بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی

بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی

برچسب ها:
پایان نامه تجزیه و تحلیل شغلتحقیق انتخاب علمی کارکنانپایان نامه آموزش کارکنانمقاله ارزیابی عملکرد کارکنان پایان نامه تعیین مشوقهای مالی و ارزشیابی مشاغلبررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی

رفتن به سایت اصلی

بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی در واحدهای محل کار خود از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش صنعتی و سازمانی در 125 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده این پژوهش به منظور بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 1 از مفاهیم و فنون اثربخش منابع انسانی در محل کار خود صورت گرفت پژوهش از نوع توصیفی –زمینه یابی می باشد. جامعه مورد نظر عبارت بودند از؛ کلیه مدیران ارشد دانشگاه های آزاد منطقه 1 (جمعاً 152 نفر) و نمونه مورد نظر عبارت بود از 96 نفر از مدیران.براي اجراي اين تحقيق از مقیاس محقق ساخته استفاده شده است مقیاس 54 آیتمی روي يك نمونه 45 نفري از مديران دانشگاه ها اجرا شد، آلفاي كرونباخ آن 95/0 بدست آمد؛ نهايتاً پس از بررسي هاي آماري تعداد آیتمها به 35 آیتم تقليل يافت كه ضريب همبستگي آن 60/ و ضريب آلفاي كرونباخ آن 92/0 بدست آمد.جهت تجزيه و تحليل سؤالات، جهت سؤال 1، 2 از T-Test، جهت سوال 3 از فراواني و درصد و T-Test استفاده شده است تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار Spss صورت گرفت. نتايج كسب شده نشان داد كه:1-    مديران دانشگاه ها در واحدهاي محل كار خود از مفاهیم و فنون بکارگیری اثربخش منابع انسانی بهره نمی جویند.2-    بين میزان بهره گيري مديران زن و مرد از مفاهيم و فنون اثربخش منابع انساني در سطح 05/ تفاوت معناداري وجود ندارد.3-    بين میزان بهره گيري مديران بومي و غيربومي از مفاهيم و فنون اثربخش منابع انساني در سطح 05/ تفاوت معناداري وجود دارد.4-    بين میزان بهره گيري مديران متاهل و مجرد از مفاهيم و فنون اثربخش منابع انساني در سطح 05/ تفاوت معناداري وجود ندارد.5-    همچنین تحقیق مذکور در رابطه با بهره گیری مديران دانشگاه ها از روانشناسان صنعتی و سازمانی نشان می دهد که مدیران از روانشناسان صنعتی و سازمانی در محل كار بهره مي جويند.مقدمهعوامل موثر بر بهره وري متعددند. بعضي از اين عوامل عبارتند از: سرمايه، روش هاي انجام دادن كار، ماشين آلات، فن آوري، ساختمان هاي مناسب، … و از همه مهمتر، «منابع انساني فرهيخته و كارآزموده». نظریه چندعاملی   بهره وری و مدل نظام دار  انتخاب و بکارگیری اثر بخش منابع انسانی در سازمان (مناباماس) نیز در رابطه با ابعاد « انساني» بهره وري در سازمان ها، طراحي و ارائه شده است.بر اساس نظريه چند عاملی بهره وري (مناباماس)، اساسي ترين عوامل موثر بر بهره وري يك سازمان همان «عوامل درون سازماني» هستند و كيفيت و ماهيت اين عوامل نيز تعيين كننده ديگر عوامل انساني موثر در بهره وري مي باشند (ساعتچي، 1386).ساعتچی (1386) عوامل درون سازماني موثر بر بهره وري را چنین بیان می نماید:1- تجزيه و تحليل شغل2- انتخاب علمي كاركنان3- آموزش كاركنان4- ارزيابي عملكرد کارکنان5- تعيين مشوق هاي مالي و ارزشيابي مشاغل6- هدايت و اثرگذاريتجزيه و تحليل شغلهيچ اقدام اساسي و اثربخش را در زمينه تعيين مشوق هاي مالي و ارزشيابي مشاغل سازمان نمي توان انجام داد مگر اينكه قبلا مشاغل گوناگون سازمان به شيوه علمي، تجزيه و تحليل شده باشند. انتخاب متصديان همه مشاغل، یعنی از بالاترين مقام يك سازمان تا پايين ترين سطح آن بايد بر اساس نتايج مطالعاتي انجام گيرد كه در زمينه تجزيه و تحليل مشاغل مورد نظر، انجام گرفته است. شايد بتوان گفت اساسي ترين اقدام مديريت هر سازمان، تجزيه و تحليل مشاغل كاركنان و تعيين وظايف و ويژگي هاي شخصيتي (شناختي، هيجاني و حركتي) متصدي هر شغل است؛ و اين زيربناي نظريه چند عاملی بهره وري را تشكيل مي دهد.انتخاب علمي كاركناندر صورتي شركت كنندگان در يك دوره آموزشي مي توانند مهارت هاي شغلي را به شيوه اي اثر بخش فراگيرند كه فرايند انتخاب، گزينش و يا  استخدام آنان براي تصدي شغلي كه به عهده خواهند گرفت بر اساس برنامه هاي از قبل تعيين شده و روش هاي انتخاب علمي كاركنان، انجام گرفته باشد.