تحقیق بررسی مدل تبييني تاب آوري تحصيلي و هيجاني

تحقیق بررسی مدل تبييني تاب آوري تحصيلي و هيجاني

برچسب ها:
باورهای انگیزشی سازگارباورهای انگیزشی ناسازگاردلبستگي به والدين و همسالانجو تعاملي معلم دانش‌آموزتاب‌آوري تحصيليتاب‌آوري هيجانيراهبردهاي مقابله‌ايتنظیم شناختی هيجاناتتحقیق بررسی مدل تبييني تاب آوري تحصيلي و هيجانيپیش‌بینی تاب‌آوری

رفتن به سایت اصلی

تحقیق بررسی مدل تبييني تاب آوري تحصيلي و هيجاني

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

پایان نامه حاضر با عنوان مدل تبيينی تاب آوری تحصيلی و هيجانی از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی تربیتی در ۳۱۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع دکتری نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.====================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود. ====================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چكيدهتاب‌آوری به عنوان سازگاری موفقیت آمیز و توانایی بازگشت به حالت اولیه علیرغم موانع و شرایط تهديدآميز، از جمله سازه‌هايي است كه در سال‌هاي اخير توجه محققان را به خود جلب نموده است. از جمله چالش‌هاي موجود در ادبيات تاب‌آوري، مفهوم‌سازي آن در قالب يك سازه عام يا در نظر گرفتن آن به عنوان يك سازه چندگانه و شناسايي عوامل تسهيل كننده و يا بازدارنده ابعاد مختلف تاب‌آوري مي‌باشد. در همين راستا، هدف اين پژوهش ارائه مدلي علّي و تبييني از چگونگي تاب‌آوري هيجاني و تحصيلي، با ايجاد تمايز ميان عوامل حفاظتي، فرآيندها، پيامدها، و شاخص‌هاي تاب‌آوري، با رويكردي سيستمي و شناختي – اجتماعي، و با در نظرگرفتن عوامل فردي، خانوادگي، و اجتماعي و همچنين لحاظ نمودن فرايندهاي تنظيمي مؤثر در تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني بود. عوامل حفاظتی ساختاري مدل عبارت بودند از: باورهای انگیزشی به عنوان عامل حفاظتی فردی، دلبستگی به والدین و همسالان به عنوان عامل حفاظتی خانوادگی و اجتماعی، و جو تعاملی معلم –دانش آموز به عنوان عامل حفاظتی اجتماعی در محیط آموزشی. فرآیندهای تنظیمی مدل نیز شامل راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات بود. شركت‌كنندگان پژوهش شامل 840 دانش‌آموز دختر(479نفر) و پسر (361نفر) دبيرستانهاي شهر شيراز بودند كه به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي از چهار ناحيه آموزش و پرورش شهرستان شيراز انتخاب شدند. به منظور سنجش متغيرهاي مدل از ابزارهاي مقياس انگيزشي و درگيري دانش آموزان، دلبستگي به والدين و همسالان، پرسشنامه معلم به عنوان بافت اجتماعي (جو تعاملي معلم- دانش‌آموز)، مقياس راهبردهاي مقابله‌اي، پرسشنامه تنظيم شناختي عاطفي، مقياس بهزيستي رواني، مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفي، و افسردگي كودكان، و تاب‌آوري تحصيلي استفاده گرديد. پايايي و روايي تمامي ابزارها با استفاده از ضريب پايايي آلفاي كرونباخ و تحليل عوامل احراز گرديد. با استفاده از رگرسيون به شيوه متوالي همزمان و با بكار گيري مراحل پيشنهادي بارون و كني، مدل فرضي مورد تحليل قرار گرفت. بر اساس يافته‌هاي مدل نهايي، هر يك از راهبردهاي مقابله‌اي و يا تنظيم شناختي هيجانات داراي نيمرخ متفاوتي از پيش‌آيندها بودند. براي راهبرد مقابله‌اي فعال، به ترتيب باورهای انگیزشی سازگار (بصورت مثبت) و باورهای انگیزشی ناسازگار (بصورت منفي) و دلبستگي به والدين (بصورت مثبت) پيش‌بيني‌كننده معنادار بودند. براي راهبرد مقابله‌اي تنظیم شناختی منفی هيجانات، باورهای انگیزشی ناسازگار (بصورت مثبت) و دلبستگي به والدين (بصورت منفي) پيش‌بيني‌كننده معنادار بودند. متغيرهاي پيش‌بيني‌كننده راهبرد مقابله‌اي جستجوي حمايت به ترتيب عبارت بودند از: دلبستگي به والدين (بصورت مثبت)، درگيري و توجه (بصورت مثبت)، ساختار (بصورت منفي)، و دلبستگي به همسالان (بصورت مثبت). پيش‌بيني‌كننده‌هاي معنادار تنظیم شناختی مثبت هيجانات نيز به ترتيب شامل باورهای انگیزشی سازگار (بصورت مثبت)، درگيري و توجه (بصورت مثبت) و دلبستگي به والدين (بصورت مثبت) بودند. راهبرد مقابله‌اي اجتنابي به ترتيب توسط متغيرهاي باورهای انگیزشی سازگار (بصورت مثبت)، دلبستگي به والدين (بصورت منفي)  و دلبستگي به همسالان (بصورت مثبت) پيش‌بيني‌ شده است. راهبرد مقابله‌اي كناره‌گيري نيز فقط از طريق متغير ساختار (بصورت منفي) پيش‌بيني‌ شد. در ارتباط با بررسي نقش واسطه‌اي فرآيندهاي تنظيمي پژوهش، بطور كلي از ميان انوع راهبردهاي مقابله‌اي و يا تنظيم شناختي هيجانات، راهبردهاي مقابله‌اي فعال و تنظيم شناختي منفي هيجانات نقش واسطه‌اي