رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در كارخانجات نورد و لوله صفا

رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در كارخانجات نورد و لوله صفا

برچسب ها:
یادگیری سازمانی کارآفرینی سازمانیپایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در كارخانجات نورد و لوله صفاپروژه رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در كارخانجات نورد و لوله صفاتحقیق رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آ

رفتن به سایت اصلی

رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در كارخانجات نورد و لوله صفا

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در كارخانجات نورد و لوله صفا از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 236 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چكيدهدر پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی درشرکت نوردولوله صفاساوه پرداخته شده است. در این راستا یادگیری سازمانی بر اساس الگوی نیفه و کارآفرینی سازمانی برمبنای الگوی اسکاربوروف و زیمرر مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری در این تحقیق کلیه کارکنان و پرسنل کارخانجات نورد و لوله صفا  به تعداد 1115نفر می باشند که برای تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران وبه روش نمونه برداری تصادفی محاسبه و 150 نفر انتخاب شد که به دلیل ناقص بودن 7عدد از پرسشنامه ها،حجم نمونه به 143نفر کاهش یافت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی و همبستگی می باشد. برای گردآوری اطلاعات در خصوص نگرش کارکنان نسبت به یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی از دو پرسشنامه استفاده گردید که برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی محتوایی استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، در سطح آمار توصیفی از شاخصهایی نظیر فراوانی و درصدو رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون  استفاده شده است .نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد:1- بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی درشرکت نوردولوله صفاساوه رابطه مثبت و  معنی داری وجوددارد.مقدمه :با آغاز قرن بيست و يكم، عصر جديدي از تكامل زندگي و ساختاري سازماني پديد آمده است. افزايش تغيير و تحولات محيطي، نظير توسعه روزافزون فناوري، افزايش شدت رقابت در سراسر زنجيره هاي كسب و كار، تغيير فزاينده انتظارات مشتريان و ذي نفعان و جلب رضايت آنها، سازمان را بر آن مي دارد كه براي حفظ رشد و توسعه، خود را با محيطشان انطباق دهند. بدين ترتيب مفهوم جديدي تحت عنوان يادگيري سازماني وارد واژگان مديريت شد كه به سرعت مورد توجه مديران و دانشمندان مديريت در حوزه هاي تئوري و علمي قرار گرفت.[1]در برخي از تعاريف بيان شده، يادگيري سازماني را به عنوان فرآيند كليدي تعريف مي كنند كه سازمان از طريق آن ياد مي گيرد و اين ياد گرفتن به معناي هرگونه تغيير در مدل هاي سازماني است كه به بهبود يا حفظ عملكرد سازمان منجر مي شود.اگر افراد در سازمان به طور پيوسته روش هاي كاري خويش را به منظور افزايش استانداردهاي عملكردي مورد بازبيني قرار دهند، راه هايي به مراتب سريعتر و ارزانتر به منظور انجام بهتر كارهاي پيش رو خواهند داشت و بدين ترتيب درك صحيحي از فعاليت هاي در حال انجام داشته كه همان يادگيري سازماني را محقق ساخته و در نهايت اين امر، نيل به اهداف سازمان را قابل دسترس مي نمايد.[7] تلاش محققان براي جستجوي راه هاي مقابله با چالش هاي پيش روي سازمان هاي امروزي منجر به شكل گيري مفهوم كارآفريني سازماني به عنوان فرآيندي از نوآوري و نوسازي در محصول، خدمات و در آينده هاي سازماني از طريق القاي فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان براي پاسخگويي بهتر به نيازهاي روبه رشد مخاطبين شده است.[2]بدون شك شركت ها در دنياي پررقابت امروزي، براي مقابله با چالش هاي محيطي بايد دست به اقدامات نوآورانه و مخاطره آميز بزنند تا بتوانند در اين دنياي رقابتي موفق تر عمل كنند. شركت نورد و لوله صفا نيز از جمله شركت هايي محسوب مي شود كه در محيط رقابتي فعاليت مي كند و با توجه به مزيت رقابتي محصولات جديد روانه بازار كرده و يا محصولات جاري را با روش هاي جديدي در بازار توليد مي كند. با توجه به مفهوم يادگيري سازماني و نقش آن در توسعه قابليت هاي سازماني و همچنين نقش كارآفريني سازمان در بدست آوردن موفقيت و بهبود عملكرد سازمان ها، در پژوهش پيش رو، به دنبال بررسي رابطه ميان يادگيري سازماني و كارآفريني سازماني در شركت نورد و لوله صفا خواهيم بود.فهرست مطالبعنوان    صفحهچکیده    1فصل اول : کلیات تحقیق    2مقدمه    31-1-بیان مسئله پژوهش    41-2-اهمیت وضرورت پژوهش    91-3-پیشینه تحقیق    111-4-خلاصه چارچوب نظری تحقیق    111-5-اهداف تحقیق    121-6-سوالات تحقیق                                                      131-7-فرضیات پژوهش    131-8-متغیرهای تحقیق    141-9-روش تحقیق    151-10-قلمرو تحقیق    151-11-تعاریف اصطلاحات وعملیاتی متغیرها    16فصل دوم :مبانی نظری تحقیق(مروری بر ادبیات تحقیق)    18مقدمه    19بخش اول،ادبیات مرتبط با یادگیری سازمانی    212-1- مروری بر یادگیری سازمانی     212-2-فرآیند و ساختارهای یادگیری از نظر هابر     222-3-تظریه های یادگیری     282-3-1-نظریه های رفتاری           292-3-2-نظریه های شناختی     292-3-3-نظریه های شرطی کردن عمل     302-3-4-نظریه های یادگیری اجتماعی     302-4-تحلیل وضعیت یادگیری در سازمان    312-5-ممیزی یادگیری    332-6-ایجاد یادگیری سازمانی    342-7-انواع یادگیری سازمانی    352-7-1-یادگیری انطباقی    372-7-2-یادگیری پیش بینی کننده    392-7-3-یادگیری ثانویه     392-7-4-یادگیری عملی    402-8-سطوح یادگیری سازمانی    412-8-1-یادگیری فردی    412-8-2-یادگیری تیمی و گروهی    422-8-3-یادگیری فرابخشی    432-8-4-یادگیری سازمانی    432-9-مدل های سازمانی به عنوان یک سیستم یادگیری    442-9-1-هفت بعد جهت یابی آموزشی    442-9-2-ده فاکتور تسهیلاتی    452-10-برنامه های یادگیری در سازمان ها     452-11-تشکیل گروه های یادگیری    472-12-ابعاد زیر سیستم سازمانی برای یادگیری     482-12-1-دیدگاه    482-12-2-فرهنگ    481-12-3-ساختار     492-13-استراتژی های برتر    492-14-مدیریت زمان برای یادگیری سازمانی    511-15-نمایان ساختن و آزمون مدل های ذهنی    522-16-تفکرسیستمی     572-17-یادگیری تیمی    592-18-تسلط یا توانایی شخصی    602-19-ساختن دیدگاه یا آرمان  مشترک    632-20-حوزه های شناخت یادگیری در سازمان    662-21-تاثیر ساختار،محیط و فن آوری روی یادگیری سازمانی    722-21-1ساختار     722-21-2-محیط     732-21-3-فن آوری    742-22-رابطه استراتژی با یادگیری سازمانی     792-23-رویکردهای یادگیری سازمانی    812-23-1-رویکردفنی    812-23-2-رویکرداجتماعی     822-24-روش های یادگیری سازمانی در موقعیت های متلاطم    852-24-1-تمامیت    852-24-2-تنوع    852-24-3-مناظره منطقی    862-24-4-فضای باز و آزاد     862-24-5-همه جا و همه وقت    862-24-6-جاذبه های شگفت    862-24-7-بازخورد    862-24-8-ویژگی های خود ایجادی    872-24-9-مدل سازی داخلی    872-24-10-عناصر اصلی    872-25-ویژگی های یادگیری سازمانی    872-26-تهدید فناوری اطلاعات در یادگیری سازمانی    882-27-موانع به کارگیری یادگیری سازمانی    902-28-عوامل کلیدی موفقیت یادگیری سازمانی    922-28-1-استراتژی ها و سیاست ها     922-28-2-رهبری    922-28-3-کارکردهای منابع انسانی     922-28-4- کشف، ایجاد و انتشار دانش    922-28-5-ارزش ها و باورها     922-28-6-زبان    932-28-7-گفتار و رفتار افراد سطح بالا    932-28-8-زمان و سرمایه     932-28-9-قدرت و مالکیت    932-28-10-غرور و تعصب    932-29- یادگیری سازمانی و نوآوری    932-30-یادگیری سازمانی،کیفیت و رقابت پذیری     942-31-سطوح یادگیری کارآفرینانه    962-31-1-یادگیری کارآفرینانه فردی    962-31-2-یادگیری کارآفرینانه سازمانی     962-31-2-1-یادگیری کارآفرینی درون سازمانی     962-31-2-2-یادگیری کارآفرینی بین سازمانی     972-32-منابع یادگیری کارآفرینانه     972-32-1-یادگیری عملی فعال     972-32-2-یادگیری تئوریک رسمی     982-32-3-یادگیری اجتماعی     982-33-نقش اتماد در یادگیری سازمانی     982-34-سازمان یادگیرنده     992-35-تفاوت سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی     100بخش دوم:ادبیات مرتبط با کارآفرینی سازمانی      1012-36-معرفی کارآفرینی سازمانی     1013-37-تعریف واژه کارآفرینی     1022-38-انواع کارآفرینی     1042-38-1-کارآفرینی فردی     1042-38-2-کارآفرینی سازمانی     1052-39-ایجاد کارآفرینی سازمانی     1062-40-فرآیندکارآفرینی سازمانی     1072-41-فرآیند چهارگانه کارآفرینی سازمانی کانتر     1082-42-تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی     1092-43-ضرورت کارآفرینی برای تحول سازمان های امروزی     1102-44-عوامل موثر بر کارآفرینی در سازمان     1122-45-تاثیر فرهنگ و کارآفرینی     1152-46-ویژگی های سازمان کارآفرین     1162-46-1-ویژگی های سازمان کارآفرین     1162-46-2-صمیمیت با مشتریان     1162-46-3-آزادی عمل و کارآفرینی     1162-46-4-تاکید بر ارزش های سازمان     1172-46-5-فعالیت های تخصصی     1172-46-6-ساختار ساده و نیروی کار اندک     1172-46-7-افزایش بهره وری از مجرای کارکنان     1172-46-8-اعمال کنترل بر ارزش ها و تامین مالی     1182-47-گام های موثر در مسیر کارآفرین نمودن سازمان     1182-47-1-اعتقاد به سازمان     1182-47-2-ترسیم چشم انداز      1182-47-3-شناخت کافی از مشتری     1192-47-4-تجزیه وتحلیل محیط     1192-47-5-درک سازمان     1192-47-6-محاسبه ریسک     1192-47-7-تحمل شکست و آموختن درس های جدید از آن     1202-47-8-ارزش قائل شدن برای افراد و شادنمودن محیط کار     1202-47-9-اهمیت کالای روزانه     1202-48- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی    1202-49- مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک هیسریچ    1232-50-استقرار کارآفرینی سازمانی در سازمان     1252-51-ابعاد کارآفرینی سازمانی     1262-52-اهمیت رهبری تحول آفرین     1282-53-مدل کارآفرینی سازمانی گاث و گینسبرگ     1292-54-مدل کارآفرینی سازمانی بورگلمان     1292-55-مدل کارآفرینی سازمانی دس     1302-56-مدل کارآفرینی سازمانی هورنزبای     1302-57- مدل کارآفرینی سازمانی کووین و سیلوین    1312-58- مدلی از استراتژی کارآفرینی سازمانی    1332-59-شناخت کارآفرینانه افراد معماری حمایت کننده کارآفرینی سازمان     1342-60-مدل مفهومی پژوهش     1362-61-سابقه مطالعات انجام شده     137فصل سوم:روش اجرای تحقیق    140مقدمه     1413-1-نوع روش تحقیق     1413-1-1-تحقیق توصیفی     1423-1-2-تحقیق پیمایشی     1423-1-3-تحقیق همبستگی     1423-2-جامعه آماری مورد مطالعه     1423-3-جامعه آماری و حجم نمونه مورد پژوهش     1433-4-متغیرهای تحقیق     1443-5-ابزار و روش جمع آوری اطلاعات     1443-5-1-روش کتابخانه ای     1443-5-2-روش میدانی     1453-5-3-تحلیل پرسشنامه     1453-5-3-1-پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه     1463-5-3-2-پرسشنامه کارآفرینی سازمانی اسکاربوروف و زیمرر     1493-6-پایایی و روایی ابزار سنجش     1493-7-شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات     1513-7-1-تجزیه و تحلیل آمار توصیفی    1513-7-2- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی     1523-8-مراحل اجرای پژوهش     152فصل چهارم:یافته های تحقیق(تجزیه و تحلیل داده ها)    153مقدمه     1544-1-توصیف ویژگی های جمعیت شناختی     1544-1-1-جنسیت     1554-1-2-سن     1564-1-3-سطح تحصیلات     1574-1-4-سابقه کار     1584-1-5-رده شغلی     1594-2-شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق     1604-2-1-یادگیری سازمانی     1604-2-2-کارآفرینی سازمانی     1614-3-بررسی نرمال بودن     1624-4-آزمون فرضیه های تحقیق و تحلیل نتایج     1634-5-بررسی مفروضه ها     1684-6-نرمال بودن عبارت خطا     169فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها    172مقدمه     1735-1-خلاصه نتایج تحقیق(نتیجه گیری از فرضیه ها     1745-1-1-نتیجه گیری از فرضیه اصلی     1745-1-2-نتیجه گیری از فرضیه فرعی اول     1745-1-3- نتیجه گیری از فرضیه فرعی دوم     1745-1-4- نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم     1755-1-5- نتیجه گیری از فرضیه فرعی چهارم     1755-1-6- نتیجه گیری از فرضیه فرعی پنجم     1755-2-تفسیر یافته های تحقیق     1775-3-پیشنهادهای ناشی از یافته های تحقیق     1795-4-پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی     1815-5-محدودیت های تحقیق     182پیوست ها     183پیوست یک: SPSS       183پیوست دو:پرسشنامه ها      200منابع و مآخذ    205منابع فارسی     205منابع لاتین     209

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
976
مشاهده

کد فایل:11215
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۳
حجم فایل ها:3996

اشتراک گذاری:

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
یادگیری سازمانی کارآفرینی سازمانیپایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در كارخانجات نورد و لوله صفاپروژه رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در كارخانجات نورد و لوله صفاتحقیق رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آ

 • پاورپوینت تجهیزات برودتی (مبردها)

  پاورپوینت تجهیزات برودتی (مبردها) دانلود پاورپوینت تجهیزات برودتی (مبردها) دسته بندي : مهندسی مکانیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت تجهیزات برودتی (مبردها) ، در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: مبردها ( Refrigerants ) مبرد…

 • پاورپوینت تحریم نبرد غرب با ایران با سلاح اقتصاد

  پاورپوینت تحریم نبرد غرب با ایران با سلاح اقتصاد برچسب ها: تحریم نبرد غرب با ایران با سلاح اقتصادتحریم اقتصادی تعریف تحریمانواع تحريم اقتصادي دلایل نا کارآمدی تحریم‌هاتحريم غيراقتصاديپیشینه تحریم ایراناثرات اقتصادي تحريم سازمان مللنتیجه تحریم اقتصادی رفتن به سایت…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهشی دیدگاه های نظری و مدل های سازگاری زندگی زناشویی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهشی دیدگاه های نظری و مدل های سازگاری زندگی زناشویی برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی دیدگاه های نظری و مدل های سازگاری زندگی زناشوییمبانی نظری سازگاری زناشوییمبانی نظری عوامل موثر بر سازگاری زناشوییمبانی نظری…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق پایداری محله ای

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق پایداری محله ای دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق پایداری محله ای دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه 25 2 - 2 - محله…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق تربیت دینی

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق تربیت دینی دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق تربیت دینی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تربیت دینی تعاریف تربیت دینی دین و عصر تکنولوژی مراحل شکل گیری تربیت دینی راهکارهای…

 • پاورپوینت بررسی و تحلیل برج میلاد

  پاورپوینت بررسی و تحلیل برج میلاد دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل برج میلاد دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل برج میلاد،در حجم 50 اسلاید قابل ویرایش ،همراه با یک هدیه ویژه.…

 • پاورپوینت مدل CA در مطالعات شهری

  پاورپوینت مدل CA در مطالعات شهری برچسب ها: دانلود پاورپوینت مدل CA در مطالعات شهریمدل CA در مطالعات شهریبررسی مدل CAپاورپوینت مدل CELLULAR AUTOMATA در شهرسازیپاورپوینت بررسی و معرفی مدل CA در مطالعات شهریمدل CAپاورپوینت مدل CA در مطالعات شهریآشنایی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف گردشگری و سازمان گردشگری (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش گردشگری تحقیق گردشگری,پيشينه تحقيق تعریف و مفهوم گردشگری,چارچوب,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری وسازمان گردشگری (فصل دوم),روش تحقیق در گردشگری و هتلداری,فصل دوم پايان نامه صنعت گردشگری در ایران,مباني نظري گردشگری در ایران دانلود فایل اصلی مبانی…

 • قالب پاورپوینت داروسازی 2

  قالب پاورپوینت داروسازی 2 دانلود قالب پاورپوینت داروسازی 2 دسته بندي : داروسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت داروسازی 2 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …     اسلاید…

 • پاورپوینت ضوابط طراحی پله و آسانسور و رمپ

  پاورپوینت ضوابط طراحی پله و آسانسور و رمپ دانلود پاورپوینت ضوابط طراحی پله و آسانسور و رمپ دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت ضوابط طراحی پله و آسانسور و رمپ، در 46 اسلاید PPTX…

 • پاورپوینت آینده‌ پژوهی و آینده ‌نگاری

  پاورپوینت آینده‌ پژوهی و آینده ‌نگاری دانلود پاورپوینت آینده‌ پژوهی و آینده ‌نگاری دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت مطالعه وآشنایی با آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری،در حجم 29 اسلاید قابل ویرایش.   بخشی از متن:…

 • پروپوزال طراحی معماری مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار

  پروپوزال طراحی معماری مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدار برچسب ها: پروپوزال طراحی معماری مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدارطراحی معماری مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد معماری پایدارمعماری پایدارپروپوزال معماری مجتمع تجاری تفریحی رفتن به سایت اصلی پروپوزال…

 • دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی انستيتوي گل و گياه

  برنامه فیزیکی طراحی انستيتوي گل و گ,دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی انستيتوي گل و گياه,رسال و پایان نامه طراحی انستيتوي گل و گياه,ظوابط و استانداردهای طراحی انستيتوي گل و گياه,مطالعات معماری طراحی انستيتوي گل و گياه,معماری انستيتوي گل و…

 • تحقیق تاریخ فرهنگ و هنر کشور اسپانیا

  تحقیق تاریخ فرهنگ و هنر کشور اسپانیا دانلود تحقیق تاریخ فرهنگ و هنر کشور اسپانیا دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل ورد تحقیق تاریخ فرهنگ و هنر کشور اسپانیا ، در حجم 20 صفحه…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی و خودپنداره

  پیشینه تحقیق تعریف خودپندار,چارچوب نظری حمایت اج,حمایت اجتماعی,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی و خودپنداره,شکل گیری خود و خودپنداره,علل پیدایش پدیده خود و خودپنداره,مبانی نظری حمایت اجتماعی,مبانی نظری خودپنداره راجرز,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و…

 • اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها برچسب ها: پایان نامه اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاپروژه اندازه گیری کارایی برای پیش بینی…

 • پاورپوینت هزینه های حوادث

  پاورپوینت هزینه های حوادث دانلود پاورپوینت هزینه های حوادث دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت هزینه های حوادث ،در حجم 21 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: اغلب مدیران برای بهبود نحوه مدیریت سیستمهای…

 • مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن

  ارزیابی عملکرد,کارت امتیازی متوازن دانلود فایل اصلی مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن از سایت دانلود فایل تحقیق حاضر با عنوان بررسی مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی…

 • پاورپوینت ملاتهای سیمانی

  پاورپوینت ملاتهای سیمانی برچسب ها: ملات گچ و سیمانملات سیمان سفیداستاندارد ملات ماسه سیمانعیار سیمان در ملاتانواع ملاتوزن مخصوص ملات ماسه سیمانکاربرد ملات گچ و سیمانکاربرد ملات باتارد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ملاتهای سیمانی دسته بندي : عمران جزئیات…

 • پاورپوینت طيف سنجي نشر شعله اي ،جذب اتمي و فلوئورسانس اتمي

  پاورپوینت طيف سنجي نشر شعله اي ،جذب اتمي و فلوئورسانس اتمي برچسب ها: طیف سنجی نشری شعله (fes)طیف سنجی نشر اتمیطیف سنجی نشر اتمی aesروش کار با دستگاه جذب اتمی شعلهطیف سنجی جذب اتمی pdfتئوری نشر اتمیدستگاه جذب اتمی کوره…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره فصل دوم :…

 • خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان

  خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان دانلود خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم پیشینه تحقیق فهرست مطالب : 2 - 1نوجوانی 2…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری حمایت اجتماعی,پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی,پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی,چارچوب نظری حمایت اجتماعی,فصل دوم پایان نامه حمایت اجتماعی,مبانی نظری حمایت اجتماعی,نقش حمایت اجتماعی بر زندگی سالمندان دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی (فصل دوم پایان نامه)…

 • پاورپوینت معرفی دنیل ليبسکيند و نمونه آثار - 40 اسلاید

  پاورپوینت معرفی دنیل ليبسکيند و نمونه آثار - 40 اسلاید برچسب ها: دانلود پاورپوینت معرفی دنیل ليبسکيند و نمونه آثار معرفی دنیل ليبسکيند و نمونه آثار دنیل ليبسکيندتحلیل موزه یهودیان برلینبررسی موزه جنگ منچسترپاورپوینت معرفی دنیل ليبسکيند و نمونه آثار…

 • بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی

  بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی برچسب ها: موبایل بانک مشتریان متغیرهای جمعیت شناختیپایان نامه بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختیپروژه بررسی…

 • پیشینه و مبانی نظری تشريح مفهوم عملكرد

  پیشینه و مبانی نظری تشريح مفهوم عملكرد دانلود پیشینه و مبانی نظری تشريح مفهوم عملكرد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عملکرد سازمانی تشريح مفهوم عملكرد در ضرورت وتشريح مفهوم عملكرد هولتون و بیتز…

 • سپتیک تانک

  سپتیک تانک دانلود سپتیک تانک دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل سپتیک تانک مقدمهمعرفی سپتیک تانککاربردسپتیک تانک پلی اتیلنیاجرای تشکیل دهندهنحوه عملکردمحاسبه ظرفیتنگهداریروش های جایگزینی فهرست معرفی سپتیک تانک سپتیک تانک یک واحد پیش تصفیه است که…

 • رضایتمندی شغلی در بخش فرهنگی شیراز

  رضایتمندی شغلی دانلود فایل اصلی رضایتمندی شغلی در بخش فرهنگی شیراز از سایت دانلود فایل تحقیق رضایتمندی شغلی در بخش فرهنگی شیراز در حجم 49 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:فهرست مطالبفصل اولمقدمهبیان مسألهاهمیت…

 • پاورپوینت منظومه شمسی

  پاورپوینت منظومه شمسی دانلود پاورپوینت منظومه شمسی دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن پاورپوینت: ناهید دومین سیاره منظومه شمسی است که صبح و عصر در نزدیکی محل طلوع و غروب خورشید دیده می شود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه ازدواج،عوامل زناشویی و عشق ازدواج

  ادبیات نظری ازدواج,پیشینه پژوهش عشق ازدواج و عوامل زناشویی و ا,پیشینه تحقیق تاریخچه ازدواج,عوامل زناشویی و عشق ازدواج,فصل دوم پایان نامه عوامل زناشویی و عشق ازدواج,مبانی نظری تاریخچه ازدواج دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه ازدواج،عوامل زناشویی…

 • دانلود پروژه انبار فرش با نرم افزار اکسس access

  دانلود پروژه انبار فرش با نرم افزار اکسس access دانلود دانلود پروژه انبار فرش با نرم افزار اکسس access دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پروژه انبار فرش با نرم افزار اکسس access تعداد…

 • بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده

  بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده برچسب ها: بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شدهبررسی اهمیت اقلام تعهدیتحقیق اطلاعات مالی و کیفیت سودمقاله بررسی کیفیت اقلام تعهدیتحقیق حسابداری مدیریت سودوجه نقد و چارچوب…

 • تحقیق بررسی میزان هزینه های حسابداری پیمانکاری

  پیمانکار,حسابداری,هزینه دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی میزان هزینه های حسابداری پیمانکاری از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی میزان هزینه های حسابداری پیمانکاری در حجم 87 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:مرحله اول:…

 • تحقیق رابطه روشهای نوین و پیش بینی شده تدریس معلم در ایجاد انگیزه در دانش آموزان

  انگیزه,تدریس دانلود فایل اصلی تحقیق رابطه روشهای نوین و پیش بینی شده تدریس معلم در ایجاد انگیزه در دانش آموزان از سایت دانلود فایل تحقیق رابطه روشهای نوین و پیش بینی شده تدریس در ایجاد انگیزه در دانش آموزان در…

 • پاورپوینت خانه وارد دبلیو ویلیتس

  پاورپوینت خانه وارد دبلیو ویلیتس برچسب ها: دانلود پاورپوینت خانه وارد دبلیو ویلیتسخانه وارد دبلیو ویلیتسبررسی و تحلیل خانه وارد دبلیو ویلیتسخانه وارد دبلیو ویلیتس اثر فرانک لوید رایتپاورپوینت تحلیل خانه وارد دبلیو ویلیتسپاورپوینت خانه وارد دبلیو ویلیتسنقشه های خانه…