آموزش کارکنانهمه كاركنان يك سازمان و به ويژه مديران عالي، مياني و پايه باید در دوره هاي آموزشي مفيد، مبتني برمفاهيم و اثربخش شركت كنند و طي آن سطح مهارت هاي شناختي، هيجاني و حركتي خود را براي انجام دادن وظايف شغلي خود، افزايش دهند در اين مرحله بايد توانايي هاي هر فرد را در نظر گرفت.ارزيابي علمي عملكرد شغلي كاركنانبراي گسترش نگرش و فرهنگ شايسته سالاري و اجتناب از بايسته سالاري ، لازم است آنچنان ابزار سنجش و ارزيابي را به كار گيريم كه طي آن، مديران موفق از مديران ناموفق، كارشناسان كارآمد از كارشناسان غير كارآمد، كارمندان لايق از كارمندان كمتر لايق، تميز داده شوند.تعيين مشوق هاي مالي و ارزشيابي مشاغلقبل از اتخاذ هرگونه تصميم در زمينه انتخاب مناسب براي تصدي يك شغل، بايد آن شغل خاص ارزشيابي شده و بر اساس روش هاي علمي متداول و با تعيين ارزش يك شغل، مشوق مالي و حقوق و دستمزد متصدي آتي شغل مشخص باشد و فرد بداند چه مقدار حقوق دريافت خواهد كرد.هدايت و اثرگذاري (رهبری)بر اساس نظريه چند عاملي بهره وري، هرچند عوامل متعدد و درهم بافته اي يافت مي شوند تا بهره وري منابع انساني يك سازمان افزايش يا كاهش پيدا كند، اما اهميت رهبري و مديريت اثربخش و وجود يا حضور فعال مديران موفق، شايسته و كارآزموده در سازمان، از اهميت عوامل ديگر در همين زمينه، بيشتر است.اگر جامعه اي قصد دارد در دنياي پر رقابت امروزي از رونق اقتصادی، رشد اجتماعي و زندگي بهتر برخوردار باشد، و نيز خود را براي زندگي بهتر در قرن بيست و يكم آماده سازد، لازم است بهره وري بالايي داشته باشد. براي اينكه بهره وري يك كشور افزايش يابد، لازم است همه سازمانهاي (توليدي ، خدماتي، پژوهشي و آموزشي ، …) آن كشور، بهره وري بالا داشته باشند. در نظريه چند عاملي بهره وري مهمترين عامل يا هر اهرمي كه مي تواند ابزار و وسايل لازم جهت افزايش بهره وري منابع انساني را فراهم آورد، وجود رهبران و مديران تحول ساز، موفق و اثر بخش در سازمان هاي كشور است. ضمناً لازم است موجباتي فراهم آيد تا كاركنان سازمان ها نيز بهره وري فردي و جمعي بالايي داشته باشند.اگر جامعه اي خواستار افزايش بهره وري ملي است و قصد ندارد در تحولات جهاني امروز عقب مانده تلقي شود، بايد همه توان خود را درجهت افزايش بهره وري سازمان هاي فعال در كشور و در نهايت در جهت افزايش بهره وري ملي تجهيز كند و اين تصميم را جزئي مهم از باورداشتهاي ملي، مذهبي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، صنعتي و… خود قلمداد كند.فهرست مطالب بررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی در واحدهای محل کار خود به شرح زیر می باشد:چکیده پژوهشفصل اول: موضوع پژوهش    1-1 مقدمه     2     2-1 بيان مسئله     53-1 اهميت و ضرورت پژوهش     14 4-1 اهداف پژوهش     155-1 سؤالهاي پژوهش     156-1 تعريف نظري و عملي متغيرها     16فصل دوم: پيشينه نظری پژوهش     2-1 تجزيه و تحليل شغل     231- مراحل تجزيه و تحليل شغل     252- روش هاي تجزيه و تحليل شغل     263- كاربرد تجزيه و تحليل شغل     292-2 انتخاب علمي كاركنان     323-2 آموزش كاركنان     331- فايده هاي آموزش     332- انواع آموزش     343- روش هاي آموزش     344-2 ارزيابي عملكرد شغلی کارکنان     361- ويژگي هاي سيستم ارزيابي عملكرد     362- شاخص های مورد استفاده اندازه گیری عملکرد     383- مشكلات مربوط به اندازه گیری عملكرد     395-2 تعیین مشوق هاي مالي و ارزشيابي مشاغل     401- مراحل گوناگون فرايند طراحي نظام حقوق و دستمزد     422- روش هاي ارزشيابي شغل     436-2 هدايت و اثرگذاري اثربخش     461- الگوی فیدلر     472- نظریه مسیر و هدف     483- الگوی رهبری مشارکتی     484- نظریه رهبری کاریزماتیک     49پيشينه عملي پژوهش     501-2 تجزيه و تحليل شغل     502-2 انتخاب عملي كاركنان     553-2 آموزش كاركنان     594-2 ارزيابي عملكرد شغلی كاركنان     665-2 هدايت و رهبری اثربخش     76فصل سوم: روش پژوهش     1-3 طرح كلي پژوهش     812-3 جامعه آماري     813-3 نمونه و روش نمونه گیری     814-3 ابزار جمع آوري اطلاعات     825-3 روش اجرايي تحقيق با ذکز چگونگی گردآوری داده ها     846-3 روش تجزيه و تحليل آماری داده ها     88فصل چهارم: یافته های پژوهش     فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری     1-5 میزان بهره وری در ایران و کشورهای پیشرفته     1102-5 علل کاهش بهره وری     1113-5 پیشنهاداتی برای بالا بردن بهره وری     1124-5 محدودیتهای تحقیق     1135-5 پیشنهادات تحقیقی و کاربردی     114منابع فارسی     115منابع انگلیسی     118پیوستها     120

