دانلود مقاله بینی الکترونیکی و کاربرد آن در صنایع غذایی

دانلود مقاله بینی الکترونیکی و کاربرد آن در صنایع غذایی

برچسب ها:
دانلود مقاله بینی الکترونیکی کاربرد صنایع غذایی

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله بینی الکترونیکی و کاربرد آن در صنایع غذایی

دسته بندي : گوناگون

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

چکیده بینی الکترونیکی درحوضه تکنولوژی سنسوری در طی ۲۲ سال گذشته به شدت مورد توجه قرار گرفتـه اسـت . ایـن شناخت عمیق در نتیجه کشف کاربردهای متفاوت بینی های الکترونیکی در حوضـه هـای مختلـف از علـوم کـاربردی شامل شده است.بینی الکترونیکی به طور گسترده در صنایع غذایی و نوشیدنی استفاده می شود. این کـاربرد هـا شـامل شناسایی ، تمایز ، تشخیص و کنترل کیفیت این منابع می باشد . در هر زمینه کاربردی هدف اصولی این مـی باشـد کـه این بینی های الکترونیکی می تواند میان خواص متفاوت ارگانولیپتیکی نمونه های متنوع تمایز قائل شود. در این مقاله انواع بینی های الکترونیکی به کار رفته در نمونه های متنوع مواد غذایی به تفصیل تشریح شده است . کلید واژه : بینی الکترونیکی ، خواص ارگانولیپتیکی -۱ مقدمه:-۱-۱ تاریخچه بینی الکتریکی: در محصولات غذایی طعم از ویژگیهای کیفی مهم و بیانگر اثر دو جزء بو و مزه است. برای مطالعه و تجزیه و تحلیل طعم روشهای متعددی وجود دارد.متداول ترین روش ، ارزیابی حسی است که پرهزینه ، وقتگیر و به شدت وابسته به نیروی انسانی است (۱). با توجه به محدودیتهای ارزیابی حسی ،روشهای دستگاهی مانند کروماتوگرافی گازی ، کروماتوگرافی گازی با طیف سنجی جرمی GC-MS ، کروماتوگرافی گازی Sniffing و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای مطالعه طعم به کار رفته اند.((۲ تمامی روشهای ذکر شده نیاز به آماده سازی نمونه و نیروی کار متخصص برای کار با دستگاه و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج دارند . از این رو معرفی روشی سریع ، ساده ، کم هزینه گامی مهم در پیشبرد مطالعات مربوط به تجزیه و تحلیل طعم خواهد بود. (۱ , ۳) ۱ Sh_yazdanjoo@yahoo.com 2 homa_bagherian64@yahoo.com در سالهای اخیر استفاده از بینی الکترونیکی برای تهیه پروفایلی سریع از عطر نمونه های غذایی و آشـامیدنی مانند ، روغنهای گیاهی (۳)، گوجه فرنگی((۴,۲ ، روغن هسته لیمو ترش (۵) ، زرد آلو((۶، انبه((۷،آناناس (۸)انواعنوشیدنی ها،شیر((۱۰ و فرآورده های گوشتی((۱۱ ، موفقیت آمیز بوده است . مفهوم اولیه بینی الکترونیکی از دل تحقیقات مـداوم در دو زمینـه هـای سنسـورهای شـیمیایی و درک مـا از سیستم های بویایی انسان بیرون آمده است.((۱۲ توانایی آرایه ای از سنسورها ابتدا از پژوهشهایی که در سال ۱۸۸۲ در آزمایشگاه (ANL) Argonne National در نزدیکی شهر شیکاگو شروع شده بود ، مشـخص گردیـد . نیـروی ساحلی ایالات متحده بر روی گسترش این کار سرمایه گـذاری نمـود. ایـده پیشـنهادی ، گسـترش دسـتگاه حسـگر جدیدی بود که بتواند کار آشکار کردن ، شناسایی و اندازه گیری بازه وسیعی از مواد شیمیایی و ترکیبی که به وسیلهقطار ، کشتی و کامیون در نقاط مختلف آمریکای شمالی حمل میشد را انجام دهد . به این ترتیب