشینه پژوهشی تعاریف اعتماد و جو سازمانی (فصل دوم),ارتباط جوّ سازمانی و اعتماد سازمانی,بررسي رابطه مي,تبیین رابطۀ جو سازمانی و اعتماد دوگانه,رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی,ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻋﺘﻤﺎد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺟﻮ دانلود…

  • مطالعات و رساله معماري طراحی فرهنگسرای هنر صنايع دستي

    برنامه فیزیکی طراحی معماري فرهنگسرای هنر صنايع دستي,پایان نامه معماري فرهنگسرای هنر صنايع دستي,رساله معماري طراحی فرهنگسرای هنر صنايع دستي,طراحی معماري فرهنگسرای هنر صنايع دستي,ظوابط و استانداردهای ط,مطالعات معماري طراحی فرهنگسرای هنر صنايع دستي دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت زندگی (فصل دوم)

    مبانی نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت زندگی (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت زندگی (فصل دوم) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2-1-4- مبانی نظری کیفیت زندگی 2-1-4-1- تعاریف کیفیت زندگی…

  • فضا در معماری

    فضا در معماری دانلود فضا در معماری دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری معماری فضا در معماری مقدمه دسته بندی: معماری تعداد مشاهده: 182 مشاهده کد فایل:38532 انتشار در:۱۳۹۹/۳/۱۸ حجم فایل ها:753.00کیلو بایت قابلیت ویرایش:…

  • طرح کسب و کار احداث کارخانه تولید و نصب ایزوگام

    توجیه فنی کارخانه عایق کاری و تولید ایزوگام,تولید ایزوگام و نصب ایزوگام,طرح توجیهی تولید عایق سقف,طرح توجیهی کارخانه ایزوگام,طرح کارافرینی کارخا,طرح کسب و کار احداث کارخانه تولید و نصب ایزوگام,طرح کسب و کار تولید ایزوگام,کارگاه تولیدی ایزوگام دانلود فایل اصلی…

  • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدارس هوشمند(فصل دوم)

    ادبيات نظري مدارس هوشمند,پيشينه پژوهش تاسیس,چارچوب ادبيات نظري مدارس هوشمند,چارچوب نظري مدرسه های هوشمند,دانلود مباني نظري هوشمند سازی مدرسه,مباني نظري مدرسه های هوشمند,مباني نظري و پيشينه پژوهش مدارس هوشمند,مبانی نظری رایگان هوشمند سازی مدرسه دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری…

  • پیشینه و مبانی نظری مفهوم بنيادي سود و اهميت آن

    پیشینه و مبانی نظری مفهوم بنيادي سود و اهميت آن دانلود پیشینه و مبانی نظری مفهوم بنيادي سود و اهميت آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1 - 2 - مقدمه 19 2…

  • بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش در شرکت لینا نیک

    بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش,پایان,پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین بافرآیند های مدیریت دانش,تحقیق نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین,مقاله رابطه رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش دانلود…

  • پیشینه و مبانی نظری تصمیم گیری در سازمانها و اتوماسیون اداری

    پیشینه و مبانی نظری تصمیم گیری در سازمانها و اتوماسیون اداری دانلود پیشینه و مبانی نظری تصمیم گیری در سازمانها و اتوماسیون اداری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش،آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش،آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش،آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش ، آموزش…

  • تحقیق : ازدواج از دیدگاه قرآن

    تحقیق ازدواج از دیدگاه قرآن,دانلود ازدواج از دیدگاه قرآن,دانلود تحقیق ازدواج,دانلود تحقیق ازدواج از دیدگاه قرآن,دانلود تحقیق دیدگاه قرآن دانلود فایل اصلی تحقیق : ازدواج از دیدگاه قرآن از سایت دانلود فایل  عنوان تحقیق : ازدواج از دیدگاه قرآنفرمت :…

  • تحقیق بررسی عوامل اصلی آسیبهای ورزشی در دانشجویان دانشکده فنی شیراز در درس تربیت بدنی

    آسیبهای ورزشی,تحقیق بررسی عوامل اصلی آسیبهای ورزشی در دانشجویان دانشکده فنی شیراز در درس تربیت بدنی دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی عوامل اصلی آسیبهای ورزشی در دانشجویان دانشکده فنی شیراز در درس تربیت بدنی از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی…

  • مجموعه های قالب پاورپوینت با موضوع مواد غذایی

    مجموعه های قالب پاورپوینت با موضوع مواد غذایی دانلود مجموعه های قالب پاورپوینت با موضوع مواد غذایی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل شش قالب پاورپوینت با موضوع مواد غذایی جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان…

  • پاورپوینت جزوه تاريخ ادبيات 3

    پاورپوینت جزوه تاريخ ادبيات 3 برچسب ها: تاریخ ادبیات دهمتاریخ ادبیات دوم دبیرستان pdfجزوه تاریخ ادبیات دوم دبیرستانتاریخ ادبیات کنکور 97تاریخ ادبیات فارسی دهمتاریخ ادبیات کنکور به صورت رمزیتاریخ ادبیات دهم تجربیتاریخ ادبیات یازدهم تجربی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

  • پاورپوینت بيماري هاي سيب

    پاورپوینت بيماري هاي سيب برچسب ها: علت میوه ندادن درخت سیببیماری های تنه درخت سیبآفت درخت سیب در جدولکنه درخت سیبسیاه شدن تنه درخت سیبشته درخت سیبکرم سیب چیستلوله ای شدن برگ درخت سیب رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بيماري…

  • مباني نظري و پيشينه پژوهش سلامت روانی

    مباني نظري و پيشينه پژوهش سلامت روانی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش سلامت روانی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل سلامت روان تودور ( 1996 ) سلامتی روان را به شرح زیر تعریف می کند…

  • پاورپوینت ارتقا امنیت محیطی از طریق طراحی شهری

    پاورپوینت ارتقا امنیت محیطی از طریق طراحی شهری دانلود پاورپوینت ارتقا امنیت محیطی از طریق طراحی شهری دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت ارتقا امنیت محیطی از طریق طراحی شهری،در حجم 36 اسلاید قابل…

  • پاورپوینت ستون سازی

    پاورپوینت ستون سازی برچسب ها: انواع ستون در سازهانواع ستون در معماریستون قوطیستون دوریکستون بتنی چیستانواع ستون فلزی در ساختمانطراحی ستونانواع ستون در معماری ایرانی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ستون سازی دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش…

  • شناخت عوامل تاثیرگذار براي کسب مقام مديريت، مديران واحدهاي آموزشي

    مدیران واحدهای آموزشی دانلود فایل اصلی شناخت عوامل تاثیرگذار براي کسب مقام مديريت، مديران واحدهاي آموزشي از سایت دانلود فایل تحقیق شناخت عوامل   تاثیرگذار براي کسب مقام مديريت، مديران واحدهاي آموزشي در حجم 152 صفحه و در قالب word و…

  • مبانی نظری و پیشینه تبیین شاخص های تقسیمات محله ای

    مبانی نظری و پیشینه تبیین شاخص های تقسیمات محله ای دانلود مبانی نظری و پیشینه تبیین شاخص های تقسیمات محله ای دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1 - 2 مفاهیم ........................................................................................................................................... 14 1 - 1…

  • طرح توجیهی و کارآفرینی تاسیس دفتر خدماتی اجاره خودرو

    احداث آژانس اجاره ماشین,پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس کرایه اتومبیل,تاسیس آژانس اجاره ماشین,دانلود طرح توجیهی اجاره خودرو,طرح توجیهی راه اندازی آزانس,طرح توجیهی راه اندازی آژانس کرایه خودرو,طرح توجیهی کرایه خودرو,مراحل تاسیس آژانس کرایه اتومبیل دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی…

  • پاورپوینت بودجه انعطاف پذیر

    پاورپوینت بودجه انعطاف پذیر برچسب ها: روش بودجه ‎بندیگزارش‌های مؤثرانواع بودجهبودجه‎ بندی انعطاف ‎پذیربودجهٔ فروشگزارش‌های داخلیبودجه‎ بندی و مدیریتبودجهپیش‎بینیحوزهٔ بودجه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بودجه انعطاف پذیر دسته بندي : حسابداری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با…

  • کارت ویزیت پخش مواد غذایی

    کارت ویزیت پخش مواد غذایی دانلود کارت ویزیت پخش مواد غذایی دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: کارت ویزیت پخش مواد غذایی با فرمت فایل psd،طراحی شده با فتوشاپ. مشخصات فایل : رزولیشن فایل…

  • پیشینه و مبانی نظری ازدواج و ملاکهای آن

    پیشینه و مبانی نظری ازدواج و ملاکهای آن دانلود پیشینه و مبانی نظری ازدواج و ملاکهای آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق ازدواج وملاکهای آن فصل دوم : "…

  • پیشینه و مبانی نظری ارتباطات، مدل ارتباطات، اثربخشی در ارتباطات،قدرت

    پیشینه و مبانی نظری ارتباطات، مدل ارتباطات، اثربخشی در ارتباطات،قدرت دانلود پیشینه و مبانی نظری ارتباطات، مدل ارتباطات، اثربخشی در ارتباطات،قدرت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارتباطات ، مدل…

  • تحقیق در مورد تفسیر سوره لقمان ( آیات 1 تا 11 )

    تحقیق در مورد تفسیر سوره لقمان ( آیات 1 تا 11 ) دانلود تحقیق در مورد تفسیر سوره لقمان ( آیات 1 تا 11 ) دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل به نام خدا، که رحمتى…

  • دانلود طرح توجیهی احداث كارخانه تولید لامپ کم مصرف

    پروژه احداث کارخانه تولید لامپ کم مصرف,پروژه کارافرینی تولید لامپ کم مصرف,دانلود طرح توجیهی تولید لامپ کم مصرف,طرج کارافرینی تولید لامپ کم مصرف,طرح توجیهی تولید لامپ,طرح تولید لامپ کم مصرف,طرح کسب و کار تولید لامپ دانلود فایل اصلی دانلود طرح…

  • جتمع مسکونی باغ بهشت

    جتمع مسکونی باغ بهشت دانلود جتمع مسکونی باغ بهشت دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مجتمع مسکونی باغ بهشت فهرست مقدمهمشخصات کامل برجموقعیت جغرافیاییویژگی های معماریامکانات و خدمات رفاهینقشه جانمایی بلوک‌هاتصاویر روند ساخت مجتمع مقدمه سالهاست رشد…