بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی

بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی

برچسب ها:
پایان نامه مدیریت دانشپایان نامه کارآفرینی سازمانیبررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانیتاریخچه مدیریت دانشمؤلفه های مدیریت دانشکارآفرینی سازمانیضرورت و اهميت كارآفريني در سازمانابعاد کارآفرینی سازمانی

رفتن به سایت اصلی

بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی از سری تحقیق های رشته علم اطلاعات و دانش شناسی میباشد. این تحقیق در 148 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدههدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 1392 می باشد.جامعه ی پژوهش: جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل، کلیه کارمندان زن و مرد شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز بدون در نظر گرفتن مدرک و رشته تحصیلی بود، که تمامی این افراد (87 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار و روش: ابزار پژوهش مورد استفاده شامل پرسشنامه مدیریت دانش نیر (1390) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن (1381) می باشد. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه همسانی درونی پرسشنامه های مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی استفاده گردید، به ترتیب برابر با 89/0 و 92/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی و تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد به هر میزان که، سطح مهارت کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز بالاتر باشد، سطح مهارت مدیریت دانش نیز بیش تر می باشد. نتایج هم چنین بیانگر آن بود که، بین مؤلفه “افراد” ، “فرایند”  و “فرهنگ” در مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات با نمره کارآفرینی سازمانی آنان، رابطه معنی داری وجود دارد، اما بین مؤلفه “فن آوری” در مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات با متغیر کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود ندارد. هم چنین، بین بعد “سخت کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت” در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات با نمره مدیریت دانش آنان، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین ابعادریسک پذیری، کنترل درونی، خلاقیت، انعطاف پذیری، تحمل ابهام و روایی کلامی با مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات، رابطه معنی داری وجود ندارد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر می توان چنین نتیجه گیری نمود که، متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز، مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد آگاهانه در شناسایی دانش، ارزیابی، سازماندهی و ذخیره سازی آن به منظور بالا بردن افکار عموم و افزایش نوآوری و کارآفرینی در کتابخانه ها به کار می گیرند. مقدمهدر گذشته نه چندان دور، قدرت و مزیت رقابتی یک سازمان یا یک جامعه انسانی، دسترسی بیش تر به منابع مادی محسوب می شد. اما اکنون شرایط به کلی متحول شده و در حال حاضر اصلی ترین مزیت رقابتی برای سازمان ها، توان آن ها در مدیریت دانش محسوب می شود. عمده ترین سرمایه های سازمان های تولیدی و خدماتی عصر حاضر، دانش است که به آن دسترسی دارند (خوانساری، 1384) .مدیریت دانش سبب دست یابی به تجارب، دانش و مهارت هایی می شود که در مجموع توانایی های جدید، قدرت اجرای عملیات بیش تر، تشویق خلاقیت و نوآوری، شیوه به کار بردن بهتر دانش موجود سازمان و استفاده بهتر از دانش در فرآیند تجارت روز به روز را در سازمان ایجاد می کند (هاسکل ، 2010) .از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری در آغاز هزاره سوم میلادی فرآیند کارآفرینی و خلاقیت است که اساس و بستر ساز تغییر و تحول و دگرگونی است. کارآفرینان موجب می شوند تا سازمانی از سازمان-های دیگر پیشی بگیرد و کشوری نسبت به کشورهای دیگر به نحو چشمگیر پیشرفت نماید و مسلماً با توجه به پیچیده شدن سازمان ها، رشد فن آوری، نو و بدیع بودن علم سازمان ها، مدیران به طور روز افزون تلاش می کنند، دریابند چگونه سازمان های خود را کارآفرین و خلاق سازند تا باعث رشد و موفقیت سازمان هایشان شوند، زیرا اگر اندیشه نو وارد سازمان شود رو به زوال می روند. در واقع برای سازمان های امروز خلاقیت و کارآفرینی هر کدام به مثابه پله های نردبان ترقی هستند که باید با آگاهی کامل و موفقیت طی شوند (فرهنگی و صفرزاده، 1386) .