تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردمي

تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردمي

برچسب ها:
تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردميپایان نامه تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردميپروژه تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره)

رفتن به سایت اصلی

تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردمي

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردمي از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 137 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهدر کشور ايران که برمبناي نظام اسلامي شکل گرفته است،به دليل اعتقادات مذهبي،مشارکت و تعاون در راستاي محروميت زدايي از اهميت خاصي برخورداراست.کميته امداد امام خميني(ره) يکي از نهادهاي شکل گرفته پس از انقلاب است که هدف اصلي آن حمايت از محرومان و مستضعفان و جلب مشارکت هاي مردم به منظور گسترش عدالت است.هدف اين تحقيق سنجش عملکرد مديران و افزايش مشارکتهاي مردمي است.اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي پيمايشي انجام پذيرفت.جامعه آماري اين تحقيق کليه مديران سازمان کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي (84 نفر) مي باشند که به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند. روايي پرسشنامه توسط اساتيد و خبرگان مورد تأييد قرارگرفت.به منظور سنجش پايايي از آلفاي کرونباخ استفاده شد که برابر با 855/0 بدست آمد.تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي صورت پذيرفت.در آمار استنباطي از آزمون هاي t تک نمونه اي استفاده شد.بر اساس فرضيات پژوهش مهارت،توانمندي و ويژگي هاي شخصيتي مديران اين مجموعه مورد ارزيابي قرارگرفت.نتايج بدست آمده از يافته ها نشان داد،سه مؤلفه مورد بررسي در سطح مطلوبي قراردارند.مقدمهفقرزدايي و کاهش فاصله طبقاتي بين اقشار مختلف مردم و ايجاد نظام عادلانه توزيع درآمد از جمله اهداف و سياست هاي کلان هر جامعه اي مي باشد.هم مردم و هم دولت خواهان برقراري عدالت اقتصادي و به تبع آن عدالت اجتماعي در جامعه مي باشند.در نظام اقتصاد اسلامي با توجه به اين که تشريع کننده چنين نظامي خداوند متعال است و ازسوي ديگر برقراري قسط و عدل و به تبع آن عدالت اقتصادي از جمله اهداف رسالت پيامبران الهي شمرده مي شود،تحقق عدالت اقتصادي در چنين نظامي دور از دسترس نخواهد بود.(قديمي ديزج،1379)کميته امداد امام خميني (ره) به عنوان يکي از دستاوردهاي اين نظام به منظور کاهش فاصله طبقاتي بر اساس اصل تعاون و احسان شکل گرفته است.به عبارت ديگر مي توان اين نهاد را به عنوان الگويي از تأمين اجتماعي در اقتصاد اسلامي درنظر گرفت که با طرح ها و برنامه هايي که انجام مي دهد جامعه را با همکاري و مشارکت مردم به سمت فقرزدايي سوق مي دهد.لازمه درک اين موضوع که آيا اين سازمان به اهداف خود دست يافته است يا نه،محقق را برآن داشت تا به بررسي و ارزيابي عملکرد اين نهاد در زمينه جذب کمک  ها و مشارکت هاي مردمي بپردازد.از آن جا که نبض عملکرد هر سازمان به دست مديران آن سازمان است،در اين پژوهش به ارزيابي عملکرد مديران سازمان کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي پرداخته شده است.در اهميت موضوع ارزيابي گفته شده است که:ارزيابي، به عنوان يك فعل، از ابتداي خلقت بشر و در ذات و كردار اغلب موجودات زنده، به نوعي حضور داشته و اساسا مبناي رفتارهاي فطري و اكتسابي بشر بوده است. اديان الهي عموما معيار و شاخص هاي رفتاري و كرداري به انسانها عرضه كرده، در ازاي تبعيت از آنها پاداشهاي معين و در صورت استنكاف نيز مجازاتهاي معيني را بشارت داده اند.