رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی (مورد مطالعه

رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی (مورد مطالعه

برچسب ها:
یادگیری سازمانی بهره وری منابع انسانی مهارت‌های فردی مدل‌های ذهنی یادگیری تیمی تفکر سیستمی چشم انداز مشترکپایان نامه رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی (مورد مطالعهمقاله رتبه

رفتن به سایت اصلی

رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی (مورد مطالعه

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره  وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی(مورد مطالعه : شهرداری شهرستان محلات)از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 224صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده:در این تحقیق رابطه بین مولفه های یادگیری سازمانی با بهره وری منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران ارشد ، میانی و اجرایی شهرداری شهرستان محلات می‌باشد. تعداد مدیران اصلی برابر 15 نفر، تعداد مدیران میانی برابر 28 نفر و تعداد مدیران اجرایی برابر 19 نفر می‌باشند.جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید.پرسشنامه این تحقیق، شامل 24 سوال هفت گزینه‌ای می باشد. برای تعیین میزان تاثیر هر یک از ابعاد یادگیری سازمانی و همچنین برای رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی از روش شباهت به گزینه ایده‌‎آل فازی یا تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده می‌شود. در این تحقیق 5 عامل مهم که شامل مهارت‌های فردی ، مدل‌های ذهنی ، چشم انداز مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی است بررسی شد و معلوم شد با استفاده از نظر مدیران اصلی مهارت‌های فردی بیشترین تاثیر و چشم انداز مشترک کمترین تاثیر را در بهره‌وری منابع انسانی در سازمان دارد.با استفاده از نظر مدیران میانی مهارت‌های فردی بیشترین تاثیرو یادگیری تیمی کمترین تاثیر را در بهره‌وری منابع انسانی در سازمان دارد. با استفاده از نظر مدیران اجرایی مدل‌های ذهنی بیشترین تاثیر و چشم انداز مشترک کمترین تاثیر را در بهره‌وری منابع انسانی در سازمان دارد.مقدمه:درمحيط کسب وکارامروزتغيیرات با گام هاي سريع به وقوع مي پيوندند.سازمان ها درعرصه رقابت درمحيط کسب وکارجهاني ملزم هستند تا نسبت به تغيرات مستمر واکنش مطلوب داشته ويا از بين بروند. يک سازمان به منظور برتري يافتن ازسايرسازمان ها بايد منابع انساني را توسعه داده وميزان اطلاعات و دانش در دسترس را افزايش دهد.کارکنان و دانشي که درسرآنهاست,منابع بسيارارزشمندي براي سازمان هاهستند.دانش و چگونه دانستن، منابع استراتژيک سازمان هاهستند که بايد مديريت شده وتوسعه داده شوند. ازاين رو يادگيري سازماني و توليد دانش درطول چند سال اخيرمورد توجه قرارگرفته است . (Hornstein,2006;Otala,2000; Paajane& Kantola,2008)يکي از راههاي کسب مزيت رقابتي پايدار،  تاکيد و توجه بر يادگيري مستمر کارکنان سازمان به منظور نيل به اهداف سازماني با حداکثر اثربخشي است. مسلما، محيط متغير امروز، به سازمانها اجازه نخواهد داد که در مقابل فشارهاي ناشي از مهارت، توانايي هاو تکنولوژيهاي رقبا، به صورت سنتي و هميشگي اداره شوند. (شهابي,1384) يادگيري سازماني فرآيندي پوياست که سازمان را قادر مي سازد به سرعت  با تغير سازگاري يابد.اين فرآيند شامل توليد دانش جديد,مهارت هاورفتارها مي شود.يادگيري سازماني راه اصلي ايجاد کاردانشي وبهبود کارايي سازمان است.پس يک سازمان موفق بايد دريادگيري پويا باشد(. (Zhang et al. 2009همچنين ديگر سازمانهاي بزرگ و پيچيده اي كه دهه هاي قبل به وجود آمده بودند،  كارساز نيستند و حكم دايناسورهايي را دارند كه توان تطبيق خود با محيط را نداشتند و محكوم به فنا شدند. سازمانهاي بزرگ با ساختارهاي سنتي توان و انعطاف لازم جهت همسويي با تغييرات محيط پيراموني بويژه با توجه به مسايل جهاني شدن را ندارند و براي بقاي خود ناچارند يا تغيير ساختار دهند يا خود را به ابزارهايي مجهز كنند تا توان مقابله با تغييرات جهاني را به دست آورند. يكي از مهمترين اين ابزارها،  ايجاد سازمان يادگيرنده ، نهادينه كردن يادگيري سازماني است. بنابراين،  سازمانهايي موفق‎تر هستند كه زودتر،  سريع‎تر و بهتر از رقبا يادبگيرند. سازمانها به جاي رفتارها و حركتهاي سنتي خود كه در بهترين شكل آن در برگيرنده آموزش نيز مي‎بود، تبديل به سازماني شوند كه همواره ياد مي‎گيرند، يعني كوشش خود را در جهت يادگيري به عنوان يك امتياز رقابتي به كار مي‎برند.(ميرکمالي,1389)فهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهش1-1  مقدمه     11-2 بیان مسئله     21-3  اهميت و ضرورت تحقيق    41-4  اهداف تحقيق     61-4-1 هدف کلي    61-4-2 اهدف فرعي     61-5 سوالات تحقيق    71-5-1 سوال اصلي تحقيق    71-6   متغير هاي تحقيق    71-6-1  متغير های مستقل    71-6-2 متغير وابسته     91-7 روش تحقیق     111-8  روشهاي جمع آوري اطلاعات    111-9 جامعه آماری    121-10 حجم نمونه و روش محاسبه آن       121-11 ابزار گردآوری داده ها    121-11-1 سنجش روایی    131-11-2 سنجش پایایی    131-12 قلمرو تحقیق     141-12-1 قلمرو موضوعی تحقیق    141-12-2 قلمرو مكاني تحقيق    141-12-3 قلمرو زماني تحقيق    141-13 روش تجزیه و تحلیل داده ها    14الف  آمار توصیفی     14ب  آمار استنباطی     141-14 تعریف مفهومی و عملیاتی  واژه ها و اصطلاحات    15فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش    مقدمه     182-1 بخش اول : يادگيري سازماني       192-1-1 مقدمه     192-1-2 تعريف يادگيري و عناصر آن    212-1-3 تعاريف يادگيري سازماني       222-1-4 نظريه پردازان يادگيري سازماني     242-1-5 ويژگي هاي يادگيري سازمانی    252-1- 6 فرايند يادگيري سازماني       262-1-6-1کسب دانش    262-1-6-2 توزيع اطلاعات    262-1-6-3 تفسير اطلاعات    282-1-6- 4 حافظه سازماني       292-1-7 يادگيري سازماني و سازمان ياد گيرنده    312-1-8 ايجاد يك سازمان يادگيرنده    332-1-9 ابعاد يادگيري سازماني    352-1-10 مهارت هاي پنج گانه لازم براي ايجاد يادگيري سازماني    352-1-11 مولفه هاي يادگيري سازماني    362-1-12 سه مدل يادگيري سازماني در تشخيص فرصت كارآفرينانه       382-1-12-1 يادگيري ادراكي در فاز اكتشاف       402-1-12-2 یادگیری رفتاري در فاز شكل گيری    422-1-12-3 يادگيري اجرايي در طول هر دو فاز تشخيص فرصت    442-1-13 تشخيص فرصت از طريق يادگيري    462-1-13-1 تشخيص فرصت از طريق يادگيري ادراكي     462-1-13-2 تشخيص فرصت از طريق يادگيري رفتاري    472-1-13-3 تشخيص فرصت از طريق يادگيري اجرايي    482-1-14 تاريخچه سازمان يادگيرنده    492-1-15 تعاريف سازمان يادگيرنده    512-1- 16ويژگي هاي سازمان يادگيرنده    512-1-17 ايجاد يك سازمان يادگيرنده       522-1- 18 اهميت سازمان يادگيرنده       542-1-19 تفاوت بين يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده    542-1-20 تفاوت سازمان هاي سنتي با سازمان هاي يادگيرنده    562-1-21 راهبردهاي گسترش سازمان يادگيرنده    592-1-22 موانع بکار گيري يادگيري سازماني    612-1-23 مهارت هاي پنج گانه لازم براي ايجاد يادگيري سازماني    612-1-24 مولفه هاي يادگيري سازماني       622-2 بخش دوم : بهره وری منابع انسانی    65مقدمه     652-2-1بهره وري    662-2-2تاریخچه بهره وری    672-2-3 عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وري    682-2-4 عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي كار    702-2-5عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني      712-2-6مدل ACHIEVE    722-2-7 تأثير حقوق و دستمزد بر بهره وري       742-2-8 شرايط لازم براي بهبود بهره وري نيروي انساني در سازمان ها      752-2-9 اندازه گيري بهره وري       772-3  چندي درباره سازمان مورد پژوهش    782-3-1 تعريف شهرداري2-3-2 شهرداری محلات       78792-4  پيشينه پژوهش       802-4-1  تحقيقات انجام گرفته در خارج از کشور    802-5 جمع بندی     84فصل سوم : روش تحقیق    3-1  مقدمه    883-2  روش تحقیق    893-3  جامعه آماری     903-4  تعیین حجم نمونه       913-5  روش نمونه گیری    933-6  روش گردآوری اطلاعات    943-7  تعیین روایی پرسشنامه    953-8  تعیین پایایی پرسشنامه       963-9  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها       983-9-1  روش شباهت به گزینه ایده‌آل فازی یا تاپسیس فازی       993-9-2  مراحل روش شباهت به گزینه ایده‌‎آل فازی یا تاپسیس فازی    99مرحله 1 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی       99مرحله 2 : تعیین بردار وزن معیارها    101مرحله 3 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده    102مرحله 4 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده وزندار    103مرحله 5 : یافتن جواب ایده‌آل فازی و جواب ضد ایده‌آل فازی    104مرحله 6 : محاسبه فاصله از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی       105مرحله 7 : محاسبه شاخص شباهت       105مرحله 8 : رتبه‌بندی گزینه‌ها       105فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها    4-1  مقدمه     1074-2  بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان    1074-3  رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با نظر مدیران اصلی       113مرحله 1 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی       113مرحله 2 : تعیین بردار وزن معیارها      119مرحله 3 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده   مرحله 4 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده وزندار    120122مرحله 5 : یافتن جواب ایده‌آل فازی و جواب ضد ایده‌آل فازی    122مرحله 6 : محاسبه فاصله از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی    124مرحله 7 : محاسبه شاخص شباهت       130مرحله 8 : رتبه‌بندی گزینه‌ها       1304-4  رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با نظر مدیران میانی     131مرحله 1 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی    131مرحله 2 : تعیین بردار وزن معیارها    141مرحله 3 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده       142مرحله 4 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده وزندار       146مرحله 5 : یافتن جواب ایده‌آل فازی و جواب ضد ایده‌آل فازی    146مرحله 6 : محاسبه فاصله از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی    150مرحله 7 : محاسبه شاخص شباهت       158مرحله 8 : رتبه‌بندی گزینه‌ها       1594-5  رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با نظر مدیران اجرایی       160مرحله 1 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی    160مرحله 2 : تعیین بردار وزن معیارها    168مرحله 3 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده    169مرحله 4 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده وزندار    172مرحله 5 : یافتن جواب ایده‌آل فازی و جواب ضد ایده‌آل فازی       172مرحله 6 : محاسبه فاصله از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی       174مرحله 7 : محاسبه شاخص شباهت       180مرحله 8 : رتبه‌بندی گزینه‌ها    181فصل پنجم: نتیجه‌گیری وپیشنهادها    5-1  مقدمه    1835-2  نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان      1835-3  نتایج حاصل از رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران اصلی      1855-4  نتایج حاصل از رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران میانی      1855-5  نتایج حاصل از رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران اجرایی      1865-6  تطبیق نتایج بدست آمده با پیشینه تحقیق    1865-7  تطبیق نتایج بدست آمده با کلیات تحقیق    1875-8  محدودیت‌هاي تحقيق    1905-9  پيشنهادهاي تحقیق های آتی       191فهرست منابع و ماخذ:    منابع فارسی     192منابع لاتین    194ضمائم:    پرسشنامه يادگيري سازماني    197

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
991
مشاهده

کد فایل:11222
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۴
حجم فایل ها:2234

اشتراک گذاری:

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
یادگیری سازمانی بهره وری منابع انسانی مهارت‌های فردی مدل‌های ذهنی یادگیری تیمی تفکر سیستمی چشم انداز مشترکپایان نامه رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی (مورد مطالعهمقاله رتبه

 • ادبیات نظری تحقیق خستگی روانی ناشی از کار معلمان و فرسودگی شغلی

  ادبیات نظری تحقیق خستگی روانی ناشی از کار معلمان و فرسودگی شغلی دانلود ادبیات نظری تحقیق خستگی روانی ناشی از کار معلمان و فرسودگی شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خستگی روانی ناشی…

 • پاورپوینت نظریه های اتمی

  پاورپوینت نظریه های اتمی برچسب ها: ظریه های اتمی به ترتیبنظریه اتمی دموکریتنظریه اتمی دالتونمدل های اتمیبند های نظریه اتمی دالتوننظریه اتمی تامسوننظریه اتمی رادرفوردنظریه اتمی بور رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نظریه های اتمی دسته بندي : مهندسی شیمی…

 • پاورپوینت روش نمونه برداری از آلاینده های هوا ( نمونه برداری از بخارات و گازها)

  پاورپوینت روش نمونه برداری از آلاینده های هوا ( نمونه برداری از بخارات و گازها) برچسب ها: نمونه برداری از گازها و بخاراتدانلود رایگان کتاب نمونه برداری دکتر بهرامیجزوه نمونه برداری از آلاینده های هواپمپ نمونه برداری فردی چیست رفتن…

 • بررسی تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن

  بررسی تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن برچسب ها: کسب و کار الکترونیکی بازاریابی الکترونیکی اینترنت تبلیغات آنلاینپایان نامه بررسی تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه…

 • پیشینه و مبانی نظری اختلالهای یادگیری وخواندن

  پیشینه و مبانی نظری اختلالهای یادگیری وخواندن دانلود پیشینه و مبانی نظری اختلالهای یادگیری وخواندن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلالهای یادگیری وخواندن فصل دوم : مروری بر پیشینه…

 • پاورپوینت سندروم حاد کرونری

  پاورپوینت سندروم حاد کرونری برچسب ها: علائم سندرم کرونری حادمراقبت پرستاری در سندرم حاد کرونریانفارکتوس میوکاردانواع آنژین صدریتغییرات الکتروکاردیوگرام در آنژین صدریانفارکتوس میوکاردنحوه انفوزیون استرپتوکینازاندیکاسیونهاعلایم پاراکلینیکی MI رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سندروم حاد کرونری دسته بندي : پزشکی جزئیات…

 • پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی کوی آزادی (شهرستان تفت)

  برنامه ریزی کالبدی,برنامه ریزی کالبدی کوی آزادی (شهرستان تفت),پاورپوینت بررسی کالبدی کوی آزادی (شهرستان تفت),پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی کوی آزادی (شهرستان تفت),دانلود پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی کوی آزادی (شهرستان تفت),کوی آزادی (شهرستان تفت) دانلود فایل اصلی پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه (فصل 2)

  تعریف ساختار سرمایه,دانلود مباني نظري تئوريهاي ساختار سرمايه,ساختار سرمایه pdf,مباني نظري تأمين مالي و ساختار سرمايه,مباني نظري حسابداري مقاله ساختار سرمایه,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ساختار سرمایه,محاسبه ساختار,نظریه های ساختار سرمایه دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده) (فصل دوم پایان نامه)

  pdf,پرسشنامه خودتنظیمی,پيشينه نظري خودتنظیم,خود تنظیمی مثبت,خودتنظیمی,دانلود مباني نظري خودتنظیمی فردی,فصل دوم پايان نامه ارشد تعریف خود تنظیمی,مباني نظري راهبردهای خودتنظیم,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خودتنظیمی,یادگیری خود تنظیمی چیست؟ دانلود فایل اصلی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش یادگیری خودتنظیمی (خود…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2…

 • پاورپوینت جریان الکتریکی

  پاورپوینت جریان الکتریکی دانلود پاورپوینت جریان الکتریکی دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت جریان الکتریکی،در حجم 46 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: جریان الکتریکی: در پدیده ی تخلیه الکتریکی، الکترون ها…

 • پیشینه و مبانی نظری خودتنظیمی و نظریه ها و الگوهای آن

  پیشینه و مبانی نظری خودتنظیمی و نظریه ها و الگوهای آن دانلود پیشینه و مبانی نظری خودتنظیمی و نظریه ها و الگوهای آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خودتنظیمی : در رویکردهای شناختی…

 • پاورپوینت سنسور و رباتیک

  پاورپوینت سنسور و رباتیک دانلود پاورپوینت سنسور و رباتیک دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت سنسور و رباتیک ، در حجم 39 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: انواع سنسورها: سنسور های…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی موزه آثار باستانی

  برنامه فیزیکی طراحی موزه آثار باستانی,پایان نامه معماري طراحی موزه آثار باستانی,رساله معماري طراحی موزه آثار باستانی,طراحی موزه آثار باستانی,ظوابط و استانداردهای طراحی موزه آثار باستانی,مطالعات معماري طراحی موزه آثار باستانی دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحی موزه…

 • پیشینه و مبانی نظری محافظه کاری

  پیشینه و مبانی نظری محافظه کاری دانلود پیشینه و مبانی نظری محافظه کاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه بخش اول : مبانی نظری تحقیق 2 - 2 - 1 - مروری بر…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل یادگیری…

 • پاورپوینت برنامه های ایمنی بیمار سال 95

  پاورپوینت برنامه های ایمنی بیمار سال 95 دانلود پاورپوینت برنامه های ایمنی بیمار سال 95 دسته بندي : پرستاری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : پاورپوینت برنامه های ایمنی بیمار سال 95 در 28 اسلاید در قالب پاورپوینت قابل…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق تحليل ارتباط محاوره اي

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق تحليل ارتباط محاوره اي دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق تحليل ارتباط محاوره اي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تحليل ارتباط محاوره اي تحليل ارتباط محاوره اي نظريه…

 • بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

  بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس برچسب ها: بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورستحقیق مفهوم عدم تقارن اطلاعاتينظريه بازار كاراي سرمايهمبانی نظری سودحسابداريتئوری اطلاعات نامتقارن رفتن به سایت اصلی بررسی…

 • پیشینه و مبانی نظری کانال های توزيع

  پیشینه و مبانی نظری کانال های توزيع دانلود پیشینه و مبانی نظری کانال های توزيع دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل کانال های توزيع شبكه توزيع بخشي از نظام اقتصادي كشور مي باشد كه…

 • تحقیق درباره مهار افسردگی

  تحقیق درباره مهار افسردگی دانلود تحقیق درباره مهار افسردگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود تحقیق با موضوع مهار افسردگی؛ در قالب Word و در 19 صفحه، قابل ویرایش.   بخشی از متن…

 • پيشينه پژوهش مشارکت در تصمیم گیری

  پيشينه پژوهش مشارکت در تصمیم گیری دانلود پيشينه پژوهش مشارکت در تصمیم گیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری مشارکت در تصمیم گیری تعریف مشارکت مشارکت درگیر شدن ذهنی و عاطفی کارکنان…

 • دانلود مباني نظري مفهوم استرس والدگری

  دانلود مباني نظري مفهوم استرس والدگری دانلود دانلود مباني نظري مفهوم استرس والدگری دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل استرس والدگری : تولد فرزند یک تغییر بزرگی در زندگی والدین است که بدنبال خود استرس خاصی…

 • پاورپوینت اهميت كارآفريني

  پاورپوینت اهميت كارآفريني برچسب ها: پاورپوینت آزمایش میدانی و طرح های درون آزمودنیهاآزمایش میدانی وطرحهای درون آزمودنیهادلایل استفاده از آزمایش میدانیمحدودیت های آزمایش میدانیعدم تضمین اعتبار ساختاری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اهميت كارآفريني دسته بندي : گوناگون جزئیات و…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته روانشناسی،بررسي مشاوره شغلي

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته روانشناسی،بررسي مشاوره شغلي برچسب ها: گزارش کاراموزي بررسي مشاوره شغليکاراموزي بررسي مشاوره شغليکارورزي بررسي مشاوره شغليدانلود گزارش کارآموزي بررسي مشاوره شغليبررسي مشاوره شغليمشاوره شغلي رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته روانشناسی،بررسي مشاوره…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موثر در موفقیت مدیران

  ادبیات نظری موفقیت و عوامل آن در مدیریت,پیشینه پژوهش عوامل موثر در موفقیت مدیران,پیشینه تحقیق عوامل موثر در موفقیت مدیریت,عوامل,فصل دوم پایان نامه موفقیت مدیران سازمان,مبانی نظری عوامل موثر در موفقیت مدیران,موفقیت مدیران در سازمان ها,نگین فایل دانلود فایل اصلی…

 • مبانی نظری عقب ماندگی ذهنی، کم توان ذهنی، آموزش مهارت اجتماعی به کم توان ذهنی

  مبانی نظری عقب ماندگی ذهنی، کم توان ذهنی، آموزش مهارت اجتماعی به کم توان ذهنی دانلود مبانی نظری عقب ماندگی ذهنی، کم توان ذهنی، آموزش مهارت اجتماعی به کم توان ذهنی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید پارچه های فیلامنت در فیلامنت

  آشنایی با کارخانه تولید پارچه فیلامنت,تولید پارچه فیلامنت,دانلود پروژه کارآفرینی کارخانه پارچه بافی,دانلود طرح توجیهی تولید نخ,دستگاه تولید پارچه,راه اندازی کارگاه نساجی,طرح توجیهی تولیدی پارچه و نخ,طرح کسب و کار تاسیس کارخانه تولید پارچه دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و…

 • فصل دوم ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه های مدیریت سود و جنسیت مدیران (فصل2)

  چارچوب نظري تاثیر ج,دانلود مباني نظري دیدگاه های مدیریت سود,فصل دوم ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه های مدیریت سود و جنسیت مدیران (فصل2),فصل دوم پايان نامه ارشد اثرات جنسیت بر الگوهای مدیریت,مباني نظري مديريت جنسیت مدیران,مباني نظري مدیریت سود…

 • پاورپوینت علوم اول دبستان مبحث : دنیای سرد و گرم

  پاورپوینت علوم اول دبستان مبحث : دنیای سرد و گرم برچسب ها: پاورپوینت علوم اول دبستان مبحث دنیای سرد و گرم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم اول دبستان مبحث : دنیای سرد و گرم دسته بندي : زیست شناسی…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق رضایت از زندگی

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق رضایت از زندگی دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق رضایت از زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رضایت از زندگی آغاز توجه به بهزیستی تعریف بهزیستی ابعاد مختلف بهزیستی از…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی خانه سینما و پردیس سینمایی

  برنامه فیزیکی طراحی خانه سینما,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه کودک,رساله معماري طراحی خانه سینما,ظوابط و استانداردهای طراحی خانه سینما,مطالعات معماري طراحی خانه سینما,معماري طراحی خانه سینما دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحی خانه سینما و پردیس…

 • ادبیات نظری تحقیق سازمان همكاري اقتصادي (اكو)

  ادبیات نظری تحقیق سازمان همكاري اقتصادي (اكو) دانلود ادبیات نظری تحقیق سازمان همكاري اقتصادي (اكو) دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل سازمان همكاري اقتصادي ( اكو ) مبحث اول : مقدمه بنيان‌گذاران سازمان همكاري اقتصادي ايران…

 • پاورپوینت زندگی نامه آیزاک نیوتن

  پاورپوینت زندگی نامه آیزاک نیوتن دانلود پاورپوینت زندگی نامه آیزاک نیوتن دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل عناوین مطالب: تولد و سال های ابتدایی کشف استعداد کشفیات نیوتن حرکت سیارات و قانون جاذبه دوران میان سالی و…

 • تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور

  تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور,تحصیلات زنان,توسعه اقتصادی دانلود فایل اصلی تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور از سایت دانلود فایل تحقیق تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور در حجم 115 صفحه و در قالب word ,و…