دانلود مقاله مطالعه ویژگی هاي کیفی پودر گوجهفرنگی در دو نوع خشک کن پایلوتی

دانلود مقاله مطالعه ویژگی هاي کیفی پودر گوجهفرنگی در دو نوع خشک کن پایلوتی

برچسب ها:
دانلود مقاله مطالعه ویژگی هاي کیفی پودر گوجهفرنگی نوع خشک پایلوتی

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله مطالعه ویژگی هاي کیفی پودر گوجهفرنگی در دو نوع خشک کن پایلوتی

دسته بندي : گوناگون

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

صنایع تبدیلی گوجهفرنگی کشور رتبه پنجم را در زمینه فرآوري محصول گوجهفرنگی در جهان داشـته و یکـی از مزیتهاي صادراتی محسوب میشود. براي افزایش درآمد کـشاورزان و تثبیـت اشـتغال در ایـن واحـدها لازم اسـت کـه فرآوردههاي جدید از جمله پودر گوجهفرنگی در کنار محصول اصلی رب تولید شود. در این تحقیـق مطالعـاتی بـر روي تولید پودر گوجهفرنگی انجام شده واثر روشهاي خشک شدن، در کیفیت پودر تولید شده و رنگ محصول بررسی شـده است. پودر گوجهفرنگی به صورت خشک شده با هوا و با استفاده از دو نـوع خـشککـن تولیـد شـده اسـت. از دو نـوع خشککن (کابینی و خورشیدي) استفاده شده و شرایط بهینه غلظت محلولها و زمان فرآیند تعیین شد. کیفیـت محـصول خشک شده با معیارهاي مختلف از جمله ، لیکوپن، قابلیت آبگیري مجدد و میزان قهوهاي شدن محصول بررسی شد. پس از مقایسه موارد ارزیابی، بهترین نمونه پودرگوجهفرنگی، نمونه تهیه شده با خشککن کابینی انتخـاب شـد کـه از کیفیـت بالاتري برخوردار بود. در صورت حذف یارانههاي انرژي روش خورشیدي از نظر هزینه تولید قابل بررسی خواهد گرفت. کلید واژه: پودر گوجه فرنگی،خشک کن کابینی، خشک کن خورشیدي، قابلیت آبگیري مجدد، لیکوپن -۱مقدمه یکی از قدیمیترین روشهاي نگهداري مواد غذائی، خشک کردن میباشد. در اکثر سیستمهاي خشک کردن مـواد غذائی، هواي گرم از روي بستر حاوي مواد غذائی مرطوب عبور داده میشوند. گردش هواي گرم، رطوبت تبخیر شـده از محصول خشک شده را به بیرون از خشککن انتقال میدهد. در فرآیند خشک کردن کاهش رطوبت از طریـق انتقـال هـمزمان حرارت و جرم انجام میشود. انتقال حرارت از فضاي پیرامون به مادهي غذایی، موجب تبخیر رطوبت سـطحی مـی- شود. همچنین رطوبت میتواند از درون جسم به سطح محصول منتقل و سپس تبخیر شود، و یـا در درون محـصول و درحالتی میان بخار –مایع، تبخیر گردد، و به صورت بخار به سطح محصول آید. .(۱) مقدار رطوبت نهائی محصول خشک شده به نوع ماده غذائی بستگی دارد. محصولات غذائی خشک شده معمولاً ۵ الی ۸ درصد رطوبت دارند. با خشک کردن وزن و حجم ماده غذایی کاهش یافته و هزینه حمل و نقل و انبارداري کـاهشمییابد. براي افزایش مدت نگهداري، سهولت در حمل و نقل وحفظ کیفیت، ماده غذایی بسته بندي میشود. خشک کردن سبب تخریب کیفیت خوراکی و ارزش تغذیهاي ماده غذایی شده و بایستی نوع دستگاه خشککـن و شرایط حرارتی به صورتی انتخاب شود تا آسیب کمتري به کیفیت ماده غذائی برسد گوجهفرنگی را میتوان مانند سایر میوهها و سبزیجات به روشهاي مختلف خشک کـرد. کیفیـت گوجـهفرنگـیخشک شده بستگی به پارامترهاي زیادي بستگی دارد، از جمله این عوامل میتوان به نوع واریته، مقـدار کـل مـاده جامـد (بریکس) در میوه تازه، رطوبت هوا، اندازه قطعات گوجه، دماي هوا و سرعت و راندمان سیستم خشک کـردن دارد. دبـی جرمی خشک کردن روي کیفیت نهائی محصول خشک شده مؤثر است. انواع مختلفی از خشککن ها در مقیاس صنعتی براي گوجهفرنگی استفاده میشوند، اما برخی از آنها که استفاده از آنها معمول است، شامل خشککنهاي پاششی، خشککن کابینی، خشککنهاي تونلی، خشککن خورشیدي، خشککـن انجمادي، خشککن غلطکی و خشککن کفی می باشند. در خشککن پاششی ازماده اولیه رب در یک مرحله محصول خشک آماده بستهبندي تولید می شود .بـا توجـه بـه اینکه رب گوجهفرنگی محـصولی اسـت کـه در حالـت گـرم، متمایـل بـه چـسبناکی و نرمـی بـوده و بـه علـت ویژگـی ترموپلاستیکی حتی وقتی خشک شود حالت کیکی میگیرد و بطور کلی میتوان گفت که بسختی در خـشککـن پاشـشی خشک می-شود .(۹) خشککنهاي کابینی معمولاً براي عملیات خشک کردن در مقیاس پایین استفاده میشوند. در خشککـن کـابینی ماده غذایی روي سینیهایی در لایههاي نسبتاً نازك تا چند سانتیمتر قرار می گیرد. هواي تازه ورودي بـه کابینـت توسـط فن با عبور از روي هیترها و از اطراف سینیهاي مواد غذایی عبور کرده و خارج مـیشـود در ایـن حالـت هـوا بـصورت غیرمستقیم حرارت داده میشود.براي تولید در مقیاس بالاازخشککنهاي تونلی با سینیهاي طویل اسـتفاده مـیشـود کـهسینیها روي یک واگن و ریل حرکت میکنند. این خشککنها براي خشک کردن انواع سبزيها و میـوه-هـا و از جملـه گوجهفرنگی بکار می روند.((۳خشککنهاي خورشیدي بر اساس نوع انرژي مصرفی و تجهیزات بکار رفته در آن به سه دسته، خـشککـنهـاي خورشیدي طبیعی، خشککنهاي خورشیدي ترکیبی و خشککنهاي خورشیدي کمکی تقسیم میشوند.خشککنهايخورشیدي ترکیبی، از فن براي عبور جریان هوا از محفظـه خـشککـن اسـتفاده مـیشـود وشـامل یـک کلکتـور خورشیدي و یک دمنده براي ایجاد جریان هوا در درون محفظه خشککـن مـی-باشـد. بـدلیل سـادگی و ارزانـی از ایـن خشککن-ها بیشتر استفاده میشود ۸)و(۱۰ خشککنهاي انجمادي براي تولید مواد غذایی با کیفیت و ارزش بالا استفاده میشـود. اولـین بـار در سـال ۱۹۶۰براي تولید غذاي فضانوردان توسط ناسا استفاده شد .(۱۴) در استفاده از این خشککنها براي مواد غذایی در داخل کشور نیز مطالعات و کارهاي پژوهشی مختلفی روي محصولات کشاورزي انجام شده است که از جمله به استفاده از ایـن روشبراي خشک کردن زعفران میتوان اشاره کرد ۵)و.(۶ در روش غلطکی پودر تهیه شده به علت اثرات جاذبالرطوبـهاي و ترموپلاسـتیکی آن خاصـیت آبگیـري کمـی خواهـدداشت. سطح پودر بدست آمده شفاف و شیشهاي میشود که علت آن به خاطر سطح داغ غلطک خشک کننـده مـیباشـد. روش خشک کردن به طریقه تولید کف نیز براي تولید پودر گوجهفرنگی بکار برده شده است. در ایـن روش آب گوجـه-فرنگی را به وسیله وارد کردن هوا تبدیل به کف کرده و آن را در سینی قرار داده و در خشککننده تحت خـلأ قـرار مـی- دهند .(۲)در این تحقیق از دو نوع خشککن خورشیدي و کابینی پایلوتی استفاده شده است. انواع پودر گوجهفرنگی پودر گوجهفرنگی با وزن و حجم کمتر، بستهبندي ارزان، ماندگاري و عمر مفید زیاد شرایط مناسبی را براي عرصهاین محصول میتواند فراهم کند، سه نوع پودر گوجهفرنگی بصورت تجاري توسط تولیدکنندههاي مختلفی در جهان از جمله چین و هند و … تولید میشود. نوع اول به پودر گوجهفرنگی خشک شده با هوا معروف است که از آسیاب کردن گوجهفرنگی خشک شده باهواي گرم تهیه میشود. با توجه به طولانی بودن زمان فرآیند خشک کردن در این روش و براي حفظ کیفیت محصول، از پیش تیمارهاي مختلف شیمیایی استفاده میشود. قیمت این نوع پودر کیلویی ۱-۴ دلار متغیر است. نوع دوم پودر خشک شده به روش پاششی معروف میباشد،که از خشک کردن رب در خشک کنهاي پاششی حاصل میشود. قیمت این نوع پودر کیلویی ۴-۷ دلار متغیر است. نوع سوم ،پودري است که به روش خشککردن انجمادي تولید میشود. این پودر براي مصارف خاص از جمله تولید غذاي کودك و… استفاده میشود و قیمتجهانی آن از ۱۰تا ۱۰۰ دلار متغیر میباشد.در این تحقیق پودر گوجهفرنگی نوع اول تولید شده است.

دسته بندی: گوناگون

تعداد مشاهده:
220
مشاهده

کد فایل:14692
انتشار در:۱۳۹۶/۸/۲۸
حجم فایل ها:535

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود مقاله مطالعه ویژگی هاي کیفی پودر گوجهفرنگی نوع خشک پایلوتی

 • دانلود مقاله اساس عملکرد بیو سنسورها و کاربرد آنها در صنعت غذا

  آنها,اساس,بیو,دانلود,سنسورها,صنعت,عملکرد,غذا,کاربرد,مقاله دانلود فایل اصلی دانلود مقاله اساس عملکرد بیو سنسورها و کاربرد آنها در صنعت غذا از سایت دانلود فایل چکیده بیوسنسور دستگاهی است شامل یک جز تشخیص مولکولی که در تماس با یم مبدل فیزیکی که جز مورد شناسایی…

 • پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین

  پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین برچسب ها: پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و…

 • پاورپوینت تحلیل هتل - 48 اسلاید

  پاورپوینت تحلیل هتل - 48 اسلاید برچسب ها: دانلود پاورپوینت تحلیل هتلتحلیل هتلبررسی و تحلیل هتلهتل نارنجستان نورHoteL PuertA America Madridپاورپوینت آشنایی با هتلپاورپوینت تحلیل هتلHOTEL رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تحلیل هتل - 48 اسلاید دسته بندي : معماری…

 • پاورپوینت ضرورت كار تیمي

  پاورپوینت ضرورت كار تیمي برچسب ها: روانشناسی کار گروهیتقویت کار تیمیبازیهای کار تیمیتاثیر کار گروهی بر یادگیریمدل های کار تیمیمشکلات کار گروهی در ایرانتمرین کار تیمیجملات کار تیمی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ضرورت كار تیمي دسته بندي : علوم…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق هوش بازاريابي (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری هوش بازاريابي,پیشینه پژوهش هوش بازاريابي,پیشینه تحقیق هوش بازاريابي,چارچوب نظری هوش بازاريابي,فصل دوم پایان نامه هوش بازاريابي,مبانی نطری هوش بازاريابي دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق هوش بازاريابي (فصل دوم پایان نامه) از سایت دانلود فایل دانلود…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رنگ و شخصیت (فصل دوم )

  ادبیات نظری رنگ و شخصیت,پیشینه پژوهش رنگ و شخصیت,پیشینه تحقیق رنگ و شخصیت,چارچوب نظری رنگ و شخصیت,فصل دوم پایان نامه رنگ و شخصیت,مبانی نظری رنگ و شخصیت دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رنگ و شخصیت (فصل دوم…

 • فیلم آموزش کامل درس پنجم عربی پایه هشتم - عنوان: الصداقة (دوستی)

  جزوه عربی کنکور,جزوه کامل عربی هشتم,جزوه کامل عربی یازدهم دبیرستان,عربی دوم دبیرستان برای کنکور,فیلم آموزشی عربی هشتم,قواعد عربی 2 برای کنکور دانلود فایل اصلی فیلم آموزش کامل درس پنجم عربی پایه هشتم - عنوان: الصداقة (دوستی) از سایت دانلود فایل…

 • بررسی تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی

  بررسی تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی برچسب ها: سیستمهای حسابداری مدیریت سرمایه فکری سازمان تأمین اجتماعیبررسی تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعیانواع سرمایه فکریمقاله سرمایه…

 • دانلود طرح توجیهی تولید و بسته بندی کشمش

  پروژه کارافرینی تولید و بسته بندی کشمش,دانلود رایگان طرح توجیهی بسته بندی کشمش,دانلود کارافرینی تولید کشمش,طرح توجیهی تولید کشمش,طرح توجیهی تولید و بسته بندی کشمش,طرح توجیهی کشمش,طرح تولید بسته بندی کشمش,طرح کسب و کار تولید کشمش دانلود فایل اصلی دانلود…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع سرپرستی تیم ها , اردوها و کاروان های ورزش

  دانلود پاورپوینت با موضوع سرپرستی تیم ها , اردوها و کاروان های ورزش برچسب ها: سرپرستی و مدیریت اردوها و کاروانهای ورزشیانواع اردوهای ورزشیاردوهای ورزشی در تربیت بدنیپاورپوینت مدیریت اردوهای ورزشیاردو ورزشیوظایف سرپرست تیم ورزشیجزوه مسابقات و اردوهای ورزشیشرح وظایف…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف گزارشگری مالی وسود حسابداری…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات افسردگی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات افسردگی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات افسردگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلالات افسردگی کلیات حدود 2500 سال است که اختلالات…

 • تحقیق تاریخچه والیبال

  تحقیق تاریخچه والیبال دانلود تحقیق تاریخچه والیبال دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل والیــبال در روز دوم فوریه سال 1895 میلادی مطابق با 20 بهمن ماه سال 1273 هجری شمسی، توسط ویلیام . جی . مورگـان…

 • دانلود مقاله بررسی تأثیر نور طبیعی فضاهای مسکونی بر کیفیت زندگی و سلامت روانی افراد

  افراد,بررسی,تأثیر,دانلود,روانی,زندگی,سلامت,طبیعی,فضاهای,کیفیت,مسکونی,مقاله,نور دانلود فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تأثیر نور طبیعی فضاهای مسکونی بر کیفیت زندگی و سلامت روانی افراد از سایت دانلود فایل چکیده ایجاد فضایی آرامش بخش و ارتباط با طبیعت که نور طبیعی برای ساکنین ساختمان ها فراهم…

 • پاورپوینت نمودار ها و تفسیر نتیجه ها (فصل نهم ریاضی سال هفتم)

  پاورپوینت نمودار ها و تفسیر نتیجه ها (فصل نهم ریاضی سال هفتم) برچسب ها: پاورپوینت نمودار ها و تفسیر نتیجه ها (فصل نهم ریاضی سال هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نمودار ها و تفسیر نتیجه ها (فصل نهم ریاضی…

 • بررسی تأثیر اسباب بازی های فکری بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان

  بررسی تأثیر اسباب بازی های فکری بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان برچسب ها: تحقیق هماهنگی دیداری حرکتیآزمون بندر گشتالتتحقیق اسباب بازی های فکریپروژه کودکان پیش دبستانبررسی تأثیر اسباب بازی های فکری بر رشد مهارت هماهنگی دیداری حرکتی…

 • پاورپوینت بهداشت فردي

  پاورپوینت بهداشت فردي برچسب ها: فواید بهداشت فردینکات بهداشت فردیانشا در مورد خود مراقبتي و بهداشت فرديبهداشت فردی pdfچگونه بهداشت فردی را رعایت کنیمعکس در مورد بهداشت فردیبهداشت فردی pptخود مراقبتی و بهداشت فردی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بهداشت…

 • بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

  بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی برچسب ها: ساختارهای رقابتی محصولات محافظه کاری مشروط و انتظارات بازار سرمایهمحافظه کاری نامشروطبررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی رفتن به سایت…

 • پیشینه و مبانی نظری تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم

  پیشینه و مبانی نظری تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم دانلود پیشینه و مبانی نظری تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تصمیم ‏ گیری ، تاریخچه و مفاهیم آیا تصمیم ‏ گیری…

 • فایل پاورپوینت نقشه کشی عمومی ساختمان

  فایل پاورپوینت نقشه کشی عمومی ساختمان برچسب ها: دانلود پاورپوینت نقشه کشی عمومی ساختماننقشه کشی عمومی ساختماننقشه کشی ساختمانپاورپوینت نقشه کشی ساختمانپلان ساختماننماپاورپوینت نقشه کشی عمومی ساختماننقشه برداری مهندسیپلان شیب بندی و موقعیت ساختمانبرش ساختمانپاورپوینت نقشه کشی رفتن به سایت…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) حاکمیت شرکتی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) حاکمیت شرکتی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) حاکمیت شرکتی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش / 2…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی و بازار بورس,پیشینه تحقیق بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی,چارچوب نظری تأمین ما,فصل دوم پایان نامه بازار بورس و تأمین مالی,مبانی نظری بازار بورس و تأمین مالی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع اصول مديريت آموزشي

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول مديريت آموزشي برچسب ها: مبانی و اصول مدیریت آموزشیخلاصه کتاب اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه بندنمونه سوالات مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشیخلاصه کتاب مبانی نظری واصول مدیریت آموزشی علاقه بنددانلود کتاب مبانی نظری و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازاربورس و روشهای تامین مالی شرکت ها (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازاربورس و روشهای تامین مالی شرکت ها (فصل دوم) برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازاربورس و روشهای تامین مالی (فصل دوم)پیشینه تحقیق روش های تامین مالیpdfپیشینه پژوهش تامین مالی چیستفصل دوم پایان نامه…

 • دانلود پرسشنامه شخصی كالیفرنیا ، رفتار اجتماعی ثورپ، كلارك و تیكز ۱۹۵۳

  پرسشنامه رفتار اجتماعی,پرسشنامه شخصی كالیفرنیا,پرسشنامه شخصیت اجتماعی,دانلود پرسشنامه رفتار اجتماعی,رفتار اجتماعی ثورپ,كلارك و تیكز ۱۹۵۳,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه شخصی كالیفرنیا ، رفتار اجتماعی ثورپ، كلارك و تیكز ۱۹۵۳ از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه  شخصی كالیفرنیا ،…

 • پاورپوینت انتخاب شهردار

  پاورپوینت انتخاب شهردار دانلود پاورپوینت انتخاب شهردار دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت انتخاب شهردار،در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: انتخاب شهردار – به ویژه در شهرهای…

 • مطالعات نظری و پیشینه تحقیق بررسی مدیریت دانش (فصل دوم پایان نامه مدیریت)

  (فصل دوم پایان نامه مدیریت),پيشينه پژوهش الگوهای استراتژی مدیریت دانش,پيشينه تحقيق زیرساخت های مدیریت دانش,چارچوب نظري ابعاد مدیریت دانش,مباني نظري ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ,مطالعات نظری و پیشینه تحقیق بررسی مدیریت دانش دانلود فایل اصلی مطالعات نظری و پیشینه تحقیق بررسی مدیریت…

 • پاورپوینت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

  پاورپوینت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برچسب ها: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتالگوی اسلامی ایرانی پیشرفتpdfمتن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیستتعریف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتکتاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمقالات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رفتن به…

 • پیشینه و مبانی نظری سازمان امورمالیاتی

  پیشینه و مبانی نظری سازمان امورمالیاتی دانلود پیشینه و مبانی نظری سازمان امورمالیاتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سازمان امورمالیاتی مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت همواره در برنامه…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش نظریه های تعارضات زناشویی و خانوادگی (فصل 2 پایان نامه)

  تعارض زناشویی چیست,دانلود مباني نظري تعارضات زناشویی,دانلود مباني نظري تعریف تعارض زناشویی,فصل دوم پايان نامه ارشد حل تعارضات زناشوی,مباني نظري تعارض زناشویی,مباني نظري و پيشينه پژوهش نظریه های تعارضات زناشویی و خانوادگی,نظریه های تعارض زناشویی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری…

 • پیشینه و مبانی نظری ازدواج و طلاق

  پیشینه و مبانی نظری ازدواج و طلاق دانلود پیشینه و مبانی نظری ازدواج و طلاق دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ازدواج و طلاق ازدواج انسان براساس اراده الهي به صورت فطري موجودي است…

 • طرح توجیهی تولید مقاومت های الکترونیکی

  توجیه فنی مقاومت های الکتریکی,توجیه مالی شرکت تولیدی خازن و مقاومت,خرید پروژه کارآفرینی مقاومت,خرید طرح تولید مقاومت,دانلود امکان سنجی خازن های الکترونیکی,طرح توجیهی مقاومت های الکترونیکی,طرح تولید مقاومتهای استاندارد,کارآفرینی تولید مقامت دانلود فایل اصلی طرح توجیهی تولید مقاومت های الکترونیکی…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش استرس شغلی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش استرس شغلی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش استرس شغلی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل تعریف استرس از طرف ديگر واژه استرس امروزه چنان نقل هر زباني است كه گويا…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش روابط با دیگران و مدلهای آن (فصل 2)

  پيشينه پژوهش دانلود کتاب ارتباط با دیگران,پيشينه تحقيق مهارت برقراری ارتباط با دیگران,دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف سبک‌های دل‌بستگی (فصل 2),فصل دوم پايان نامه راههای برقراری ارتباط,مباني نظري مهارت ارتباط موثر با دیگران دانلود فایل اصلی…

 • مبانی نظری پیشینه تحقیق گزارشگری مالی و صورتهای مالی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش صورت های مالی غیر اساسی,پيشينه تحقيق صورتهای مالی چیست,چارچوب نظري مفاهیم نظری گزارشگری,دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق گزارشگری مالی و صورتهای مالی (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه نظریه های صورت های مالی,مباني نظري تعریف صورت های مالی دانلود…