امروزه، بسیاری از شرکت ها به لزوم کارآفرینی شرکتی پی برده اند. در واقع این گونه تغییر گرایش در راهبرد، در پاسخ به سه نیازی است که بر شرکت ها تحمیل گردیده است: افزایش سریع رقبای جدید، ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در شرکت ها و خروج بهترین نیروهای کار از شرکت ها و اقدام آن ها به کارآفرینی مستقل. از سوی دیگر، شکل گیری بازارهای سرمایه به صورت یک صنعت نوین و تمایل آن به سرمایه گذاری مخاطره آمیز سبب شده تا کارآفرینان با سهولت بیشتری نسبت به گذشته برای تحقق فکرها و اجرای پروژه هایشان به منابع مالی دست پیدا کنند (فرای ،1993) . مدیریت دانش، یکی از عوامل مؤثر بر کارآفرینی کارکنان است. مدیریت دانش ابزاری مهم برای سازمان ها جهت مدیریت بهتر اطلاعات و مهم تر از آن، دانش است. برخلاف دیگر روش ها، مدیریت دانش همیشه به-راحتی تعریف نمی شود، زیرا دربردارنده دامنه ای از مفاهیم، رفتارهای مدیریتی، فن آوری ها و فعالیت هاست که همه آن ها زیر چتر مدیریت دانش قرار می گیرند (گوپتا ، 2008) . هم چنین مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است؛ به گونه ای که کارآفرینان از دانش و اطلاعات ثروت می آفرینند (خوانساری، 1384) .در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت مدیریت دانش و کارآفرینی در سازمان ها و لزوم ایجاد و پرورش کارآفرینی در کلیه سازمان ها و نهادها به بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی در میان متخصصان علم اطلاعات، پرداخته شده است. فهرست مطالب بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی به صورت زیر میباشد:چکیدهفصل اول: کلیات1-1  مقدمه           1-2  مسئله پژوهش    1-3  اهمیت پژوهش         1-4  اهداف پژوهش             1-4-1  اهداف کلی پژوهش              1-4-2  اهداف فرعی پژوهش            فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش2-1  مقدمه                  2-2  مباني نظري پژوهش                    2-2-1  مدیریت دانش                          2-2-1-1  زنجیره اطلاعات                2-2-1-2  دسته بندی انواع دانش                                       2-2-1-3  تعریف مدیریت دانش               2-2-1-4  تاریخچه مدیریت دانش                2-2-1-5  اهداف مدیریت دانش          2-2-1-6  نظریه های مدیریت دانش                    2-2-1-7  الگوهای مدیریت دانش               2-2-1-8  مراحل مدیریت دانش           2-2-1-9  فرایندهای اصلی مدیریت دانش در کتابخانه ها          2-2-1-10  مؤلفه های مدیریت دانش                  2-2-1-11  موانع مدیریت دانش                            2-2-2  کارآفرینی سازمانی                  2-2-2-1  مفهوم کارآفرینی                       2-2-2-2  تاریخچه کارآفرینی                    2-2-2-3  تاریخچه کارآفرینی در ایران              2-2-2-4  تعاریف کارآفرینی سازمانی               2-2-2-5  ضرورت و اهميت كارآفريني در سازمان                  2-2-2-6  نظریه های کارآفرینی              2-2-2-7  ابعاد کارآفرینی سازمانی                2-2-2-8  ویژگی های کارآفرین                 2-2-2-9  موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی              2-3  پیشینه پژوهش               2-3-1  مقدمه                             2-3-2  پژوهش های انجام شده در ایران                   2-3-2-1  مدیریت دانش                      2-3-2-2  کارآفرینی سازمانی               2-3-3  پژوهش های انجام شده در خارج از ایران                   2-3-3-1  مدیریت دانش                    2-3-3-2  کارآفرینی سازمانی               2-3-4  جمع بندی                  2-4  پرسش های پژوهش                  2-4-1  پرسش  