عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک

عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک

برچسب ها:
پایان نامه عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانکپروژه عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانکتحقیق عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانکمفاله عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانکنگین فایل

رفتن به سایت اصلی

عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک  از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 145صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده نظام بانکی کشور در سال های اخیر با رشد چشمگیر نرخ مطالبات سر رسید گذشته و معوق ناشی از عدم باز پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به مشتریان مواجه بوده است. این موضوع باتوجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطاء تسهیلات به پروژه های جدید از اهمیت زیادی برخوردار است.  تحقیق حاضر که با جهت گیری کاربردی صورت گرفته، هدفش بررسی ، تبیین وتوصیف عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد، که از روش کمی وکیفی بصورت ترکیبی و توامان استفاده شده است. ابزار گرد آوری داده ها در مرحله مقدماتی کتا بخانه ای و اینترنتی و مصاحبه و مشاوره و در مرحله ثانوی پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 111 نفر از کارشناسان و خبرگان بانک قوامین استان کرمانشاه(بصورت تمام شمار) می باشد که به 21 گویه(سوال) به طور کامل پاسخ داده اند. برای تبیین پایایی از روش آلفای کرنباخ استفاده شده و عدد بدست آمده 799/ می باشد. برای روایی پرسشنامه نیز از نظر خبرگان و کارشناسان مربوطه بانکی، استاد راهنما و مشاور بهره لازم گرفته شده است. در این تحقیق سه فرضیه مطرح است که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسشنامه و فرضیات تحقیق از طریق میانگین با استفاده از نرم افزارspss مورد آزمون قرار گرفت . یافته های تحقیق نشان دهنده تائید هرسه فرضیه بوده است و نتیجه حاصل از مطالعات عبارت از این است که  عوامل ذیل در ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه تاثیر داشته و باید مدیریت بانک  به این عوامل و مدیریت آنها  توجه ویژه مبذول دارد.•    عدم کنترل ونظارت کافی بانکی •    عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر•    نرخ بالا ی سود تسهیلات پرداختی مقدمه نظام بانکی کشوردرسال های اخیر بارشد چشمگیر نرخ مطالبات سر رسید گذشته و معوق ناشی از عدم باز پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به مشتریان مواجه بوده است. نصب نرم افزار شفاف سازی طراحی شده بر اساس بخشنامه بانک مرکزی نشان داد که آهنگ رشد این مطالبات فزونی یافته است. بنابر این ضرورت دارد شبکه بانکی ضمن چاره اندیشی در خصوص جلوگیری از ایجاد اقساط معوق تسهیلات پرداختی، و وصول این مطالبات که یکی ازمحوری ترین فعایت های  سیستم بانکداری کنونی است تلاش نماید به طوری که بانک ها قادر شوند از محل وصول تسهیلات پرداختی مجددا مبادرت به اعطای تسهیلات جدید جهت توسعه اقتصادی نمایند. که نشان دهنده چرخه صحیح وسریع منابع بانکی می باشد تا در نتیجه  تحقق چنین امری نقش آفرینی نظام بانکی در توسعه اقتصادی کشور، اشتغال زائی، افزایش تولید ناخالص ملی، و………….. افزایش یابد، همچنین وضعیت مالی بانک ها به نحوی که در تراز نامه وحساب سود وزیان بانک منعکس می شود به مراتب قوی تر از دوره قبلی باشد.دست اندرکاران امر بر این باورند که عوامل تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق تسهیلات پرداختی به مشتریان به عوامل درون سازمانی وبرون سازمانی تقسیم می شود، از این روتحولات وتغییرات محیطی از قبیل تعطیل شدن واحدهای دریافت کننده تسهیلات به دلیل نامساعد شدن وضعیت اقتصادی را تحت عنوان عوامل برون سازمانی طبقه بندی کرده اند زیرا کنترل این عوامل از حیطه اختیارات مدیران سازمان خارج است. اگرچه تجزیه و تحلیل واقعیت های محیطی و دور اندیشی های لازم می توان آثار مخرب این عوامل را کاهش دهد، لیکن تحقق چنین امری به طور کامل ممکن نیست. عوامل تاثیر گذار درون سازمانی عواملی هستند که ریشه در درون سازمان دارند و از خط مشی ها،سیاستگذاری ها، دستورالعمل ها و………. ناشی می شود، که با شناسائی نقاط ضعف وحذف آنها در نهایت اصلاح فرایند ها می توان آثار آن را به حداقل رساند. فهرست مطالبفصل اول کلیات تحقیق                 1-7(1-1) – مقدمه       1(1-2) – بیان مسئله  2(1-3) – ضرورت واهمیت تحقیق              3(1-4) – اهداف تحقیق        4(1-5) – سئوالات تحقیق      4(1-6) – فرضیه های تحقیق  5(1-7) – تعریف اصطلاحات   5فصل دوم ادبیات نظری تحقیق            8-75(2-1) – مقدمه       9(2-2) – تاریخچه بانکداری                   10 (2-2-1) – تاریخچه بانکداری درجهان و ایران              10(2-2-1-1) – تاریخچه بانکداری در جهان 10(2-2-1-2) – تاریخچه بانکداری در ایران  12 (2-2-1-2-1)- بانک سپه  13(2-2-1-2-1)- موسسه رهنی ایران         13(2-2-1-2-1)- بانک ملی   14 (2-3)- بانک قوامین          14(2-3-1) – عملکرد اعتباری  بانک قوامین 14(2-3-2)- فعالیت های اصلی بانک قوامین 15(2-3-3) – ماموریت بانک قوامین           16(2-4)-  وظایف وماموریت های بانک ها    16(2-5)- ویژگیهای متمایز بانک نسبت به سایر موسسات تجاری    17 (2-6) – اصول تسهیلات بانکی               18(2-6-1) – اصل نقدینگی   18 (2-6-2) – اصل منفعت     18(2-6-3) – اصل امنیت      19(2-6-4)– اصل نظارت       19 (2-7) – اصل تخصیص      19  (2-7-1) – اصل تخصیص بانکی از نظر انگلیس            20(2-7-2) – اصل تخصیص بانکی از نظر آلمان               20(2-7-3) – اصل تخصیص بانکی از نظر فرانسه              21(2-8) – سپرده های بانکی  21(2-8-1) – سپرده های قرض الحسنه       21          (2-8-1-1) – سپرده های جاری            22(2-8-1-2) –سپرده های پس انداز         22(2-8-2)- سپرده های مدت دار              22(2-9-1)- تسهیلات اعتباری                  22(2-9-1) – قرض الحسنه   23 (2-9-2) – مضاربه           24(2-9-3) – مشارکت مدنی  24(2-9-4) – مشارکت حقوقی                  24(2-9-5) – فروش اقساطی  25(2-9-6) – اجاره به شرط تملیک            25(2-9-7) – معاملات سلف  25(2-9-7-1) – شرایط محصولات پیش فروش سلف         26(2-9-8) – جعاله   26(2-9-9) – مزارعه  26(2-9-10) – مساقات        27(2-10) – انواع تسهیلات از لحاظ مدت    27(2-10-1) – تسهیلات کوتا مدت            27(2-10-2) – تسهیلات میان مدت           27        (2-10-3) – تسهیلات بلند مدت            28(2-11) – فعالیت های مربوط به اعطای اعتبار بدون نقص          28(2-12)- نظارت     28 (2-12-1)- نظارت سازمانی                   29     (2-12-2)- اهداف نظارت سازمانی          30(2-12-3)- نظارت بانکی    30(2-12-3-1)- انواع نظارت بانکی            31(2-12-3-2)- نظارت عمومی                31(2-12-3-1-1)- نقش نظارت در اجرای صحیح سیاستهای پولی  33(2-12-3-1-2)- نظارت اداری               33(2-12-3-1-3)- نظارت عملیاتی            33(2-12-3-2) – مراحل نظارت عملیاتی     34(2-12-3-2-1) –نظارت به هنگام بررسی تقاضای تخصیص منابع                  34          (2-12-3-2-2) –نظارت بر نحوه مصرف   34      (2-12-3-2-3) –نظارت بر بازگشت منابع وسود مورد انتظار آن  34         (2-12-4) – اهداف نظارت بانکی            35(2-13) – عوامل اساسی ومعیار های تعین اعطای تسهیلات        35  (2-13-1) – شخصیت       36(2-13-2) – ظرفیت         36(2-13-3) – سرمایه         36(2-13-4) – وثیقه           37(2-13-4-1) – عوامل موثر در اخذ وثیقه  37                  (2-13-4-1-1) – قابلیت اجرای طرح ها  37(2-13-4-1-2) – نظارت بر معامله         38(2-13-4-1-3) – شرایط اقتصادی         38 (2-13-4-2) – وثایق قابل قبول             38(2-13-4-3) – انواع وثایق                   38(2-13-4-3-1)- اموال      38(2-13-4-3-2) – اسناد تضمینی           40(2-13-4-3-3) – انواع اسناد تضمینی     41(2-13-4-3-4) – انواع قرار دادها           43(2-14) – سیستم مدیریت ریسک وساختار آن در نظام بانکی     44(2-14-1) – اجزاء تشکیل دهنده سیستم مدیریت ریسک         44 (2-14-2) – انواع ریسک های اساسی بانک                47(2-14-2-1) – ریسک عملیاتی             48(2-14-2-2) – ریسک نقدینگی            48(2-14-2-3) – ریسک بازار                  48(2-14-2-4) – ریسک اعتبار ی             49 (2-14- 3)- سود (بهره) بانکی               53(2-14-3-1) – کارکرد نرخ های بهره در اقتصاد           53  (2-14-3-2) – نرخ بهره در بانکداری متعارف              54(2-14-3-3) – مکانیزم تعین نرخ بهره     55(2-14-4) –  نرخ سود در اقتصاد ایران     56(2-14-5) – تاثیر ریسک در دو نوع قرار داد وام تسهیلات ربوی ومشارکت        57(2-14-6) – تاثیر نرخ سود در ایجاد اقساط معوق          59(2-15) – اعتبار سنجی ورتبه بندی مشتریان بانک        59(2-16) – عوامل برون سازمانی افزایش مطالبات معوق    61(2-16-1) – نوسانات بازار در افزایش نرخ تورم             62 (2-16-2) – مسکن          62(2-16-2-1) – تفاوت نرخ بازدهی مسکن نسبت به نرخ تسهیلات اعطایی         62(2-16-2-2) –  افت قیمت مسکن وقفل شدن اعتبارات   63 (2-16-3) – قابل رقابت نبودن کالای داخلی با کالای خارجی     63(2-16-4) – ورود کالای قاچاق              64 (2-16-5) – اقدامات بانک مرکزی         64 (2-16-6) – عملکرد سیاسی دولت          64(2-16-7) – تحریم اقتصادی کشور         65(2-17) – پیشگیری از ایجاد اقساط معوق 65(2-17-1) – نقش محوری مسئولین شعب در پشگیری وکاهش اقساط معوق     66(2-17-2) – نقش مدیریت زمان در پیشگیری وکاهش اقساط معوق                66(2-17-3) – نقش مذاکره در پیشگیری وکاهش اقساط معوق      67(2-18) – تعریف اصطلاحات              68(2-19) – پیشینه  69(2-19-1) – آقای هاشمی نودهی – عوامل موثر بر ایحاد مطلبات بانک مسکن   71 (2-19-2) – آقای مهدی اکبری – عوامل موثر برافزایش مطالبات بانک ملی قم  71 (2-19-3) – آقای جعفر برادری – عوامل موثر بر پیدایش مطالبات بانک صادرات                  71    (2-19-4) – آقای علیرضا رضایی سیروس  بیمه تسهیلات ونقش آن در کاهش  73میزان مطالبات معوق بانک            مدل مفــــــــــــــهومی                  75فصل سوم روش تحقیق 76-82(3-1) – مقدمه     77(3-2) – تعریف متغیر ها    78(3-3) – روش تحقیق        78(3-4)- ابزار گردآوری اطلاعات               79(3-5)– قلمرو مکانی وزمانی تحقیق         79(3-6) – شناسایی متغیر ها (مستقل و وابسته)              80(3-7) – سئوالات اصلی که برای سنجش متغیر ها در نظر گرفته شده است       80(3-8) – جامعه آماری ونمونه آماری        81(3-9) – اعتماد ابزار اندازه گیری (پایایی)  81(3-10) – اعتبار اندازه گیری ( روایی)      81           (3-11) – روش تجزیه وتحلیل داده ها     82فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها 83-114(4-1) – مقدمه     84 (4-2) – توصیف داده های عمومی جمعیت شناسی        85(4-2-1) – تعداد پاسخ دهنده گان          85(4-2-2) – قابلیت اطمینان                   85(4-2-3) – سطح تسهیلات                   86(4-2-4) – محل خدمت    87( 4-2-5 ) – سابقه خدمت                   88(4-3) – توصیف داده های تخصصی        89(4-3-1) – فرضیه اول       89(4-3-1-1) – تاثیر عدم نظارت کافی بر مصرف تسهیلات، در ایجاد اقساط معوق                  91(4-3-1-2) – تاثیر عدم توجیه اقتصادی پروژه ها، در ایجاد اقساط معوق          92(4-3-1-3)– تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی سرپرستی بر شعب، درایجاد اقساط معوق           93  (4-3-1-4) – تاثیر عدم تطبیق تسهیلات پرداختی با فعالیت مشتریان، درایجاد اقساط معوق   94     (4-3-1-5) – تاثیر عدم کنترل کافی اسناد ومدارک، در ایجاد اقساط معوق      95              (4-3-1-6) – تاثیر عدم شناسایی مشتریان بد حساب، در ایجاد اقساط معوق     96         (4-3-1-7) – تاثیر عدم نظارت کافی بر پیشرفت پروژه ها، در ایجاد اقساط معوق                 97             (4-3-2) –  فرضیه دوم     98 (4-3-2-1) – تاثیر عدم توجه به شرایط اجتماعی، قضایی ضامنین، در ایجاد اقساط معوق       99(4-3-2-2) – تاثیر عدم اخذ مجموعه ای از تضمینات، در ایجاد اقساط معوق  100    (4-3-2-3) – تاثیر عدم استفاده از کارمندان بعنوان ضامن، در ایجاد اقساط معوق               101       (4-3-2-4) – تاثیر عدم توانایی کافی اسناد تضمینی، در ایجاد اقساط معوق    102                  (4-3-2-5) –تاثیر عدم استحکام لازم و  وثایق ترهینی، در ایجاد اقساط معوق 103      (4-3-2-6) – تاثیر عدم همکاری ادارات صادر کننده تعهد نامه، در ایجاد اقساط معوق         104             (4-3-2-7) – تاثیر عدم توانایی مالی ضامنین، در ایجاد اقساط معوق            105                   (4-3-3) – فرضیه شماره سه               106(4-3-3-1)–تاثیر اعطای تسهیلات با نرخ سود بالابه افراد بی تفاوت درایجاد اقساط معوق     107    (4-3-3-2)– تاثیر اعطای تسهیلات با نرخ سود بالابه افراد بدهکار درایجاد اقساط معوق        108         (4-3-3-3) – تاثیر عدم تمکین مالی مشتریان در پرداخت اقساط در ایجاد اقساط معوق       109      (4-3-3-4) – تاثیر نارضایتی مشتری از نرخ بالای تسهیلات اعطای در ایجاد اقساط معوق     110      (4-4)-  آزمون فرضیات   111(4-4-1) – فرضیه اول     111(4-4-2) – فرضیه دوم    112(4-4-3) – فرضیه سوم    113(4-5) – اولویت بندی فرضیات             114فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات               115-125                (5-1) – مقدمه    116(5-2) – خلاصه تحقیق    117(5-3) – فرضیه ها ونتایج تحقیق          118 (5-3-1) فرضیه اول        118(5-3-2) – فرضیه دوم    120(5-3-3) – فرضیه سوم    121(5-4) – مقایسه نتایج تحقیق باسایر تحقیقات            122(5-4) – پیشنهادات تحقیق                 123(5-4-1) – پیشنهادات تحقیق در جهت بهبود روش بر اساس نتایج تحقیق     123(5-4-2) – پیشنهادات تجربی تحقیق    125 (5-5-3) – پیشنهادات پژوهشی تحقیق  125(5-5) –  محدودیت های تحقیق           125منابع ضمائم        127

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1795
مشاهده

کد فایل:11298
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۵
حجم فایل ها:963

اشتراک گذاری:

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانکپروژه عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانکتحقیق عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانکمفاله عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانکنگین فایل

 • دانلود پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع حرکت با سرعت ثابت

  دانلود پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع حرکت با سرعت ثابت برچسب ها: دانلود جزوه حرکت شناسی فیزیک پیش دانشگاهیجزوه فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی تجربیتدریس فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی تجربیفیزیک پیش فصل 1نمونه سوالات حرکت شناسی…

 • بررسی ارزیابی روشهای پرداخت پاداش

  بررسی ارزیابی روشهای پرداخت پاداش برچسب ها: پایان نامه بررسی ارزیابی روشهای پرداخت پاداشپروژه بررسی ارزیابی روشهای پرداخت پاداشمقاله بررسی ارزیابی روشهای پرداخت پاداش رفتن به سایت اصلی بررسی ارزیابی روشهای پرداخت پاداش دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق کنترل تعاریف و مفاهیم عواطف (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش کنترل عواطف و احساسات,پيشينه تحقيق نقش تعلل‌ورزی و کنترل عواطف,چارچوب نظري عواطف و اح,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق کنترل عواطف (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد روش‌های كنترل احساسات,مباني نظري هنجاريابي آزمون مقياس کنترل عواطف دانلود فایل…

 • پاورپوینت اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

  پاورپوینت اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانلود پاورپوینت اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (درس جغرافیا-آزمون های مستمر و کتبی و پایانی )، در حجم 34 اسلاید…

 • پاورپوینت ماشین آلات راهسازی (غلطک ها-کمپکتور)

  پاورپوینت آشنایی با غلط,پاورپوینت ماشین آلات تراکم,پاورپوینت ماشین آلات راهسازی (غلطک ها,دانلود پاورپوینت ماشین آلات راهسازی (غلطک ها,غلطک ها,کمپکتور),ماشین آلات تراکم,ماشین آلات راهسازی,ماشین آلات ساختمانی و راهسازی تراکم دانلود فایل اصلی پاورپوینت ماشین آلات راهسازی (غلطک ها-کمپکتور) از سایت دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرم و چرم سازی ومحصولات چرمی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرم و چرم سازی ومحصولات چرمی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرم و چرم سازی ومحصولات چرمی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق چرم…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق آشنایی با بازارهای قدیمی ایران وفضاهای بازار

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق آشنایی با بازارهای قدیمی ایران وفضاهای بازار دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق آشنایی با بازارهای قدیمی ایران وفضاهای بازار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : بازارهای ایرانی…

 • اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر- کودک و نشانه های اختلال نقص توجه - بیش فعالی

  اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر- کودک و نشانه های اختلال نقص توجه - بیش فعالی برچسب ها: اختلال نقص توجه بیش فعالیفرزندپروری مثبترابطه مادر کودکتحقیق اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر کودک و نشانه های…

 • پیشینه و مبانی نظری درمان شناختی رفتاری

  پیشینه و مبانی نظری درمان شناختی رفتاری دانلود پیشینه و مبانی نظری درمان شناختی رفتاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست : درمان شناختی - رفتاری فرایندهای درمان شناختی - رفتاری راهبردها و…

 • پاورپوینت روانشناسی ورزش

  پاورپوینت روانشناسی ورزش برچسب ها: اصول روانشناسی ورزشیتاریخچه روانشناسی ورزشیرشته روانشناسی ورزشیجزوه روانشناسی ورزشیروانشناسی ورزشی pdf رفتن به سایت اصلی پاورپوینت روانشناسی ورزش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ونگرش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ونگرش دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ونگرش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ونگرش…

 • بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری

  بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری برچسب ها: پایان نامه بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاریمقاله بررسی پبیش بینی تقاضا برای فرآورده…

 • بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش در شرکت لینا نیک

  بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش,پایان,پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین بافرآیند های مدیریت دانش,تحقیق نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین,مقاله رابطه رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش دانلود…

 • مبانی نظری تصمیم گیری

  مبانی نظری تصمیم گیری دانلود مبانی نظری تصمیم گیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : دانلود مبانی نظری تصمیم گیری در 67 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.   بخشی از متن…

 • ترجمه مقاله انگلیسی: ارزیابی کاربرد پذیری تکنولوژی های وب معنایی

  ارزیابی کاربردپذیری تکنولوژی های وب معنایی,ترجمه,تکنولوژی وب,خرید ترجمه مقاله,دانلود ترجمه مقاله,دانلود ترجمه مقاله تکنولوژ,دانلود ترجمه مقاله وب معنایی,دانلود رایگان فایل اصلی مقاله انگلیسی,دانلود مقاله تکنولوژی وب,دانلود مقاله وب معنایی,نرم افزار,وب معنایی دانلود فایل اصلی ترجمه مقاله انگلیسی: ارزیابی کاربرد پذیری…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تربیت و اخلاق (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری تربیت و اخلاق,پیشینه پژوهش تربیت و اخلاق,پیشینه تحقیق تربیت و اخلاق,چارچوب نظری تربیت و اخلاق,دانلود مبانی نظری تربیت و اخلاق,فصل دوم پایان نامه تربیت و اخلاق,فصل دوم مقاله تربیت و اخلاق دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه…

 • پیشینه و مبانی نظری استرس و سندرم افسردگی

  پیشینه و مبانی نظری استرس و سندرم افسردگی دانلود پیشینه و مبانی نظری استرس و سندرم افسردگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق استرس وسندرم افسردگی فصل دوم : سابقه…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق بودجه‌بندي عملياتي

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق بودجه‌بندي عملياتي دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق بودجه‌بندي عملياتي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه فصل دوم اختصاص به پيشينه تحقيق و جنبه…

 • پیش‌بینی راندمان شغلی بر اساس مهارتهای بالینی عمومی و بهزیستی روانشناختی در کارکنان بانک‌های شهرستان

  بهزیستی روانشناختی,راندمان شغلی,کارکنان بانک,مهارتهای بالینی عمومی دانلود فایل اصلی پیش‌بینی راندمان شغلی بر اساس مهارتهای بالینی عمومی و بهزیستی روانشناختی در کارکنان بانک‌های شهرستان از سایت دانلود فایل تحقیق پیش‌بینی راندمان شغلی بر اساس مهارتهای بالینی عمومی و بهزیستی روانشناختی…

 • پاورپوینت نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران با تأكيد بر جذب شايستگان و پرورش كارآمدان(اولین دوره)

  پاورپوینت نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران با تأكيد بر جذب شايستگان و پرورش كارآمدان(اولین دوره) برچسب ها: اضافات شایستگی نفتارزشیابی کارکنان شرکت نفتفرم ارزشیابی کارکنان شرکت نفتحذف ارزشیابی شرکت نفتدوره آموزشی شرکت نفتارزشیابی نفتاضافات شایستگی نفتاپریزال نفت رفتن به…

 • دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نقد شوندگی ومدیریت سود (فصل 2)

  دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نقد شوندگی ومدیریت سود (فصل 2) دانلود دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نقد شوندگی ومدیریت سود (فصل 2) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی…

 • پاورپوینت سینتیک شیمیایی و آنزیمی

  پاورپوینت سینتیک شیمیایی و آنزیمی برچسب ها: واکنش های مرتبه دومسینتیک در شیمی فیزیکسینتیک شیمیایی pdfتئوری سینتیک شیمیاییمدل سینتیکی شبه مرتبه اول چیستنیمه عمر واکنش مرتبه دومسینتیک شیمیایی پیشرفتهگزارش کار سینتیک شیمیایی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سینتیک شیمیایی و…

 • تحقیق درمورد اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان

  تحقیق درمورد اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان برچسب ها: تحقیق درمورد اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان رفتن به سایت اصلی تحقیق درمورد اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت…

 • بررسی تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت بیمه البرز

  بررسی تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت بیمه البرز برچسب ها: ویژگی‌های شخصیتی ویژگی‌ های کارآفرینی برونگرایی همسازی ثبات هیجانی گشودگی تجربه وظیفه‌مداریپایان نامه بررسی تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت بیمه البرز رفتن به سایت اصلی بررسی…

 • بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش

  بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش برچسب ها: بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورشتحقیق تسهیم دانشمقاله…

 • پاورپوینت گزیده نکات مدیریتی در نهج البلاغه

  پاورپوینت گزیده نکات مدیریتی در نهج البلاغه دانلود پاورپوینت گزیده نکات مدیریتی در نهج البلاغه دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت گزیده نکات مدیریتی در نهج البلاغه،در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از…

 • یادگیری سازمانی

  یادگیری سازمانی دانلود فایل اصلی یادگیری سازمانی از سایت دانلود فایل تحقیق یادگیری سازمانی در حجم 54 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:  تئوري يادگيري سازماني: يكي از نخستين تعاريف يادگيري سازماني…

 • پاورپوینت درس من حق دارم درس1 مطالعات هفتم

  پاورپوینت درس من حق دارم درس1 مطالعات هفتم برچسب ها: پاورپوینت درس من حق دارم مطالعات هفتم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درس من حق دارم درس1 مطالعات هفتم دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات…

 • پيشينه پژوهش روش های نیازسنجی آموزشی

  پيشينه پژوهش روش های نیازسنجی آموزشی دانلود پيشينه پژوهش روش های نیازسنجی آموزشی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل نیازسنجی آموزشی 2 - 1 مقدمه امروزه آموزش و بهسازی و توسعه منابع انسانی به…

 • پاورپوینت پوکی استخوان

  پاورپوینت پوکی استخوان برچسب ها: پوکی استخوان و تغذیهپیشگیری از پوکی استخوانعکس پوکی استخواندرمان قطعی پوکی استخواندرمان پوکی استخوان در افراد مسنتحقیق کامل در مورد پوکی استخوانتشخیص پوکی استخوانپوکی استخوان به زبان ساده رفتن به سایت اصلی پاورپوینت پوکی استخوان…

 • تحقیق بررسی جهانگردی الکترونیک و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روند توسعه گردشگری در ایران

  بررسی جهانگردی الکترونیک و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات,تحقیق بررسی جهانگردی الکترونیک و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روند توسعه گردشگری در ایران,روابط عمومی الکترونیک,روند توسعه گردشگری در ایر,شبکه های مجازی,صنعت گردشگری,گردشگری الکترونیک دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی جهانگردی…

 • آموزش جوش آلومنیوم با برق

  آلومنیوم,آموزش,برق,جوش دانلود فایل اصلی آموزش جوش آلومنیوم با برق از سایت دانلود فایل آموزش جوش آلومنیوم با برق برچسب ها: آموزش جوش آلومنیوم برق

 • فیلم آموزش کامل درس سوم زبان انگلیسی هشتم (My abilities: توانایی های من)

  آموزش زبان انگلیسی,درس سوم زبان هشتم,زبان انگلیسی به زبان ساده,زبان انگلیسی پایه هشتم,زبان انگلیسی دوم راهنمایی دانلود فایل اصلی فیلم آموزش کامل درس سوم زبان انگلیسی هشتم (My abilities: توانایی های من) از سایت دانلود فایل کتاب زبان انگلیسی پایه…

 • مسجد رحیم خان اصفهان

  مسجد رحیم خان اصفهان دانلود مسجد رحیم خان اصفهان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مسجد رحیم خان اصفهان فهرست موقعیت و اقلیم استان اصفهانمشخصات اقلیمی اصفهانباد غالب اصفهان تاریخچه مسجدپلان سیر کولاسیونمسیر دسترسیپلان شیب بندی بام…

 • پیشینه و مبانی نظری دلبستگی شغلی

  پیشینه و مبانی نظری دلبستگی شغلی دانلود پیشینه و مبانی نظری دلبستگی شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : دلبستگی شغلی : 2ـ1ـ15ـ تعاریف دلبستگی شغلی 2ـ1ـ16ـ الگوی مؤثر بر دلبستگی…