تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردمي

تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردمي

برچسب ها:
تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردميپایان نامه تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردميپروژه تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره)

رفتن به سایت اصلی

تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردمي

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردمي از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 137 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهدر کشور ايران که برمبناي نظام اسلامي شکل گرفته است،به دليل اعتقادات مذهبي،مشارکت و تعاون در راستاي محروميت زدايي از اهميت خاصي برخورداراست.کميته امداد امام خميني(ره) يکي از نهادهاي شکل گرفته پس از انقلاب است که هدف اصلي آن حمايت از محرومان و مستضعفان و جلب مشارکت هاي مردم به منظور گسترش عدالت است.هدف اين تحقيق سنجش عملکرد مديران و افزايش مشارکتهاي مردمي است.اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي پيمايشي انجام پذيرفت.جامعه آماري اين تحقيق کليه مديران سازمان کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي (84 نفر) مي باشند که به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند. روايي پرسشنامه توسط اساتيد و خبرگان مورد تأييد قرارگرفت.به منظور سنجش پايايي از آلفاي کرونباخ استفاده شد که برابر با 855/0 بدست آمد.تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي صورت پذيرفت.در آمار استنباطي از آزمون هاي t تک نمونه اي استفاده شد.بر اساس فرضيات پژوهش مهارت،توانمندي و ويژگي هاي شخصيتي مديران اين مجموعه مورد ارزيابي قرارگرفت.نتايج بدست آمده از يافته ها نشان داد،سه مؤلفه مورد بررسي در سطح مطلوبي قراردارند.مقدمهفقرزدايي و کاهش فاصله طبقاتي بين اقشار مختلف مردم و ايجاد نظام عادلانه توزيع درآمد از جمله اهداف و سياست هاي کلان هر جامعه اي مي باشد.هم مردم و هم دولت خواهان برقراري عدالت اقتصادي و به تبع آن عدالت اجتماعي در جامعه مي باشند.در نظام اقتصاد اسلامي با توجه به اين که تشريع کننده چنين نظامي خداوند متعال است و ازسوي ديگر برقراري قسط و عدل و به تبع آن عدالت اقتصادي از جمله اهداف رسالت پيامبران الهي شمرده مي شود،تحقق عدالت اقتصادي در چنين نظامي دور از دسترس نخواهد بود.(قديمي ديزج،1379)کميته امداد امام خميني (ره) به عنوان يکي از دستاوردهاي اين نظام به منظور کاهش فاصله طبقاتي بر اساس اصل تعاون و احسان شکل گرفته است.به عبارت ديگر مي توان اين نهاد را به عنوان الگويي از تأمين اجتماعي در اقتصاد اسلامي درنظر گرفت که با طرح ها و برنامه هايي که انجام مي دهد جامعه را با همکاري و مشارکت مردم به سمت فقرزدايي سوق مي دهد.لازمه درک اين موضوع که آيا اين سازمان به اهداف خود دست يافته است يا نه،محقق را برآن داشت تا به بررسي و ارزيابي عملکرد اين نهاد در زمينه جذب کمک  ها و مشارکت هاي مردمي بپردازد.از آن جا که نبض عملکرد هر سازمان به دست مديران آن سازمان است،در اين پژوهش به ارزيابي عملکرد مديران سازمان کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي پرداخته شده است.در اهميت موضوع ارزيابي گفته شده است که:ارزيابي، به عنوان يك فعل، از ابتداي خلقت بشر و در ذات و كردار اغلب موجودات زنده، به نوعي حضور داشته و اساسا مبناي رفتارهاي فطري و اكتسابي بشر بوده است. اديان الهي عموما معيار و شاخص هاي رفتاري و كرداري به انسانها عرضه كرده، در ازاي تبعيت از آنها پاداشهاي معين و در صورت استنكاف نيز مجازاتهاي معيني را بشارت داده اند.(تاج الدين و همکاران،1388، 42)ارزيابي از اصول ضروري زندگي فردي و اجتماعي انسانها، و با نظام بهسازي نيروي انساني کاملاً مرتبط است. اهميت اين مسئله تا حدي است که مولا علي عليه السلام در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر مي فرمايند:” نبايد نيکوکار و بدکار نزد تو به يک پايه باشند که آن، نيکوکاران را از نيکويي کردن بي رغبت سازد و بدکاران را به بدي کردن وا دارد؛ هر يک از ايشان را به آنچه گزيده جزا ده”.ارزيابي عملکرد از جمله ابزارها و وسايل مؤثر مديريت منابع انساني است که با به کارگيري صحيح اين ابزار نه تنها هدف ها و مأموريت هاي سازمان با کارايي مطلوب تحقق مي يابد بلکه منافع کارکنان و جامعه نيز تأمين مي گردد.فرايند ارزيابي عملکرد، راهکاري را در اختيار سازمان قرار مي دهد که از طريق آن اعضاي سازمان به ميزان اثربخشي وظايف شغلي خود پي مي برند.(سعادت،1376)در فصل اول اين تحقيق کليات مطرح شده است،فصل دوم مروري است بر پيشينه و ادبيات مرتبط با موضوع تحقيق،فصل سوم و چهارم روش ها و تجزيه و تحليل هاي آماري رادر برگرفته است.در فصل پنجم نيز نتيجه گيري و پيشنهادها ارائه شده است.فهرست مطالبچکيده    1مقدمه    2فصل اول: کليات تحقيق1-1- بيان مسأله    51-2- اهميت و ضرورت تحقيق    61-3- اهداف تحقيق    81-3-1) هدف اصلي    81-3-2) اهداف فرعي    81-4- فرضيات تحقيق    81-4-1- فرضيه اصلي    81-4-2- فرضيات فرعي    91-5 – نوع و روش تحقيق    91-6- روش گردآوري اطلاعات    91-7- جامعه آماري و نمونه آماري    101-8- روش نمونه گيري    101-9- قلمرو تحقيق    101-9-1-  قلمرو موضوعي    101-9-2-  قلمرو مکاني    101-9-3-  قلمرو زماني    111-10- تعريف مفاهيم و واژگان کليدي    11فصل دوم: ادبيات تحقيق2-1- مشارکت و کمک هاي مردمي    142-1-1- مفهوم مشارکت    142-1-2- انواع مشارکت    192-1-3- عوامل مؤثر بر مشارکت مردم    262-1-4- نظريات مرتبط با مشارکت    292-1-5- موانع مشارکت مردم    492-2- عملکرد مديران    502-2-1- مديريت و مديران    512-3- ارزيابي عملکرد مديران    512-4- پيشينه تحقيق    812-5- مدل مفهومي تحقيق    88فصل سوم: روش شناسي تحقيق3-1- مقدمه    903-2- روش تحقيق    903-3- جامعه آماري تحقيق    903-4- نمونه آماري و روش نمونه گيري    913-5- روش جمع آوري اطلاعات    913-6- ابزار جمع آوري اطلاعات    913-6- 1- روايي پرسشنامه    923-6- 2- پايايي پرسشنامه    923-7- شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات    933-7-1- آمار توصيفي    933-7-2- آمار استنباطي    93فصل چهارم: تجزيه وتحليل آماري4-1- مقدمه    964-2- تجزيه و تحليل توصيفي دادههاي جمعيت‌شناختي    96تحصيلات    97سن    98سابقه کار    994-3- تجزيه و تحليل توصيفي ابعاد اصلي تحقيق    1004-4- آمار استنباطي به‌منظور پاسخ به سؤالات تحقيق    101آزمون ميانگين يک نمونه آماري (One-Sample T-Test)    102رتبه‌بندي ابعاد تحقيق با استفاده از آزمون فريدمن (Friedman Test)    1074-5- رابطه بين متغيرهاي جمعيت‌شناختي و ابعاد تحقيق (Correlation Test)    107فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات5-1- مقدمه    1105-2- نتايج بدست آمده از آمار توصيفي    1105-3- نتايج بدست آمده از آمار استنباطي    1115-3-1- بررسي فرضيه اصلي تحقيق    1115-3-2- بررسي فرضيه هاي فرعي تحقيق    1125-4- پيشنهادات تحقيق    1135-5- پيشنهاداتي براي پژوهش هاي آتي    1135-6- محدوديت هاي تحقيق    114پيوست ها    115فهرست منابع    123منابع فارسي    123منابع لاتين    128