(تاج الدين و همکاران،1388، 42)ارزيابي از اصول ضروري زندگي فردي و اجتماعي انسانها، و با نظام بهسازي نيروي انساني کاملاً مرتبط است. اهميت اين مسئله تا حدي است که مولا علي عليه السلام در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر مي فرمايند:” نبايد نيکوکار و بدکار نزد تو به يک پايه باشند که آن، نيکوکاران را از نيکويي کردن بي رغبت سازد و بدکاران را به بدي کردن وا دارد؛ هر يک از ايشان را به آنچه گزيده جزا ده”.ارزيابي عملکرد از جمله ابزارها و وسايل مؤثر مديريت منابع انساني است که با به کارگيري صحيح اين ابزار نه تنها هدف ها و مأموريت هاي سازمان با کارايي مطلوب تحقق مي يابد بلکه منافع کارکنان و جامعه نيز تأمين مي گردد.فرايند ارزيابي عملکرد، راهکاري را در اختيار سازمان قرار مي دهد که از طريق آن اعضاي سازمان به ميزان اثربخشي وظايف شغلي خود پي مي برند.(سعادت،1376)در فصل اول اين تحقيق کليات مطرح شده است،فصل دوم مروري است بر پيشينه و ادبيات مرتبط با موضوع تحقيق،فصل سوم و چهارم روش ها و تجزيه و تحليل هاي آماري رادر برگرفته است.در فصل پنجم نيز نتيجه گيري و پيشنهادها ارائه شده است.فهرست مطالبچکيده    1مقدمه    2فصل اول: کليات تحقيق1-1- بيان مسأله    51-2- اهميت و ضرورت تحقيق    61-3- اهداف تحقيق    81-3-1) هدف اصلي    81-3-2) اهداف فرعي    81-4- فرضيات تحقيق    81-4-1- فرضيه اصلي    81-4-2- فرضيات فرعي    91-5 – نوع و روش تحقيق    91-6- روش گردآوري اطلاعات    91-7- جامعه آماري و نمونه آماري    101-8- روش نمونه گيري    101-9- قلمرو تحقيق    101-9-1-  قلمرو موضوعي    101-9-2-  قلمرو مکاني    101-9-3-  قلمرو زماني    111-10- تعريف مفاهيم و واژگان کليدي    11فصل دوم: ادبيات تحقيق2-1- مشارکت و کمک هاي مردمي    142-1-1- مفهوم مشارکت    142-1-2- انواع مشارکت    192-1-3- عوامل مؤثر بر مشارکت مردم    262-1-4- نظريات مرتبط با مشارکت    292-1-5- موانع مشارکت مردم    492-2- عملکرد مديران    502-2-1- مديريت و مديران    512-3- ارزيابي عملکرد مديران    512-4- پيشينه تحقيق    812-5- مدل مفهومي تحقيق    88فصل سوم: روش شناسي تحقيق3-1- مقدمه    903-2- روش تحقيق    903-3- جامعه آماري تحقيق    903-4- نمونه آماري و روش نمونه گيري    913-5- روش جمع آوري اطلاعات    913-6- ابزار جمع آوري اطلاعات    913-6- 1- روايي پرسشنامه    923-6- 2- پايايي پرسشنامه    923-7- شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات    933-7-1- آمار توصيفي    933-7-2- آمار استنباطي    93فصل چهارم: تجزيه وتحليل آماري4-1- مقدمه    964-2- تجزيه و تحليل توصيفي دادههاي جمعيت‌شناختي    96تحصيلات    97سن    98سابقه کار    994-3- تجزيه و تحليل توصيفي ابعاد اصلي تحقيق    1004-4- آمار استنباطي به‌منظور پاسخ به سؤالات تحقيق    101آزمون ميانگين يک نمونه آماري (One-Sample T-Test)    102رتبه‌بندي ابعاد تحقيق با استفاده از آزمون فريدمن (Friedman Test)    1074-5- رابطه بين متغيرهاي جمعيت‌شناختي و ابعاد تحقيق (Correlation Test)    107فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات5-1- مقدمه    1105-2- نتايج بدست آمده از آمار توصيفي    1105-3- نتايج بدست آمده از آمار استنباطي    1115-3-1- بررسي فرضيه اصلي تحقيق    1115-3-2- بررسي فرضيه هاي فرعي تحقيق    1125-4- پيشنهادات تحقيق    1135-5- پيشنهاداتي براي پژوهش هاي آتي    1135-6- محدوديت هاي تحقيق    114پيوست ها    115فهرست منابع    123منابع فارسي    123منابع لاتين    128