اصلی           2-4-2  پرسش های فرعی                   2-5  تعاریف مفهومی مفاهیم و متغیرها           2-6  تعاریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها                فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1  مقدمه                  3-2  روش پژوهش                      3-3  جامعه آماری و مشارکت کنندگان پژوهش                 3-4  ابزار پژوهش                      3-4-1  پرسشنامه مدیریت دانش             3-4-1-1  روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش            3-4-2  پرسشنامه کارآفرینی سازمانی                  3-4-2-1  روایی و پایایی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی    3-5  نحوه اجرای پرسشنامه و جمع آوری داده       3-6  روش  تجزیه و تحلیل داده ها             فصل چهارم: یافته های پژوهش4-1  مقدمه               4-2 یافته های توصیفی                4-3  بررسی رابطه بین متغیرهای مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی بین متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز               4-4  بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت دانش و ابعاد کارآفرینی سازمانی بین متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز       4-4-1  بررسی رابطه بین مؤلفه “افراد” در مدیریت دانش با ابعاد هفت گانه کارآفرینی سازمانی (سخت کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت،خطر پذیری،نظارت درونی، خلاقیت، انعطاف پذیری، روایی کلامی،تحمل ابهام)         4-4-2  بررسی رابطه بین مؤلفه “فرهنگ” در مدیریت دانش با ابعاد هفت گانه کارآفرینی سازمانی ( سخت کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطر پذیری نظارت درونی، روایی کلامی، خلاقیت، انعطاف پذیری، تحمل ابهام)    4-4-3  بررسی رابطه بین مؤلفه “فرایند” در مدیریت دانش با ابعاد هفت گانه کارآفرینی سازمانی (سخت کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطر پذیری،نظارت درونی،خلاقیت، انعطاف پذیری،روایی کلامی،تحمل ابهام)           4-4-4  بررسی رابطه بین مؤلفه “فن آوری” در مدیریت دانش با ابعاد هفت گانه کارآفرینی سازمانی (سخت کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطر پذیری،نظارت درونی، خلاقیت، انعطاف پذیری،روایی کلامی،تحمل ابهام)        4-5  بررسی معنی داری تفاوت بین مهارت مدیریت دانش مردان وزنان             4-6  بررسی معنی داری تفاوت بین مهارت کارآفرینی سازمانی مردان وزنان      4-7  بررسی معنی داری تفاوت مهارت مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات با سوابق خدمت متفاوت             4-8  بررسی معنی داری تفاوت مهارت کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات با سوابق خدمت متفاوت        4-9  بررسی معنی داری تفاوت مهارت مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات با میزان تحصیلات متفاوت                4-10  بررسی معنی داری تفاوت مهارت کارآفرینی سازمانی متخصصانعلم اطلاعات با میزان تحصیلات متفاوت              فصل پنجم: بحث، نتایج، نتیجه گیری و پیشنهادها5-1  مقدمه                 5-2 سؤال اول پژوهش             5-3  سؤال دوم پژوهش           5-4  سؤال سوم پژوهش          5-5  سؤال چهارم پژوهش           5-6  سؤال پنجم پژوهش             5-7  سؤال ششم پژوهش             5-8  سؤال هفتم پژوهش           5-9  سؤال هشتم پژوهش         5-10  سؤال نهم پژوهش        5-11  سؤال دهم پژوهش             5-12  سؤال یازدهم پژوهش            5-13 نتایج پژوهش        5-14  نتیجه گیری           5-15  پیشنهادهای پژوهش                   5-15-1  پیشنهادهای عملی                 5-15-2  پیشنهادهای نظری                           5-16  محدودیت های پژوهش                 5-17  منابع پژوهش                        5-17-1  منابع فارسی                 5-17-2  منابع انگلیسی                    پیوست1  پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن (1380)       2  پرسشنامه مدیریت دانش نیر (1390)                

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
1372
مشاهده

کد فایل:9355
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۳۱
حجم فایل ها:304

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه مدیریت دانشپایان نامه کارآفرینی سازمانیبررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانیتاریخچه مدیریت دانشمؤلفه های مدیریت دانشکارآفرینی سازمانیضرورت و اهميت كارآفريني در سازمانابعاد کارآفرینی سازمانی

 • اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر- کودک و نشانه های اختلال نقص توجه - بیش فعالی

  اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر- کودک و نشانه های اختلال نقص توجه - بیش فعالی برچسب ها: اختلال نقص توجه بیش فعالیفرزندپروری مثبترابطه مادر کودکتحقیق اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر کودک و نشانه های…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید ماست پاستوریزه با ظرفیت 800 تن در سال

  پروژه کارآفرینی تولید ماست,تاسیس کارخانه تولید ماست پاستوریزه,تولید ماست و خامه و شیر پاستوریزه,چگونگی تهیه ماست پاستوریزه,دانلود طرح توجیهی بسته بندی ماست,دستگاه تولید ماست پاستوریزه,راه اندازی کسب و کا,طرح توجیهی تولید ماست,طرح تولید لبنیات دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی و رضایتمندی شغلی(فصل 2)

  پيشينه پژوهش ابعاد هوش هیجانی,پيشينه تحقيق تعریف هوش,چارچوب نظري مفهوم رضايت شغلي,دانلود مباني نظري رضایت شغلی,فصل دوم پايان نامه ارشد رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی,مباني نظري هوش هیجانی و رضایت شغلی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)هوش هیجانی دانلود…

 • پاورپوینت وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني

  پاورپوینت وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني برچسب ها: رشته دانش آموزان پروژه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني دسته بندي : آمار جزئیات و…

 • کارآموزی رشته مکانیک در شركت آرگون صنعت مركزي

  کارآموزی رشته مکانیک در شركت آرگون صنعت مركزي,کاراموزی برق,کاراموزی مکانیک,گزارش کارآموزی مکانیک دانلود فایل اصلی کارآموزی رشته مکانیک در شركت آرگون صنعت مركزي از سایت دانلود فایل  گزارش  رشته مکانیک در شركت آرگون صنعت مركزي در 42 صفحه در قالب…

 • دانلود پرسشنامه احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي بزرگسالان (SELSA-S)

  احساس تنهايي اجتماعي,احساس تنهایی عاطفي,پرسشنامه,پرسشنامه SELSA,پرسشنامه احساس تنهايي اجتماعي,دانلود پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی عاطفی,دانلود پرسشنامه تنهایی عاطفي بزرگسالان,مقياس احساس تنهايي دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي بزرگسالان (SELSA-S) از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه احساس تنهايي…

 • پیشینه و مبانی نظری نقاشی کودکان وبررسی آن از دید گاههای مختلف

  پیشینه و مبانی نظری نقاشی کودکان وبررسی آن از دید گاههای مختلف دانلود پیشینه و مبانی نظری نقاشی کودکان وبررسی آن از دید گاههای مختلف دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان

  سلامت روان,مهارت دانلود فایل اصلی بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان از سایت دانلود فایل بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل  نوجوانان در حجم 90 صفحه و در قالب…

 • پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم

  پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم دانلود پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت کاربرد هوش هیجانی در کنترل خشم ، در حجم 82…

 • بررسی رابطه‌‌ی تعارض والدین و فرزندان و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها

  بررسی رابطه‌‌ی تعارض والدین و فرزندان و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی,پایان نامه تعارض والد,پایان نامه خودپنداره‌‌ی تحصیلی,پایان نامه رضایت از زندگی,رضایت از زندگی و نوجوانی,عوامل مؤثر بر خودپنداره‌ی تحصیلی,فرزند,مقیاس رضا دانلود فایل اصلی بررسی رابطه‌‌ی تعارض والدین…

 • پاورپوینت مکانیزم پله برقی

  پاورپوینت مکانیزم پله برقی دانلود پاورپوینت مکانیزم پله برقی دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت مکانیزم پله برقی،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: با گسترش شهرها نیاز…

 • دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های هموار سازی سود (فصل 2)

  دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های هموار سازی سود (فصل 2) دانلود دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های هموار سازی سود (فصل 2) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی…

 • دانلود نرم افزار حرفه ای شطرنج CT-ART 4.0 Chess Tactics Training Software با سریال نامبر اورجینال

  دانلود نرم افزار حرفه ای شطرنج CT-ART 4.0 Chess Tactics Training Software با سریال نامبر اورجینال دانلود دانلود نرم افزار حرفه ای شطرنج CT-ART 4.0 Chess Tactics Training Software با سریال نامبر اورجینال دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان (فصل دوم)

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم سرمایه انسانی و شایستگی کارکنان,پيشينه پژوهش مفهوم شایستگی‌محوری,پيشينه تحقيق شایستگی‌های کارکنان,دانلود مباني نظري تاریخچه نظریه سرمایه انسانی,فصل دوم پايان نامه ارشد ابعا,مباني نظري شایستگی‌های محوری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه…

 • پاورپوینت مباحثی در سینتیک تولید آهن

  پاورپوینت مباحثی در سینتیک تولید آهن دانلود پاورپوینت مباحثی در سینتیک تولید آهن دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت مباحثی در سینتیک تولید آهن  ،در حجم 15 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن:   ترمودینامیک توانایی…

 • دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم برنامه ریزی منابع انسانی ERP (فصل2)

  اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم برند و برندسازی و محبوبیت برند (فصل دوم),دانلود مباني نظري سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP),دانلود مبانی نظری مقاله برنامه ریزی نیروی انسانی,مباني نظري برنامه ریزی منابع…

 • پیشینه و مبانی نظری اخلاق فردی،اخلاق سیاسی،اخلاق خانوادگی واخلاق مردمی

  پیشینه و مبانی نظری اخلاق فردی،اخلاق سیاسی،اخلاق خانوادگی واخلاق مردمی دانلود پیشینه و مبانی نظری اخلاق فردی،اخلاق سیاسی،اخلاق خانوادگی واخلاق مردمی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اخلاق فردی ،…

 • پاورپوینت ارگونومی در محیط کار

  پاورپوینت ارگونومی در محیط کار دانلود پاورپوینت ارگونومی در محیط کار دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت ارگونومی در محیط کار ،در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: آنتروپومتری از دو کلمه…

 • پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری در ایران

  پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری در ایران برچسب ها: دانلود پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری در ایراناقلیم در معماری ایراندانلود پاورپوینت معماریاقلیم و معماریتاثیر اقلیم بر معماری ایرانپاورپوینت بررسی اقلیم در معماریاقلیم در معماری بررسی تاثیر اقلیم در معماریپاورپوینت اقلیم…

 • پاورپوینت استادیوم ماراکانا برزیل

  پاورپوینت استادیوم ماراکانا برزیل دانلود پاورپوینت استادیوم ماراکانا برزیل دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت معرفی استادیوم ماراکانا برزیل،در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: این استادیوم میزبان بازی های جام جهانی…

 • پیشینه و مبانی نظری فرهنگ ایثار و شهادت

  پیشینه و مبانی نظری فرهنگ ایثار و شهادت دانلود پیشینه و مبانی نظری فرهنگ ایثار و شهادت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فرهنگ ایثار و شهادت 2 - 1 . مفهوم شناسی ایثار…

 • پاورپوینت جزوه درسی مدیریت مالی (1)

  پاورپوینت جزوه درسی مدیریت مالی (1) دانلود پاورپوینت جزوه درسی مدیریت مالی (1) دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت جزوه درسی مدیریت مالی (1) کتاب مدیریت مالی دکتر مهدی تقوی، در حجم 96 اسلاید…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع تاریخ، مقررات و اخلاق مامایی

  دانلود پاورپوینت با موضوع تاریخ، مقررات و اخلاق مامایی برچسب ها: آشنایی با تاريخچه و سير تحولات علم زنان و مامايي در جهان و ايرانآشنایی با تعاریف معیارهای اخلاقی و اهمیت اخلاق در حرفه ماماییآشنايي با تعاریف وظايف اختيارات و…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق جریانهای نقدی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق جریانهای نقدی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق جریانهای نقدی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس

  بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس برچسب ها: پایان نامه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرسپروژه بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرسمقاله…

 • پاورپوینت ماشین کاری آلتراسونیک

  پاورپوینت ماشین کاری آلتراسونیک برچسب ها: انواع ماشین کاریکاربرد التراسونیکماشینکاری فراصوتیالتراسونیک ویکی پدیاروشهای ماشینکاری مدرنالتراسونیک سنسورروش های ماشینکاری پیشرفتهخرید التراسونیک رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ماشین کاری آلتراسونیک دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود…

 • پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و رهبری مالی

  پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و رهبری مالی دانلود پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و رهبری مالی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 مقدمه 15 2 -…

 • دانلود کاملترین رساله و مطالعات معماری طراحی مجموعه جهانگردی و گردشگری

  برنامه فیزیکی مجموعه جهانگردی و گردشگری,پایان نامه معماری مجموعه جهانگردی و گردشگری,رساله طراحی مجموعه جهانگردی,رساله معماری طراحی مجموعه جهانگردی و گردشگری,طراحی مجموعه جهانگردی,ظوابط و استانداردهای مجموعه جهان,معماری مجموعه جهانگردی و گردشگری دانلود فایل اصلی دانلود کاملترین رساله و مطالعات معماری…

 • پیشینه و مبانی نظری شخصیت و مؤلفه های ویژگی شخصیت

  پیشینه و مبانی نظری شخصیت و مؤلفه های ویژگی شخصیت دانلود پیشینه و مبانی نظری شخصیت و مؤلفه های ویژگی شخصیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری شخصیت تعاریف شخصیت : مسئله…

 • پاورپوینت مسکن،حومه وشهر

  برج,پاورپوینت مسکن حومه وشهر,خانه,دانلود پاورپوینت مسکن حومه وشهر,شهر,شهرسازی,مجتمع مسکونی,مسکن,مسکن حومه وشهر دانلود فایل اصلی پاورپوینت مسکن،حومه وشهر از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت مسکن،حومه وشهر(نوربرت شوئنوئر) ،در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:در اواخر جنگ…

 • پیشینه تحقیق رضایت شغلی

  پیشینه تحقیق رضایت شغلی دانلود پیشینه تحقیق رضایت شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رضایت شغلی تعاریف رضایت شغلی 2 _ 16 ) ابعاد رضایت شغلی 2 _ 17 ) نظریه های رضایت…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بانک و بانکداری در ایران و رضایت مشتری

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بانک و بانکداری در ایران و رضایت مشتری دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بانک و بانکداری در ایران و رضایت مشتری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سكولاريزاسيون و حجاب (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری سكولاريزاسيون و حجاب,پیشینه پژوهش سكولاريزاسيون و حجاب,پیشینه تحقیق سكولاريزاسيون و حجاب,چارچوب نظری سكولاريزاسيون و حجاب,فصل دوم پایان نامه سكولاريزاسيون و حجاب,مبانی نظری سكولاريزاسيون و حجاب دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سكولاريزاسيون و حجاب (فصل دوم…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد اختلالات رفتاری (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش اختلال,پيشينه نظري افسردگی,چارچوب نظري تعریف اختلالات رفتاری,دانلود مباني نظري اختلالات رفتاری کودکان,فصل دوم پايان نامه ارشد انواع اختلالات یادگیری,مباني نظري اختلالات رفتاری چیست,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اختلال یادگیری دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم الگوهای تدریس(فصل دوم)

  پيشينه پژوهش الگوهای تدریس در ابتدایی,پيشينه تحقيق الگوهای تدریس بهرنگی,چارچوب نظري چهار خانواده الگو,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای تدریس(فصل دوم),مباني نظري انواع الگو و روش‌های تدریس,مبانی نظری تعاریف و مفاهیم الگوهای تدریس(فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی نظری…