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1499
مشاهده

کد فایل:11060
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۹
حجم فایل ها:1431

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردميپایان نامه تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردميپروژه تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره)

 • پاورپوینت ساختمان داده ها به زبان C

  پاورپوینت ساختمان داده ها به زبان C دانلود پاورپوینت ساختمان داده ها به زبان C دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت ساختمان داده ها به زبان C،در حجم 323 اسلاید قابل ویرایش.…

 • پاورپوینت مدیریت زخم های فشاری

  پاورپوینت مدیریت زخم های فشاری برچسب ها: پاورپوینت مدیریت زخم های فشاری مهمترین اقدام در مدیریت زخم فشاریانوع پانسمان پانسمان ایده آلپانسمان ایده آل معایب پانسمان سنتی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مدیریت زخم های فشاری دسته بندي : پزشکی…

 • پاورپوینت آناتومی پوست

  پاورپوینت آناتومی پوست برچسب ها: ساختمان پوست و مولایه های مختلف پوست انسانساختمان پوست انسانpdfلایه شاخی پوستعکس سلول پوستآموزش ساختمان پوستعکس از لایه های پوستشکم انسان چند لایه دارد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آناتومی پوست دسته بندي : پزشکی…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی کارگاه فرش بافی و قالیبافی

  پروژه کارافرینی صنعت قالی بافی,دانلود رایگان طرح,دانلود طرح توجیهی فرشبافی,طرح توجیهی تولید فرش,طرح توجیهی فرش بافی,طرح توجیهی کارگاه فرش دستباف,طرح توجیهی کارگاه قالیبافی,طرح کارافرینی فالیبافی,طرح کسب و کار کارخانه تولید فرش,کارافرینی فرش دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی راه…

 • پاورپوینت مقدمه اي بر ساختار حافظه هاي فلش

  پاورپوینت مقدمه اي بر ساختار حافظه هاي فلش برچسب ها: حافظه فلش چیستمدار داخلی فلش ممورینحوه ذخیره اطلاعات در فلشحافظه فلش میکروکنترلرتاریخچه فلش مموریتحقیق درباره فلش مموریnand flash چیستطول عمر فلش مموری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مقدمه اي بر…

 • عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی

  عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی برچسب ها: عوامل ساختاری عوامل رفتاری عوامل زمینه‏ای استقرار بورس الکترونیک رفتن به سایت اصلی عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک…

 • تحقیق بررسی عامل ایمنی و سلامت حرفه ای کارکنان

  ایمنی,تحقیق بررسی عامل ایمنی و سلامت حرفه ای کارکنان,سلامت حرفه ای دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی عامل ایمنی و سلامت حرفه ای کارکنان از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی عامل ایمنی و سلامت حرفه ای کارکنان در حجم 59 صفحه…

 • بررسی ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

  بررسی ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود برچسب ها: بدهی های کوتاه مدت مدیریت سوداعتبار بررسی ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سودپایان نامه بررسی ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سودپروژه بررسی ارتباط بین بدهی…

 • پاورپوینت زندگی نامه ناصر خسرو قبادیانی

  پاورپوینت زندگی نامه ناصر خسرو قبادیانی دانلود پاورپوینت زندگی نامه ناصر خسرو قبادیانی دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن فایل : ناصر خسرو قبادیانی جوانی را به فراگیری دانش‌های متنوع پرداخت و…

 • پیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

  پیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها دانلود پیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها ویژگی های…

 • ادبیات نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و نظریه های نقدشوندگي (فصل دوم )

  ادبیات نظری ضریب نقدشوندگی,پایان نامه نقدشوندگی سهام,چارچوب نط,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق نقدشوندگي (فصل دوم پایان نامه),عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام,فصل دوم پایان نامه تعریف نقدشوندگی سهام,مبانی نطری محاسبه نقدشوندگی سهام,نقدشوندگی چیست دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق و…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف خلاقیت سازمانی (فصل 2)

  ارائه مدلی جهت ارتقای خلاقیت,بررسی عوامل محرک خلاقیت سازمانی,پيشينه پژوهش پرورش خلاقیت سازمانی,پيشينه تحقيق خلاقیت در سازمانها,دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف سبک‌های دل‌بستگی (فصل 2),طراحی ساختار,مباني نظري خلاقیت سازمانی دانلود فایل اصلی مبانی نظری تحقیق و…

