مقايسه اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي برعلائم وسواس

مقايسه اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي برعلائم وسواس

برچسب ها:
تحقیق اختلال وسواس فكري و عمليمقاله درمان رفتاريپایان نامه درمان رفتاريشناختيدرمان رفتاريفراشناختيتحقیق باورهاي فراشناختمعرفي اختلال وسواس فكري و عمليانواع فرعي وسواس هاشيوع وسواسمدل شناختي سالكوفسكيسمدل فراشناختيرفتار درماني

رفتن به سایت اصلی

مقايسه اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي برعلائم وسواس

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان مقايسه‌‌ي اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي بر كاهش علائم وسواس و باورهاي فراشناخت بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي  از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 287 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع دکتری نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چكيدههدف از اين پژوهش مقايسه‌‌ي اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي بر كاهش علائم وسواس و باورهاي فراشناخت بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي است. طرح پژوهش يك مطالعه شبه آزمايشي بود. بدين منظور 52 بيمار مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي از ميان جامعه آماري، شامل كليه مراجعين به مراكز مختلف روانپزشكي و مشاوره در سطح شهرستان اصفهان و كاشان كه براساس ملاك هاي تشخيصي DSM-IV-TR تشخيص وسواس فكري و عملي دريافت مي كردند؛ به صورت نمونه‌گيري در دسترس انتخاب و در چهار گروه درماني قرارگرفتند.سه گروه درمان روان شناختي شامل گروه‌هاي رفتاري، رفتاري – شناختي و رفتاري – فراشناختي، هركدام ده جلسه‌ي آموزش درماني مبتني بررويكردهاي مورد نظر را دريافت كردند و گروه دارويي توسط  متخصص روانپزشكي تحت درمان با داروهاي مختلف استاندارد براي كنترل وسواس قرار گرفت. آزمودني‌ها در هرگروه قبل از مداخله، در پايان مداخله(دو ماه پس از درمان در گروه درمان دارويي) و يك ماه بعد در مرحله‌ي پيگيري به وسيله‌ي پرسشنامه‌هاي وسواس فكري – عملي مادزلي، فراشناخت ولز و كارت رايت – هاتون و  فرم تجديد نظر شده‌ي افسردگي بك مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌ها با تحليل كوواريانس و اندازه‌ي اثر كوهن تحليل گرديد. چهار گروه تحت درمان در مرحله‌ي پس‌آزمون و با كنترل نمرات پيش‌آزمون وسواس و افسردگي، تفاوت معني‌داري با يكديگر نداشتند (05/0 P>). همچنين با كنترل نمرات پيش‌آزمون باورهاي فراشناخت، چهار گروه در مرحله‌ي پس‌آزمون در باورهاي فراشناخت نيز تفاوتي نداشتند(05/0 P>).  اندازه‌ي اثر روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي برعلائم وسواس به ترتيب (027/2، 16/2، 48/1 و 58/0) و برباورهاي فراشناخت به ترتيب (31/2، 19/1، 53/0 و 38/1) بود. يافته‌هاي پژوهش مؤيد كارآمدي و عدم تفاوت معني‌دار  روش‌هاي چهارگانه در درمان بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي است. مقدمه مشخصه زندگي امروزي، افزايش سرعت، رقابت، پيش‌افتادن از ديگران و حرکت هرچه سريع‌تر به سمتي است که گاه نهايت آن براي خود افراد نيز مشخص نيست. اين شيوه‌ي زندگي آميخته با استرس، اضطراب و فشارهاي روزافزوني است که عواقب جسمي و رواني بسياري با خود در پي دارد. از اين روست که آنهايي که در اين شرايط زندگي مي‌کنند، استرس و اضطراب را به صورت روزمره‌ احساس کرده و گاه به عنوان پديده‌اي اجتناب ناپذير به آن مي‌نگرند. صرف‌نظر ازعواقب گسترده‌ي جسمي، اجتماعي، اقتصادي، از زاويه ديد يک روان‌شناس، اين شرايط گاه همراه و گاه بدون همراهي با پيشينه‌اي زيستي و ژنتيکي، منجر به بروز رفتارها و علايمي مي‌شود که تحت عنوان رفتار ناهنجار از آن ياد مي‌گردد؛ و گاه در شکل و قالبي مشخص تحت عنوان اختلالات رواني بروز مي‌کند. اينکه اين علامت و رفتارچه باشد بطور مسلم به شانس و اقبال فرد بستگي ندارد، بلکه همان دستمايه‌هاي ارثي، الگوهاي محيطي و يادگيري‌هاي مختلف ازجمله عوامل تعيين كننده‌اند، به گونه‌اي که يکي با اضطراب، ديگري با هراس، سومي با اسکيزوفرني وچهارمي با وسواس دست به گريبان مي‌شود. در اينکه در بين اين جمعيت عظيم و تحت تأثير اين مجموعه شرايط اختلالي تحت عنوان وسواس يا به بيان علمي آن اختلال وسواس فکري و عملي  (OCD)چه درصدي را گرفتارمي‌کند، به آمارهاي مختلفي اشاره شده است. طبق برخي آمارها، شيوع اين اختلال در طول عمر در جمعيت کلي 5/2٪ تخمين زده مي‌شود و به نظربعضي از پژوهشگران شيوع اين اختلال بين بيماران سرپايي کلينيک‌هاي روانپزشکي، حدود 10 درصد مي‌باشد. اين ميزان شيوع OCD  را در رديف چهارمين اختلال روانپزشکي شايع قرارمي‌دهد(انجمن روانپزشکي آمريکا،2000؛ سادوک و سادوک ،1388). مطابق نظر سازمان بهداشت جهاني  (WHO)، OCD دهمين عاملي است که منجر به ناتواني افراد مي‌شود(WHO، 1996، به نقل از فيشر  و ولز ، 2008). اختلال وسوال فكري و عملي(OCD) با وسواس‌هاي تكرار شونده يا اجبارهايي که برانگيزاننده‌ي پريشاني و درماندگي بوده مشخص شده و بطور آشکار در کارکرد روزمره تداخل مي‌کند(ما‌يرز ، فيشر و ولز،2008). بيماران وسواسي به خصوص در دوره‌هاي تکراري و طولاني رفتارهاي اجباري درگيرمي‌شوند و احساس مي‌کنند که قادر به توقف اين تکرارهاي مکرر نيستند(وال ، سالکوفسکيس  و کاتر ، 2008). اختلال وسوال فكري و عملي با کارکرد اجتماعي مختل و کيفيت پايين زندگي توأم است(تني ، دنيس ، وان مگن ، گالس  و ستنبرگ ، 2003، به نقل از فيشر و ولز،2008). همچنين با افزايش استفاده از خدمات مراقبت بهداشتي و خطربالاتر اقدام به خودکشي مرتبط است. (هلندر  و همکاران، 1996، پلارد ، هندرسن ، فرانک  و مارگليس 1989، به نقل از فيشر و ولز، 2008). اختلال حتي در کودکان و نوجوانان که معمولاً هنوز در آنها اختلال کاملاً شکل نگرفته‌ است؛ با جنبه‌هاي مختلف زندگي‌شان مثل امورفردي، خانوادگي، اجتماعي و تحصيلي تداخل مي‌کند(سايمن ،2000). در مجموع مي‌توان گفت اختلال وسواس فكري و عملي يک مشکل روان‌شناختي شديد و مقاوم با تأثيرات منفي بسيار روي زندگي اجتماعي، شغلي و خانوادگي فرد است(بابز  و همکاران،2001؛ کران ، 2000؛ تاي‌‌نمان ، و داون پورت ،1996؛ پارکين ،1997؛ به نقل از وال، سالکوفسکيس و کاتر،2007). مشکلات شغلي، تعارضات خانوادگي و احساس رنج شخصي و اضطرابي که دائم با کوچکترين عامل برانگيزاننده‌اي در معرض بازگشت است و اجتناب‌هايي که منجر به محدوديت در روابط اجتماعي و بي‌بهره‌ماندن فرد از بسياري از مواهبي مي‌شود که به راحتي و به دور از دسترس و اضطراب در اختيار و مورد استفاده‌ي همگان است، ازجمله مشکلات پيشاروي افراد مبتلا به OCD مي‌باشد. همه‌ي اين مسايل بطور آشکار مشکلات سلامت رواني مشخصي را ايجاد مي‌کند که نيازمند درمان مؤثراست(فيشر و ولز، 2008).فهرست مطالب مقايسه‌‌ي اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي بر كاهش علائم وسواس و باورهاي فراشناخت بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي به شرح زیر می باشد:چکیدهفصل اول: كليات پژوهش 1- 1 مقدمه     1-2 بيان مسأله    1-3 اهميت پژوهش    1-4 اهداف پژوهش    1-5 فرضيه‌هاي پژوهش   1-6 تعاريف مفهومي و عملياتي     1-6-1 تعاريف مفهومي    1-6-2 تعاريف عملياتي    فصل دوم : پيشينه پژوهش2-1 معرفي اختلال وسواس فكري و عملي    2-1-1 تاريخچه    2-1-2 سيماي باليني وسواس    2-1-3 ملاك‌هاي تشخيصي    2- 1-4 زيرمجموعه‌هاي وسواس     2- 1- 4-1 انواع فرعي وسواس ها    2- 1-4-2 انواع فرعي اجبارها    2-1-5 سبب‌شناسي     2-1-5-1 عوامل عصبي – زيستي    2-1-5-2 عوامل روان‌پويشي    2-1-5-3 عوامل رفتاري   2-1-5-4 عوامل شناختي    2-1-6 تشخيص افتراقي     2-1-7 طيف اختلالات وسواس فكري و عملي     2-1-8 همايندي     2-1-8-1 همايندي وسواس فكري و عملي و افسردگي    2-1-9 شيوع وسواس    2-1-10 سيروپيش آگهي اختلال    2-1-11 سايرويژگي ها(سني، جنسيتي و فرهنگي)     2-2 مدل‌هاي درماني اختلال وسواس فكري و عملي    2-2-1 مدل عصبي-  زيستي    2-2-1-1 نقش عوامل ارثي-  ژنتيكي    2-2-1-2 ناهنجاري دركنش مغز    2-2-1-3 نقش انتقال دهنده‌هاي عصبي    2-2-1-4 درمان دارويي وسواس     2-2-1-4-1 مهاركننده‌هاي اختصاصي بازجذب سروتونين(SSRIS)    2-2-1-4-2 ساير داروها    2-2-2 مدل رفتاري    2-2-3 مدل شناختي    2-2-3-1 مدل شناختي سالكوفسكيس    2-2-3-2 مدل شناختي ويلهلم و استكتي    2-2-3 مدل فراشناختي    2-2-3-1 مدل عملكرد اجرايي خودتنظيمي‌(S-REF)    2-2-3-2 ارتباط S-REF با اختلالات روان‌شناختي    2-2-3-3 پديدآيي وسواس مطابق مدل S-REF    2-2-3-4 درمان وسواس مطابق مدلS-REF   2-3 پژوهش‌هاي داخلي و خارجي وسواس   2-3-1 رفتار درماني(پژوهش‌هاي داخلي و خارجي)    2-3-2 شناخت درماني(پژوهش‌هاي داخلي و خارجي)    2-3-3 دارودرماني (پژوهش‌هاي داخلي و خارجي)    2-3-4درمان فراشناختي (پژوهش‌هاي داخلي و خارجي)    2-4 خلاصه    فصل سوم: روش پژوهش3-1 طرح کلي پژوهش    3-2 جامعه‌ي آماري     3-3 نمونه و روش‌نمونه‌گيري    3-4 ابزارهاي پژوهش    3-4-1 برگ اطلاعات جمعيت شناختي    3-4-2 مصاحبه باليني    3-4-3 پرسشنامه وسواس فکري- عملي مادزلي (MOCI)    3-4-4 پرسشنامه فراشناخت-30 (MCQ-30)    3-4-5 پرسشنامه افسردگي بک – ويرايش دوم (BDI-II)    3-5 روش اجرا    3-6 روش‌هاي آماري تحليل داده‌ها     فصل چهارم : نتايج پژوهش4-1 توصيف داده‌ها    4-2 بررسي فرضيه‌هاي پژوهش در مرحله‌ي پس آزمون     4-3 بررسي فرضيه‌هاي پژوهش در مرحله‌ي پيگيري    4-4 يافته‌هاي جانبي پژوهش    فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري5-1 خلاصه طرح و نتايج پژوهش    5-2 بحث و نتيجه‌گيري    5-3 محدوديت‌هاي پژوهش    5-4 پيشنهادهاي پژوهش    5-4-1 پيشنهادهاي پژوهشي    5-4-2 پيشنهادهاي كاربردي    پيوست‌هاپيوست (1) محتواي جلسات رفتاري    پيوست (2) محتواي جلسات رفتاري – شناختي    پيوست (3) محتواي جلسات رفتاري – فراشناخت    پيوست (4) آزمون  وسواس فكري – عملي مادزلي(MOCI)    پيوست (5) كليد آزمون MOCI    پيوست (6) پرسشنامه فراشناخت-30 (MCQ-30)    پيوست (7) پرسشنامه افسردگي بك – ويرايش دوم BDI-II)  منابع و مآخذ   

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
744
مشاهده

کد فایل:9367
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۳۱
حجم فایل ها:966

اشتراک گذاری:

 قیمت:

25,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تحقیق اختلال وسواس فكري و عمليمقاله درمان رفتاريپایان نامه درمان رفتاريشناختيدرمان رفتاريفراشناختيتحقیق باورهاي فراشناختمعرفي اختلال وسواس فكري و عمليانواع فرعي وسواس هاشيوع وسواسمدل شناختي سالكوفسكيسمدل فراشناختيرفتار درماني

 • پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

  پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل برای اعتبار سنجی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم مدیریت منابع انسانی الکترونیک (فصل دوم)

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم مدیریت منابع انسانی الکترونیک (فصل دوم),پيشينه پژوهش مدیریت منا,پيشينه تحقيق تعریف مدیریت منابع انسانی الکترونیک,دانلود مباني نظري مدیریت منابع انسانی الکترونیک چیست,مباني نظري ابعاد مدیریت منابع انسانی الکترونیک دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و…

 • تحقیق در مورد تغذیه ورزشی

  تحقیق در مورد تغذیه ورزشی دانلود تحقیق در مورد تغذیه ورزشی دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود تحقیق با موضوع تغذیه ورزشی؛ درقالب Word و در 23 صفحه، قابل ویرایش.   بخشی از متن تحقیق:…

 • بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره آب و فاضلاب استان

  بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره آب و فاضلاب استان برچسب ها: اعتماد سازمانی سلات سازمانی یکپارچگی سازمانی نفوذ مدیریت ملاحظه گری ساخت دهی پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره…

 • مبانی نظری فضای سبز و پارک شهری

  مبانی نظری فضای سبز و پارک شهری دانلود مبانی نظری فضای سبز و پارک شهری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه 2 - 2 - تعریف و مفهوم فضای…

 • پاورپوینت معماری بومی و اقلیمی مناطق کوهستانی

  پاورپوینت معماری بومی و اقلیمی مناطق کوهستانی دانلود پاورپوینت معماری بومی و اقلیمی مناطق کوهستانی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی پاورپوینت معماری بومی و اقلیمی مناطق کوهستانی(تاثیر اقلیم بر معماری)،در حجم 29…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی فردی در جامعه

  ادبیات نظری تاریخچه کیفیت زندگی,پیشینه پژوهشی تعریف کیفیت زندگی,پیشینه تحقیق عوامل موثر بر کیفیت زندگی,کیفیت زندگی پرسشنامه,کیفیت زندگی در روانشناسی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی کاری,مقاله کیفیت زندگی,نظریه های کیفیت زندگی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و…

 • پاورپوینت کنتاکتور

  پاورپوینت کنتاکتور دانلود پاورپوینت کنتاکتور دسته بندي : مهندسی مکانیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با کنتاکتور،در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: مزایای کنتاکتور : -امکان کنترل مصرف کننده از راه دور -امکان…

 • بررسی عوامل موثر بر واکنش‌های رفتاری بازدید‌کنندگان از مقصدهای گردشگری

  بررسی عوامل موثر بر واکنش‌های رفتاری بازدید‌کنندگان از مقصدهای گردشگری برچسب ها: ویژگی‌های مقصد گردشگری کیفیت خدمات درک شده ارزش درک شده رضایت واکنش‌های رفتاریپایان نامه بررسی عوامل موثر بر واکنش‌های رفتاری بازدید‌کنندگان از مقصدهای گردشگری رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت آزمايش هاي اچ.آي.وي

  پاورپوینت آزمايش هاي اچ.آي.وي برچسب ها: احتمال انتقال ایدز در اولین رابطهایدز و علائم آندرمان بیماری ایدزدرمان ایدزعکس‌ ایدزعامل بیماری ایدز چیستتحقیق کوتاه در مورد بیماری ایدزایدز در ایران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آزمايش هاي اچ.آي.وي دسته بندي :…

 • پاورپوینت درباره قلب و خصوصیاتش

  پاورپوینت درباره قلب و خصوصیاتش دانلود پاورپوینت درباره قلب و خصوصیاتش دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت درباره قلب و خصوصیاتش،در حجم 7 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: قلب یا دل یک اندام…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانک و بانکداری در ایران،وفاداری مشتری و رضایت مشتری (فصل دوم )

  ادبیات نظر,پیشینه پژوهش بانکداری در ایران,پیشینه تحقیق بانک و بانکداری در ایران,فصل دوم پایان نامه بانک و بانکداری در ایران,مبانی نظری بانک و بانکداری در ایران,وفاداری مشتری و رضایت مشتری دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانک و…

 • پاورپوینت صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن

  پاورپوینت صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن دانلود پاورپوینت صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن دسته بندي : تغذیه جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن :اثر phو نمک ،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش. بخشی…

 • رابطه تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین (مورد مطالعه بنگـاه‌های کوچک و متوسط شهرستـان کاشان)

  رابطه تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین (مورد مطالعه بنگـاه‌های کوچک و متوسط شهرستـان کاشان) برچسب ها: پایان نامه رابطه تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین (مورد مطالعه بنگـاه‌های کوچک و متوسط شهرستـان کاشان)پروژه رابطه تلاطم محیطی با…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی برون سپاری (فصل دوم)

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی برون سپاری (فصل دوم),برون سپاری pdf,پیشینه پژوهش معایب برون سپاری,پیشینه تحقیق انواع روش های برون سپاری,مبانی نظری انواع برون سپاری,مبانی نظری برون سپاری فناوری اطلاعات,مثال هایی از برون سپاری,مقالات برون سپاری دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • پاورپوینت آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال

  پاورپوینت آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال برچسب ها: رادیوگرافی دیجیتال دندانرادیولوژی دیجیتال pdfرادیولوژی crقیمت دستگاه رادیولوژی دیجیتالرادیولوژی آنالوگ چیسترادیوگرافی دیجیتال غیر مستقیمدتکتور رادیولوژی چیست رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آزمون های کنترل کیفی دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال دسته بندي…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي سازمان تامين اجتماعي در يك نگاه

  دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي سازمان تامين اجتماعي در يك نگاه برچسب ها: گزارش کاراموزي سازمان تامين اجتماعي در يك نگاهکاراموزي سازمان تامين اجتماعي در يك نگاهکارورزي سازمان تامين اجتماعي در يك نگاهدانلود گزارش کارآموزي سازمان تامين اجتماعي در يك…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ابعاد ساختار سازمانی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ابعاد ساختار سازمانی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ابعاد ساختار سازمانی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری ساختار سازمانی : مفهوم ساختار هرجا كه سخن ازسازمان…

 • دانلود مقاله نقش باد در بهینه سازی مصرف انرژی با نگاهی به معماری سنتی و استفاده از آن در زمان حال

  پروژه نقش باد در بهینه سازی مصرف انرژی با نگاهی به معماری سنتی و استفاده از آن در زمان حال,تحقیق نقش باد در بهینه سازی مصرف انرژی با نگاهی به معماری س,دانلود مقاله نقش باد در بهینه سازی مصرف انرژی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم مهارت ابراز وجود (فصل دوم)

  pdf,پيشينه پژوهش ابراز وجود چیست,پيشينه تحقيق کتاب جرات ورزی,پيشينه نظ,چارچوب نظري ابراز وجود,دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ومولفه ها ی فراشناخت,فصل دوم پايان نامه مهارت جرات ورزی pdf,مباني نظري مهارت ابراز وجود و جرات مندی دانلود فایل اصلی…

 • دانلود پاورپوینت آماده درمورد اسيد فوليك

  اسید فولیک و بیماری قلبی,اسید فولیک و سرطان,پاورپوینت درمورد اسيد فوليك,تقویت سیستم ایمنی,دریافت زیاد اسید فولیک,کمبود اسید فولیک,مقدار نیاز به اسید فولیک,نقش اسید فولیک در سلامتی دانلود فایل اصلی دانلود پاورپوینت آماده درمورد اسيد فوليك از سایت دانلود فایل مشخصات…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان و ایمان

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان و ایمان دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان و ایمان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت روان و ایمان فصل دوم :…

 • مبانی نظری و سوابق پژوهشی کارآفرینی سازمانی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش کارآفرینی درون سازمانی,پيشينه تحقيق کارآفرینی سازمانی doc,پيشينه نظري کارآفرینی سازمانی چ,چارچوب نظري کارآفرین سازمانی,مباني نظري ابعاد کارآفرینی سازمانی,مبانی نظری و سوابق پژوهشی کارآفرینی سازمانی (فصل دوم),مقاله کارآفرینی سازمانی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و سوابق پژوهشی کارآفرینی سازمانی…

 • پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس نوزدهم

  پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس نوزدهم برچسب ها: پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس نوزدهم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس نوزدهم دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس…

 • ادبیات نظری و سوابق پژوهش کانال های توزیع (فصل دوم)

  ادبیات نظری و سوابق پژوهش کانال های توزیع (فصل دوم) دانلود ادبیات نظری و سوابق پژوهش کانال های توزیع (فصل دوم) دسته بندي : مبانی نظری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق کانال های توزیع…

 • مسائل مربوط به مديريت استراتژيك

  مدیریت استراتژیک دانلود فایل اصلی مسائل مربوط به مديريت استراتژيك از سایت دانلود فایل تحقیق مسائل مربوط به مديريت استراتژيك در حجم 41 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:ابعاد تصميمات استراتژيك:كداميك از…

 • کلیاتی جامع از شورای نگهبان

  پایان نامه کلیاتی جامع از شورای نگهبان,شورای نگهبان دانلود فایل اصلی کلیاتی جامع از شورای نگهبان از سایت دانلود فایل تحقیق کلیاتی جامع از شورای نگهبان در حجم 35 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و دارای منابع…

 • محله علی قلی آقا اصفهان

  محله علی قلی آقا اصفهان دانلود محله علی قلی آقا اصفهان دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل ویژگی محله شهرهای اسلامی (محله علی قلی آقا اصفهان) فهرست تعریف محله محله منظر برنامه ریزی شهریمعیارها و خصایص محلاتمحله…

 • پاورپوینت شبهه شناسي

  پاورپوینت شبهه شناسي برچسب ها: شبهه شناسيشرايط پاسخگويي به شبههروشهاي پاسخگويي به شبهاتگونه شناسي شبهاتمعناي اصطلاحي تقيهاقسام تقيه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت شبهه شناسي دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع شبهه…

 • دانلود پاورپوینت دانش خانواده و جمعیت

  دانش خانواده و جمعیت,دانش خانواده و جمعیت pdf,دانش خانواده و جمعیت پیام نور,دانش خانواده و جمعیت جمعی از نویسندگان,دانش خانواده و جمعیت جمهی از نویسندگان,دانش خانواده و جمعیت زهرا آیت اللهی,دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم دانلود فایل اصلی دانلود…

 • طرح توجیهی و کارافرینی توليد ميخ و ميخ پرچ

  ارائه طرح توجیهی توليد ميخ و ميخ پرچ,امکان سنجی تولید میخ,پروژه كار آفرینی تولید میخ و میخ پرچ,طرح توجیهی توليد ميخ و ميخ پرچ,طرح کسب و کار دستگاه تولید میخ پرچ,فرایند تولید میخ پرچ,کسب و کار ساخت میخ,مراحل روش تولید…

 • پیشینه و مبانی نظری عملکرد، ارزيابي و اندازه گيري عملكرد با کارایی

  پیشینه و مبانی نظری عملکرد، ارزيابي و اندازه گيري عملكرد با کارایی دانلود پیشینه و مبانی نظری عملکرد، ارزيابي و اندازه گيري عملكرد با کارایی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • بررسی امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان

  بررسی امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان برچسب ها: بررسی امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستانارزشیابی کارکنان شرکت نفتارزیابی متوازن چیستپیاده سازی erp در سازمانمدل های…

 • پاورپوینت برف سنجي با استفاده از داده هاي سنجش از دور

  برف سنجي با استفاده از داده هاي سنجش از دور,برنامه ریزی شهری و منطقه ای,پاورپوینت استفاده از داده هاي سنجش از دور,پاورپوینت برف سنجي,دانلود پاورپوینت برف سنجي با استفاده از داده هاي سنجش از دور,سنجنده مادیس,نقشه برداری,هیدرولوژی دانلود فایل اصلی…

 • شبکه های بی سیم Wi-Fi

  شبکه های بی سیم Wi-Fi برچسب ها: Access Pointآنتن هااکسس پوینت امنیت شبکه های بی سیم WiFiشبکه های بیسیم شبکه های محلی مقاله شبکه بی سیم وایرلس رفتن به سایت اصلی شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته بندي : کامپیوتر…