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1186
مشاهده

کد فایل:9351
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۳۱
حجم فایل ها:390

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه تجزیه و تحلیل شغلتحقیق انتخاب علمی کارکنانپایان نامه آموزش کارکنانمقاله ارزیابی عملکرد کارکنان پایان نامه تعیین مشوقهای مالی و ارزشیابی مشاغلبررسی میزان بهره گیری مدیران دانشگاه ها از مفاهیم و فنون به کارگیری اثربخش منابع انسانی

 • پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز

  پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز برچسب ها: پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز رفتن به سایت اصلی پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل معرفی پرسشنامه:پرسشنامه سبک سنج مدیریت (لوتانز 1989)…

 • پیشینه و مبانی نظری تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري

  پیشینه و مبانی نظری تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري دانلود پیشینه و مبانی نظری تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه…

 • پیشینه ومبانی نظری نشر الکترونیک

  پیشینه ومبانی نظری نشر الکترونیک دانلود پیشینه ومبانی نظری نشر الکترونیک دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : نشر الکترونیک چیست ؟ تاریخچه نشر الکترونیکی روش های نشر الکترونیکی : عوامل توسعه…

 • بررسی اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

  بررسی اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری برچسب ها: تبليغات شفاهي ارزش ادراك شده ريسك ادراك شده رضايت تمايلات رفتاريبررسی اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگریپایان نامه بررسی اثر تبلیغات شفاهی بر…

 • فایل پاورپوینت سبک باروک در طراحی داخلی

  فایل پاورپوینت سبک باروک در طراحی داخلی برچسب ها: دانلود پاورپوینت سبک باروک در طراحی داخلیسبک باروک در طراحی داخلیپاورپوینت سبک باروکمعماری باروکپاورپوینت آشنایی با سبک باروک در معماری داخلیسبک باروکپاورپوینت سبک باروک در طراحی داخلیآشنایی با سبک باروک در…

 • نقش بازار در توسعه شهر

  نقش بازار در توسعه شهر دانلود نقش بازار در توسعه شهر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل نقش بازار در توسعه شهر فهرست تعریف بازارانواع بازارتصاویری از بازارهای ایرانراسته بازار، قیصریه، دالان، کاروانسرا، سرا،…

 • پاورپوینت روش های سنتز نانو پودر اکسید تیتانیوم

  پاورپوینت روش های سنتز نانو پودر اکسید تیتانیوم دانلود پاورپوینت روش های سنتز نانو پودر اکسید تیتانیوم دسته بندي : مهندسی شیمی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت روش های سنتز نانو پودر اکسید تیتانیوم ، در حجم…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سیستم اتوماسیون اداری (فصل دوم)

  اتوماسیون اداری چ,ادبیات نظری سیستم های اتوماسیون اداری,پیشینه پژوهش مزایای استفاده از اتوماسیون اداری,مبانی نظری اتوماسیون اداری,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سیستم اتوماسیون اداری (فصل دوم),مبانی نظری و پیشینه تحقیق اجرای سیستم های اتوماسیون اداری دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • پیشینه و مبانی نظری در باب سازه ی روش های مقابله ای

  پیشینه و مبانی نظری در باب سازه ی روش های مقابله ای دانلود پیشینه و مبانی نظری در باب سازه ی روش های مقابله ای دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 20…

 • پاورپوینت مرکز هنرهای نمایشی کره جنوبی

  بررسی و تحلیل مرکز هنرهای نمایشی,پاورپوینت تحلیل مرکز هنرهای نمایشی کره جنوبی,پاورپوینت مرکز هنرهای نمایشی,پاورپوینت مرکز هنرهای نمایشی کره جنوبی,دانلود پاورپوینت مرکز هنرهای نمایشی کره جنوبی,مرکز هنر کره جنوبی,مرکز هنرهای نمایشی کره جنوبی دانلود فایل اصلی پاورپوینت مرکز هنرهای نمایشی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع شبيه سازي كامپيوتري

  دانلود پاورپوینت با موضوع شبيه سازي كامپيوتري برچسب ها: جزوه شبیه سازی کامپیوتری pdfکتاب شبیه سازی کامپیوتریمثالهایی از شبیه سازی کامپیوتریآموزش تصویری شبیه سازی کامپیوتریانواع شبیه سازی کامپیوتریآموزش درس شبیه سازی کامپیوتریپروژه درس شبیه سازی کامپیوتریجزوه شبیه سازی کارشناسی کامپیوتر…

 • پیشینه و مبانی نظری مهارت ابراز وجود

  پیشینه و مبانی نظری مهارت ابراز وجود دانلود پیشینه و مبانی نظری مهارت ابراز وجود دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مهارت ابراز وجود ابراز وجود کردن ، پروریی کردن نیست ، حق دیگران…

 • تحقیق بورس اوراق بهادار

  بورس دانلود فایل اصلی تحقیق بورس اوراق بهادار از سایت دانلود فایل تحقیق بورس اوراق بهادار در حجم 57 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:فهرست مطالبفصل اول     1مقدمه     1تاريخچه     2هدف بورس اوراق بهادار    3فصل…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش هزینه های کیفیت و اجزای آن (فصل 2)

  پيشينه پژوهش هزینه های کیفیت coq,پيشينه تحقيق مقاله هزینه کیفیت,تعریف هزینه یابی کیفیت,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش هزینه های کیفیت و اجزای آن (فصل 2),فصل دوم پايان نامه مقاله هزینه یابی کی,مباني نظري هزینه های کیفیت pdf,هزینه های کیفیت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی (فصل دوم)

  اطلاعاتی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی,پيشينه پژوهش تعریف مدیریت عملکرد,پيشينه تحقيق سیستم اطلاعات مدیریت mis,چارچوب نظري روش های اند,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مدیریتی,مباني نظري مدیریت عملکرد سازمان,مقاله محافظه کاری در حسابداری دانلود فایل اصلی مبانی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مدیریت(فصل دوم روانشناسی)

  ادبيات نظري سبکهای مدیریتی,پيشينه پژوهش سبکهای مدیریتی,پيشينه تح,پيشينه نظري سبکهای مدیریتی,چارچوب نظري سبک مدیریتی,دانلود مباني نظري سبکهای مدیریت,فصل دوم سبکهای مدیریت در سازمانها,مباني نظري سبکهای رهبری,مباني نظري و پيشينه پژوهش سبک مدیریت دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش…

 • پاورپوینت کیفیت خدمات

  پاورپوینت کیفیت خدمات برچسب ها: تعریف کیفیت خدماتکیفیت خدمات چیستانواع مدل های کیفیت خدماتابعاد کیفیت خدماتکیفیت خدماتpdfکیفیت خدمات و رضایت مشتری pdfتعریف عملیاتی کیفیت خدماتمقاله کیفیت خدمات رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کیفیت خدمات دسته بندي : مدیریت جزئیات و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های مدیریت سود وسیاست تقسیم سود (فصل 2)

  پيشينه پژوهش نظريه هاي سياست تقسيم سود,پيشينه تحقيق محتواي اطلاعاتي سود سهام,چارچوب,دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف سبک‌های دل‌بستگی (فصل 2),فصل دوم پايان نامه روش هاي پرداخت سود سهام,مباني نظري اهداف گزارشگري سود دانلود فایل اصلی مبانی…

 • چارچوب نظری و پژوهش تجربی ابعاد کمال گرایی (فصل 2)

  ابعاد کمال گرایی,ازدواج با افراد کمال گرا,پيشينه نظري,تست کمال گرایی,دانلود مباني نظري ابعاد کمال گرایی,کمال گرایی pdf,کمال گرایی در ازدواج,کمال گرایی مثبت,مباني نظري درمان کمال گرایی,مباني نظري و پيشينه پژوهش کمال گرایی,مقالات کمال گرایی دانلود فایل اصلی چارچوب نظری و…

 • بررسي محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس

  بازده غیر عادی,جریان نقد آزاد,فرصت رشد,گردش سهام,مالکیت نهادی,نسبت بدهی دانلود فایل اصلی بررسي محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس از سایت دانلود فایل تحقیق حاضر با عنوان بررسي محتوای اطلاعاتی…

 • بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش در ایجاد مراکزآموزشی

  بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش در ایجاد مراکزآموزشی برچسب ها: سبک رهبری مديريت مشارکتی کارایی بلوغ سازمانیبررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش در ایجاد مراکزآموزشیپایان…

 • ادبیات نظری تحقیق بهره وری، بهره وری واحدهای دام و طیور

  ادبیات نظری تحقیق بهره وری، بهره وری واحدهای دام و طیور دانلود ادبیات نظری تحقیق بهره وری، بهره وری واحدهای دام و طیور دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - اهمیت بخش کشاورزی و…

 • دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردها در طراحی پایانه اتوبوسرانی

  اندازه و ابعاد های طراحی پایانه اتوبوسرانی,برنامه فیزیکی معماری پایانه اتوبوسرانی,پاورپوینت معماری طراحی پایانه اتوبوسرانی,دانلود استانداردها در طراحی پایانه اتوبوسرانی,دانلود پاورپوینت طراحی پایانه اتوبوسرانی,ضوابط و ا,معماری پایانه اتوبوسرانی دانلود فایل اصلی دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردها در طراحی پایانه اتوبوسرانی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بهداشت و سلامت روانی (فصل دوم )

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بهداشت و سلامت روانی (فصل دوم ) برچسب ها: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بهداشت و سلامت روانی (فصل دوم پایان نامه)پیشینه تحقیق بهداشت و سلامت روانی ادبیات نظری بهداشت و سلامت روانی مبانی نظری…

 • پیشینه و مبانی نظری اضطراب و انگیزه پیشرفت

  پیشینه و مبانی نظری اضطراب و انگیزه پیشرفت دانلود پیشینه و مبانی نظری اضطراب و انگیزه پیشرفت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب وانگیزه پیشرفت ادبیات و پیشینۀ تحقیق…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری (فصل دوم )

  ادبیات نظری راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری,پیشینه پژوهش راهبردهای شناختی و فراشناختی,پیشینه تحقیق راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری,چارچوب نظری راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری,فصل دوم پایان نامه راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق…

 • ادبیات تحقیق و سوابق تحقیقاتی استراتژیها و نظریه های بازاریابی رابطه مند (فصل دوم)

  ادبیات تحقیق و سوابق تحقیقاتی استراتژیها و نظریه های بازاریابی رابطه مند (فصل دوم),پیشینه پژوهش تفاوت بازاریابی سنتی با بازاریابی رابطه‌مند,پیشینه تحقیق استراتژی های بازاریابی رابطه‌مند,مبانی نظری فلسفه بازاریابی رابطه‌مند,مبانی نظری مؤلفه های با دانلود فایل اصلی ادبیات تحقیق و…

 • پاورپوینت درباره اختلالات رفتاری

  پاورپوینت درباره اختلالات رفتاری دانلود پاورپوینت درباره اختلالات رفتاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع اختلالات رفتاری؛ در قالب ppt و در 19 اسلاید و قابل ویرایش.     بخشی…

 • تاثیر مشاغل سخت وزیان آور بر ازکارافتادگی وفوت ناشی ازکار درسازمان تامین اجتماعی استان تهران

  تاثیر مشاغل سخت وزیان آور بر ازکارافتادگی وفوت ناشی ازکار درسازمان تامین اجتماعی استان تهران برچسب ها: پروژه تاثیر مشاغل سخت وزیان آور بر ازکارافتادگی وفوت ناشی ازکار درسازمان تامین اجتماعی استان تهراندانلود پایان نامه تاثیر مشاغل سخت وزیان آور…

 • پاورپوینت راه آهن و حمل ونقل

  پاورپوینت راه آهن و حمل ونقل برچسب ها: تعرفه حمل بار راه آهنانبار توشه راه آهن تهرانشرکت ترکیب حمل و نقلپیگیری بار راه آهنبارنامه راه آهنپیگیری مرسولات انبار توشه راه آهنمحل تحویل خودرو راه آهن تهرانواگنهای باری راه آهن رفتن…

 • بررسی رابطه رضایتمندی و تهییج پذیری جنسی بر مقوله های سلامت روان در زنان

  تهییج پذیری جنسی,سلامت روان دانلود فایل اصلی بررسی رابطه رضایتمندی و تهییج پذیری جنسی بر مقوله های سلامت روان در زنان از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی رابطه رضایتمندی و تهییج پذیری جنسی بر مقوله های سلامت روان در زنان…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم بانکداری اسلامی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش تعریف بانکداری بدون ربا,پيشينه تحقيق بانکداری اسلامی در ایران,پيشينه نظري تاریخچه,دانلود مباني نظري تفاوت بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا,مباني نظري اصول بانکداری اسلامی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم اختلالات خواب (فصل دوم پایان نامه) دانلود…

 • تحقیق غدیرخم

  تحقیق غدیرخم دانلود تحقیق غدیرخم دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل واقعه غدیر از مهمترین وقایع تاریخ اسلام است که حضرت محمد(ص) هنگام بازگشت از حجه الوداع در هجدهم ذی‌الحجه سال دهم هجری قمری در مکانی به…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم هوش رقابتی

  دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم هوش رقابتی دانلود دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم هوش رقابتی دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 مقدمه 2 - 2…

 • پیشینه و مبانی نظری بزه، بزهکار، بزهکاری

  پیشینه و مبانی نظری بزه، بزهکار، بزهکاری دانلود پیشینه و مبانی نظری بزه، بزهکار، بزهکاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پیشینه و مبانی نظری بزه ، بزهکار ، بزهکاری : در جرم شناسی…