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1499
مشاهده

کد فایل:11060
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۹
حجم فایل ها:1431

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردميپایان نامه تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردميپروژه تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره)

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و مدیریت سود و ساختار هیأت مدیره

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و مدیریت سود و ساختار هیأت مدیره دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و مدیریت سود و ساختار هیأت مدیره دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پیشینه و مبانی نظری قیمت سهام و حجم مبادلات

  پیشینه و مبانی نظری قیمت سهام و حجم مبادلات دانلود پیشینه و مبانی نظری قیمت سهام و حجم مبادلات دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق قیمت سهام وحجم مبادلات فصل…

 • نقش اقلیم در گردشگری

  نقش اقلیم در گردشگری دانلود نقش اقلیم در گردشگری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل نقش اقلیم در گردشگری فهرست وابستگی مکانی گردشگریآب و هوا و گردشگری آب و هوا و فعالیت های گردشگریشرایط…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعریف کودک و نوجوان(فصل دوم)

  ادبيات نظري دوران کودکی,پيشينه پژوهش پايان نامه تعریف کودک و نوجوان,پيشينه تحقي,چارچوب نظري نظریه های کودکی,دانلود مباني نظري تعریف کودک و نوجوان,فصل دوم تئوری های کودکی,مباني نظري پايان نامه کودکی,مباني نظري و پيشينه پژوهش تعریف کودک و نوجوان دانلود فایل…

 • پاورپوینت آرایش P&ID

  پاورپوینت آرایش P&ID برچسب ها: پاورپوینت آرایش P&ID رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آرایش P&ID دسته بندي : برنامه ریزی شهری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع آرایش P&ID،در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نویز و ارتعاش صنعتی

  دانلود پاورپوینت با موضوع نویز و ارتعاش صنعتی برچسب ها: پاورپوینت نویز و ارتعاش صنعتیانواع ارتعاشارتعاش آزادکمیات فیزیکی اندازه گیری ارتعاش فاکتور قله ارتعاش (Crest factor)بررسی و شبیه سازی نویز ارتعاش و ناهنجارینویز آکوستیک و ارتعاشات رفتن به سایت اصلی…

 • آموزش افکت های تصویری در فتوشاپ

  آموزش افکت های تصویری در فتوشاپ دانلود آموزش افکت های تصویری در فتوشاپ دسته بندي : اموزش کامپیوتر جزئیات و دریافت گزارش فایل آموزش افکت های تصویری در فتوشاپ با سلام امروز در خدمت شما هستیم با این آموزش عالی…

 • تحقیق بررسی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران

  بازار سهام تهران,پروژه رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران,تحقیق رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران,تفاوت كنترل راهبردی با كنترل مدیریت,دانلود مقاله رابطه متغیرهای كنترل ر دانلود فایل اصلی…

 • پیشینه و مبانی نظری مذاکره وارکان اصلی مذاکره

  پیشینه و مبانی نظری مذاکره وارکان اصلی مذاکره دانلود پیشینه و مبانی نظری مذاکره وارکان اصلی مذاکره دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره فصل دوم :…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و ابعاد صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در بورس (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش صندوقهای سرمایه گذاری مشترک,پيشينه تحقيق ويژگي هاي صندوق هاي سرمايه گذاري,دانلود مباني نظري,فصل دوم پايا,مباني نظري مزایای صندوق های سرمایه گذاری,مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و ابعاد رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان (فصل دوم) دانلود فایل…

 • ادبیات و پیشینه تحقیق آلکسی تایمیا و تیپ های شخصیتی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش,پيشينه تحقيق,پيشينه نظري نظریه پنج عامل شخصيت,چارچوب نظري آلکسی تایمیا,دانلود مباني نظري ابراز هیجان,فصل دوم پايان نامه ارشد آلکسی تایمیا,مباني نظري هوش هيجانی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)شخصیت و تیپ شخصیتی دانلود فایل اصلی ادبیات و پیشینه تحقیق…

 • دانلود مقاله تجارب جهانی مداخله در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: طرح نوسازی مرکز شهر اسپرینگفیل

  اسپرینگفیل,بافت,تجارب,جهانی,دانلود,شهر,شهری,طرح,فرسوده,مداخله,مرکز,مقاله,موردی:,نمونه,نوسازی,های دانلود فایل اصلی دانلود مقاله تجارب جهانی مداخله در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: طرح نوسازی مرکز شهر اسپرینگفیل از سایت دانلود فایل چکیده با توجه به ضرورت بهره برداری بهینه از ظرفیت های درونی شهرها در برنامه…

 • پاورپوینت کود در زراعت دیم

  پاورپوینت کود در زراعت دیم دانلود پاورپوینت کود در زراعت دیم دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت کود در زراعت دیم،در حجم 10 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: می‌دانیم هر ماده‌ای که…

 • پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی ، متراژ فضاهای ایستگاه مترو

  بررسی برنامه فیزیکی متراژ فضاهای ایستگاه مترو,برنامه فیزیکی مترو,پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی متراژ فضاهای ایستگاه مترو,پاورپوینت ریزفضاهای مترو,پاورپوینت مترو,دانلود پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی متراژ فضاهای ایستگاه مترو,فضاهای ایستگاه مترو دانلود فایل اصلی پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی ، متراژ فضاهای ایستگاه…

 • طرح کارآفرینی تاسیس کارخانه تولید پودر تخم مرغ

  تاسیس خط تولید پودر تخم مرغ,دانلود طرح توجیهی بسته بندی تخم مرغ,دانلود طرح توجیهی پودر تخم مرغ,دانلود طرح توجیهی تولید پودر و مایع تخم,طرح توجیهی تولید پودر تخم مرغ,طرح کارآفرینی تاسیس کارخانه تولید پودر تخم مرغ,طرح کارآفرینی تولید پودر تخم…

 • دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بورس هنر همراه با نقشه های معماری

  استانداردهای طراحي بورس هنر,برنامه فیزیکی طراحي بورس هنر,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بورس هنر همراه با نقشه های معماری آن بصورت اتوکد,رساله معماري طراحي بورس هنر,مطالعات معماري طراحي بورس هنر,نقشه های معماری طراحي بورس هنر دانلود فایل اصلی دانلود…

 • پیشینه ومبانی نظری سرطان

  پیشینه ومبانی نظری سرطان دانلود پیشینه ومبانی نظری سرطان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره سرطان فهرست مطالب : 2 - 1 . بیماری سرطان 2 - 2…

 • مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران

  بیمه دانلود فایل اصلی مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران از سایت دانلود فایل تحقیق مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران در حجم 24 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:بازديد…

 • بررسی ارزیابی کارایی شعب بانک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)

  بررسی ارزیابی کارایی شعب بانک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) برچسب ها: بانک رفاه کارایی تحلیل پوششی داده ها (DEA) مدل پنجره ای مدل رسته ای سلسله مراتبیپایان نامه بررسی ارزیابی کارایی شعب بانک با استفاده…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) شادکامی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) شادکامی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) شادکامی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل شادکامی شادکامی و شادمانی ، از جمله موضوعاتی است که از دیرباز اندیشمندانی…

 • دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید ماست،خامه و شیر پاستوریزه

  پروژه کارافرینی تولید ماست,دانلود طرح توجیهی لبنیات پاستوریزه,طرح توجیهی تولید شیر,طرح توجیهی تولید ماست,طرح تولید لبنیات,طرح کارافرینی شیر و ماست,طرح کسب و کار تولید ماست و شیر,کارافرینی تولید فراورده های لبنی دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید…

 • رابطه سبک های دلبستگی و بی پروایی با خودباوری اجتماعی

  خودباوری اجتماعی,دلبستگی دانلود فایل اصلی رابطه سبک های دلبستگی و بی پروایی با خودباوری اجتماعی از سایت دانلود فایل تحقیق رابطه سبک های دلبستگی و بی پروایی با خودباوری اجتماعی در حجم 123 صفحه و در قالب word و قابل…

 • بررسي رابطه سبکهای رهبري مديران با ميزان رضایتمندی شغلي معلمان درمدارس راهنمايي پسرانه شاهدشهر شیراز

  بررسي رابطه سبکهای رهبري مديران با ميزان رضایتمندی شغلي معلمان درمدارس راهنمايي,پایان نامه بررسي رابطه سبکهای رهبري مديران با ميزان رضایتمندی شغلي معلمان درمدارس راهنمايي,رضایت شغلی,سبک رهبری دانلود فایل اصلی بررسي رابطه سبکهای رهبري مديران با ميزان رضایتمندی شغلي معلمان…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نقش دانش آموزان به عنوان رابطین بهداشت

  دانلود پاورپوینت با موضوع نقش دانش آموزان به عنوان رابطین بهداشت برچسب ها: نقش دانش آموزان به عنوان رابطین بهداشتهدف بهداشت مدارساهميت بهداشت مدارسمعاينات پزشكيبهبود وضعيت بهداشت محيط مدارسمعاينات بهداشتي رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نقش دانش…

