مقايسه اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي برعلائم وسواس

مقايسه اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي برعلائم وسواس

برچسب ها:
تحقیق اختلال وسواس فكري و عمليمقاله درمان رفتاريپایان نامه درمان رفتاريشناختيدرمان رفتاريفراشناختيتحقیق باورهاي فراشناختمعرفي اختلال وسواس فكري و عمليانواع فرعي وسواس هاشيوع وسواسمدل شناختي سالكوفسكيسمدل فراشناختيرفتار درماني

رفتن به سایت اصلی

مقايسه اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي برعلائم وسواس

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان مقايسه‌‌ي اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي بر كاهش علائم وسواس و باورهاي فراشناخت بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي  از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 287 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع دکتری نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چكيدههدف از اين پژوهش مقايسه‌‌ي اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي بر كاهش علائم وسواس و باورهاي فراشناخت بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي است. طرح پژوهش يك مطالعه شبه آزمايشي بود. بدين منظور 52 بيمار مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي از ميان جامعه آماري، شامل كليه مراجعين به مراكز مختلف روانپزشكي و مشاوره در سطح شهرستان اصفهان و كاشان كه براساس ملاك هاي تشخيصي DSM-IV-TR تشخيص وسواس فكري و عملي دريافت مي كردند؛ به صورت نمونه‌گيري در دسترس انتخاب و در چهار گروه درماني قرارگرفتند.سه گروه درمان روان شناختي شامل گروه‌هاي رفتاري، رفتاري – شناختي و رفتاري – فراشناختي، هركدام ده جلسه‌ي آموزش درماني مبتني بررويكردهاي مورد نظر را دريافت كردند و گروه دارويي توسط  متخصص روانپزشكي تحت درمان با داروهاي مختلف استاندارد براي كنترل وسواس قرار گرفت. آزمودني‌ها در هرگروه قبل از مداخله، در پايان مداخله(دو ماه پس از درمان در گروه درمان دارويي) و يك ماه بعد در مرحله‌ي پيگيري به وسيله‌ي پرسشنامه‌هاي وسواس فكري – عملي مادزلي، فراشناخت ولز و كارت رايت – هاتون و  فرم تجديد نظر شده‌ي افسردگي بك مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌ها با تحليل كوواريانس و اندازه‌ي اثر كوهن تحليل گرديد. چهار گروه تحت درمان در مرحله‌ي پس‌آزمون و با كنترل نمرات پيش‌آزمون وسواس و افسردگي، تفاوت معني‌داري با يكديگر نداشتند (05/0 P>). همچنين با كنترل نمرات پيش‌آزمون باورهاي فراشناخت، چهار گروه در مرحله‌ي پس‌آزمون در باورهاي فراشناخت نيز تفاوتي نداشتند(05/0 P>).  اندازه‌ي اثر روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي برعلائم وسواس به ترتيب (027/2، 16/2، 48/1 و 58/0) و برباورهاي فراشناخت به ترتيب (31/2، 19/1، 53/0 و 38/1) بود. يافته‌هاي پژوهش مؤيد كارآمدي و عدم تفاوت معني‌دار  روش‌هاي چهارگانه در درمان بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي است. مقدمه مشخصه زندگي امروزي، افزايش سرعت، رقابت، پيش‌افتادن از ديگران و حرکت هرچه سريع‌تر به سمتي است که گاه نهايت آن براي خود افراد نيز مشخص نيست. اين شيوه‌ي زندگي آميخته با استرس، اضطراب و فشارهاي روزافزوني است که عواقب جسمي و رواني بسياري با خود در پي دارد. از اين روست که آنهايي که در اين شرايط زندگي مي‌کنند، استرس و اضطراب را به صورت روزمره‌ احساس کرده و گاه به عنوان پديده‌اي اجتناب ناپذير به آن مي‌نگرند. صرف‌نظر ازعواقب گسترده‌ي جسمي، اجتماعي، اقتصادي، از زاويه ديد يک روان‌شناس، اين شرايط گاه همراه و گاه بدون همراهي با پيشينه‌اي زيستي و ژنتيکي، منجر به بروز رفتارها و علايمي مي‌شود که تحت عنوان رفتار ناهنجار از آن ياد مي‌گردد؛ و گاه در شکل و قالبي مشخص تحت عنوان اختلالات رواني بروز مي‌کند. اينکه اين علامت و رفتارچه باشد بطور مسلم به شانس و اقبال فرد بستگي ندارد، بلکه همان دستمايه‌هاي ارثي، الگوهاي محيطي و يادگيري‌هاي مختلف ازجمله عوامل تعيين كننده‌اند، به گونه‌اي که يکي با اضطراب، ديگري با هراس، سومي با اسکيزوفرني وچهارمي با وسواس دست به گريبان مي‌شود. در اينکه در بين اين جمعيت عظيم و تحت تأثير اين مجموعه شرايط اختلالي تحت عنوان وسواس يا به بيان علمي آن اختلال وسواس فکري و عملي  (OCD)چه درصدي را گرفتارمي‌کند، به آمارهاي مختلفي اشاره شده است. طبق برخي آمارها، شيوع اين اختلال در طول عمر در جمعيت کلي 5/2٪ تخمين زده مي‌شود و به نظربعضي از پژوهشگران شيوع اين اختلال بين بيماران سرپايي کلينيک‌هاي روانپزشکي، حدود 10 درصد مي‌باشد. اين ميزان شيوع OCD  را در رديف چهارمين اختلال روانپزشکي شايع قرارمي‌دهد(انجمن روانپزشکي آمريکا،2000؛ سادوک و سادوک ،1388). مطابق نظر سازمان بهداشت جهاني  (WHO)، OCD دهمين عاملي است که منجر به ناتواني افراد مي‌شود(WHO، 1996، به نقل از فيشر  و ولز ، 2008). اختلال وسوال فكري و عملي(OCD) با وسواس‌هاي تكرار شونده يا اجبارهايي که برانگيزاننده‌ي پريشاني و درماندگي بوده مشخص شده و بطور آشکار در کارکرد روزمره تداخل مي‌کند(ما‌يرز ، فيشر و ولز،2008). بيماران وسواسي به خصوص در دوره‌هاي تکراري و طولاني رفتارهاي اجباري درگيرمي‌شوند و احساس مي‌کنند که قادر به توقف اين تکرارهاي مکرر نيستند(وال ، سالکوفسکيس  و کاتر ، 2008). اختلال وسوال فكري و عملي با کارکرد اجتماعي مختل و کيفيت پايين زندگي توأم است(تني ، دنيس ، وان مگن ، گالس  و ستنبرگ ، 2003، به نقل از فيشر و ولز،2008). همچنين با افزايش استفاده از خدمات مراقبت بهداشتي و خطربالاتر اقدام به خودکشي مرتبط است. (هلندر  و همکاران، 1996، پلارد ، هندرسن ، فرانک  و مارگليس 1989، به نقل از فيشر و ولز، 2008). اختلال حتي در کودکان و نوجوانان که معمولاً هنوز در آنها اختلال کاملاً شکل نگرفته‌ است؛ با جنبه‌هاي مختلف زندگي‌شان مثل امورفردي، خانوادگي، اجتماعي و تحصيلي تداخل مي‌کند(سايمن ،2000). در مجموع مي‌توان گفت اختلال وسواس فكري و عملي يک مشکل روان‌شناختي شديد و مقاوم با تأثيرات منفي بسيار روي زندگي اجتماعي، شغلي و خانوادگي فرد است(بابز  و همکاران،2001؛ کران ، 2000؛ تاي‌‌نمان ، و داون پورت ،1996؛ پارکين ،1997؛ به نقل از وال، سالکوفسکيس و کاتر،2007). مشکلات شغلي، تعارضات خانوادگي و احساس رنج شخصي و اضطرابي که دائم با کوچکترين عامل برانگيزاننده‌اي در معرض بازگشت است و اجتناب‌هايي که منجر به محدوديت در روابط اجتماعي و بي‌بهره‌ماندن فرد از بسياري از مواهبي مي‌شود که به راحتي و به دور از دسترس و اضطراب در اختيار و مورد استفاده‌ي همگان است، ازجمله مشکلات پيشاروي افراد مبتلا به OCD مي‌باشد. همه‌ي اين مسايل بطور آشکار مشکلات سلامت رواني مشخصي را ايجاد مي‌کند که نيازمند درمان مؤثراست(فيشر و ولز، 2008).