بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان

بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان

برچسب ها:
اعتماد سازمانی عدالت سازمانی و بهره وری نیروی انسانیپایان نامه بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستانپروژه بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بی

رفتن به سایت اصلی

بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 302صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهپژوهش پیش رو ذیلِ مفاهیمِ رفتارِ سازمانی و با هدفِ بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود طرح و اجراء شده است. به این منظور، کلیه ی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شهرستان شاهرود به تعداد 275 نفر به عنوان جامعه ی آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفتند که تعداد 160 نفر از این جامعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب، و مورد پژوهش قرار گرفت. این مطالعه از دیدِ روش از انواع پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی؛ از منظرِ هدف، کاربردی؛ به لحاظ شیوه ی گردآوری اطلاعات، میدانی است. بر این اساس برای سنجشِ مفاهیمِ اساسی پژوهش به ترتیب پرسشنامه های استاندارد 1- اعتماد سازمانی گری رودر (2003) شامل 34 سؤال، 2- عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) شامل 19 سؤال، و 3- بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلد اسمیت (1980) شامل 26 سؤال بکار برده شد. پایائی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای هر سه متغیر اشاره شده به ترتیب 831/0-936/0 و931/0 محاسبه شد. همچنین روائی پرسشنامه ها به روش محتوائی انجام و با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی و شاخص KMO تأئید شد. داده های گردآوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. یافته های نهائی پژوهش در نرم افزار Spss ، مؤیّدِ تأییدِ تمام فرضیات پژوهش بود. به گونه ای که نتایج حاصل از فرضیات بیانگر وجود یک رابطه ی مثبت و معنادار بین اعتماد سازمانی و ابعاد آن با بهره وری نیروی انسانی است. همچنین روابط مثبت و معنی داری بین ادراکِ کارکنان از عدالت سازمانی و ابعاد آن با بهره وری نیروی انسانی مشاهده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی (گام به گام) نشان داد، طی دو گام اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی قادر به پیش بینی بهره وری نیروی انسانی بوده اند (05/0Sig<). از یافته های جانبی پژوهش اینکه ادراک عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در بین مردان و زنان، در رده های سنّی با سوابق خدمتی، وضعیت های استخدامی و نیز سطوح تحصیلی متفاوت، یکسان بود و تفاوت معنی داری نداشت. ولیکن در مؤلفه ی «توانائی» که از ابعاد بهره وری نیروی انسانی است، نظرات گروههایِ استخدامیِ متفاوت، یکسان نبود.مقدمه دنياى كنونى، دنياى تحولات و دگرگونى هاست، دنيائى سرشار از تغييرات ژرف و سریع الوقوع. امروزه چالش پیش روی همه ی سازمان ها و مؤسسات، بحث بهره وری و کارآمدی است. رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده ی مؤثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروي کار، سرمایه، مواد، انرژي و اطلاعات است. در این رسالت استفاده ی بهینه از نیروي انسانی (بهره وري نیروي انسانی( از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا که انسان برخلاف سایر منابع سازمانی داراي عقل و اختیار است و مدیر نمی تواند بسادگی از آن استفاده نماید و مهمتر اینکه نیروي انسانی نه تنها یک منبع سازمانی است بلکه تنها عامل بکارگیري سایر عوامل می باشد، این نقش در سازمانهاي خدماتی اهمیت بیشتري می یابد چرا که انسان یکه تاز صحنه ی کار و عرصه ی خدمات مربوطه می گردد. حال اگر این انسان باانگیزه، توانمند و بهره ور باشد می تواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب بکار گیرد و انواع بهره وري را محقّق سازد و نهایتاً سازمان را بهره ور نماید و گرنه رکود و عقب ماندگی ارمغان نیروي انسانی منفعل و بی انگیزه می باشد. با توجه به اهمیت نیروي انسانی در یک سازمان و نقش وي در رشد و تحقق اهداف سازمانی، پرداختن به مبحث بهره وري یکی از مهمترین دغدغه هاي مدیران امروزي است (نظری، 1387). در این بین، بیمارستان ها به عنوان یکی از نقش آفرینان مهم نظام سلامت کشور از اهمیت خاصی برخوردارند و طبیعتاً مدیران نیز، علاقمندند تا تمام ابزارهاي مدیریتی را بکار گیرند تا کارکنانی بهره ور، پویا و اثربخش داشته باشند. از آنجا که کارآیی نیروي انسانی همواره بر اساس محاسبات اقتصادي قابل پیش بینی نیست، عوامل متعدد دیگري در این زمینه مؤثرند که برخاسته از نیازهاي برتر انسان در ابعاد اجتماعی، احترام و خودیابی است (پورسلطانی، میرزائی و زارعیان، 1390: 60). شاید بتوان مفاهیمی چون اعتماد  و عدالت سازمانی  را به عنوان دو موضوع محوری و از الزامات حیاتی ساختار یک سازمان قلمداد کرد که اثرات قابل توجهی بر اثربخشی، کارآمدی و موفقیت فردی و سازمانی دارد. بر این اساس ما در این پژوهش برآنیم پس از بیان مسأله، اهمیت و ضرورت این دو پارامتر را مورد بحث قرار داده و به تبیین رابطه ی آنها با بهره وری نیروی انسانی بپردازیم. در ادامه با مطرح نمودن اهداف، سؤالات و فرضیات پژوهش، مدل تحلیلی اولیه و اجزای آن را ترسیم نموده و در نهایت ضمن تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها، طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها را معرفی نمائیم.فهرست مطالبچکیده      1فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه    31-1 بیان مسأله     4    1-2 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش     81-3 اهداف پژوهش     121-3-1 هدف اصلی پژوهش    121-3-2 اهداف فرعی پژوهش     121-4 سؤال های پژوهش     131-4-1 سؤال اصلی پژوهش    131-4-2 سؤال های فرعی پژوهش     131-5 تبیین فرضیه های پژوهش     141-5-1 فرضیه ی اصلی پژوهش    141-5-2 فرضیه های فرعی پژوهش    141-6 متغیرهای پژوهش    151-7 مدل تحلیلی اولیه ی پژوهش    151-8 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش    161-8-1 اعتماد        161-8-2 اعتماد     سازمانی    161-8-2-1 اعتماد به مدیر    161-8-2-2 اعتماد به همکاران    161-8-2-3 اعتماد به سازمان    171-8-3 عدالت سازمانی    171-8-3-1 عدالت توزیعی     171-8-3-2 عدالت رویه ای    18 1-8-3-3 عدالت مراوده ای     181-8-4 بهره وری    181-8-5 بهره وری نیروی انسانی     181-8-5-1 توانائی    191-8-5-2 وضوح (شناخت شغلی)    191-8-5-3 حمایت سازمانی     191-8-5-4 انگیزه     191-8-5-5 ارزیابی     191-8-5-6 اعتبار     201-8-5-7 محیط     201-9 طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها     201-10 مدل فرآیندی پژوهش    22فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی پژوهشمقدمه    26    2-1 بخش اول: مبانی نظری پژوهش     292-1-1 تاریخچه ی اعتماد     292-1-2 سیر تکوین مفهوم شناسی اعتماد     302-1-3 اهمیت عنصر اعتماد     332-1-4 فرآیند اعتماد     342-1-5 ابعاد اعتماد     362-1-5-1 ابعاد اعتماد از دیدگاه رابینز    362-1-5-3    ابعاد اعتماد از دیدگاه مایر و همکاران او    372-1-5-3 ابعاد اعتماد از دیدگاه باتلر و کانترل    382-1-5-4 ابعاد اعتماد از دیدگاه دایتز و هارتوگ    382-1-5-5 ابعاد اعتماد از دیدگاه فارد و همکارانش     382-1-6 مراحل تکامل اعتماد     392-1-7 مفهوم شناسی اعتماد در ادبیات سازمانی     402-1-8 انواع اعتماد در روابط سازمانی    412-1-9 سطوح تجزیه و تحلیل اعتماد سازمانی     422-1-9-1 اعتماد بین فردی می تواند در دو بعد طبقه بندی شود    422-1-9-2 سازه ی اعتماد غیر فردی (مؤسسه ای)    442-1-10 سطوح تجزیه و تحلیل اعتماد سازمانی از منظر اندیشمندان     452-1-10-1 مک نایت و وِبستر (2001)     45 2-1-10-2 تحقیقات سالو و کارژالوتو (2007)     462-1-10-3 تحقیقات ِالونن و همکاران (2008)     462-1-10-4 تحقیقات مایر و همکاران (1995) و (1999)    472-1-11 مدل ها و چارچوب های تئوریکی بحث اعتماد     48 2-1-11-1 مدل اعتماد از دیدگاه مارتینز (2002)     482-1-11-2 مدل اعتماد مارپیچی زند (1972)     502-1-11-3 مدل پیشنهادی اعتماد مایر، داویس و اسکورمن (1995)     512-1-12 پیامدهای اعتماد در سازمان    532-1-13 موقعی که سطح اعتماد در یک سازمان پایین است وضعیت آن سازمان چگونه است؟     562-1-14 عدالت (تعاریف و مفاهیم)     572-1-15 اهمیت مطالعه ی عدالت در سازمانها     592-1-16 تاریخچه ی عدالت سازمانی    602-1-17 چیستی عدالت سازمانی (مروری بر نظریات اندیشمندان)    622-1-18 منابع عدالت سازمانی     632-1-19 سنخ شناسی عدالت سازمانی     642-1-19-1 توصیف و تفسیرهای ساخته شده در قلمروی تکوین عدالت توزیعی    652-1-19-2 توصیف و تفسیر های ساخته شده در قلمروی تکوین عدالت رویه ای     672-1-19-2-1 از نظر لونتال شش قانون وجود دارد که هنگامی که به کار گرفته شوند، رویه ها و فرآیندهای عادلانه ای به وجود می آورند     68        2-1-19-2-2     منابعی که ارزیابی ها در مورد رعایت عدالت رویه ای از آنها مشتق می شوند    692-1-19-2-3 اهدافی که عدالت رویه ای دنبال می کند؟    692-1-19-2-4 مردم چه رویه هایی را عادلانه می دانند؟     692-1-19-3 توصیف و تفسیرهای ساخته شده در قلمروی تکوین عدالت تعاملی     692-1-19-3-1 ابعاد عدالت تعاملی (مراوده ای)    712-1-19-3-2 در سنخ شناسی عدالت سازمانی از سه نوع دیگر از عدالت هم سخن به میان می آید که مثل سه نوع قبلی متداول نیستند.     72        2-1-20 تاریخچه و تعاریف بهره وری     752-1-20-1 بهره وري چه نيست؟     752-1-20-2 بهره وري چه هست؟    752-1-21 بهره وری نیروی انسانی    792-1-22 انواع بهره وری     792-1-22-1 بهره وری جزئی     792-1-22-2 بهره وری عامل کل     802-1-22-3 بهره وری کل    802-1-23 جلوه های بهره وری چیست؟    802-1-23-1 کارآیی    802-1-23-2 اثربخشی    812-1-24 سطوح بهره وری         822-1-25 اندازه گیری بهره وری    822-1-26 عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری     832-1-26-1 عوامل داخلی، که در دو گروه به شرح ذیل قابل تبیین می باشند     832-1-26-2 عوامل خارجی، که در سه گروه قابل تفکیک هستند     842-1-27 فواید بهره وری چیست ؟    852-1-28 مدل ها و الگوهای بهبود و ارتقای بهره وری     862-1-28-1 مدل چرخه ی بهره وری دکتر سومانث (1998)    862-1-28-2 مدل بهره وری دکتر سومانث (CTPM)    88    2-1-28-3 مُدل دمینگ (PDCA)    882-1-28-4 مدل کانن    902-1-28-5 مدل CREST     902-1-28-6  مدل سوپر 5S    912-1-28-7 مدل بهره وری از دیدگاه فعالیت    922-1-28-8  مدل گودوین ..    932-1-28-9 مدل استوارت (1985)    932-1-28-10 مدل میوری اینسورث و نیویل اسمیت    952-1-28-11 مدل هرسی و گلداسمیت (1980)    952-1-28-12 مدل پیپلز (1987)    972-1-28-13 مدل ژوزف ام پوتی (1995)    972-1-28-14 مدل کیت دیویس و جان نیو استورم (1986)    982-1-28-15 مدل توتل (1986)    982-1-28-16 مدل گراندل و وتون    992-1-28-17 مدل بهره وری سازمان های خدماتی    992-1-28-18 مدل ریگز و فلیکس    1002-1-29 اهمّ عوامل مؤثر در کاهش بهره وری منابع انسانی     1002-1-30 موانع و مشکلات موجود در بهره وری     1012-1-31 راههای ارتقاء و بهبود بهره وری نیروی انسانی    1022-1-31-1 عامل نیروی کار     1022-1-31-2 اصلاح روابط مدیران و کارکنان    1022-1-31-3 استفاده از نظرات و پیشنهادات    1022-1-31-4 تکنولوژی    1032-1-32 دیگرعوامل تأثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی    1032-2 بخش دوم: پیشینه ی پژوهش    1042-2-1 پیشینه ی پژوهش های انجام شده در حوزه ی اعتماد سازمانی     1042-2-1-1 پژوهش های انجام شده در حوزه ی اعتماد سازمانی در داخل کشور    1042-2-1-2 پژوهش های انجام شده در حوزه ی اعتماد سازمانی در خارج از کشور    1102-2-2 پیشینه ی پژوهش های انجام شده در حوزه ی عدالت سازمانی     1152-2-2-1 پژوهش های انجام شده در حوزه ی عدالت سازمانی در داخل کشور    1152-2-2-2 پژوهش های انجام شده در حوزه ی عدالت سازمانی در خارج از کشور    1262-2-3 پیشینه ی پژوهش های انجام شده در حوزه ی بهره وری نیروی انسانی    1322-2-3-1 پژوهش های انجام شده در حوزه ی بهره وری نیروی انسانی در داخل کشور    1322-2-3-2 پژوهش های انجام شده در حوزه ی بهره وری نیروی انسانی در خارج از کشور    1412-3 بخش سوم: چارچوب نظری پژوهش     142فصل سوم : روش شناسی پژوهش مقدمه    1453-1 روش پژوهش        1453-2 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش     146    3-2-1 قلمرو موضوعی    1463-2-2 قلمرو مکانی     1463-2-3  قلمرو زمانی    1463-3 جامعه و نمونه ی آماری پژوهش    1473-3-1 جامعه ی آماری     1473-3-2 نمونه و روش نمونه گیری     1473-3-3 تعیین حجم نمونه     1483-4 متغیرهای پژوهش     1493-4-1 متغير مستقل     1493-4-2 متغير وابسته    1493-5 روش گردآوری اطلاعات    150 3-5-1 ابزار گردآوری اطلاعات    1503-5-2 ساختار پرسشنامه     1513-6 تعیین قابلیت اعتبار یا روایی و قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش        1523-6-1 قابلیت اعتبار یا روایی ابزار پژوهش    1533-6-1-1 تحلیل عاملی    1543-6-1-2 انواع تحلیل عاملی     1543-6-1-3 کفایت نمونه گیری    1543-6-1-4 شاخص KMO    1553-6-1-5 آزمون بارتلت    1553-6-1-6 نتایج تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه ی اعتماد سازمانی     1553-6-1-7 نتایج تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه ی عدالت سازمانی     1563-6-1-8 نتایج تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی     1563-6-2 قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش     1573-6-3 روش آلفای کرونباخ    1573-7 نحوه ی اجرای پژوهش    1593-8 معرفی شیوه های تحلیل آماری    1593-8-1 آزمون كولموگروف – اسميرنوف (KS)    1603-8-2 آزمون T يك نمونه اي (آزمون میانگین یک جامعه)    1613-8-3 آزمون T دو نمونه اي (مقایسه ی میانگین دو جامعه)    1613-8-4 آزمون مقایسه ی میانگین چند جامعه (ANOVA)    1623-8-5 آزمون توکی    1623-8-6 رگرسيون چندگانه    1633-8-7 همبستگي    1633-9 نرم افزار مورد استفاده در پژوهش     164فصل چهارم : یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه     166بخش اول: آمار توصیفی    1674-1 بررسی مشخصات دموگرافیک (جمعیت شناختی) اعضاي نمونه    1674-1-1 وضعیت جنسیّت پاسخ دهندگان    1674-1-2 وضعیت سنّ پاسخ دهندگان    1684-1-3 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان    1694-1-4 وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان    1704-1-5 سابقه ی کار پاسخ دهندگان    171بخش دوم: آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها     1724-2 بررسی فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف     1724-3 بررسی فرضیه ی اصلی (آزمون رگرسیون چندگانه)    1734-3-1 فرضیه ی اصلی    1734-3-2 تحلیل و تفسیر گام ها     1744-4 بررسی فرضیه های فرعی (نتایج آزمون همبستگی)    1764-4-1 فرضیه ی فرعی 1    1764-4-2 فرضیه ی فرعی 2     1774-4-3 فرضیه ی فرعی 3     1784-4-4 فرضیه ی فرعی 4     1784-4-5 فرضیه ی فرعی 5     1794-4-6 فرضیه ی فرعی 6     1804-4-7 فرضیه ی فرعی 7     1814-5 بررسی وضعیت موجود (کنونی) متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آن (نتایج آزمون  Tیک نمونه ای)      1824-5-1 نتایج بدست آمده از آزمون T یک نمونه ای شامل دو خروجی می باشد    1824-5-2 تفسیر نتایج جدول (4-17)    1844-6 آزمون نقش جنسيت در ديدگاه پاسخ دهندگان (آزمون T دو نمونه ای)    1874-7 نتایج آزمون مقایسه ی میانگین چند جامعه (ANOVA)    1894-7-1 آزمون نقش سنّ در ديدگاه پاسخ دهندگان    1894-7-2 آزمون نقش سطح تحصیلات در ديدگاه پاسخ دهندگان    1904-7-3 آزمون نقش وضعیت استخدامی در ديدگاه پاسخ دهندگان    1914-7-3-1 توانایی    1924-7-4 آزمون نقش سابقه ی کار در ديدگاه پاسخ دهندگان    194فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش مقدمه       1965-1 مرور فصل های پنچگانه ی پژوهش    1975-2 یافته های پژوهش و بحث پیرامون آن    1985-2-1 یافته های توصیفی پژوهش    1985-2-1-1 یافته های حاصل از ویژگی های جمعیت شناختی    1985-2-1-2 یافته های حاصل از بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آنها    1985-2-1-2-1 یافته های حاصل از بررسی وضعیت کنونی متغیر اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن    1985-2-1-2-2 یافته های حاصل از بررسی وضعیت کنونی متغیر عدالت سازمانی و مؤلفه های آن    2005-2-1-2-3 یافته های حاصل از بررسی وضعیت کنونی متغیر بهره وری نیروی انسانی و مؤلفه های آن   2035-2-2 یافته های استنباطی پژوهش    2055-2-2-1 یافته های منتج از فرضیه های پژوهش    2055-2-2-1-1 فرضیه ی اصلی (یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون)    2065-2-2-1-2 فرضیه ی فرعی اول (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)    2075-2-2-1-3 فرضیه ی فرعی دوم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)    2075-2-2-1-4 فرضیه ی فرعی سوم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)    2085-2-2-1-5 فرضیه ی فرعی چهارم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)    208 5-2-2-1-6 فرضیه ی فرعی پنجم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)    2085-2-2-1-7 فرضیه ی فرعی ششم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)    209 5-2-2-1-8 فرضیه ی فرعی هفتم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)    209 5-2-2-2 جمع بندی یافته های پژوهش    2115-2-2-3 سایر یافته های پژوهش    2125-3 پیشنهاد های پژوهش    2145-3-1 پیشنهادهای منتج از فرضیه های پژوهش     2145-3-2 سایر پیشنهادهای پژوهش     2145-3-3 پیشنهاد به پژوهشگران آتی     2255-4 محدودیت های پژوهش    2275-4-1 محدودیت مکانی    2275-4-2 محدودیت های ناشی از نمونه گیری    2275-4-3 محدودیت های دیگر    2275-5 مدل نهائی پژوهش     229بخش اول: منابع    231الف) منابع فارسی    231ب) منابع لاتین    241بخش دوم: پیوست ها    254چکیده انگلیسی     276

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1569
مشاهده

کد فایل:11243
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۴
حجم فایل ها:5621

اشتراک گذاری:

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
اعتماد سازمانی عدالت سازمانی و بهره وری نیروی انسانیپایان نامه بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستانپروژه بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بی

 • پاورپوینت اصول مذاکره

  پاورپوینت اصول مذاکره دانلود پاورپوینت اصول مذاکره دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت اصول مذاکره ، در حجم 59 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: تعریف مذاکره مذاکره عمل یا فرآیند گفتگو با دیگری…

 • ادبیات نظری هوش معنوی و مؤلفه های آن (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری معنویت,چارچوب نظری هوش‌ معنوی‌,فصل دوم پایان نامه هوش معنوی,مؤلفه های هوش معنوی در‌ اسلام‌,مبانی نظری نظری هوش معنوی و معنویت,مبانی هوش‌ معنوی‌ و سلامت روانی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری هوش معنوی و مؤلفه های آن (فصل دوم…

 • پاورپوینت دانش خانواده و جمعیت

  پاورپوینت دانش خانواده و جمعیت دانلود پاورپوینت دانش خانواده و جمعیت دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت دانش خانواده و جمعیت،در حجم 72 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: نیازهای اساسی انسان: نیازهای…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي (فصل دوم پایان نامه)

  پیشینه پژوهش تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي,پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي,چارچوب نظری تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي,فصل دوم پایان نامه تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي,مبانی نظری تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي دانلود فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق باور و تفکرهای منطقی و غیرمنطقی (فصل دوم )

  ادبیات نظری باورهای غیرمنطقی,پیشینه پژوهش تفکرهای منطقی و غیرمنطقی,پیشینه تحقیق باور و تفکرهای منطقی و غیرمنطقی,چارچوب نظری باورهای غیرمنطقی,فصل دوم پایان نامه تفکرهای منطقی و غیرمنطقی,مبانی نظری باور و تفکرهای منطقی و غیرمنطقی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه…

 • پاورپوینت تجهيزات پزشكي

  پاورپوینت تجهيزات پزشكي برچسب ها: معرفی تجهیزات پزشکیقیمت تجهیزات پزشکی وزارت بهداشتتجهیزات پزشکی تهرانتوزیع کنندگان مجاز تجهیزات پزشکیشرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکیتجهیزات پزشکی اصفهاننمایندگی تجهیزات پزشکیدانلود کتاب تجهیزات پزشکی و بیمارستانی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تجهيزات پزشكي دسته…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته تراشکاري،بررسي DHS نيل

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته تراشکاري،بررسي DHS نيل برچسب ها: گزارش کاراموزي DHS نيلکاراموزي DHS نيلکارورزي DHS نيلدانلود گزارش کارآموزي DHS نيلDHS نيلDHS نيل رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته تراشکاري،بررسي DHS نيل دسته بندي : گوناگون…

 • تحقیق تغییر و تحولات اجتماعي و مسأله امید و چشم داشت

  امید,تغییر و تحول اجتماعی دانلود فایل اصلی تحقیق تغییر و تحولات اجتماعي و مسأله امید و چشم داشت از سایت دانلود فایل تحقیق تغییر و تحولات اجتماعي و مسأله امید و چشم داشت در حجم 18 صفحه و در قالب…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم تجهیز منابع بانکی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم تجهیز منابع بانکی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم تجهیز منابع بانکی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه ......................................................................................................................................................... 9 2 - 2 -…

 • پاورپوینت سلسله سلجوقیان

  پاورپوینت سلسله سلجوقیان دانلود پاورپوینت سلسله سلجوقیان دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع سلسله سلجوقیان،در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت : طغرل، بنیادگذار سلسله…

 • پاورپوینت اقلیم معتدل و مرطوب

  پاورپوینت اقلیم معتدل و مرطوب دانلود پاورپوینت اقلیم معتدل و مرطوب دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت اقلیم معتدل و مرطوب،در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: ازندران…

 • پیشینه و مبانی نظری هوش هیجانی

  پیشینه و مبانی نظری هوش هیجانی دانلود پیشینه و مبانی نظری هوش هیجانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل هوش هیجانی مقدمه در گذشته ، هيجانات راپر هرج و مرج ، اتفاقي ، غير…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق حسابداری تعهدی، سود حسابداری و ارتباط وجه نقد با سود (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری حسابداری تعهدی,پیشینه تحقیق حسابداری تعهدی,سود حسابداری و ارتباط وجه نقد با سود,فصل دوم پایان نامه حسابداری تعهدی,مبانی نظری سود حسابداری و ارتباط وجه نقد ب دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق حسابداری تعهدی، سود حسابداری و…

 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم تبلیغات و کانال توزیع (فصل دوم)

  ادبیات نظری تبلیغات,پیشینه پژوهش ابعاد تبلیغات و کانال توزیع,تبلیغات و کانال توزیع (فصل دوم),چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم تبلیغات و کانال توزیع (فصل دوم),دانلود مبانی نظری کانال توزیع,مبانی نظری تبلیغات و کانال توزیع (فصل دوم) دانلود فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئوليتهای اجتماعی سازمانها و شرکتها (فصل 2)

  تعریف مسئولیت اجتماعی,دانلود مباني نظري مسئوليت اجتماعي شركت ها در ايران و موانع موجود,مباني نظري مسئولیت های اجتماعی شرکت,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) مسلیت اجتماعی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئوليت های اجتماعی سازمانها و شرکتها,مسئولیت دانلود فایل اصلی…

 • پیشینه و مبانی نظری ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت

  پیشینه و مبانی نظری ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت دانلود پیشینه و مبانی نظری ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت محاسبه و سنجش میزان…

 • پیشینه و مبانی نظری تأثير رشد اقتصادي و شدت انرژي بر انتشار گاز Co2

  پیشینه و مبانی نظری تأثير رشد اقتصادي و شدت انرژي بر انتشار گاز Co2 دانلود پیشینه و مبانی نظری تأثير رشد اقتصادي و شدت انرژي بر انتشار گاز Co2 دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • دانلود طرح توجیهی بازیافت و تولید لوله و ظروف پلی اتیلنی

  پروژه بازیافت ظروف پلی اتیلنی,پروژه تولید ظروف پلی اتیلنی,پروژه تولید لوله اتیلنی,دانلود طرح توجیهی تولید لوله اتیلنی,دانلود طرح توجیهی ظروف پلی اتیلنی,طرح بازیافت ظروف پلی اتیلنی,طرح تولید ظروف پلی اتیلنی,طرح تولید لوله اتیلنی,طرح کارآفرینی دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی…

 • بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس

  بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس برچسب ها: سود مومنتوم سود معکوسمقاله در مورد سهام برندهبررسی نسبت ارزش دفتري به ارزش بازارپروژه بررسی حجم معاملاتبررسی رابطه اندازه…

 • ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی، جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي

  ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی، جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي دانلود ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی، جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و…

 • ادبيات نظري اعتیاد به مواد مخدر

  ادبيات نظري اعتیاد به مواد مخدر دانلود ادبيات نظري اعتیاد به مواد مخدر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اعتیاد : اعتیاد یک بیماری اصلی ،   پیش رونده   و كشنده   است .…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سایبرلوفینگ یا وب‌گردی (فصل دوم )

  ادبیات نظری سایبرلوفینگ یا وب‌گردی,پیشینه تحقیق سایبرلوفینگ یا وب‌گردی,تحقیقات پیشین سایبرلوفینگ یا وب‌گردی,چارچوب نظری سایبرلوفینگ یا وب‌گردی,فصل دوم پایان نامه سایبرلوفینگ یا وب‌گردی,مبانی نظری سایبرلوفینگ یا وب‌گردی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سایبرلوفینگ یا وب‌گردی (فصل دوم…

 • تحقیق ژیروسکوپ

  تحقیق ژیروسکوپ دانلود تحقیق ژیروسکوپ دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن پاورپوینت: کلمه ژیروسکوپ واژه ی یونانی است که از دو بخش جایرو به معنای دوران و اسکوپ به معنای نشان دادن است.به این…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی و مفاهیم پایداری، توسعه، توسعه پایدار و محله پایدار

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی و مفاهیم پایداری، توسعه، توسعه پایدار و محله پایدار دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی و مفاهیم پایداری، توسعه، توسعه پایدار و محله پایدار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • مقاله بررسی تورم و چالش دولتها

  تورم,مقاله بررسی تورم و چالش دولتها دانلود فایل اصلی مقاله بررسی تورم و چالش دولتها از سایت دانلود فایل بررسی تورم و چالش دولتها در حجم  101 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن…

 • ادبیات نظری تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید

  ادبیات نظری تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید دانلود ادبیات نظری تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده دربورس

  تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده دربورس برچسب ها: تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده دربورسمفاهيم مختلف سوداهدباف گزارشگري سودبررسی هموار سازي سودتحقیق انگیزه های مدیریت…

 • پاورپوینت كارآزمايي باليني

  پاورپوینت كارآزمايي باليني برچسب ها: پاورپوینت كارآزمايي بالينيخصوصيات كارآزماييهاي باليني در شرايط ايده‌التاريخچه كارآزمايي هاي باليني تقسيم بندي‌هاي كارآزمايي هاي باليني تقسيم بندي‌ كارآزماييهاي باليني از نظر نوع مداخلهتقسيم بندي‌ كارآزماييهاي باليني از نظر نوع شواهدتقسيم رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت آموزش گام به گام روش تصمیم گیری چند معیاره ویکور

  پاورپوینت آموزش گام به گام روش تصمیم گیری چند معیاره ویکور دانلود پاورپوینت آموزش گام به گام روش تصمیم گیری چند معیاره ویکور دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آموزش گام به گام روش…

 • مباني نظري مدل تلفيقي استراتژيهاي رقابتي و تجاري

  مباني نظري مدل تلفيقي استراتژيهاي رقابتي و تجاري دانلود مباني نظري مدل تلفيقي استراتژيهاي رقابتي و تجاري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مباني نظري مدل تلفيقي استراتژيهاي رقابتي و تجاري فهرست مطالب صفحه…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق حسابداری و گزارش گری مالی و دولتی و شهرداریها (فصل دوم)

  ادبیات نظری حسابداری و گزارش گری مالی و دولتی و شهرداریها,پیشینه تحقیق حسابداری و گزارش گری مالی و دولتی و شهرداریها,چارچوب,فصل دوم پایان نامه حسابداری و گزارش گری مالی و دولتی و شهرداریها,مبانی نظری حسابداری و گزارش گری مالی و…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل,پیشینه پژوهش رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل,پیشینه تحقیق رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل,فصل دوم پایان نامه رضايت از زندگی زناشويی در زنان شاغل,مبانی نظری رضايت از زندگی زناشويی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم بازاریابی اجتماعی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش تعریف بازاریابی اجتماعی,پيشينه تحقيق ديدگاه بازاريابي اجتماعی,پيشينه نظري مفهوم بازاریابی اجتماعی,چارچوب نظري تاریخچه پیدایش بازاریابی اجتماعی,مباني نظري ابعاد بازاریابی ا,مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم بازاریابی اجتماعی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف…

 • بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی

  بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی برچسب ها: پایان نامه تجزیه و تحلیل شغلتحقیق انتخاب علمی کارکنانپایان نامه آموزش کارکنانمقاله ارزیابی عملکرد کارکنان پایان نامه تعیین مشوقهای مالی و ارزشیابی…

 • پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماری سرطان

  پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماری سرطان دانلود پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و بیماری سرطان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی وبیماری سرطان فصل…