 • تئوري و طراحي سازمان

  تئوري و طراحي سازمان برچسب ها: تئوري و طراحي سازمانسازماندهي و تشكيلاتتئوري و طراحي ساختارسازمان ها و تئوري سازمانسيستم بازمديريت استراتژيك و اثربخشي سازمانمديريت استراتژيكساختار و طراحي سازمانتكنولوژي توليد كالاخدمات و اطلاعاتتكنولوژي توليد كالاتكنولوژي توليد رفتن به سایت اصلی تئوري…

 • پاورپوینت آشنایی با بهره برداری از سپریتور روغن روانکاری توربین بخار

  پاورپوینت آشنایی با بهره برداری از سپریتور روغن روانکاری توربین بخار برچسب ها: آشنایی با بهره برداری از سپریتور روغن روانکاری توربین بخارآشنایی با سیستم سپریتور و روش بهره برداری از آناقدامات قبل از استارتفلو چارت سیستم رفتن به سایت…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع لیزر

  دانلود پاورپوینت با موضوع لیزر برچسب ها: انواع لیزرلیزر موی زائدلیزر چیستقیمت لیزرلیزر موهای زائد بیکینیاندازه مو برای لیزرلیزر صورتنور لیزر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع لیزر دسته بندي : بیوتکنولوژی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس در اسلام

  ادبیات تحقیق عزت نفس,پیشینه پژوهش عزت نفس,پیشینه تحقیق عزت نفس,عزت نفس تحصيلي,عزت نفس در قرآن,مبانی نظری عزت نفس جنسی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس,مبانی نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس جنسی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و مدیریت سود (فصل دوم پایان نامه)

  انگیزه های مدیریت در مديريت سود,اهداف اندازه گیری سرمایه فکری,روشهای مديريت سود,سرمایه ساختاری (سازمانی),عوامل موثر بر مديريت سود,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و مدیریت سود,مبانی نظری و سیر تاریخی سرمایه فکری دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار رانندگی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار رانندگی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار رانندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : رفتار رانندگی : شخصیت فردی و رفتار رانندگی : 2 - 3…

 • پاورپوینت استراتژی پردازی در دنيای پرآشوب

  پاورپوینت استراتژی پردازی در دنيای پرآشوب برچسب ها: استراتژی پردازی در دنيای پرآشوبروش هاي ايجاد تغيير و تحول در سازمان هاتحولات سازماني و مديريت استراتژيكاستراتژي در محيطاجراي استراتژي بدون بر هم زدن ساختارمرتبط نمودن توسعه سازماني با مديريت استراتژیکمديريت استراتژیک…

 • فایل پاورپوینت مدل سازي رقومي زمين

  فایل پاورپوینت مدل سازي رقومي زمين برچسب ها: دانلود پاورپوینت مدل سازی رقومی زمينمدل سازی رقومی زمينDTM GPS مفهوم سيستم رقومي زمينپاورپوینت مفهوم خاص مدل رقومی زمینDTMپاورپوینت مدل سازي رقومي زميننحوه مدل سازي رقومي زمينDIDITAL TERRAIN MODELING رفتن به سایت…

 • تحقیق رفتار شهروندی سازمانی و دیدگاهها و ابعادهای آن

  تحقیق رفتار شهروندی سازمانی و دیدگاهها و ابعادهای آن دانلود تحقیق رفتار شهروندی سازمانی و دیدگاهها و ابعادهای آن دسته بندي : برنامه ریزی شهری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : تحقیق رفتار شهروندی سازمانی و دیدگاهها و ابعادهای…

 • تحقیق بررسی رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان

  پایان نامه رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان,پروژه رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان,تحقیق بررسی رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان,تحقیق ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان,ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان دانلود فایل…

 • مطالعات و رساله معماري طراحي برج های سبز متحرک با رویکرد معماری پایدار

  پایان نامه معماری برج های بلند,رساله معماري طراحي برج های سبز متحرک پایدار,رساله معماری طراحی آسمان خراش,طراحي معماری,طراحي معماری برج های سبز متحرک پایدار,مبانی نطری مجتمع های مسکونی,مطالعات معماري طراحي برج های سبز متحرک پایدار,معماری پایدار دانلود فایل اصلی مطالعات…