 • پیشینه و مبانی نظری عملکرد تحصیلی

  پیشینه و مبانی نظری عملکرد تحصیلی دانلود پیشینه و مبانی نظری عملکرد تحصیلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری عملکرد تحصیلی مطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی طی سه دههی اخیر بیش…

 • مبانی نظری و پیشینه پزوهشی مفاهیم و تعاریف یارانه (فصل دوم)

  پایان نامه تعریف یارانه,پیشینه پژوهشی تاریخچه یارانه,تحقیق مبانی نظری هدفمندی یارانه‌ها,مبانی نظری انواع یارانه‌ها,مبانی نظری روش های پرداخت یارانه,مبانی نظری و پیشینه پزوهشی مفاهیم و تعاریف یارانه (فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پزوهشی مفاهیم و تعاریف…

 • پاورپوینت جامع و کامل دين شناسي، نبوت،امامت

  پاورپوینت جامع و کامل دين شناسي، نبوت،امامت برچسب ها: پاورپوینت جامع و کامل دين شناسي نبوتامامت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جامع و کامل دين شناسي، نبوت،امامت دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت…

 • ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح

  ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح دانلود ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبحث سوم :…

 • پیشینه و مبانی نظری میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن

  پیشینه و مبانی نظری میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن دانلود پیشینه و مبانی نظری میل به دانستن و تلاش برای فهمیدن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل میل به دانستن و تلاش…

 • بررسی تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار

  بررسی تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار برچسب ها: بررسی تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارمقاله مدیریت سرمایه در گردشمدیریت سرمایه در…

 • پیشینه و مبانی نظری شغل و فرسودگی هیجانی

  پیشینه و مبانی نظری شغل و فرسودگی هیجانی دانلود پیشینه و مبانی نظری شغل و فرسودگی هیجانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل شغل چيست ؟ كلمة شغل غالباً بدون تعريف دقيق مورد استفاده…

 • طرح توجیهی تولید پنکه سقفی پارس خزر

  پروژه کارافرینی وسایل خانگی,تولید لوازم خانگی,طرح توجیهی پنکه سقفی,طرح توجیهی تولید پنکه سقفی,طرح توجیهی صنعتی و اقتصادی تولید پنکه,طرح توجیهی لوازم خانگی,طرح کسب و کار احداث کارخانه لوازم خانگی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی تولید پنکه سقفی پارس خزر از…

 • تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها: مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار

  تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها: مطالعه موردی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار برچسب ها: مشوق های صادراتی دولت اهداف مالی اهداف استراتژیک اهداف یادگیری سازمانی ارتباط با سهامدارنپایان نامه تاثیر مشوق های صادراتی دولت…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق جنايتكاري و بزهكاري كودكان و نوجوانان (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری جنايتكاري و بزهكاري كودكان و نوجوانان,پیشینه تحقیق جنايتكاري و بزهكاري كودكان و نوجوانان,چارچوب نظری جنايتكاري و بزهكاري كودكان,فصل دوم پایان نامه جنايتكاري و بزهكاري كودكان و نوجوانان,مبانی نظری جنايتكاري و بزهكاري كودكان و نوجوانان دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اختیار سرمایه گذاری

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اختیار سرمایه گذاری دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) اختیار سرمایه گذاری دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : ادبیات تحقیق 1 - 2 -…

 • ادبیات و پیشینه تحقیق تعاریف فرهنگ سازمانی و معنویت در محیط کار (فصل دوم)

  ادبیات و پیشینه تحقیق تعاریف فرهنگ سازمانی و معنویت در محیط کار (فصل دوم),پيشينه پژوهش مزاياي معنويت در محيط کار,پيشينه تحقيق ابعاد معنویت در محیط کار,چارچوب نظري انواع,فصل دوم پايان نامه ارشد مفاهیم معنویت در کار,مباني نظري تعریف فرهنگ سازمانی…

 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم بانکداری الکترونیکی (فصل2)