ميان متغيرهاي برون‌زاد و تاب‌آوری تحصیلی و راهبردهای مقابله‌ای فعال، اجتنابی، و تنظیم شناختی مثبت و تنظیم شناختی منفی نقش واسطه‌اي ميان متغيرهاي برون‌زاد و تاب‌آوری هیجانی دارند. مطابق با نتايج فوق به نظر می رسد که در مدل نهایی و درحضور کلیه عوامل حفاظتی، نیمرخ پیش بینی‌های متفاوتی برای تاب‌آوری تحصیلی و هیجانی وجود دارد. به منظور مقايسه نيمرخ پيش‌بيني‌هاي افراد تاب‌آور و غير تاب‌آور در رويكرد متمركز بر شخص، از تحلیل افتراقی استفاده گرديد. نتایج حاصل از تحلیل افتراقی و ماتريس ساختاري نشان داد كه از ميان متغيرهاي پژوهش، بيشترين قدرت تفكيك گروه‌هاي تاب‌آور و غير تاب‌آور به ترتيب مربوط به متغيرهاي باورهاي انگيزشي منفي، راهبردهای مقابله‌ای كناره‌گيري، راهبرد مقابله‌اي فعال، درگيري و توجه، و ساختار مي‌باشد. مضامين و پيشنهادات تحقيقات آتي مورد بحث قرار گرفته است.مقدمه مطالعات محققين در طي دهه هفتاد حاكي از آن بود كه بسیاری از کودکان علیرغم تجربیات و شرایط نامطلوب و نامساعد، پیامدهای رشدی مطلوب و مثبتی را از خود نشان می دهند (به عنوان مثال: گارمزی ، 1974؛ موریارتی ، 1976؛ راتر ، 1979؛ به نقل از یتس  و ماستن ، 2004).  افرادی که چنین پیامدهای فراتر از انتظار از محیط‌هاي پرخطر را نشان می دادند؛ بقایی ، تاب‌آور ، مقاوم به استرس ، و یا آسیب ناپذیر  نامیده شدند. چنین مشاهداتی خط سیر تحقیقات تاب‌آوری  را در حوزه‌های مختلف روان شناسی از جمله روان شناسی تحولی، روان شناسی تربيتي، روان شناسی خانواده، و غيره به خود اختصاص داده است (کمپبل- سيلز ، کوهن ، واستین  ،2006). تحقيقات حوزه تاب‌آوری بيشتر معطوف به پاسخگويي به پرسشهایی از اين قبيل مي‌باشد: “چرا و چگونه برخی از افراد می توانند در برخورد با شرایط ناگوار  و استرس‌زاکارآمدی مؤثر خود را حفظ کنند در حالي که برخي ديگر امید خود را از دست می دهند؟ چگونه برخي بر اين باورند که آنها می توانند شرایط را عوض کنند؟ چه عواملی آنها را قادر می سازد که در شرایط بحران به سازگاری مثبت دست پیدا  کنند؟”.بطور كلي، تاب‌‌آوري توانایی بازگشت به حالت اولیه و سازگاری موفقیت آمیز علیرغم استرس زیاد و شرایط ناگوار مي‌باشد (لوتار ، 1991). اگرچه باورهاي اوليه در خصوص تاب آوري، آن را صفتي ذاتي در نظر گرفته و افراد تاب آور را غير آسيب‌پذير و با ويژگي‌هاي منحصر به فرد مي‌پنداشتند؛  اما نتايج تحقيقات در سالهاي اخير نشان داده كه تاب‌آوري يك توانمندي ذاتي نبوده و قابل دستيابي است و زماني حاصل مي‌شود كه عوامل حفاظتي مناسب عليرغم وجود عوامل خطر زا در زندگي افراد تاب آور حضور داشته باشند (ماستن، 2001). بنابراين تمرکز اصلی پژوهشها در حوزه‌ي‌ تاب‌آوري شناسایی اسناد‌ها و شرایط مؤثر در رشد تاب‌آوری مي‌باشد. چنین متغیرهایی به عنوان عوامل حفاظتی و یا ارتقاء دهنده یا ترغیب و تسهیل کننده تاب‌آوری مفهوم سازی شده اند. این عوامل حفاظتی را مي‌توان در سه سطح طبقه بندی نمود: عوامل فردی، عوامل خانوادگی، و عوامل اجتماعي (گارمزی و راتر، 1983؛ راتر، 1990). علاوه بر عوامل تأثيرگذار بر كاركردهاي تاب‌آوري، موضوع ديگري كه در تحقيقات مربوط به تاب‌آوري بايد بدان توجه داشت، ماهيت سازه‌ تاب‌آوري است. در تحقيقات اوليه، اين سازه اغلب به عنوان يك سازه تك بعدي در نظر گرفته مي شد، اما برخي مطالعات و شواهد تحقيقاتي حاكي از آن بود كه افراد در معرض خطر، علیرغم نشان دادن کارکردهای مهارتی و سازگاری در بعضی از حوزه‌ها، پيامدهاي ناسازگارانه جدي را در دیگر زمینه‌ها نشان می دهند (به عنوان مثال، کافمن ، كوك ، آرني  ،جونز  و پي تي نسكاي ، 1994؛ لوتار، 1991؛ لوتار، سيچيتي ، و بيكر ، 2000) از اين رو در سال‌هاي اخير، به علت پيچيدگي سازه‌ي تاب‌‌آوري و گستردگي حوزه‌هاي مورد مطالعه، شناسايي ابعاد مختلف تاب‌آوري از جمله تاب‌آوری تحصیلی  (وانگ ، هتیل  و ولبرگ ، 1994؛ به نقل از سيچيتي و روگوش ،‌ 1997)، تاب‌آوری هيجاني  (کلاین و شورت ، 1991؛ به نقل از سيچيتي و روگوش،‌ 1997) و تاب‌آوری رفتاری  (کارپنتیری ، مولهرن ، داگلاس ،‌هانا ، و فیرداغ ،1993؛ به نقل از سيچيتي و روگوش،‌ 1997) مورد توجه محققان قرار گرفته است. بررسي تحقيقات همچنین نشان مي‌دهد كه اگرچه تاب‌آوري تحصيلي در تحقيقات متعددي به عنوان جنبه اي از سازگاري بيروني مورد بررسي قرار گرفته است ( گارمزي و راتر،1983؛ لوتار،1991؛ ماستن، بست ، و گارمزی،1999؛ ماستن، 2004؛ ماستن، هوبارد ، گست ، تلگن ، گارمزي، راميرز ، 1999)، اما تحقيقات معدودي كاركردهاي دروني نوجوانان و جوانان را از قبيل تاب‌آوري هيجاني مورد بررسي قرار داده اند (ورنر و اسميت ، 1982، 1992). تحقيقات معدودي نيز دو حوزه را همزمان مورد مطالعه و بررسي قرار داده اند(روسر  و اكسلز ، فريدمن ،  8199؛ وينسنت، 2007). از اين رو به نظر مي رسد بدليل اهميت حوزه پيشرفت تحصيلي و حوزه‌ بهزيستي رواني به عنوان شاخص‌هاي سازگاري رشدي موفقيّت‌‌آميز، در نظر گرفتن همزمان دو حوزه تاب‌آوري تحصيلي و تاب‌آوري هيجاني براي دستيابي به يافته‌هاي نظري و عملي سازه تاب‌آوري و شناسايي پيش‌آيندها، فرآيندها، و پيامدهاي آنها  اساسي مي‌باشد.در خصوص عوامل پيشايندي و يا حفاظتي مؤثر در شكل‌گيري و تكوين تاب‌آوري بايد خاطرنشان ساخت كه بخشي از اين عوامل حفاظتي مي‌توانند نقش ساختاري داشته و برخي ديگر نيز به عنوان عوامل فرآيندي مطرح مي‌‌گردند. بررسي مطالعات مربوط به تاب‌آوري همچنين گوياي آن است كه تحقيقاتي كه تا كنون در حوزه تاب‌آوري صورت پذيرفته است، با نگاهي ساختاري، عمدتاً‍، به بررسي عوامل حفاظتي متعدد فردي و خانوادگي و اجتماعي مؤثر در پيامدهاي تاب‌آوري در يك سطح تحليل پرداخته اند و تمايز ميان عوامل حفاظتي ساختاري و فرآيندي كمتر مورد توجه بوده‌است. در خصوص فرآيند‌هاي مؤثر در كاركردهاي تاب‌آوري بايد خاطر نشان ساخت كه فرآيندهايي كه منجر به تاب‌آوري مي‌شوند، بايد متناسب با حوزه مورد بررسي انتخاب گردند. از آنجا كه در پژوهش حاضر دو حوزه تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني مطرح مي‌باشند، فرآيندهاي متناظر با اين دو حوزه، تنظيم هيجان و مقابله‌ مي‌باشند.کارکردهای متعدد روانی،‌ شناختی، فیزیولوژیکی، و رفتاری به موفقیت افراد در تنظیم هيجانات وابسته است (گراس  و تامپسون ،‌ 2006). کارکردهای مؤثر تنظیم هيجانات تأثير ارزیابی‌ها و واکنشهای ذهنی افرادرا در برخورد با حوادث استرس‌زاتعدیل می کنند و منجر به واکنشهای  شناختی، انگیزشي، و رفتاری مناسب و مورد نیاز در چنین شرایطی می شوند (کرامر ، 1991؛ لازاروس، 1980، 1991؛ پانول‌هاس ، فریندهندلر  و هیز ، 1995؛ به نقل از گراس و تامپسون، 2007). بنابراين يكي از عوامل بسيار مهمي كه مي‌تواند جايگاه ويژه‌اي در تاب‌آوري داشته باشد؛ تنظيم هيجانات و بكارگيري راهبرد‌هاي مقابله‌اي است. همانگونه كه ذكر شد علاوه بر فرآيندهاي درگير در تاب‌آوري، عوامل حفاظتي ساختاري مؤثر بر تاب‌آوري در سه سطح فردي، خانوادگي، و اجتماعي مورد تأكيد نظريه‌پردازان بوده است. از جمله عوامل حفاظتي فردي مؤثر و مورد تأكيد تحقيقات در دو حوزه‌ي نظري و پژوهشي بر الگوهاي مقابله‌اي و تنظيمي، باورهاي انگيزشي مي‌باشد. در واقع، يكي از عواملي كه مي‌تواند فرآيندهاي تاب‌آوري را تسهيل نمايد و نقش بنيادي و مهمي را در انواع كاركردهاي خود تنظيمي، درگیری و مشارکت آموزشی، كيفيت مقابله، و ديگر شاخص‌هاي تاب‌آوري داشته‌باشد، باورهاي انگيزشي و اسنادهاي علّي مي‌باشد (آلپورت  و دوویک ، 2002؛ آلپورت ودوویک 2005؛ استیپک ، 2002؛ اسکینر،2000؛ به نقل از مارتین  و مارش ، 2003)‌. به همين لحاظ در پژوهش حاضر چنين باورهايي به عنوان عامل فردي مدّ نظر قرار گرفتند.اگر چه تحقيقات زيادي  درخصوص كاركردهاي روان شناختي مقابله‌اي در برخورد با شرايط استرس‌زاصورت گرفته است (كانر – اسمیت، كامپاز،‌ سالتزمن،‌ تامپسون، و  وودوورث ،‌ 2000)، اما به اعتقاد كانر-اسمیت و همكاران (2000) درك بهتر فرآيندهاي مقابله‌اي در كودكان و نوجوانان نياز به بررسي فرايندهاي اجتماعي شدن و توجه و بررسي عميقتر بافت‌هاي اجتماعي دارد. نظریه‌های مختلفی از جمله نظریه تحول سیستمی، آسیب شناسی روانی رشدی  بخوبی دیدگاه تبادلات بوم شناختی  برونفن برنر  بر ارتباط و تعامل میان عوامل تأثيرگذار بر رشد کودکان و نوجوانان تاکید دارند. همه نظریات فوق فرض می کنند که از بدو تولد، تعامل ميان پيش‌آمادگي‌هاي ژنتيكي و عوامل محيطي با يكديگر، منجر به شکل گیری الگوهای رفتاری می شوند (سامروف ، 2000). تعامل فاکتورهای متعدد فردي و محیطی از قبیل خانواده، معلمین، همسالان، و دیگر نیروهای تأثيرگذار اجتماعی می توانند به عنوان عوامل تسهیل کننده و یا بازدارنده در سیر تحول یا حتی تغییر دهنده الگوهای رفتاری قبلی مطرح گردند. (سامپسون و لوب ، 1993). در واقع تاب‌آوری به عنوان سازگاری موفقیت آمیز در برخورد با بحران و استرس (ماستن، 1994)، ناشی از فرایندهای تعاملی کارکردهای سطوح مختلف می باشند (سامروف، 2000). يكي از سيستم‌هاي تأثيرگذار بر فرآيندهاي تنظيم عواطف و هيجانات، خانواده مي‌باشد. علیرغم چندین دهه تحقیق برروی اهمیت بافت اجتماعی، بویژه خانواده، تاکنون تحقیقات بسیار کمی در زمینه تأثير روابط اجتماعی در رشد عواطف وكاركردهاي تنظيمي کودکان صورت گرفته است. در واقع اگر چه اكثر روان شناسان معتقدند که خانواده تأثير مهمی را بر رشد عواطف کودکان و نوجوانان دارد (دارلینگ و استین برگ ، 1993)؛ اما چگونگي اين تأثيرگذاري کمتر روشن شده است. يكي از عوامل  و فرآيندهاي مهم و زير بنايي، سبك‌هاي دلبستگي افراد مي‌باشد. تحقيقات نشان داده اند كه سبك دلبستگي افراد تمام سطوح كاركردي افراد در برخورد با حوادث سخت متأثر مي‌سازد (دايپرلينك ، لسكالا ، تولاس ، و انگدال ، 2001). بنابراين در پژوهش حاضر سبك‌هاي دلبستگي به عنوان عامل خانوادگي مدّ نظر قرار گرفت. علاوه بر خانواده، عوامل و نهادهاي اجتماعي ديگري همچون محيط‌هاي آموزشي نقش مهمي در رشد عواطف وكاركردهاي تنظيمي کودکان و نوجوانان ايفا مي‌نمايند. اگر چه در اين زمينه به لحاظ نظري، نظريات متعددي وجود دارد (به عنوان مثال: اكسلز، ويگيلفيد، و شيفيلد، 1998)، اما ميزان و نحوه و گستره اي كه چنين ارتباطات اجتماعي می‌توانندپاسخهاي مقابله‌اي را در دانش‌آموزان در محيط‌هاي آموزشي و در برخورد با تجربيات استرس‌زامتأثر سازند، اندك بوده و به نظر حوزه‌اي پر ابهام را فراروي محققان قرار داده است.نظريه نيازهاي روان‌شناختي دسي وريان (1985، 2000، 2002) يكي از مهمترين نظريه‌هاي انگيزشي است كه در مطالعات مربوط به مقابله در محيط‌هاي آموزشي نقش دارد. از اين رو به نظر مي‌رسد چنين عاملي مي‌تواند به عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار اجتماعي بر الگوهاي مقابله‌اي در برخورد با شرايط استرس‌زا لحاظ شود. در كنار تحقيقاتي كه نقش عوامل فردي، مدرسه اي و يا خانوادگي را بر راهبردهاي تنظيم مورد كنكاش قرار مي‌دهند، پژوهش‌هاي ديگري نيز در حوزه فرآيندهاي تنظيمي به بررسي نقش راهبردهاي تنظيم هيجانات و مقابله در عملكردهاي تحصيلي، شناختي، رفتاري و پيامدهاي  بهزيستي رواني پرداخته اند و نتايج با ارزشي را در تأكيد نقش توانايي‌هاي مقابله‌اي و تنظيم هيجانات در چنين شاخص‌هاي سازگارانه بدست آورده اند. بنابراين بررسي دقيق مدل‌ها و نظريات موجود در تاب‌آوري، همچنين پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه ما در حوزه تاب‌آوري با فقدان مدل‌هايي علّي و تبييني مواجه هستيم. مدل‌هايي كه در آنها تبيين دقيق و جامعي از چگونگي تكوين و پديدآيي تاب‌آوري با در نظر گرفتن عوامل حفاظتي فردي، اجتماعي و خانوادگي، همچنين بررسي و فهم فرآيندهاي مهم تأثير گذار در تاب‌آوري تا پيامدهاي آن صورت پذيرفته باشد. لذا اين پژوهش به هدف ارائه مدلي تبييني از چگونگي تاب‌آوري هيجاني و تحصيلي با در نظرگرفتن عوامل فردي، خانوادگي و اجتماعي و همچنين لحاظ نمودن فرايندهاي تنظيمي مؤثر در تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني انجام شده است. با توجه به اينكه در اين پژوهش، تاب‌آوري متغير اصلي پژوهش مي‌باشد در كنكاش پيرامون مباني نظري پژوهشي، اين متغير به عنوان متغير كليدي و اصلي در نظر گرفته شده است. در ابتدا نيز بر تعريف و تبيين سازه تاب‌آوري و مفاهيم، مدل‌ها، ونظريه‌هاي موجود در اين حوزه متمركز شده و سپس فرآيند‌ها و عوامل حفاظتي فردي، خانوادگي، و اجتماعي مدل پژوهش به تفصيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت. فهرست مطالب تحقیق بررسی مدل تبييني تاب آوري تحصيلي و هيجاني به شرح زیر می باشد:فصل اول :مقدمه1-1-كليات1-2- تعريف تاب‌آوری : شاخص‌ها و مدل‌ها1-2-1-عوامل خطرزا1-2-2-عوامل حفاظتي1-2-3-مدل‌های تاب‌آوری1-2-3-1-مدل‌های مفهومی تاب‌آوری1-2-3-2-مدل گارمزی و همکاران1-2-3-3-مدل‌های فرآیندي تاب‌آوری1-2-3-3-1-مدل ریچاردسون، نیگز، جنسین و کامپفر(1990)1-2-3-3-2- مدل کامپفر1-3-ماهیت چند بعدی بودن سازه‌ي تاب‌آوری1-4-تاب‌آوري تحصيلي و تاب‌آوري هيجاني1-5-فرآيندهاي تنظيمي مدل پژوهش1-5-1- هیجان، تنظيم هيجان،  و نظریه های هیجان1-5-2- هیجان ، تنظيم  هيجان و سازه‌هاي مشابه1-5-3-  مقابله1-5-4-مدل‌ها و راهبردهاي مقابله1-6-عامل حفاظتي ساختاری فردي:  باور‌هاي انگيزشي و اسنادهاي علّي1-7- عامل حفاظتي ساختاری خانوادگي : دلبستگيق1-8- عامل حفاظتي ساختاری مدرسه: جو تعاملي معلم- دانش‌آموز1-9-بيان مسئله و تبيين مدل1-10-اهميت و ضرورت پژوهشفصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی2-1- تاریخچه مطالعات تاب‌آوری2-2-تحقیقات تاب‌آوری2-3-تحقيقات پيشين مدرسه2-4-تحقيقات مربوط به عوامل فردي و پيامدهاي تحصيلي و هيجاني2-5-تحقيقات مربوط به عوامل فردي و باور‌هاي انگيزشي و فرآيند‌هاي مقابله‌اي و تنظيمي2-6-تحقيقات مربوط به دلبستگي و راهبردهاي مقابله‌اي2-7-پيامدهاي رواني و تحصيلي دلبستگي2-8-تحقيقات مربوط به فرآيند‌هاي مقابله‌اي و تنظيمي و پيامدهاي آن2-9- نتيجه‌گيري از تحقيقات گذشته2-10-فرضيه‌هاي مدل2-10-1- فرضيه كلي مدلفصل سوم: روش پژوهش3-1- شركت كنندگان پژوهش3-2- ابزارهاي پژوهش3-2-1- مقياس انگيزشي و درگيري دانش آموزان (SEMS)3-2-2- پرسشنامه دلبستگي به والدين و همسالان (IPPA).3-2-3-پرسشنامه معلم به عنوان بافت اجتماعي (جو تعاملي معلم- دانش‌آموز)3-2-4- مقياس راهبردهاي مقابله‌اي3-2-5- پرسشنامه تنظيم شناختي عاطفي(CERQ)3-2-6- مقياس تاب‌آوري تحصيلي3-2-6- 1- مقياس تاب‌آوري تحصيلي مارتین3-2-7- مقياس تاب‌آوري هيجاني3-2-7-1- مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفي3-2-7-2- پرسشنامه افسردگي كودكان و نوجوانان3-2-7-3- مقياس بهزيستي رواني3-3- روش تجزيه و تحليل اماريفصل چهارم: نتایج4-1- يافته‌هاي توصيفي4-2- نتايج تحليل مسير4-2-1- مدل  باورهاي انگيزشي،  راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات، و تاب‌آوري تحصيلي4-2-2- مدل  باورهاي انگيزشي،  راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات، وتاب‌آوري هيجاني4-2-3- مدل دلبستگي به والدين و همسالان، راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات، و تاب‌آوري تحصيلي4-2-4) مدل دلبستگي به والدين و همسالان، راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات، و تاب‌آوري هيجاني4-2-5- مدل جو تعاملي، راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات، و تاب‌آوري تحصيلي4-2-6- مدل جو تعاملي، راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات و تاب‌آوريهيجاني4-2-7- مدل كلي تاب آوري تحصيلي: باورهاي انگيزشي، دلبستگي به والدين و همسالان، جو تعاملي، راهبردهاي مقابله‌اي، تنظيم شناختي هيجانات، و تاب آوري تحصيلي4-2-8- مدل كلي باورهاي انگيزشي، دلبستگي به والدين و همسالان، جو4-3- برازش مدل4-4- تعيين واسطه‌گري4-5- نتایج تحلیل افتراقی4-5-1-1- ضرایب افتراقی در تابع چند وجهی تاب آوری تحصیلی4-5-1-2- ماتريس ساختاريدر تابع چند وجهی تاب آوری تحصیلی4-5-1- 3- میانگین استاندارد شدهدر تابع چند وجهی تاب آوری تحصیلی4-5-1-4-ارزیابی صحت طبقه بندی در تابع چند وجهی تاب آوری تحصیلی4-5-2- تحلیل افتراقی گروههای تاب آور هیجانی و غیرتاب آور هیجانی4-5-2-1- ضرایب افتراقی در تابع چند وجهی تاب آوری هیجانی4-5-2-2- ماتريس ساختاريدر تابع چند وجهی تاب آوری هیجانی4-5-2- 3- میانگین استاندارد شدهدر تابع چند وجهی تاب آوری هیجانی4-5-2-4-ارزیابی صحت طبقه بندی در تابع چند وجهی تاب آوری هیجانیفصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري5-1- مدل باورهاي انگيزشي5-1-1- تأثير باورهاي انگيزشي بر تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني5-1-2- تأثير باورهاي انگيزشي بر راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات5-1-3- واسطه‌گري راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات در رابطه باورهاي انگيزشي با تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني5-2- مدل دلبستگي5-2-1- تأثير مستقيم دلبستگي بر  تاب‌آوري هيجاني و تحصيلي5-2-2- تأثير دلبستگی بر راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات5-2-3- واسطه‌گري راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات در رابطهدلبستگی با تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني5-3-مدل جو تعاملي معلم-دانش‌آموز5-3-1- تأثير مستقيم جو تعاملي معلم-دانش‌آموز بر تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني5-3-2- تأثير جو تعاملي معلم-دانش‌آموز بر راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات5-3-3- واسطه‌گري راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات در رابطه جو تعاملي معلم-دانش‌آموز با تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني5-4-مدل نهايي: بررسي تأثير همزمان باورهاي انگيزشي، دلبستگي به والدين و همسالان، و جو تعاملي معلم-دانش‌آموز5-4-1- تأثير باورهاي انگيزشي، دلبستگي به والدين و همسالان، و جو تعاملي معلم- دانش‌آموز بر تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني5-4-2- تأثير همزمان باورهاي انگيزشي، دلبستگي به والدين و همسالان، و جوتعاملي معلم-دانش‌آموز بر راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات5-4-3- واسطه‌گري راهبردهاي مقابله‌اي و تنظيم شناختي هيجانات در رابطه باورهاي انگيزشي، دلبستگي به والدين و همسالان، و جو تعاملي معلم-دانش‌آموز با تاب‌آوري تحصيلي و هيجاني5-5- نتایج حاصل از تحلیل فتراقی5-5-1- نتایج حاصل از تحلیل افتراقی تاب آور تحصیلی5-5-2- نتایج حاصل از تحلیل افتراقی تاب آوری هیجانی5-6- نتيجه‌گيري نهايي5-7-مضامين نظري پژوهش5-8- پيشنهادات پژوهشي5-9-مضامين آموزشي و كاربردي5-10- محدودیت‌های پژوهشمنابع فارسي

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
2038
مشاهده

کد فایل:9249
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۲۸
حجم فایل ها:1594

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
باورهای انگیزشی سازگارباورهای انگیزشی ناسازگاردلبستگي به والدين و همسالانجو تعاملي معلم دانش‌آموزتاب‌آوري تحصيليتاب‌آوري هيجانيراهبردهاي مقابله‌ايتنظیم شناختی هيجاناتتحقیق بررسی مدل تبييني تاب آوري تحصيلي و هيجانيپیش‌بینی تاب‌آوری

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش معنا درمانی (فصل 2)

  انسان در جستجوي معنا ويكتور فرانكل,دانلود کتاب معنا درمانی ویکتور فرانکل,دانلود مباني نظري نظریه لوگوتراپی,فنون معنادرما,کتاب های ویکتور فرانکل,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) معنا درمانی,معنا درمانی pdf,معنا درمانی چیست؟,مقاله معنا درمانی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه…

 • تحقیق تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

  تحقیق تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل ورد تحقیق تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی. این فایل…

 • تحقیق تاثیرگذاری مدیریت استراتژیک در رشد اقتصادی

  رشداقتصادی,میریت استراتژیک دانلود فایل اصلی تحقیق تاثیرگذاری مدیریت استراتژیک در رشد اقتصادی از سایت دانلود فایل تحقیق تاثیرگذاری مدیریت استراتژیک در رشد اقتصادی در حجم 34 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:مقدمه…

 • دانلود طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی خودرو

  پروژه کارافرینی تولید محصولات پلیمری,دانلود طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی خودرو,طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی خودرو,طرح توجیهی قطعات پلاستیکی,طرح توجیهی قطعات خودرو,طرح تولید قطعات لاستیکی خودرو,طرح قطعات پلاستیکی خودرو,قطعات لاستیکی خودرو دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کارکنان و حکمرانی خوب(فصل دوم)

  چارچوب نظري توانمندسازی کارکنان,دانلود مباني نظري تعاریف توانمندسازی,فصل دوم پايان نامه ارشد حکمرانی خوب,مباني نظري توانمندسازی کارکنان,مباني نظري مدیریت حکمرانی خوبی سازمانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کارکنان و حکمرانی خوب(فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

  ابعاد سرمایه اجتماعی,بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه,پایان نامه ب,پایان نامه سرمایه اجتماعی,پروژه توسعه پایدار گردشگری در روستاها,تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی,مقاله سرمایه اجتماعی,مولفه های سرمایه اجتماعی دانلود فایل اصلی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی…

 • طرح توجیهی و کارافرینی تولید و نصب ایزوگام

  ایزوگام,پروزه کارافرینی تولید ایزوگام,پروژه کارافرینی احداث کارخانه ایزوگام,طرح توجیهی ایزوگام,طرح توجیهی تولید عایق سقف,طرح توجیهی کارخانه ایزوگام,طرح توجیهی و کارافرینی تولید و نصب ایزوگام,طرح کارافرینی کارخانه تولید ایزوگام دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارافرینی تولید و نصب ایزوگام از…

 • مبانی نظری تعارضات زناشویی

  مبانی نظری تعارضات زناشویی دانلود مبانی نظری تعارضات زناشویی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : مبانی نظری تعارضات زناشویی در 41 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.   بخشی از متن :…

 • پیشینه و مبانی نظری شايسته سالاری

  پیشینه و مبانی نظری شايسته سالاری دانلود پیشینه و مبانی نظری شايسته سالاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شايسته سالاري شايسته سالاري شايسته گزيني شایسته پروری شایسته داری…

 • گزارش عملکرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه

  عملکرد مدیریت دانلود فایل اصلی گزارش عملکرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه از سایت دانلود فایل تحقیق گزارش عملکرد مدیریت در آموزشگاه پسرانه در حجم 34 صفحه و در قالب word  و قابل ویرایش و در 6 فصل کامل و تنها…

 • پاورپوینت مبانی جغرافيای روستايی

  پاورپوینت مبانی جغرافيای روستايی برچسب ها: دانلود پاورپوینت مبانی جغرافيای روستايیمبانی جغرافيای روستايیپاورپوینت بررسی جغرافيای روستايیجغرافیای روستاپاورپوینت آشنایی با مبانی جغرافيای روستايیپاورپوینت مبانی جغرافيای روستايیاستراتژی های توسعه روستايی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مبانی جغرافيای روستايی دسته بندي : شهرسازی…

 • فعالیتهای فوق برنامه

  فعالیتهای فوق برنامه دانلود فایل اصلی فعالیتهای فوق برنامه از سایت دانلود فایل تحقیق فعالیتهای فوق برنامه در حجم 37 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:طرح مساله:     جوانان به عنوان سرمايه هاي…

 • بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان پيام نور شهرستان شیراز در رشته تحصيليشان

  پیام نور,رشته تحصیلی,رضایتمندی دانلود فایل اصلی بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان پيام نور شهرستان شیراز در رشته تحصيليشان از سایت دانلود فایل تحقیق بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان پيام نور شهرستان شیراز در رشته تحصيليشان در حجم 89 صفحه و در قالب…

 • طرح توجیهی تولید كليدهاي فشار قوی قدرت گازي

  انواع كلیدهای قدرت,پروژه کارآفريني توليد كليدهاي قدرت گازي,پروژه کارآفرینی تولید کلید کولر گازی,طرح توجیهی تولید كليدهاي فشار قوی قدرت گازي,طرح توجیهی تولید کلید برق,طرح کسب و کار تولید كلیدهای قدرت گازی,کارخانه تولید کلیدهای قدرت گازی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی(فصل دوم)

  ادبيات نظري امیدواری,امیدواری و امید به زندگی,پيشينه پژوهش امیدواری و امید به زندگی,پيشينه تحقيق امی,دانلود مباني نظري امید به زندگی,فصل دوم امید به زندگی,مباني نظري امیدواری به زندگی,مباني نظري و پيشينه پژوهش امیدواری,نظریه های امید به زندگی دانلود فایل اصلی…

 • بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گازطبیعی بخش خانگی باچشم اندازبالابردن بهره وری انرژی

  بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گازطبیعی بخش خانگی باچشم اندازبالابردن بهره وری انرژی برچسب ها: انرژی خورشیدی آبگرمکن خورشیدی گازطبیعیبررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گازطبیعی بخش خانگی باچشم اندازبالابردن بهره وری انرژی…

 • تحقیق بررسی تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری

  تحقیق بررسی تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری از…

 • پاورپوینت درمورد کودک آزاری و حمایت های کیفری

  به چه رفتارهایی کودک آزاری می گوییم,پاورپوینت درمورد کودک آزاری و حمایت های کیفری,کودک آزاری چگونه صورت می گیرد,کودک آزاری چیست,نشانه ها در والدین یا مراقبین,نشانه های احتمالی آزار جسمی نشانه ها در کودکان,نشانه های احتمالی غفلت نشانه ها در…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و…

 • پاورپوینت توسعه منابع انسانی

  پاورپوینت توسعه منابع انسانی برچسب ها: توسعه منابع انسانی pdfابعاد توسعه منابع انسانیمقاله توسعه منابع انسانیتوسعه منابع انسانی چیستکتاب توسعه منابع انسانیرویکردهای توسعه منابع انسانیمدل های توسعه منابع انسانیراهکارهای توسعه منابع انسانی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت توسعه منابع انسانی…

 • رساله معماری طراحی مجتمع تجاري – اقامتی

  اقامتی,پایان نامه با موضوع رساله معماری طراحی کتابخانه عمومی,پایان نامه رساله معماری طراحی مجتمع تجاري,دانلود پایان نامه با موضوع رساله معماری رساله طراحی مرکز تربیت مربی دانلود فایل اصلی رساله معماری طراحی مجتمع تجاري – اقامتی از سایت دانلود فایل…

 • ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری و بازارگرایی (فصل دوم),پيشينه پژوهش عملکرد سازمانی,پيشينه تحقيق مدلهای سرمایه فکری,دانلود مباني نظري سرمایه فکری,فصل دوم پايان نامه ارشد ابعاد سرمایه فکری,مباني نظري سرمایه فکری و رویکردهای آن دانلود فایل اصلی ادبیات نظری…

 • پاورپوینت تمدن یونان

  پاورپوینت تمدن یونان دانلود پاورپوینت تمدن یونان دسته بندي : فلسفه و منطق جزئیات و دریافت گزارش فایل   فهرست مطالب : مقدمه موقعیت یونان در نقشه جهان موقعیت یونان در اروپا نقشه توپوگرافی یونان وضعیت جغرافیایی یونان رویدادهای مهم…

 • پاورپوینت خون

  پاورپوینت خون دانلود پاورپوینت خون دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع خون؛ در قالب ppt و در 38 اسلاید، قابل ویرایش.   بخشی از متن پاورپوینت: خون دو بخش دارد: یک بخش مایع…

 • پاورپوینت تقلبات شیر

  پاورپوینت تقلبات شیر برچسب ها: تقلبات شیرpdfتشخیص تقلبات شیرتست جوش در شیرآزمایشات شیردستگاه تست شیرتست الکل شیراندازه گیری اندیس رایشر مایسلجوش شیرین در شیر رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تقلبات شیر دسته بندي : علوم آزمایشگاهی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان های فولادی

  پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان های فولادی برچسب ها: دانلود پاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان های فولادیاشکالات اجرائی ساختمان های فولادیمشکلات اجرائی سازه های فولادیپاورپوینت بررسی اشکالات سازه های فلزیپاورپوینت اشکالات اجرائی ساختمان های فولادیمشکلات ساختمان های فولادیاشکالات اجرائی رفتن به سایت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سود سهام پیش بینی شده و بازارهای مالی،سرمایه ای و پولی (فصل دوم پایان نامه

  ادبیات نظری سود سهام پیش بینی شده و بازارهای مالی,پیشینه تحقیق سود سهام پیش بینی شده و بازارهای مالی,سرم,سرمایه ای و پولی,فصل دوم پایان نامه سود سهام پیش بینی شده و بازارهای مالی,مبانی نظری سود سهام پیش بینی شده و…

 • فیلم آموزش کامل درس پنجم زبان انگلیسی هشتم (My city: شهرمن)

  آموزش زبان انگلیسی,درس اول زبان هشتم,زبان انگلیسی به زبان ساده,زبان انگلیسی پایه هشتم,زبان انگلیسی دوم راهنمایی دانلود فایل اصلی فیلم آموزش کامل درس پنجم زبان انگلیسی هشتم (My city: شهرمن) از سایت دانلود فایل کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم از…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سیلاب وعوامل موثر در بروز سیلاب

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق سیلاب وعوامل موثر در بروز سیلاب دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق سیلاب وعوامل موثر در بروز سیلاب دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 شاخص های جغرافیایی در…

 • پیشینه و مبانی نظری توسعه، اطلاعات وفناوري اطلاعات، دولت الكترونيك

  پیشینه و مبانی نظری توسعه، اطلاعات وفناوري اطلاعات، دولت الكترونيك دانلود پیشینه و مبانی نظری توسعه، اطلاعات وفناوري اطلاعات، دولت الكترونيك دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق توسعه ، اطلاعات…

 • فایل پاورپوینت الگو های شهر سازی جدید یا نو شهرسازی

  فایل پاورپوینت الگو های شهر سازی جدید یا نو شهرسازی برچسب ها: دانلود پاورپوینت الگو های شهر سازی جدید یا نو شهرسازیالگو های شهر سازی جدید یا نو شهرسازیپاورپوینت الگو های شهر سازی جدید الگوهای نو شهرسازیپاورپوینت الگو های شهر…

 • پاورپوینت ابزار های هفت گانه جدید کنترل کیفیت

  پاورپوینت ابزار های هفت گانه جدید کنترل کیفیت دانلود پاورپوینت ابزار های هفت گانه جدید کنترل کیفیت دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت ابزار های هفت گانه جدید کنترل کیفیت،در حجم 52 اسلاید قابل…

 • پاورپوینت ابعاد هندسی و تحمل

  پاورپوینت ابعاد هندسی و تحمل برچسب ها: مراحل طراحی شفتمحاسبه قطر شفتطراحی شفت pdfآموزش طراحی شفتفرمول محاسبه قطر شفتاصول طراحی شفتطراحی شفت هاپروژه طراحی شفت طراحی اجزا رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ابعاد هندسی و تحمل دسته بندي : عمران…

 • پاورپوینت پولس

  پاورپوینت پولس برچسب ها: تلفظ پولسعقاید پولسپولس شکنجه گرپولس به انگلیسیپولس pauline epistlesپطرسبرناباقرنتیان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت پولس دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع پولس،در قالب ppt و در 42 اسلاید،…

 • مبانی نظری حقوق ورزشی

  مبانی نظری حقوق ورزشی دانلود مبانی نظری حقوق ورزشی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : فصل اوّل : حقوق ورزشی گفتار اوّل : منابع حقوق ورزشی مبحث اول : قانون بند…