فهرست مطالب مقايسه‌‌ي اثربخشي روش‌هاي درمان رفتاري، رفتاري – شناختي، رفتاري – فراشناختي و دارويي بر كاهش علائم وسواس و باورهاي فراشناخت بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي به شرح زیر می باشد:چکیدهفصل اول: كليات پژوهش 1- 1 مقدمه     1-2 بيان مسأله    1-3 اهميت پژوهش    1-4 اهداف پژوهش    1-5 فرضيه‌هاي پژوهش   1-6 تعاريف مفهومي و عملياتي     1-6-1 تعاريف مفهومي    1-6-2 تعاريف عملياتي    فصل دوم : پيشينه پژوهش2-1 معرفي اختلال وسواس فكري و عملي    2-1-1 تاريخچه    2-1-2 سيماي باليني وسواس    2-1-3 ملاك‌هاي تشخيصي    2- 1-4 زيرمجموعه‌هاي وسواس     2- 1- 4-1 انواع فرعي وسواس ها    2- 1-4-2 انواع فرعي اجبارها    2-1-5 سبب‌شناسي     2-1-5-1 عوامل عصبي – زيستي    2-1-5-2 عوامل روان‌پويشي    2-1-5-3 عوامل رفتاري   2-1-5-4 عوامل شناختي    2-1-6 تشخيص افتراقي     2-1-7 طيف اختلالات وسواس فكري و عملي     2-1-8 همايندي     2-1-8-1 همايندي وسواس فكري و عملي و افسردگي    2-1-9 شيوع وسواس    2-1-10 سيروپيش آگهي اختلال    2-1-11 سايرويژگي ها(سني، جنسيتي و فرهنگي)     2-2 مدل‌هاي درماني اختلال وسواس فكري و عملي    2-2-1 مدل عصبي-  زيستي    2-2-1-1 نقش عوامل ارثي-  ژنتيكي    2-2-1-2 ناهنجاري دركنش مغز    2-2-1-3 نقش انتقال دهنده‌هاي عصبي    2-2-1-4 درمان دارويي وسواس     2-2-1-4-1 مهاركننده‌هاي اختصاصي بازجذب سروتونين(SSRIS)    2-2-1-4-2 ساير داروها    2-2-2 مدل رفتاري    2-2-3 مدل شناختي    2-2-3-1 مدل شناختي سالكوفسكيس    2-2-3-2 مدل شناختي ويلهلم و استكتي    2-2-3 مدل فراشناختي    2-2-3-1 مدل عملكرد اجرايي خودتنظيمي‌(S-REF)    2-2-3-2 ارتباط S-REF با اختلالات روان‌شناختي    2-2-3-3 پديدآيي وسواس مطابق مدل S-REF    2-2-3-4 درمان وسواس مطابق مدلS-REF   2-3 پژوهش‌هاي داخلي و خارجي وسواس   2-3-1 رفتار درماني(پژوهش‌هاي داخلي و خارجي)    2-3-2 شناخت درماني(پژوهش‌هاي داخلي و خارجي)    2-3-3 دارودرماني (پژوهش‌هاي داخلي و خارجي)    2-3-4درمان فراشناختي (پژوهش‌هاي داخلي و خارجي)    2-4 خلاصه    فصل سوم: روش پژوهش3-1 طرح کلي پژوهش    3-2 جامعه‌ي آماري     3-3 نمونه و روش‌نمونه‌گيري    3-4 ابزارهاي پژوهش    3-4-1 برگ اطلاعات جمعيت شناختي    3-4-2 مصاحبه باليني    3-4-3 پرسشنامه وسواس فکري- عملي مادزلي (MOCI)    3-4-4 پرسشنامه فراشناخت-30 (MCQ-30)    3-4-5 پرسشنامه افسردگي بک – ويرايش دوم (BDI-II)    3-5 روش اجرا    3-6 روش‌هاي آماري تحليل داده‌ها     فصل چهارم : نتايج پژوهش4-1 توصيف داده‌ها    4-2 بررسي فرضيه‌هاي پژوهش در مرحله‌ي پس آزمون     4-3 بررسي فرضيه‌هاي پژوهش در مرحله‌ي پيگيري    4-4 يافته‌هاي جانبي پژوهش    فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري5-1 خلاصه طرح و نتايج پژوهش    5-2 بحث و نتيجه‌گيري    5-3 محدوديت‌هاي پژوهش    5-4 پيشنهادهاي پژوهش    5-4-1 پيشنهادهاي پژوهشي    5-4-2 پيشنهادهاي كاربردي    پيوست‌هاپيوست (1) محتواي جلسات رفتاري    پيوست (2) محتواي جلسات رفتاري – شناختي    پيوست (3) محتواي جلسات رفتاري – فراشناخت    پيوست (4) آزمون  وسواس فكري – عملي مادزلي(MOCI)    پيوست (5) كليد آزمون MOCI    پيوست (6) پرسشنامه فراشناخت-30 (MCQ-30)    پيوست (7) پرسشنامه افسردگي بك – ويرايش دوم BDI-II)  منابع و مآخذ   

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
744
مشاهده

کد فایل:9367
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۳۱
حجم فایل ها:966

اشتراک گذاری:

 قیمت:

25,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تحقیق اختلال وسواس فكري و عمليمقاله درمان رفتاريپایان نامه درمان رفتاريشناختيدرمان رفتاريفراشناختيتحقیق باورهاي فراشناختمعرفي اختلال وسواس فكري و عمليانواع فرعي وسواس هاشيوع وسواسمدل شناختي سالكوفسكيسمدل فراشناختيرفتار درماني

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خط تولید و تئوری صف

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خط تولید و تئوری صف دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خط تولید و تئوری صف دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق خط تولید وتئوری…

 • دانلود مقاله مقایسه تاثیر مدل های رفتاری خاک در شبیه سازی عددی پی سطحی

  پایان نامه مقایسه تاثیر مدل های رفتاری خاک در شب,پروژه مقایسه تاثیر مدل های رفتاری خاک در شبیه سازی عددی پی سطحی,تحقیق مقایسه تاثیر مدل های رفتاری خاک در شبیه سازی عددی پی سطحی,دانلود مقاله مقایسه تاثیر مدل های رفتاری…

 • پاورپوینت آشنایی با دامپروری ایران

  پاورپوینت آشنایی با دامپروری ایران دانلود پاورپوینت آشنایی با دامپروری ایران دسته بندي : دام و طیور جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با دامپروری ایران ، در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن:…

 • دانلود آزمون حافظه بالینی وکسلر

  آزمون حافظه وکسلر wms,آزمون حافظه وکسلر فرم الف,آزمون های حافظه,آزمون وکسلر بزرگسالان,تست حافظه بالینی وکسلر,تست حافظه کوتاه مدت,تفسیر آزمون حافظه وکسلر,دانلود آزمون حافظه بالینی وکسلر,دانلود تست حافظه وکسلر دانلود فایل اصلی دانلود آزمون حافظه بالینی وکسلر از سایت دانلود فایل…

 • پاورپوینت بررسی شرکتهای تامین سرمایه

  پاورپوینت رشته مدیریت,پاورپوینت شرکتهای تامین سرمایه,تامین سرمایه,تامین سرمایه امید,تعریف شرکت تامین سرمایه,تعهد پذیره نویسی,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مدیریت مالی,شرکت تامین سرمایه نوین,شرکتهای تأمین سرمایه,شرکتهای تامین سرمایه,مدی دانلود فایل اصلی پاورپوینت بررسی شرکتهای تامین سرمایه از سایت دانلود فایل دانلود پاورپوینت شرکتهای…

 • فایل پاورپوینت طیف پاسخ زلزله

  فایل پاورپوینت طیف پاسخ زلزله برچسب ها: دانلود پاورپوینت طیف پاسخ زلزله طیف پاسخ زلزلهشتاب نگاشتپاورپوینت طیف پاسخSpectrum Responseپاورپوینت با آشنایی با طیف پاسخ زلزلهپاورپوینت طیف پاسخ زلزلهسازه های یک درجه آزادی رفتن به سایت اصلی فایل پاورپوینت طیف پاسخ…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی موزه فرهنگ ایرانی

  برنامه فیزیکی طراحی موزه فرهنگ ایرانی,پایان نامه معماري طراحی موزه فرهنگ ایرانی,رساله معماري طراحی موزه فرهنگ ایرانی,طراحی معماري موزه فرهنگ ایرانی,ظوابط و استانداردهای طراحی موزه فرهنگ ایرانی,مطالعات معماري طراحی موزه فرهنگ ایرانی دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحی…

 • تحقیق بررسي تكنولوژي ساخت و توليد دستگاه خودپرداز ايراني (ATM )

  ATM,atm چیست؟,انتقال تكنولوژي,تحقیق atm,تكنولوژي ATM,تكنولوژي دستگاه هاي ATM,تكنولوژي دستگاه هاي ATM در ايران,دستگاه خودپرداز ايراني,شبکه atm,فناوری atm,مقاله نحوه کار atm دانلود فایل اصلی تحقیق بررسي تكنولوژي ساخت و توليد دستگاه خودپرداز ايراني (ATM ) از سایت دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • پاورپوینت آشنایی با صنایع دستی تبریز

  پاورپوینت آشنایی با صنایع دستی تبریز دانلود پاورپوینت آشنایی با صنایع دستی تبریز دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با صنایع دستی تبریز ، در حجم 23 اسلاید قابل ویرایش با افکت مناسب…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد سازماني(فصل دوم)

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد مشتری و وفاداری مشتریان(فصل دوم),مبانی نظری اعتماد سازماني(فصل دوم),مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد سازماني(فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد سازماني(فصل دوم) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) خلاقیت

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) خلاقیت دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) خلاقیت دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 2تعاریف خلاقیت خلاقیت از جمله مسائلی است که در بارهی ماهیت…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت سالمندان

  دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت سالمندان برچسب ها: مراقبت از سالمندان در منزلچگونه از سالمندان مراقبت کنیمهزینه نگهداری سالمند در منزلنحوه نگهداری سالمندان در خانهنگهداری از سالمنداننیازهای سالمندانمقاله سالمندانسالمندان pdf رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت سالمندان…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق انزوای اجتماعی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق انزوای اجتماعی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق انزوای اجتماعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : مقدمه 2 - 2 تحقیقات داخلی 2 - 3 تحقیقات خارجی 2…

 • ادبیات نظری تحقیق دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری

  ادبیات نظری تحقیق دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری دانلود ادبیات نظری تحقیق دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری از دیدگاه شهید مطهری ، اسلام ، مکتبی جامع‌گرا…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق اردوهای تربیتی-

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق اردوهای تربیتی- دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق اردوهای تربیتی- دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اردوهای تربیتی - اموزشی ورشد شخصیت دانش آموزان فصل دوم :…

 • پاورپوینت دروغ

  پاورپوینت دروغ برچسب ها: پاورپوینت دروغاقسام دروغدروغ از منظر آیات دروغ از منظر روایاتقبح عقلی دروغموارد جواز دروغریشه های درونی دروغپیامدهای دنیوی و اخروی دروغراه درمان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت دروغ دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سرمایه در گردش

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سرمایه در گردش دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سرمایه در گردش دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه : بيش از صد سال است…

 • مبانی نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم و تعاریف سوء مصرف و وابستگی به مواد (فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش انواع وابستگی به,پيشينه تحقيق وابستگي به مواد افيوني (Opium),پیشینه پژوهش وابستگی به مواد مخدر,مباني نظري مقالاتِ تحقیقاتی برای وابستگی به مواد,مبانی نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم و تعاریف سوء مصرف و وابستگی به مواد (فصل دوم پایان نامه)…

 • تحقیق ضعف در یادگیری

  تحقیق ضعف در یادگیری,یادگیری دانلود فایل اصلی تحقیق ضعف در یادگیری از سایت دانلود فایل تحقیق ضعف در یادگیری در حجم68 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: برچسب ها: یادگیری تحقیق ضعف…

 • پیشینه و مبانی نظری روابط با دیگران

  پیشینه و مبانی نظری روابط با دیگران دانلود پیشینه و مبانی نظری روابط با دیگران دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل روابط با دیگران در این بخش به مباحث مربوط به روابط با دیگران…

 • پاورپوینت اثر كامپتون

  پاورپوینت اثر كامپتون دانلود پاورپوینت اثر كامپتون دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل اثر كامپتون اثر كامپتون ( Compton effect ) خلاصة مطالبي كه تا اينجا مطا لعه گرديد:-1 ارائه فرمول تجربي رايدبرگ در مورد سريهاي…

 • تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای حوزه منابع انسانی استانداری تهران

  تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای حوزه منابع انسانی استانداری تهران برچسب ها: پروژه تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای حوزه منابع انسانی استانداری تهرانمقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای حوزه منابع انسانی استانداری تهرانمبانی نظری…

 • دوره آموزش HTML

  Html,آموزش,دوره دانلود فایل اصلی دوره آموزش HTML از سایت دانلود فایل دوره آموزش HTML برچسب ها: دوره آموزش HTML

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نرمش صورت و گردن

  دانلود پاورپوینت با موضوع نرمش صورت و گردن برچسب ها: آناتومی عضلات گردنآناتومی عضلات گردن انسانماهیچه صورتعضلات جونده صورتشکل عضلات صورتعضلات صورت انسانعضله پتریگوئید خارجیآناتومی اعصاب گردن رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نرمش صورت و گردن دسته…

 • مباني نظري مدل تلفيقي استراتژيهاي رقابتي و تجاري

  مباني نظري مدل تلفيقي استراتژيهاي رقابتي و تجاري دانلود مباني نظري مدل تلفيقي استراتژيهاي رقابتي و تجاري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مباني نظري مدل تلفيقي استراتژيهاي رقابتي و تجاري فهرست مطالب صفحه…

 • جزوه دستنویس زبان ماشین و اسمبلی

  جزوه دستنویس زبان ماشین و اسمبلی برچسب ها: 09358978227جزوه زبان ماشین و اسمبلیدانلود جزوه اسمبلیخرید جزوه زبان ماشین و اسمبلیدانلود جزوه زبان ماشین و اسمبلیدانلود جزوه اسمبلی افشین مهرابی رفتن به سایت اصلی جزوه دستنویس زبان ماشین و اسمبلی دسته…

 • مطالعات و رساله معماري طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان

  برنامه فیزیکی طراحي مجتمع فرهنگی,پایان نامه معماري طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان,رساله معماري طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان,طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان,ظوابط و استانداردهای طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان,مطالعات معماري طراحي مجتمع فرهنگی هنری جوان دانلود فایل اصلی مطالعات و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش و آموزش حین کارکارکنان و تجربه ایران و جهان در این باره

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش و آموزش حین کارکارکنان و تجربه ایران و جهان در این باره دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش و آموزش حین کارکارکنان و تجربه ایران و جهان در این باره دسته بندي :…

 • ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های رقابت پذیری(فصل دوم)

  ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های رقابت پذیری(فصل دوم),پيشينه پژوهش مدل الماس مایکل پورتر,پيشينه تحقيق مفاهیم رقابت پذیری ملل,پيشينه نظري رقابت پذیری چیست,چارچوب نظري مدلهای رقابت پذیری ملل,شاخص ر,مباني نظري تعریف رقابت پذیری دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • پاورپوینت سازماندهی و ساختار سازماني

  پاورپوینت سازماندهی و ساختار سازماني برچسب ها: انواع ساختار سازمانیتعریف ساختار سازمانی و انواع آنانواع ساختار سازمانی از دیدگاه مینتزبرگپاورپوینت ساختار سازمانیسازماندهی در مدیریت pdfبهترین نوع ساختار سازمانیاصول طراحی ساختار سازمانیمبانی ساختار سازمانی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سازماندهی و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش معلوليت جسمي- حركتي و خلاقیت (فصل دوم)

  ادبیات نظری خودواقعي و خودآرماني,پیشینه پژوهش معلوليت جسمي حركتي و خلاقیت,پیشینه تحقیق معلوليت جسمي حركتي و خلاقیت,چارچوب نظری معلوليت جسمي,فصل دوم پایان نامه معلوليت جسمي حركتي و خلاقیت,مبانی نظری و پیشینه پژوهش معلوليت جسمي حركتي و خلاقیت دانلود فایل اصلی…

 • مبانی نظری تحقیق ذهن آگاهی

  مبانی نظری تحقیق ذهن آگاهی دانلود مبانی نظری تحقیق ذهن آگاهی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ذهن آگاهی 1 - 5 - 2 - 2 - تعریف ذهن آگاهی 2 - 5 -…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت سود و ساختار مالکیت (فصل دوم حسابداری)

  پيشين,پيشينه نظري,چارچوب نظري اندازه شرکت,دانلود مباني نظري مفهوم مدیریت سود,فصل دوم پايان نامه ارشد اندازه شرکت,مباني نظري حسابداري حاکمیت شرکتی,مباني نظري ساختار مالکیت,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت سود و ساختار مالکیت (فصل دوم حسابداری) دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • اثر بازرگانی خارجی بر رشد اقتصادی ایران

  بازرگانی خارجی,رشد اقتصادی دانلود فایل اصلی اثر بازرگانی خارجی بر رشد اقتصادی ایران از سایت دانلود فایل تحقیق اثر بازرگانی خارجی بر رشد اقتصادی ایران در حجم 18 صفحه و در قالب word , و قابل ویرایش و با فهرست…

 • پاورپوینت انواع صدمات ورزشی و درمان آنها

  پاورپوینت انواع صدمات ورزشی و درمان آنها دانلود پاورپوینت انواع صدمات ورزشی و درمان آنها دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت انواع صدمات ورزشی و درمان آنها ، در حجم 30 اسلاید قابل…