تیمی از دانشـمندان به همراه تعداد زیادی از دانشجویان برای ساخت اولین آرایه سنسور گاز ناهمگن با نام cps-100 گرد هـم آمدنـد . cps مخفف طیف سنح پارامتر شیمیاییَ می باشد که به دلیل شباهت خروجی آرایه سنسور با طیف ها انتخاب شـدهاست . در این نامگذاری ، هیچ ارتباطی با بینی مشاهده نمی شود . دلیل آن ، این است که در زمان هنوز شباهت ایـنوسیله با بینی طبیعی آشکار نشده بود . در همان زمان ، یک گروه از پژوهشگران بـه سرپرسـتی پرسـادُ در انگلـیسبرای درک فرایند زیستی سیستم بویایی ، به مساله آرایـه سنسـورها برخـورد کـرده بودنـد . آنهـا بـه تقلیـد از آرایـه سنسورهای گاز در سیستم بویایی ، آرایه ای از سه سنسور اکسید فلز الکتروشیمیایی( ( MOX ساختند. با ایـن آرایـه از سنسورها آنها قادر بودند ۲۲ مخلوط از مواد بد بو و عطرهای پیچیده را از یکدیگر جدا کنند (۱۳). کارهای بعدی در اواسط دهه ۱۸۸۲ در آمریکا شامل آرایـه ای از سنسـورهای MOX در دانشـگاه گـارنگی ملون و آرایه ای از سنسورهای مکانیکی SAW در آزمایشـگاه هـای تحقیقـاتی Naval مـی سـد کـه هـر دو بـرای آشکارسازی ترکیبات هیدروکربن طراحـی شـده بودنـد . در ژاپـن ، بـرای تسـت تـازه بـودن مـاهی از آرایـه ای از سنسورهای MOXاستفاده شد . تکنولوژی استفاده از آرایه ای از سنسورها در این قاره در دهه ی ۱۸۸۲ ادامـه پیـدا کرد . اما ، بینی الکترونیکی با برگزاری کنفرانس NATO در همین زمینه در سال ۱۸۸۱ وارد مرحله ای تازه گردید . البته لازم به ذکر است که کلمه بینی الکترونیکی یـا enoseبـرای آرایـه ای از سنسـورها بـه همـراه دسـتگاه بویـایی مصنوعی ، بعد از استفاده ی آن در عنوان یک کنفرانس در ایسلند در سال ۱۸۸۱ مرسوم شد . در سال ۱۸۸۲ که ایده آرایه سنسورها مطرح گشت ، پژوهشهای مختلف و ابزارهای تخصصی زیادی نیـازبود کـه تحقق آن را امکان پذیر سازد . پیشرفت همزمان در الف ) سنسورهای شیمیایی کوچک ، ارزان و با کیفیت ب ) ریـز پردازنده ، به ویژه ریز پردازنده هایCMOSبا توان مصرفی کم و مناسب برای دستگاه های کوچـک قابـل حمـل ، و پ )گسترش الگریتم های تشخیص الگو و دسته بندی برای مسایل شیمی ، برای تحقیق بینی الکترونیکی مـورد نیـاز بود . (۱۴) ۳Chemical ParameterSpectrometry 4Persaud -۲-۱ ساختار بینی الکتریک ساختار اصلی بینی الکترونیکی مطابق شکل ۱ شامل سه مرحله اسـت : مرحلـه نمونـه بـرداری شـامل آرایـه ای ازحسگرها با حساسیت متنوع است که در اثر تعامل با نمونه بو پاسخهایی پویا ( دینامیک ) تولید می کنند . مرحلـه بعـد در بینی الکترونیکی واحد پردازش سیگنال است . پردازش سیگنال برای هدف های مختلفی انجام می شـود . بـه طـور کلی ، پاسخ های آرایه حسگرها تحت تاثیر چندین عمل مزاحم محیطی ( مانند دمای متغیر عملیـاتی و تغییـر رطوبـت نسبی محیط ) قرار می گیرد که در نتیجه پاسخ های ناپایداری را در طول زمان تولید می کند .(۱۵) معمولا برای جبراناین شرایط از روش های پردازش سیگنال استفاده می شود . مرحله سوم در فناوری بینی الکترونیکی واحد دسته بنـدی بو است . وظیفه این واحد تخصیص یک نمونه بوی نامعلوم به دسته ای از پیش تعیـین شـده اسـت کـه بـا اسـتفاده از مجموعه داده یادگیری آموزش دیده است (۱۶).

دسته بندی: گوناگون

تعداد مشاهده:
504
مشاهده

کد فایل:14689
انتشار در:۱۳۹۶/۸/۲۸
حجم فایل ها:1105

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود مقاله بینی الکترونیکی کاربرد صنایع غذایی

 • تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران

  تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران برچسب ها: پایان نامه تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايرانپروژه تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايرانتحقیق…

 • دانلود پرسشنامه رضایتمندي زناشويي اسلامي

  انریچ فرم کوتاه پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ,پرسشنامه رضامندی زناشویی,پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ,پرسشنامه رضایت زناشویی اسلامی,فرم بلند پرسشنامه رضایت زناشویی,مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی,مقیاس رضایت زناشویی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه رضایتمندي زناشويي اسلامي از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه رضایتمندي…

 • پاورپوینت سيگنالهاي بيوالکتريک

  پاورپوینت سيگنالهاي بيوالکتريک برچسب ها: در قالب ppt و در 58 اسلاید قابل ویرایش رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سيگنالهاي بيوالکتريک دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع سيگنالهاي بيوالکتريک،در قالب ppt و در…

 • پیشینه و مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

  پیشینه و مبانی نظری حسابداری منابع انسانی دانلود پیشینه و مبانی نظری حسابداری منابع انسانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه 13 2 - 2 انواع سرمایه سازمانی 14…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی خانه شعر و ادبيات

  استانداردهای طراحی خانه شعر و ادبيات,برنامه فیزیکی طراحی خانه شعر و ادبيات,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه کودک,رساله معماري طراحی خانه شعر و ادبيات,مطالعات طراحی معماري خانه شعر و ادبيات,معماري خانه شعر و ادبيات دانلود فایل اصلی مطالعات و…

 • پاورپوینت مالکيت معنوي اثر پژوهشي و اخلاق در انتشارات

  پاورپوینت مالکيت معنوي اثر پژوهشي و اخلاق در انتشارات برچسب ها: تست استعداد نویسندگیمعرفی کتاب آموزش نویسندگیتست نویسندگینویسندگی خلاقآموزش نویسندگی pdfاخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایرانراهنماي اخلاق در انتشارات علمي دانشگاهچاپ کتاب شماچاپ رایگان کتابهزینه چاپ کتاب در ایرانهزینه ی…

 • مطالعات و رساله معماري طراحي برج های بلند مرتبه

  برنامه فیزیکی برج های بلند مرتبه,پایان نامه طراحي معماري برج های بلند مرتبه,رساله معماري طراحي برج های بلند مرتبه,طراحي معماري برج های بلند مرتبه,ظوابط و استانداردهای طراحي معماري برج های بلند مرتبه,مطالعات معماري طراحي برج های بلند مرتبه,معمار دانلود فایل…

 • پاورپوینت در مورد معماری صفویه

  پاورپوینت در مورد معماری صفویه دانلود پاورپوینت در مورد معماری صفویه دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل یکی از درخشان‌ترین دوره‌های هنری ایران پس از اسلام دوره‌ صفویه است. در سال 907 هجری قمری شاه اسماعیل اول،…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق پيش بيني و مدل هاي پيش بيني (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش روش های پیش بینی کیفی,پيشينه تحقيق مدل های پیش بینی تقاضا,چارچوب نظري دیدگاه,دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق پيش بيني و مدل هاي پيش بيني (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد ابعاد و نظریه های پیش بینی,مباني نظري…

 • پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی

  پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی برچسب ها: دانلود پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدیآبگرمکن های خورشیدیپاورپوینت آبگرمکن های خورشیدیپروژه درس روش های پیشرفته ساختپاورپوینت آبگرمکنپاورپوینت آشنایی با آبگرمکن های خورشیدیکاربرد انرژي خورشيدي در ساختمانپاورپوینت انرژِی خورشیدیآبگرمکن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آبگرمکن های…

 • ادبیات نظری تحقیق حمل و نقل، اتوبوس تندرو، بی آر تی، پارکینگ، ایستگاه

  ادبیات نظری تحقیق حمل و نقل، اتوبوس تندرو، بی آر تی، پارکینگ، ایستگاه دانلود ادبیات نظری تحقیق حمل و نقل، اتوبوس تندرو، بی آر تی، پارکینگ، ایستگاه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تاريخچه…

 • پیشینه و مبانی نظری یادگیری خودتنظیمی

  پیشینه و مبانی نظری یادگیری خودتنظیمی دانلود پیشینه و مبانی نظری یادگیری خودتنظیمی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل یادگیری خودتنظیمی خودتنظیمی در یادگیری از مقوله هایی است که به نقش فرد در فرایند…

 • پاورپوینت طراحان برتر فضای سبز جهان

  پاورپوینت طراحان برتر فضای سبز جهان دانلود پاورپوینت طراحان برتر فضای سبز جهان دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: توضیحات: پاورپوینت طراحان برتر فضای سبز جهان ، در حجم 35 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با…

 • پاورپوینت درباره کانابیس

  پاورپوینت درباره کانابیس دانلود پاورپوینت درباره کانابیس دسته بندي : داروسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت درباره کانابیس ،در حجم 65 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: معرفی گیاه : یک جنس از گیاهان گل دار ودارای سه گونه…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) جریانات نقدی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) جریانات نقدی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) جریانات نقدی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم مروری بر ادبيات تحقيق به طور کلی مطالب این…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت وراهبردهای فراشناختی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری فراشناخت,ادبیات نظری فراشناخت وراهبردهای فراشناختی (فصل دوم پایان نامه),ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت وراهبردهای فراشناختی (فصل دوم پایان نامه),دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت وراهبردهای فراشناختی (فصل دوم پایان نامه) دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق کنترل عواطف

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق کنترل عواطف دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق کنترل عواطف دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مباني نظري کنترل عواطف فهرست مطالب : تعریف عواطف 2 - 2 - 2 -…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و نظریه های هوش هیجانی (فصل 2)

  پيشينه پژوهش هوش هیجانی,پيشينه تحقيق هوش هیجانی,پيشينه نظري هوش هیجانی,چارچوب نظري تاریخچه ی هوش هیجانی,دانلود مباني نظري نظریه های هوش هیجانی,مباني نظري تعاریف هوش هیجانی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) هوش هیجانی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه…

 • تحقیق بررسي رابطه شغلي معلمين زن در پيشرفت تحصيلي

  پیشرفت تحصیلی,تحقیق بررسي رابطه شغلي معلمين زن در پيشرفت تحصيلي,رابطه شغلی دانلود فایل اصلی تحقیق بررسي رابطه شغلي معلمين زن در پيشرفت تحصيلي از سایت دانلود فایل تحقیق بررسي رابطه شغلي معلمين زن در پيشرفت تحصيلي در حجم 30صفحه و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حسابرسی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش حسابرسی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش حسابرسی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم مروری بر ادبيات تحقيق 1 - 2 بخش يكم : كليات 1 - 1 -…

 • قالب پاورپوینت اینفوگرافیک زیبا

  قالب پاورپوینت اینفوگرافیک زیبا دانلود قالب پاورپوینت اینفوگرافیک زیبا دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت زیر بنای طراحی پاورپوینت است که از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند نرم افزار پاورپوینت دارای قابلیت ها و حتی…

 • بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی

  بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی برچسب ها: رویکرد یادگیری سبک رهبری عملکرد شغلی فرهنگ یادگیری سازمانیپایان نامه بررسی نقش نوع یادگیری سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلیپروژه بررسی…

 • پاورپوینت شركت‌هاي دانش‌بنيان

  پاورپوینت شركت‌هاي دانش‌بنيان برچسب ها: پاورپوینت شركت‌هاي دانش‌بنيانواحد فناور (شركت دانش‌بنيان) متولي شركت‌هاي دانش‌بنيان نحوه ایجاد شرکت دانش‌بنيان مروري بر ضوابط و فرآيندهاي حاكم بر شركت‌هاي دانش‌بنيان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت شركت‌هاي دانش‌بنيان دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی ،خانواده ومحیط خانواده (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری سلامت عمومی,پیشینه تحقیق سلامت عمومی,چارچوب نظری سلامت عمومی,خانواده و محیط خا,خانواده و محیط خانواده,فصل دوم پایان نامه سلامت عمومی,مبانی نظری سلامت عمومی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی ،خانواده ومحیط خانواده (فصل دوم پایان…

 • پروژه پاورپوینت اضطراب

  اضطراب,اضطراب در افسردگی,بیشگیری ازحملات اضطرابی,تنیدگی (استرس)یا اضطراب,درمان عوامل جانبی مؤثر دراضطراب,علایم اضطراب,علایم شایع اضطراب دانلود فایل اصلی پروژه پاورپوینت اضطراب از سایت دانلود فایل مقدمهيك نوازنده ي حرفه اي ويولن درمي يابد كه هنگام نواختن درحضور تماشاچيان انگشتانش بي حس…

 • مبانی نظری و پیشینه هوش سازمانی و اثر بخشی سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه هوش سازمانی و اثر بخشی سازمانی دانلود مبانی نظری و پیشینه هوش سازمانی و اثر بخشی سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - بخش اول :…

 • تحقیق تفاوت شیعه و سنی

  09358978227,تحقیق تفاوت شیعه و سنی,دانلود تحقیق تفاوت شیعه و سنی,سنی,شیعه,نگار زمانی دانلود فایل اصلی تحقیق تفاوت شیعه و سنی از سایت دانلود فایل عنوان تحقیق : تفاوت شیعه و سنیفرمت : WORDتعداد صفحات : 25 صفحهدر صورت بروز هر گونه…

 • پیشینه و مبانی نظری اختلال های روانی و مکانیسم ها و سبک های دفاعی

  پیشینه و مبانی نظری اختلال های روانی و مکانیسم ها و سبک های دفاعی دانلود پیشینه و مبانی نظری اختلال های روانی و مکانیسم ها و سبک های دفاعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق گرایش به داخل/ هزینه (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری گرایش به داخل,پیشینه پژوهش گرایش به داخل,پیشینه تحقیق گرایش به داخل,چارچوب نظری گرایش به داخل,فصل دوم پایان نامه گرایش به داخل,مبانی نظری گرایش به داخل,هزینه دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق گرایش به داخل/ هزینه (فصل…

 • نگهداري بتنی و شاتکریت

  نگهداري بتنی و شاتکریت دانلود نگهداري بتنی و شاتکریت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 221 مشاهده کد فایل:38437 انتشار در:۱۳۹۹/۳/۱۵ حجم فایل ها:1.00مگا بایت قابلیت…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري

  دانلود پاورپوینت با موضوع مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري برچسب ها: انواع نظام های اقتصادیتعریف نظام اقتصادینظام سرمایه داری و کمونیستینظام اقتصادی ایران چیستاقتصاد سوسیالیستینظام سرمایه داری در ایراننظام سرمایه داری چیستاصول نظام سرمایه داریاقتصاد اسلامی…

 • ادبیات نظری تحقیق برنامة ‌اصلاحات اقتصادي نئوليبراليستي تورگوت اوزال در تركيه

  ادبیات نظری تحقیق برنامة ‌اصلاحات اقتصادي نئوليبراليستي تورگوت اوزال در تركيه دانلود ادبیات نظری تحقیق برنامة ‌اصلاحات اقتصادي نئوليبراليستي تورگوت اوزال در تركيه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل برنامة ‌اصلاحات اقتصادي نئوليبراليستي تورگوت…

 • رساله طراحی کانون پرورش فکری کودکان

  رساله طراحی کانون پرورش فکری کودکان دانلود رساله طراحی کانون پرورش فکری کودکان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی کانون پرورش فکری کودکان در قالب Word و 240 صفحه و…

 • پیشینه و مبانی نظری وفاداری مشتری

  پیشینه و مبانی نظری وفاداری مشتری دانلود پیشینه و مبانی نظری وفاداری مشتری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل وفاداری مشتری فهرست : مفهوم وفاداری 2 - 8 - 1 - 1 رویکرد رفتاری…

 • پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش هیجانی

  پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش هیجانی دانلود پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش هیجانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت زناشویی وهوش هیجانی فصل…