  پیشینه پژوهش مشتري مداري و بانكداري الكترونيكي,پیشینه تحقیق بانكداري سنتي,دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و مفاهیم بانکداری الکترونیکی (فصل2),دانلود مباني نظري کیفیت خدمات بانكداري الكترونيكي,مباني نظري تجارت الکترونیک,مباني نظري مف دانلود فایل اصلی دانلود چارچوب نظری و…

 • پاورپوینت درباره دبی سنجی پره دوار

  پاورپوینت درباره دبی سنجی پره دوار دانلود پاورپوینت درباره دبی سنجی پره دوار دسته بندي : صنعتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت درباره دبی سنجی پره دوار ،در حجم 17 اسلاید قابل ویرایش،در قالب پاورپوینت فرمت pptx. بخشی از…

 • پاورپوینت درباره موضوع کار و کارگر

  پاورپوینت درباره موضوع کار و کارگر دانلود پاورپوینت درباره موضوع کار و کارگر دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت درباره موضوع کار و کارگر ،در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: در اول ماه…

 • پاور پوینت آمار های کاهش ازدواج

  پاور پوینت آمار های کاهش ازدواج برچسب ها: آمار ازدواجکاهش دختر پسر رفتن به سایت اصلی پاور پوینت آمار های کاهش ازدواج دسته بندي : آمار جزئیات و دریافت گزارش فایل پاور پوینت آمار های کاهش ازدواج مقدمه :از زیباترین و…

 • گزارش کارآموزی ملزومات گاز رسانی به منازل

  گاز رسانی,گزارش کارآموزی ملزومات گاز رسانی به منازل دانلود فایل اصلی گزارش کارآموزی ملزومات گاز رسانی به منازل از سایت دانلود فایل گزارش کارآموزی ملزومات گاز رسانی به منازل در حجم 74 صفحه و در قالب word , و قابل…

 • پاورپوینت نقد و تحليل ايستگاه اتوبوس

  پاورپوینت نقد و تحليل ايستگاه اتوبوس برچسب ها: دانلود پاورپوینت نقد و تحلیل ایستگاه اتوبوسایستگاه اتوبوساتوبوسرانیمطالعات معماریدانلود پروژه معماریبررسی ایستگاه اتوبوسپاورپوینت ایستگاه اتوبوسپاورپوینت تحلیل ایستگاهپاورپوینت نقد ایستگاه اتوبوس رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نقد و تحليل ايستگاه اتوبوس دسته بندي…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدارس هوشمند(فصل دوم)

  ادبيات نظري مدارس هوشمند,پيشينه پژوهش تاسیس,چارچوب ادبيات نظري مدارس هوشمند,چارچوب نظري مدرسه های هوشمند,دانلود مباني نظري هوشمند سازی مدرسه,مباني نظري مدرسه های هوشمند,مباني نظري و پيشينه پژوهش مدارس هوشمند,مبانی نظری رایگان هوشمند سازی مدرسه دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری…

 • پاورپوینت استراتژی پردازی در دنيای پرآشوب

  پاورپوینت استراتژی پردازی در دنيای پرآشوب برچسب ها: استراتژی پردازی در دنيای پرآشوبروش هاي ايجاد تغيير و تحول در سازمان هاتحولات سازماني و مديريت استراتژيكاستراتژي در محيطاجراي استراتژي بدون بر هم زدن ساختارمرتبط نمودن توسعه سازماني با مديريت استراتژیکمديريت استراتژیک…

 • پاورپوینت گزیده نکات مدیریتی در نهج البلاغه

  پاورپوینت گزیده نکات مدیریتی در نهج البلاغه دانلود پاورپوینت گزیده نکات مدیریتی در نهج البلاغه دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت گزیده نکات مدیریتی در نهج البلاغه،در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از…

 • مبانی نظری اتوماسیون اداری

  مبانی نظری اتوماسیون اداری دانلود مبانی نظری اتوماسیون اداری دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل اتوماسیون اداری 2 - 1 - 1 مزایا و معایب اتوماسیون اداری مزایای مستقیم مزایای غیر مستقیم معایب سیستم اتوماسیون اداری…

 • بررسی تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی ازدیدگاه مصرف کنندگان

  بررسی تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی ازدیدگاه مصرف کنندگان برچسب ها: آمیخته ترفیع برند ارزش ویژه برند خرده فروشی فروشگاه زنجیره ایپایان نامه بررسی تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده…