مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه گذاری و شیوه های تأمین مالی در شرکت هاي

مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه گذاری و شیوه های تأمین مالی در شرکت هاي

برچسب ها:
سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه گذاری کمتر از حد مکانیزم های حاکمیت شرکتی تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی تأمین مالی از طریق منابع داخلیمطالعه تجربی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه گذاری و شیوه های تأمین مالی در شرکت هاي

رفتن به سایت اصلی

مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه گذاری و شیوه های تأمین مالی در شرکت هاي

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه گذاری و شیوه های تأمین مالی در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در  154 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهمدیران ممکن است به منظور پاسخگویی به تمایلات سرمایه  گذاران اقدام به سرمایه  گذاری در پروژه  هایی نمایند که توجیه اقتصادی بلندمدت نداشته باشد. نتیجه پیروی از چنین الگویی می  تواند منجر به پدیده  ای شود که به عنوان سرمایه  گذاری بیش از حد یا سرمایه  گذاری کمتر از حد شناخته شده است. این پیامد ممکن است ناشی از ترکیب سهامداران، مدیران و سایر شاخص  های معرف حاکمیت شرکتی باشد. از سوی دیگر مقررات اعمال شده در قوانین حاکمیت شرکتی کشورها ممکن است شیوه  های تأمین مالی را نیز متأثر سازد. این مطالعه شواهدی را در مورد رابطه  ی بین مکانیزم  های حاکمیت شرکتی، مدیریت سرمایه  گذاری و شیوه  های تأمین مالی در شركت  هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می-نماید. در این تحقیق از مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت بلوکی، نسبت اعضای غیرموظف و دوگانگی وظیفه مدیرعامل به عنوان شاخص  های معرف حاکمیت شرکتی استفاده شده است. همچنین از تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی به عنوان شیوه  های تأمین مالی استفاده کرده  ایم و از سرمایه  گذاری بیش از حد و کمتر از حد به عنوان شاخص  های مدیریت سرمایه  گذاری استفاده کردیم. پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از حیث روش  شناسي از نوع تحقيق  های توصيفي- همبستگي است. بدین منظور داده  های مورد نیاز از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس   اوراق     بهادار   تهران، در طی دوره زمانی 1386 تا 1392 جمع  آوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده بسته به نوع فرضیه، رگرسیون لاجستیک، رگرسیون چند متغیره و آزمون F می  باشند. نتایج تحقیق نشان داد که اولاً بین شاخص  های معرف حاکمیت شرکتی و سرمایه  گذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثانیاً بین شاخص  های معرف حاکمیت شرکتی و سرمایه  گذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثالثاً بین شاخص  های معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد. و نهایتاً بین شاخص  های معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.مقدمهمكانيزم هاي حاكميت شركتي به مرور زمان بوجود مي   آيند. برخي شركت   ها داراي مكانيزم هاي قوي حاكميت شركتي مثلاً در تعداد اعضاي مستقل هيأت   مديره، حضور سرمايه گذاران نهادي ميباشند. برخي شركت   ها نيز داراي حاكميت شركتي ضعيفي مي باشند. در اين تحقيق توانايي حاكميت شركتي از كفايت حاكميت شركتي تفكيك مي   شود. توانايي (يا ضعف) حاكميت شركتي بعنوان اندازه حاكميت شركتي قلمداد مي   شود. شركتي كه داراي تعداد بيشتري عضو هيأت   مديره مستقل   ، سرمايه   گذاران نهادي بوده   ، درصد مالكيت اعضاي هيأت   مديره و اعضاي غيرموظف هيأت مديره باشد داراي حاكميت شركتي توانمند محسوب مي   شود. در مقابل، حاكميت شركتي در صورتي كافي تلقي مي   شود كه در كاهش هزينه   هاي نمايندگي مؤثر واقع شود. حاكميت شركتي مي تواند ضعيف ولي كافي باشد با اين شرط كه در زمان شروع آن، مسئله نمايندگي در حد پايين باشد. حاكميت شركتي مي   تواند قوي (توانمند) بوده ولي كافي نباشد  (نیکو مرام و محمدزاده سالطه، 1389).واحدهای تجاری همواره با فرصت   های سرمایه   گذاری زیادی روبرو می   شوند و نیازمند تصمیم   گیری منطقی نسبت به یک سرمایه   گذاری بهینه هستند. در واقع، سرمایه   گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت گیرد، اما مسئله اصلی، انتخاب طرح   ها و تصمیم   گیری راجع به فرصت   های سرمایه   گذاری به وسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آن   ها صورت می   گیرد. به عبارتی دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع مانع انجام یک سرمایه   گذاری بهینه می   شود (یانگ و جیانگ ، 2008).از این رو واحدهای تجاری برای سرمایه   گذاری در طرح   های مختلف باید حد یا میزان سرمایه-گذاری را با توجه به محدودیت منابع، مورد توجه قرار دهند. این امر از طريق روش   هاي ارزيابي طرح   ها، از جمله ارزش فعلي خالص انجام مي   شود. طبق اين روش، در يك يا چند طرح وقتي سرمايه   گذاري انجام مي   گيرد كه، ارزش فعلي خالص آن طرح   ، مثبت باشد (مدرس و حصارزاده، 1387).شرکت   ها در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی روبرو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریان   های وجوه نقد حاصل از فعالیت   های عملیاتی، فروش دارایی   ها و سود انباشته و منابع مالی خارجی دربرگیرنده وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند.فهرست مطالب                                                                     چکیده    1فصل اول: کلیات تحقیق1-1) مقدمه    31-2) بیان مسأله    41-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    61-4) جنبه   های جدید تحقیق    61-5) اهداف تحقیق    71-6) فرضیه   های تحقیق و مبانی نظری فرضیه   ها    71-7) قلمرو تحقیق    111-7-1) قلمرو موضوعی تحقیق    111-7-2) قلمرو زمانی تحقیق    111-7-3) قلمرو مکانی تحقیق    111-8) استفاده   کنندگان از نتایج تحقیق    111-9) تعریف واژه   ها و       اصطلاحات عملیاتی    121-10) ساختارتحقیق    15فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق2-1) مقدمه    172-2) ادبیات و مبانی نظری تحقیق    182-2-1) حاکمیت شرکتی    182-2-1-1) اهداف حاکمیت شرکتی    202-2-1-2) مزایای حاکمیت شرکتی    212-2-1-3) انواع سیستم   های حاکمیت شرکتی    222-2-1-3-1) سیستم درون سازمانی    222-2-1-3-2) سیستم برون سازمانی    252-2-1-4) تمرکز مالکیت    262-2-1-5) مالکیت نهادی    292-2-1-6) مالکیت خانوادگی (مدیریتی)    292-2-1-7) حاکمیت شرکتی در ایران    302-2-1-8) مالکیت شرکت   ها    322-2-1-9) ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی    322-2-1-10) ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران    332-2-2) ساختار مالکیت    342-2-2-1) مالکیت نهادی    352-2-2-2) مالکیت شرکتی    372-2-2-3) مالکیت مدیریتی    382-2-2-4) مالکیت خارجی    422-2-3) شیوه   های تأمین مالی    462-2-3-1) شیوه   های مختلف تأمین مالی بر اساس مدت    462-2-3-2) شیوه   های مختلف تأمین مالی بر اساس منبع    472-2-3-3) روش   های متداول برای تأمین مالی    472-2-3-4) تأمین مالی کوتاه   مدت، میان مدت و بلندمدت    482-2-3-5) سهام ممتاز    532-2-3-6) سهام عادی    562-2-3-7) سود انباشته    582-2-4) مخارج سرمایه   ای و تصمیمات مربوط به آن    602-2-4-1) اهمیت مخارج سرمایه   ای    622-2-4-2) انواع سرمایه   گذاری    632-2-4-3) بیش (کم) سرمایه   گذاری    652-3) پیشینه تحقیق    672-3-1) پیشینه داخلی تحقیق    672-3-2) پیشینه خارجی تحقیق    702-4) خلاصه فصل    72فصل سوم: روش تحقیق3-1) مقدمه    743-2) فرضیه   های تحقيق    743-3) روش    تحقیق    763-4) مدل   های تحقیق    763-5) جامعه آماري    803-6) نمونه آماري    803-7) روش جمع   آوري اطلاعات    833-8) روش   های تجزیه   وتحلیل داده   ها و آزمون فرضیه   ها    833-8-1) رگرسیون لوجستیک    833-8-2) رگرسیون چندمتغیره    873-9) خلاصه فصل    90فصل چهارم: تجزیه   وتحلیل داده   ها4-1) مقدمه    924-2) آمارهای توصیفی    924-3) تجزیه و تحلیل داده   ها    954-3-1) آمار استنباطی    954-3-2) پایایی متغیرها    954-3-3) نتایج آزمون فرضیه   ها    964-3-3-1) آزمون فرضیه اول    964-3-3-2) آزمون فرضیه دوم    994-3-3-3) آزمون فرضیه سوم    1024-3-3-4) آزمون فرضیه چهارم    1084-4) خلاصه فصل    114فصل پنجم: نتیجه   گیری و پیشنهادها5-1) مقدمه    1185-2) خلاصه تحقیق    1185-3) نتایج حاصل از بررسی فرضیه   های تحقیق    1195-3-1) سایر نتایج تحقیق    1225-4) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق    1215-5) پیشنهادها برای تحقیق   های آتی    1235-6) محدودیت   های تحقیق    1235-7) خلاصه فصل    124منابعالف) منابع فارسی    125الف) منابع انگلیسی    127پیوست   ها    130چکیده انگلیسی    146

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
1738
مشاهده

کد فایل:10765
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۴
حجم فایل ها:963

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه گذاری کمتر از حد مکانیزم های حاکمیت شرکتی تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی تأمین مالی از طریق منابع داخلیمطالعه تجربی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه گذاری و شیوه های تأمین مالی در شرکت هاي

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي سخت افزار Ram، IC

  دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي سخت افزار Ram، IC برچسب ها: گزارش کاراموزي سخت افزار Ramکاراموزي سخت افزار Ramکارورزي سخت افزار Ramدانلود گزارش کارآموزي سخت افزار Ramسخت افزار Ramسخت افزار Ram رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي…

 • پاورپوینت تهویه در حریق

  پاورپوینت تهویه در حریق دانلود پاورپوینت تهویه در حریق دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت تهویه در حریق، در حجم 101 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: حریق در حضور…

 • پاورپوینت برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان

  پاورپوینت برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان دانلود پاورپوینت برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بنام خداوند بخشنده مهربان برنامه كاهش آلودگي آبها در جهاننمونه مورديراين – اروپا…

 • مباني نظري انگیزه و خلاقیت

  مباني نظري انگیزه و خلاقیت دانلود مباني نظري انگیزه و خلاقیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه : خلاقيت يكي از عالي ترين و پيچيده ترين فعاليتهاي ذهن آدمي است كه تعليم و…

 • تبلیغات انبوه و نامحدود تلگرام

  بازاریابی اینترنتی,بازدید,تبلیغات انبوه,تبلیغات تلگرام,تلگرام,چالش,سیین,ممبر,نرم افزار تبلیغات انبوه دانلود فایل اصلی تبلیغات انبوه و نامحدود تلگرام از سایت دانلود فایل به نام خداتوجه:این برنامه فقط به 100 نفر اول فروخته خواهد شدتوضیحات اين برنامه مود شده است و بدون نياز به…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و استرس

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و استرس دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و استرس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اضطراب و استرس فهرست مطالب : 2 - 1 مقدمه 2…

 • پیشینه و مبانی نظری سازگاری

  پیشینه و مبانی نظری سازگاری دانلود پیشینه و مبانی نظری سازگاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سازگاری در لغت نامه دهخدا ، سازگاری ؛ موافقّت در کار ، حسن سلوک و در مقابل…

 • دانلود مقاله عوامل همگرایی و واگرایی در منطقه خلیج فارس

  خلیج,دانلود,عوامل,فارس,مقاله,منطقه,همگرایی,واگرایی دانلود فایل اصلی دانلود مقاله عوامل همگرایی و واگرایی در منطقه خلیج فارس از سایت دانلود فایل چکیده نظریه پردازان همگرایی بطـور عمـده بـر دو مطلـب تکیـه دارنـد. اول تأکیـد بـر داوطلبانـه بودن همگرایی ودوم عدم استفاده از زور…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش مهارتهای فراشناخت

  مباني نظري و پيشينه پژوهش مهارتهای فراشناخت دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش مهارتهای فراشناخت دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل فراشناخت مفهوم فراشناخت نخستین بار توسط فلاول مطرح شد . وی فراشناخت را هر گونه…

 • ادبیات نظری تحقیق راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم

  ادبیات نظری تحقیق راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم دانلود ادبیات نظری تحقیق راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل راهبردهای نوین پلیس برای کاهش…

 • دانلود مقاله طرح مرمت خانه آوانسیان رشت

  آوانسیان,خانه,دانلود,رشت,طرح,مرمت,مقاله دانلود فایل اصلی دانلود مقاله طرح مرمت خانه آوانسیان رشت از سایت دانلود فایل چکیدهمعماری گیلان مانند معماری دیگر مناطق ایران پهناور، تابع ویژگیهای اقلیمی است. خانه آوانسیان در یکی از محلات قدیمی شهر رشت قرار دارد. در این…

 • مبانی نظری اختلال وسواس فکری عملی بر حسب جدیدترین تغییرات دی اس ام 2014

  مبانی نظری اختلال وسواس فکری عملی بر حسب جدیدترین تغییرات دی اس ام 2014 برچسب ها: مبانی نظری اختلال وسواس اجباریادبیات نظری وسواس از دیدگاه سنتیمبانی نظری تعریف وسواسادبیات نظری پیش گیری و درمان وسواستظاهرات OCDاختلال های اضطرابیوسواس و باورهای…

 • دانلود مقاله بررسی نحوهی اثرگذاری بخش مالی بر مالیات بر درآمد در ایران

  پروژه بررسی نحوهی اثرگذاری بخش مالی بر مالیات بر,تحقیق بررسی نحوهی اثرگذاری بخش مالی بر مالیات بر درآمد در ایران,دانلود مقاله بررسی نحوهی اثرگذاری بخش مالی بر مالیات بر درآمد در ایران,مقاله بررسی نحوهی اثرگذاری بخش مالی بر مالیات بر…

 • دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی داگستری (دادگاه)

  برنامه فیزیکی طراحی داگستری (دادگاه),پایان نامه معماری طراحی دادگاه,دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی دانشکده معماری,طراحی داگستری (دادگاه),ظوابط و استانداردهای طراحی داگستری (دادگاه),مطالعات معماری طراحی داگستری (دادگاه) دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی داگستری (دادگاه) از سایت…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شخصيت (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری شخصيت,پیشینه تحقیق شخصيت,پیشینه و مبانی نظری شخصيت,چارچوب نظری شخصيت,ديدگاه هايي درباره شخصيت,فصل دوم پایان نامه شخصيت دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شخصيت (فصل دوم پایان نامه) از سایت دانلود فایل دانلود ادبیات نظری و پیشینه…

 • پاورپوینت محراب(مهرابه)

  پاورپوینت محراب,پاورپوینت معماری محراب در مساجد,پاورپوینت مهرابه,دانلود پاورپوینت محراب(مهرابه),محراب در مساجد,محراب(مهرابه),معماری محراب,مهرابه دانلود فایل اصلی پاورپوینت محراب(مهرابه) از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت محراب(مهرابه) ، در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:مهرابه یا محراب…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم فلسفه (فصل 2)

  پيشينه پژوهش فلسفه,پيشينه تحقيق مفهوم فلسفه,پيشينه نظري آموزش فلسفه,چارچوب نظري فلسفه چیست,دانلود مباني نظري تعریف فلسفه,فصل دوم پايان نامه ارشد فلسفه,مباني نظري فلسفه چیست,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) مفهوم فلسفه دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی و بازار بورس,پیشینه تحقیق بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی,چارچوب نظری تأمین ما,فصل دوم پایان نامه بازار بورس و تأمین مالی,مبانی نظری بازار بورس و تأمین مالی…

 • پیشینه و مبانی نظری بهروری و اثربخشی

  پیشینه و مبانی نظری بهروری و اثربخشی دانلود پیشینه و مبانی نظری بهروری و اثربخشی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 مقدمه .............................................................................................................................................. 16 2 - 2 بهره ‌وري ....................................................................................................................................... 19…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نارسایی قلبی

  دانلود پاورپوینت با موضوع نارسایی قلبی برچسب ها: انواع نارسایی قلبیدرمان گیاهی نارسایی قلبیطول عمر بیماران نارسایی قلبینارسایی قلبی در جواناننارسایی قلبی مادرزادیبرای نارسایی قلبی چه کنیمنارسایی قلبی مادرزادی چیستنارسایی قلبی pdf رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پاورپوینت خانه وارد دبلیو ویلیتس

  پاورپوینت خانه وارد دبلیو ویلیتس برچسب ها: دانلود پاورپوینت خانه وارد دبلیو ویلیتسخانه وارد دبلیو ویلیتسبررسی و تحلیل خانه وارد دبلیو ویلیتسخانه وارد دبلیو ویلیتس اثر فرانک لوید رایتپاورپوینت تحلیل خانه وارد دبلیو ویلیتسپاورپوینت خانه وارد دبلیو ویلیتسنقشه های خانه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود (فصل 2)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود (فصل 2) برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود (فصل 2)مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو)عدم…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تاسیس دفتر خدماتی اجاره خودرو

  احداث آژانس اجاره ماشین,پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس کرایه اتومبیل,تاسیس آژانس اجاره ماشین,دانلود طرح توجیهی اجاره خودرو,طرح توجیهی راه اندازی آزانس,طرح توجیهی راه اندازی آژانس کرایه خودرو,طرح توجیهی کرایه خودرو,مراحل تاسیس آژانس کرایه اتومبیل دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی…

 • مبانی نظری پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس

  مبانی نظری پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : جو روانی اجتماعی کلاس : تعاریف : انواع…

 • پاورپوینت ایزولاسیون(عایق کاری)

  انواع عایق کاری,ایزولاسیون(عایق کاری),پاورپوینت آشنایی با انواع عایق ساختمانی,پاورپوینت ایزولاسیون(عایق کاری),پاورپوینت عایق ساختمانی,پاورپوینت عایق کاری,جزئیات نصب عایق های حرارتی,دانلود پاورپوینت ایزولاسیون(عایق کاری),عایق کاری چیست؟,قیر دانلود فایل اصلی پاورپوینت ایزولاسیون(عایق کاری) از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت ایزولاسیون(عایق کاری)،در حجم 52…

 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش

  ادبیات تحقیق تعارض و خلاقیت کارکنان,پروژه بررسی خلاقیت کارکنان,پروژه بررسی رابطه بین هو,پیشینه پژوهش هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان,مبانی نظری هوش هیجانی با تعارض,مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان,مقاله هوش هیجانی دانلود فایل…

 • بررسی ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد با استفاده ازتکنیک‌های MADM

  بررسی ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد با استفاده ازتکنیک‌های MADM برچسب ها: پایان نامه بررسی ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد با استفاده ازتکنیک‌های MADMمبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد با استفاده ازتکنیک‌های MADMپروژه بررسی ارزیابی…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبلیغات دینی

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبلیغات دینی دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری تبلیغات دینی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه : 9 تعریف تبلیغات : 10 تعريف تبليغ در كتب مرجع :…

 • پاورپوینت تغذيه در روزه داري

  پاورپوینت تغذيه در روزه داري برچسب ها: خوراک روزه داری در جدولروزه داری برای افراد لاغرپاورپوینت تغذيه در روزه داريتحقیق تغذيه در روزه داريمقاله تغذيه در روزه داري رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تغذيه در روزه داري دسته بندي :…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق روان شناختی مزاح و شوخ طبعی (فصل دوم )

  ادبیات نظری روان شناختی مزاح و شوخ طبعی,پیشینه تحقیق روان شناختی مزاح و شوخ طبعی,چارچوب نظری روان شناختی مزاح و شوخ طبعی,فصل دوم پایان نامه روان شناختی مزاح و شوخ طبعی,مبانی نظری روان شناختی مزاح و شوخ طبعی دانلود فایل…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید دستکش چرمی

  پروژه کارافرینی تولید دستکش چرم,دانلود طرح توجیهی تولید دستکش,طرح توجیهی تولید دستکش چرمی,طرح توجیهی تولید دستکش صنعتی,طرح توجیهی کارخانه تولید دستکش چرم,طرح تولید دستکش چرم,طرح کارافرینی تولید دستکش چرم,طرح کسب و کار تولید دستکش دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و…

 • مبانی نظری خلاقیت کارکنان

  مبانی نظری خلاقیت کارکنان دانلود مبانی نظری خلاقیت کارکنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاقیت کارکنان ضرورت خلاقيت : 1 - 2 - 3 - تعريف خلاقيت : 1 - 2 - 4…

 • پاورپوینت آزمایش فضای خالی آسفالت(رایس) - 18 اسلاید

  پاورپوینت آزمایش فضای خالی آسفالت(رایس) - 18 اسلاید برچسب ها: دانلود پاورپوینت آزمایش فضای خالی آسفالت(رایس)آزمایش فضای خالی آسفالتآزمایشگاه روسازیپاورپوینت عمرانیپاورپوینت آزمایشگاهیآزمایش رایسآزمایش مارشالدرصدقیرفضای خالی آسفالتپاورپوینت آزمایش رایسپاورپوینت آزمایش فضای خالی آسفالتآسفالت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آزمایش فضای خالی…

 • فایل پاورپوینت اصول طراحی مسیرپیاده

  فایل پاورپوینت اصول طراحی مسیرپیاده برچسب ها: دانلود پاورپوینت اصول طراحی مسیر پیادهپاورپوینت اصول طراحی مسیر پیادهمسیر پیادهپاورپوینت اصول طراحي مسیرپياده براساس مباني توسعه پايدارپاورپوینت برنامه ریزی و طراحی برای عابر پیادهپاورپوینت طراحی مسیرپیادهپاورپوینت مسیر عابر پیادهشهرساز رفتن به سایت…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم نگرش به تبلیغات اینترنتی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش مفهوم و تاریخچه تبلیغات اینترنتی,پيشينه تحقيق دیدگاه های دانشمندان درباره تبلیغات اینترنتی,دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ومولفه ها ی فراشناخت,فصل دوم پايان نامه ت,مباني نظري نظریه ها و ابعاد تبلیغات اینترنتی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری…