رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی (مورد مطالعه

رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی (مورد مطالعه

برچسب ها:
یادگیری سازمانی بهره وری منابع انسانی مهارت‌های فردی مدل‌های ذهنی یادگیری تیمی تفکر سیستمی چشم انداز مشترکپایان نامه رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی (مورد مطالعهمقاله رتبه

رفتن به سایت اصلی

رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی (مورد مطالعه

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره  وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی(مورد مطالعه : شهرداری شهرستان محلات)از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 224صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده:در این تحقیق رابطه بین مولفه های یادگیری سازمانی با بهره وری منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران ارشد ، میانی و اجرایی شهرداری شهرستان محلات می‌باشد. تعداد مدیران اصلی برابر 15 نفر، تعداد مدیران میانی برابر 28 نفر و تعداد مدیران اجرایی برابر 19 نفر می‌باشند.جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید.پرسشنامه این تحقیق، شامل 24 سوال هفت گزینه‌ای می باشد. برای تعیین میزان تاثیر هر یک از ابعاد یادگیری سازمانی و همچنین برای رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی از روش شباهت به گزینه ایده‌‎آل فازی یا تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده می‌شود. در این تحقیق 5 عامل مهم که شامل مهارت‌های فردی ، مدل‌های ذهنی ، چشم انداز مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی است بررسی شد و معلوم شد با استفاده از نظر مدیران اصلی مهارت‌های فردی بیشترین تاثیر و چشم انداز مشترک کمترین تاثیر را در بهره‌وری منابع انسانی در سازمان دارد.با استفاده از نظر مدیران میانی مهارت‌های فردی بیشترین تاثیرو یادگیری تیمی کمترین تاثیر را در بهره‌وری منابع انسانی در سازمان دارد. با استفاده از نظر مدیران اجرایی مدل‌های ذهنی بیشترین تاثیر و چشم انداز مشترک کمترین تاثیر را در بهره‌وری منابع انسانی در سازمان دارد.مقدمه:درمحيط کسب وکارامروزتغيیرات با گام هاي سريع به وقوع مي پيوندند.سازمان ها درعرصه رقابت درمحيط کسب وکارجهاني ملزم هستند تا نسبت به تغيرات مستمر واکنش مطلوب داشته ويا از بين بروند. يک سازمان به منظور برتري يافتن ازسايرسازمان ها بايد منابع انساني را توسعه داده وميزان اطلاعات و دانش در دسترس را افزايش دهد.کارکنان و دانشي که درسرآنهاست,منابع بسيارارزشمندي براي سازمان هاهستند.دانش و چگونه دانستن، منابع استراتژيک سازمان هاهستند که بايد مديريت شده وتوسعه داده شوند. ازاين رو يادگيري سازماني و توليد دانش درطول چند سال اخيرمورد توجه قرارگرفته است . (Hornstein,2006;Otala,2000; Paajane& Kantola,2008)يکي از راههاي کسب مزيت رقابتي پايدار،  تاکيد و توجه بر يادگيري مستمر کارکنان سازمان به منظور نيل به اهداف سازماني با حداکثر اثربخشي است. مسلما، محيط متغير امروز، به سازمانها اجازه نخواهد داد که در مقابل فشارهاي ناشي از مهارت، توانايي هاو تکنولوژيهاي رقبا، به صورت سنتي و هميشگي اداره شوند. (شهابي,1384) يادگيري سازماني فرآيندي پوياست که سازمان را قادر مي سازد به سرعت  با تغير سازگاري يابد.اين فرآيند شامل توليد دانش جديد,مهارت هاورفتارها مي شود.يادگيري سازماني راه اصلي ايجاد کاردانشي وبهبود کارايي سازمان است.پس يک سازمان موفق بايد دريادگيري پويا باشد(. (Zhang et al. 2009همچنين ديگر سازمانهاي بزرگ و پيچيده اي كه دهه هاي قبل به وجود آمده بودند،  كارساز نيستند و حكم دايناسورهايي را دارند كه توان تطبيق خود با محيط را نداشتند و محكوم به فنا شدند. سازمانهاي بزرگ با ساختارهاي سنتي توان و انعطاف لازم جهت همسويي با تغييرات محيط پيراموني بويژه با توجه به مسايل جهاني شدن را ندارند و براي بقاي خود ناچارند يا تغيير ساختار دهند يا خود را به ابزارهايي مجهز كنند تا توان مقابله با تغييرات جهاني را به دست آورند. يكي از مهمترين اين ابزارها،  ايجاد سازمان يادگيرنده ، نهادينه كردن يادگيري سازماني است. بنابراين،  سازمانهايي موفق‎تر هستند كه زودتر،  سريع‎تر و بهتر از رقبا يادبگيرند. سازمانها به جاي رفتارها و حركتهاي سنتي خود كه در بهترين شكل آن در برگيرنده آموزش نيز مي‎بود، تبديل به سازماني شوند كه همواره ياد مي‎گيرند، يعني كوشش خود را در جهت يادگيري به عنوان يك امتياز رقابتي به كار مي‎برند.(ميرکمالي,1389)فهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهش1-1  مقدمه     11-2 بیان مسئله     21-3  اهميت و ضرورت تحقيق    41-4  اهداف تحقيق     61-4-1 هدف کلي    61-4-2 اهدف فرعي     61-5 سوالات تحقيق    71-5-1 سوال اصلي تحقيق    71-6   متغير هاي تحقيق    71-6-1  متغير های مستقل    71-6-2 متغير وابسته     91-7 روش تحقیق     111-8  روشهاي جمع آوري اطلاعات    111-9 جامعه آماری    121-10 حجم نمونه و روش محاسبه آن       121-11 ابزار گردآوری داده ها    121-11-1 سنجش روایی    131-11-2 سنجش پایایی    131-12 قلمرو تحقیق     141-12-1 قلمرو موضوعی تحقیق    141-12-2 قلمرو مكاني تحقيق    141-12-3 قلمرو زماني تحقيق    141-13 روش تجزیه و تحلیل داده ها    14الف  آمار توصیفی     14ب  آمار استنباطی     141-14 تعریف مفهومی و عملیاتی  واژه ها و اصطلاحات    15فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش    مقدمه     182-1 بخش اول : يادگيري سازماني       192-1-1 مقدمه     192-1-2 تعريف يادگيري و عناصر آن    212-1-3 تعاريف يادگيري سازماني       222-1-4 نظريه پردازان يادگيري سازماني     242-1-5 ويژگي هاي يادگيري سازمانی    252-1- 6 فرايند يادگيري سازماني       262-1-6-1کسب دانش    262-1-6-2 توزيع اطلاعات    262-1-6-3 تفسير اطلاعات    282-1-6- 4 حافظه سازماني       292-1-7 يادگيري سازماني و سازمان ياد گيرنده    312-1-8 ايجاد يك سازمان يادگيرنده    332-1-9 ابعاد يادگيري سازماني    352-1-10 مهارت هاي پنج گانه لازم براي ايجاد يادگيري سازماني    352-1-11 مولفه هاي يادگيري سازماني    362-1-12 سه مدل يادگيري سازماني در تشخيص فرصت كارآفرينانه       382-1-12-1 يادگيري ادراكي در فاز اكتشاف       402-1-12-2 یادگیری رفتاري در فاز شكل گيری    422-1-12-3 يادگيري اجرايي در طول هر دو فاز تشخيص فرصت    442-1-13 تشخيص فرصت از طريق يادگيري    462-1-13-1 تشخيص فرصت از طريق يادگيري ادراكي     462-1-13-2 تشخيص فرصت از طريق يادگيري رفتاري    472-1-13-3 تشخيص فرصت از طريق يادگيري اجرايي    482-1-14 تاريخچه سازمان يادگيرنده    492-1-15 تعاريف سازمان يادگيرنده    512-1- 16ويژگي هاي سازمان يادگيرنده    512-1-17 ايجاد يك سازمان يادگيرنده       522-1- 18 اهميت سازمان يادگيرنده       542-1-19 تفاوت بين يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده    542-1-20 تفاوت سازمان هاي سنتي با سازمان هاي يادگيرنده    562-1-21 راهبردهاي گسترش سازمان يادگيرنده    592-1-22 موانع بکار گيري يادگيري سازماني    612-1-23 مهارت هاي پنج گانه لازم براي ايجاد يادگيري سازماني    612-1-24 مولفه هاي يادگيري سازماني       622-2 بخش دوم : بهره وری منابع انسانی    65مقدمه     652-2-1بهره وري    662-2-2تاریخچه بهره وری    672-2-3 عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وري    682-2-4 عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي كار    702-2-5عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني      712-2-6مدل ACHIEVE    722-2-7 تأثير حقوق و دستمزد بر بهره وري       742-2-8 شرايط لازم براي بهبود بهره وري نيروي انساني در سازمان ها      752-2-9 اندازه گيري بهره وري       772-3  چندي درباره سازمان مورد پژوهش    782-3-1 تعريف شهرداري2-3-2 شهرداری محلات       78792-4  پيشينه پژوهش       802-4-1  تحقيقات انجام گرفته در خارج از کشور    802-5 جمع بندی     84فصل سوم : روش تحقیق    3-1  مقدمه    883-2  روش تحقیق    893-3  جامعه آماری     903-4  تعیین حجم نمونه       913-5  روش نمونه گیری    933-6  روش گردآوری اطلاعات    943-7  تعیین روایی پرسشنامه    953-8  تعیین پایایی پرسشنامه       963-9  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها       983-9-1  روش شباهت به گزینه ایده‌آل فازی یا تاپسیس فازی       993-9-2  مراحل روش شباهت به گزینه ایده‌‎آل فازی یا تاپسیس فازی    99مرحله 1 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی       99مرحله 2 : تعیین بردار وزن معیارها    101مرحله 3 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده    102مرحله 4 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده وزندار    103مرحله 5 : یافتن جواب ایده‌آل فازی و جواب ضد ایده‌آل فازی    104مرحله 6 : محاسبه فاصله از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی       105مرحله 7 : محاسبه شاخص شباهت       105مرحله 8 : رتبه‌بندی گزینه‌ها       105فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها    4-1  مقدمه     1074-2  بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان    1074-3  رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با نظر مدیران اصلی       113مرحله 1 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی       113مرحله 2 : تعیین بردار وزن معیارها      119مرحله 3 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده   مرحله 4 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده وزندار    120122مرحله 5 : یافتن جواب ایده‌آل فازی و جواب ضد ایده‌آل فازی    122مرحله 6 : محاسبه فاصله از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی    124مرحله 7 : محاسبه شاخص شباهت       130مرحله 8 : رتبه‌بندی گزینه‌ها       1304-4  رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با نظر مدیران میانی     131مرحله 1 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی    131مرحله 2 : تعیین بردار وزن معیارها    141مرحله 3 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده       142مرحله 4 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده وزندار       146مرحله 5 : یافتن جواب ایده‌آل فازی و جواب ضد ایده‌آل فازی    146مرحله 6 : محاسبه فاصله از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی    150مرحله 7 : محاسبه شاخص شباهت       158مرحله 8 : رتبه‌بندی گزینه‌ها       1594-5  رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با نظر مدیران اجرایی       160مرحله 1 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی    160مرحله 2 : تعیین بردار وزن معیارها    168مرحله 3 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده    169مرحله 4 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده وزندار    172مرحله 5 : یافتن جواب ایده‌آل فازی و جواب ضد ایده‌آل فازی       172مرحله 6 : محاسبه فاصله از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی       174مرحله 7 : محاسبه شاخص شباهت       180مرحله 8 : رتبه‌بندی گزینه‌ها    181فصل پنجم: نتیجه‌گیری وپیشنهادها    5-1  مقدمه    1835-2  نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان      1835-3  نتایج حاصل از رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران اصلی      1855-4  نتایج حاصل از رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران میانی      1855-5  نتایج حاصل از رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران اجرایی      1865-6  تطبیق نتایج بدست آمده با پیشینه تحقیق    1865-7  تطبیق نتایج بدست آمده با کلیات تحقیق    1875-8  محدودیت‌هاي تحقيق    1905-9  پيشنهادهاي تحقیق های آتی       191فهرست منابع و ماخذ:    منابع فارسی     192منابع لاتین    194ضمائم:    پرسشنامه يادگيري سازماني    197

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
991
مشاهده

کد فایل:11222
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۴
حجم فایل ها:2234

اشتراک گذاری:

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
یادگیری سازمانی بهره وری منابع انسانی مهارت‌های فردی مدل‌های ذهنی یادگیری تیمی تفکر سیستمی چشم انداز مشترکپایان نامه رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی (مورد مطالعهمقاله رتبه

 • بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده شرکت های پذیرفته شده در بورس

  بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده شرکت های پذیرفته شده در بورس برچسب ها: تحقیق حسابداری کیفیت سودپروژه حسابداری تجدید ارائه سودمقاله حسابداری پایداری سودبررسی قابلیت پیش‌بینی سودبررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود…

 • مبانی ادراک

  مبانی ادراک دانلود فایل اصلی مبانی ادراک از سایت دانلود فایل تحقیق مبانی ادراک در حجم 24 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و همراه با منابع درون متن و با قسمتی از متن زیر:حواس و نقش آن…

 • بررسی مزایای مورد نظر مصرف کنندگان وبخش بندی بازار شامپو سیر پرژک

  بررسی مزایای مورد نظر مصرف کنندگان وبخش بندی بازار شامپو سیر پرژک برچسب ها: دانلود پایان نامه بررسی مزایای مورد نظر مصرف کنندگان وبخش بندی بازار شامپو سیر پرژکپروژه بررسی مزایای مورد نظر مصرف کنندگان وبخش بندی بازار شامپو سیر…

 • پاورپوینت ابزاربندی سد

  پاورپوینت ابزاربندی سد برچسب ها: ابزاربندی سدمزايای نسبی ابزارهااهداف يک برنامه ی ابزاربندیمعرفی تعدادی از اجزا و کار آنها در سد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ابزاربندی سد دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش دختران فراری(فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري دختران فراری,پيشينه,پيشينه پژوهش پايان نامه اعتیاد دختران,پيشينه نظري فرار دختران نوجوان,چارچوب نظري فرار از خانه,دانلود مباني نظري علل فرار دختران,فصل دوم دختران فراری,مباني نظري فرار دختران,مباني نظري و پيشينه پژوهش دختران فراری دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

  بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی برچسب ها: تحقیق حسابداری اثرمالكیتپروژه حسابداری سهامتحقیق حسابداری رایگانپروژه حسابداری ثبات سودبررسی اقلام تعهدی بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدینگین فایل رفتن…

 • پاورپوینت قرصهاي پيشگيري از بارداري

  پاورپوینت قرصهاي پيشگيري از بارداري برچسب ها: قرص جلوگیری از بارداری اورژانسیطریقه مصرف قرص ضد بارداریاسم قرص ضد بارداری اورژانسیقرص ضد بارداری اورژانسی لونژیلقیمت قرص اورژانسی ضد بارداریقرص ضد بارداری ال دیجلوگیری از بارداری بعد از یک هفتهانواع قرص ضد…

 • پاورپوینت اﺗﻢﻫﺎ ، اﻟﻔﺒﺎيﻣﻮاد(علوم هفتم)

  پاورپوینت اﺗﻢﻫﺎ ، اﻟﻔﺒﺎيﻣﻮاد(علوم هفتم) برچسب ها: پاورپوینت اﺗﻢﻫﺎ اﻟﻔﺒﺎيﻣﻮاد(علوم هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اﺗﻢﻫﺎ ، اﻟﻔﺒﺎيﻣﻮاد(علوم هفتم) دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت اﺗﻢﻫﺎ ، اﻟﻔﺒﺎيﻣﻮاد(علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:…

 • مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم ارزش مشتری و یادگیری محوری (فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش مفهوم ارزش مشتری چیست,پيشينه تحقيق آشنایی با مفهوم ارزش مشتری,چارچوب نظري مدلهای ارزش ا,مباني نظري تعریف ارزش مشتری یا ارزش طول عمر مشتری چیست؟,مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم ارزش مشتری و یادگیری محوری (فصل دوم…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صرع و افسردگی های آن (فصل دوم )

  ادبیات نظری صرع و افسردگی های آن,پیشینه پژوهش صرع و افسردگی های آن,پیشینه تحقیق صرع و افسردگی های آن,چارچوب نظری صرع و افسردگی های آن,فصل دوم پایان نامه صرع و افسردگی های آن,مبانی نظری صرع و افسردگی های آن دانلود…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق دلالت های تربیتی قیام عاشور و دلالت های اجتماعی قیام عاشور

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق دلالت های تربیتی قیام عاشور و دلالت های اجتماعی قیام عاشور دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق دلالت های تربیتی قیام عاشور و دلالت های اجتماعی قیام عاشور دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی…

 • پرسشنامه انگیزش هرمنس

  پرسشنامه انگیزش هرمنس دانلود پرسشنامه انگیزش هرمنس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل باسمه تعالی دانشجوی گرامی : پرسشنامه ای که در اختیار دارید از 29 جمله ناتمام تشکیل شده است . لطفاً ابتدا…

 • رابطه بین نگرش ایجابی مديران و عملكرد دبيران

  عملکرد,نگرش ایجابی دانلود فایل اصلی رابطه بین نگرش ایجابی مديران و عملكرد دبيران از سایت دانلود فایل تحقیق رابطه بین نگرش ایجابی مديران و عملكرد دبيران در حجم 61 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید ماست پاستوریزه با ظرفیت 800 تن در سال

  پروژه کارآفرینی تولید ماست,تاسیس کارخانه تولید ماست پاستوریزه,تولید ماست و خامه و شیر پاستوریزه,چگونگی تهیه ماست پاستوریزه,دانلود طرح توجیهی بسته بندی ماست,دستگاه تولید ماست پاستوریزه,راه اندازی کسب و کا,طرح توجیهی تولید ماست,طرح تولید لبنیات دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و…

 • مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته هنر

  مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته هنر دانلود مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته هنر دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود مجموعه 4 قالب یا تم پاورپوینت آماده برای رشته هنر قالب های پاورپوینت جهت استفاده…

 • دانلود طرح توجیهی تولید روغن دانه انگور

  احداث کارخانه تولید روغن,پروژه تولید روغن انگور,تولید روغن انگور,دانلود طرح توجیهی تولید روغن,دانلود کارافرینی تولید روغن انگور,طرح توجیهی جدید تولید روغن انگور,طرح توجیهی روغن انگور,طرح تولید روغن,طرح کسب و کار تولید روغن دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی تولید روغن…

 • بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

  بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران برچسب ها: بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی مخارج دولت دهه اخیر ایران رفتن به سایت اصلی بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه…

 • تحقیق نقش زنان روستايي در اقتصاد روستا

  اقتصاد روستا,زنان روستا دانلود فایل اصلی تحقیق نقش زنان روستايي در اقتصاد روستا از سایت دانلود فایل تحقیق نقش زنان روستايي در اقتصاد روستا در حجم 92 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق حمایت اجتماعی وسلامت روانی دانشجویان

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق حمایت اجتماعی وسلامت روانی دانشجویان دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق حمایت اجتماعی وسلامت روانی دانشجویان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق حمایت اجتماعی وسلامت روانی دانشجویان…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق در شرکت تولیدی سیم و کابل

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق در شرکت تولیدی سیم و کابل برچسب ها: گزارش کاراموزي شرکت توليدي سيم و کابلکاراموزي شرکت توليدي سيم و کابلکارورزي شرکت توليدي سيم و کابلدانلود گزارش کارآموزي شرکت توليدي سيم و کابلشرکت توليدي سيم…

 • رساله معماری طراحی موزه کودک

  رساله معماری طراحی موزه کودک دانلود رساله معماری طراحی موزه کودک دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پایان نامه معماری طراحی موزه کودک در قالب Word و 153صفحه و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ،دفاع…

 • بررسی تأثير بازيهاي پيش دبستاني بر مهارتهاي ذهني و اجتماعي كودكان

  بررسی تأثير بازيهاي پيش دبستاني بر مهارتهاي ذهني و اجتماعي كودكان برچسب ها: تحقیق بازی های پیش دبستانیمقاله مهارت های ذهنیتحقیق مهارت های اجتماعیپروژه کودکان پیش دبستانیبررسی تأثير بازيهاي پيش دبستاني بر مهارتهاي ذهني و اجتماعي كودكاندیدگاه مکتب اسلام درباره…

 • مبانی نظری نیازهای بنیادی روان شناختی (فصل دوم)

  بنیادی,دوم,روان,شناختی,فصل,مبانی,نظری,نیازهای دانلود فایل اصلی مبانی نظری نیازهای بنیادی روان شناختی (فصل دوم) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیازهای بنیادی روان شناختی (فصل دوم) در 22 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ…

 • پاورپوینت روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت

  پاورپوینت روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت برچسب ها: بافت چیستمحیط های درونیشبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت سیارانگشت نگاریتجارت سیار رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکنو لوژی آموزشی،تدریس و یادگیری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکنو لوژی آموزشی،تدریس و یادگیری دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکنو لوژی آموزشی،تدریس و یادگیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق تکنو لوژی آموزشی…

 • پیشینه و مبانی نظری محافظه کاری

  پیشینه و مبانی نظری محافظه کاری دانلود پیشینه و مبانی نظری محافظه کاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه بخش اول : مبانی نظری تحقیق 2 - 2 - 1 - مروری بر…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و نظریه های تعارض والد - فرزند (فصل 2)

  بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد‌,پيشينه تحقيق تاثیرآموزش حقوق متقاب,تاب‌آوری,دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف سبک‌های دل‌بستگی (فصل 2),فرزند با اعتیاد,‌فرزند و خودپنداره‌‌ی,مباني نظري رابطه تعارض والد,مقاله رابطه تعارض والد,نوجوان دانلود فایل اصلی مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) توانمندسازی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) توانمندسازی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) توانمندسازی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری توانمندسازی توانمند سازی در دوران مدیریت علمی در کانون توجه صاحب…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی (فصل دوم)

  پایان نامه عملکرد سازمانی,پيشينه پژوهش ابعاد عملکرد سازمانی,پيشينه تحقيق بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان,دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق عملکرد سازمانی (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد عملکرد,مباني نظري تعریف مفهومی عملکرد سازمانی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری…

 • بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان

  بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان برچسب ها: بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزانپایان نامه ویژگی های شخصیتیرابطه سلامت روان و فرسودگی تحصیلیفرسودگی تحصیلینظریه…

 • پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه

  پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه برچسب ها: منابع انسانیمديريت منابع انسانیکارمندانتعليم وتربيتانسانآموزش و پرورشاسلام استاندارد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه دسته بندي : خدماتی و آموزشی جزئیات و دریافت گزارش فایل چکيده:انسان، موجود آراسته…

 • دانلود طرح توجیهی بهره برداری از معادن سولفات سدیم

  پروژه کارآفرینی استخراج سولفات سدیم,پروژه کارآفرینی سولفات سدیم,پروژه کارآفرینی معدن سولفات سدیم,دانلود طرح توجیهی معدن سولفات سدیم,طرح توجیهی استخراج سولفات سدیم,طرح توجیهی سولفات سدیم,طرح کارآفرینی سولفات سدیم,طرح کارآفرینی معدن سولفات سدیم دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی بهره برداری از…

 • پاورپوینت چشم انداز 2020 مالزی

  پاورپوینت چشم انداز 2020 مالزی برچسب ها: پوشش مردم مالزیکشور مالزی عکسکوالالامپور مالزیقوانین کشور مالزیشهرهای مالزینقشه فارسی مالزیمالزی به انگلیسیاقتصاد مالزی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت چشم انداز 2020 مالزی دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمايشگاهي

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمايشگاهي برچسب ها: اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمايشگاهيتحقیق اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمايشگاهيطبقه بندي ضايعات آزمايشگاهيضايعاشت عفونيروشهاي مربوط به دفع و بازيافتراههاي دفع ضايعات راديواكتيومواد ضدعفوني…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مکانيک،فرم مشخصات عناصر زمان بندي و نمودارهاي MAC

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مکانيک،فرم مشخصات عناصر زمان بندي و نمودارهاي MAC برچسب ها: گزارش کاراموزي فرم مشخصات عناصر زمان بندي و نمودارهاي MAC کاراموزي فرم مشخصات عناصر زمان بندي و نمودارهاي MAC کارورزي فرم مشخصات عناصر زمان بندي…